Sadlno: BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU WIERZBINEK ŁYSEK- ETAP I


Numer ogłoszenia: 267932 - 2014; data zamieszczenia: 11.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wierzbinek , Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno, woj. wielkopolskie, tel. 63 2611380, faks 63 2611381.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.wierzbinek.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU WIERZBINEK ŁYSEK- ETAP I.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: budowa ścieżki rowerowej o długości 1346 m i szerokości 2,5 m o nawierzchni z asfaltu piaskowego. Wykonywana będzie również przebudowa i budowa zjazdów , przepustów rurowych O 400 i 500 mm. Zestawienie powierzchni: 1. jezdnia ścieżki rowerowej z asfaltu piaskowego - 3290 m2 , jezdnia zjazdów z betonu asfaltowego - 390 m2 , nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 46 m2.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.62-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie- wykonał min. 2 zadania dotyczące realizacji (budowa, przebudowa) nawierzchni z asfaltu o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN. brutto każde. Wykonawca musi udokumentować wykonywanie robót w w/w branży.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.kierownikiem budowy w branży drogowej(min. 1 osoba), który winien posiadać: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na min. 2 budowach


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 PLN.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty z załącznikami

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 1)zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku : a)odmiennego od przewidzianego w dokumentacji projektowej sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy, spowodowanej warunkami geologicznymi lub terenowymi, a w szczególności istnieniem podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; b)konieczność przeprojektowania określonych zakresów obiektu w trakcie realizacji inwestycji , niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; c)wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwia?jących prowadzenie robót w szczególności: intensywne długotrwałe opady deszczu, śniegu. d)wstrzymania prac budowlanych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę 2)zmiany wynagrodzenia - spowodowanej ustawową zmianą stawki podatku VAT 2.W przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionej w pkt.1) - termin ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, nie dłużej niż czas trwania przeszkody. 3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminu Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie i dokonać stosownych wpisów w dzienniku budowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wierzbinek.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wierzbinek, Plac Powstańców Styczniowych 110 -pokój nr 214..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Wierzbinek, Plac Powstańców Styczniowych 110 -pokój nr 205-Sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Sadlno: BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU WIERZBINEK ŁYSEK- ETAP I


Numer ogłoszenia: 314886 - 2014; data zamieszczenia: 23.09.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 267932 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wierzbinek, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno, woj. wielkopolskie, tel. 63 2611380, faks 63 2611381.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU WIERZBINEK ŁYSEK- ETAP I.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: budowa ścieżki rowerowej o długości 1346 m i szerokości 2,5 m o nawierzchni z asfaltu piaskowego. Wykonywana będzie również przebudowa i budowa zjazdów , przepustów rurowych O 400 i 500 mm. Zestawienie powierzchni: 1. jezdnia ścieżki rowerowej z asfaltu piaskowego - 3290 m2 , jezdnia zjazdów z betonu asfaltowego - 390 m2 , nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 46 m2.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.62-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.09.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 62-500 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 470440,79 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  493360,77


 • Oferta z najniższą ceną:
  493360,77
  / Oferta z najwyższą ceną:
  523453,20


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: ug@wierzbinek.pl
tel: 632 611 380
fax: 632 611 381
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-08-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 26793220140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-08-10
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 65 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.wierzbinek.pl
Informacja dostępna pod: Wierzbinek, Plac Powstańców Styczniowych 110 -pokój nr 214.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU WIERZBINEK ŁYSEK- ETAP I Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o.
Konin
2014-09-23 493 360,00