Łódź: Dostawa odczynników i testów bakteriologicznych - znak sprawy 52/ZP/2011


Numer ogłoszenia: 268904 - 2011; data zamieszczenia: 01.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa odczynników i testów bakteriologicznych - znak sprawy 52/ZP/2011.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa odczynników i testów bakteriologicznych Pakiet 1 Procedura identyfikacji bakterii Gram(+) Pakiet 2 Procedura identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drożdżaków i grzybów drożdżopodobnych Pakiet 3 Procedura identyfikacji i oznaczania mechanizmów oporności bakterii Gram(-) Pakiet 4 Procedura identyfikacji drobnoustrojów o specjalnych wymaganiach odżywczych wartość łącznie 139.855,51 zł bez VAT.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.69.60.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy zamówień publicznych Zamawiający żąda: 1.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3 do SIWZ); 1.2. oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu podwykonawcom wykonania części zamówienia (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach - załącznik 2 do SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach - załącznik 2 do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach - załącznik 2 do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach - załącznik 2 do SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

A. 1. W celu potwierdzenia, że oferowane odczynniki i testy bakteriologiczne będące przedmiotem zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, oraz spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (dz. U. z 2010r, Nr 107, poz. 679) Zamawiający żąda: 1.1. Oświadczenie wykonawcy, że oferowane wyroby będące przedmiotem zamówienia będące wyrobem medycznym są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji 1.2 świadectwo kontroli jakości (nazwa producenta, nazwa produktu, nr serii, data produkcji i ważności, ogólna charakterystyka produktu, charakterystyka mikrobiologiczna (wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC zalecanych przez EUCAST użytych do kontroli selektywności podłóż i krążków z antybiotykami) 1.3 aktualny katalog - dla oferowanych wyrobów, dopuszcza się katalog w języku angielskim; 1.4 certyfikat ISO 9001 i ISO 13485, 1.5 opinia z laboratorium pracującego na w/w produktach, uczestniczącego w kontroli POLMICRO 1.6 - ogólna charakterystyka podłoża gotowego (płytki) - ( pH, opis morfologii kolonii rosnących na podłożu, barwa kolonii, obecność substancji wzbogacających lub hamujących), 1.7 metodyka w języku polskim (testy lateksowe, testy identyfikacyjne wykonywane manualnie) Dokumenty z pkt 1 powinny być oznakowane, którego pakietu i pozycji asortymentowej dotyczą B. 1. Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej 2. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie V.2 SIWZ w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją (za zgodność z oryginałem) pieczęcią Wykonawcy, imienna pieczątka osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie V.2 SIWZ oraz jej podpisem. 3. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany wymienione w ust. 2, 3, 4, 5 i 6 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przesłania zawiadomienia w formie aneksu do umowy. 2. Zmiany cen rzeczy, będących przedmiotem niniejszej umowy, mogą być dokonywane w następujących przypadkach: a. w przypadku zmiany cen urzędowych - na towary z cenami urzędowymi, b. w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług lub stawek opłat celnych. 3. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników towarów objętych umową w cenach niższych niż ceny zawarte w ofercie przetargowej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości opakowania towaru objętego umową przetargową z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej. 6. W przypadku niezrealizowania umowy w terminie - w zakresie ilości i wartości przedmiotu zamówienia, z przyczyn dotyczących Zamawiającego - wynikających z niewykorzystania w działalności leczniczej ilości wyrobów dostarczanych, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, nie dłużej niż o dwa miesiące.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II p. bud adm..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo-Techniczny Dyrekcji SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 201 II p. bud adm..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać w godzinach pracy Działu Zamówień Publicznych od godziny 7:30 do 15:05: 2.1. Drogą elektroniczną: 2.1.1 ze strony Wykonawcy - w zakresie dotyczącym pobierania elektronicznej wersji SIWZ. 2.1.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ drogą mailową na adres swiatlowska@poczta.onet.pl. Zamawiający prosi o przesyłanie zapytań do przetargu dodatkowo formacie WORD, 2.1.3 ze strony Zamawiającego - w zakresie udostępnienia elektronicznej wersji SIWZ oraz umieszczania treści pism skierowanych do Wykonawców na stronie internetowej Zamawiającego http://www.barlicki.pl oraz wszelkiej korespondencji między stronami, 2.2. Faksem na numer 42 678-99-52: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami, z wyłączeniem złożenia oferty dla której wymagana jest forma pisemna; 2.3. W zakresie uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 PZP Wykonawca może dostarczyć dokumenty drogą elektroniczną lub faksem, jednakże do upływu wyznaczonego terminu uzupełnienia dokumentów, muszą one wpłynąć do Zamawiającego w formie pisemnej..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Procedura identyfikacji bakterii Gram(+) wartość 32069,31 zł bez VAT.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.60.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Procedura identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drożdżaków i grzybów drożdżopodobnych wartość 32677,18 zł bez VAT.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.60.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Procedura identyfikacji i oznaczania mechanizmów oporności bakterii Gram(-) wartość 55550,43 zł bez VAT.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.60.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Procedura identyfikacji drobnoustrojów o specjalnych wymaganiach odżywczych wartość 19558,58 zł bez VAT.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.60.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Dostawa odczynników i testów bakteriologicznych - znak sprawy 52/ZP/2011


Numer ogłoszenia: 343792 - 2011; data zamieszczenia: 20.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 268904 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa odczynników i testów bakteriologicznych - znak sprawy 52/ZP/2011.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa odczynników i testów bakteriologicznych Pakiet 1 Procedura identyfikacji bakterii Gram(+) Pakiet 2 Procedura identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drożdżaków i grzybów drożdżopodobnych Pakiet 3 Procedura identyfikacji i oznaczania mechanizmów oporności bakterii Gram(-) Pakiet 4 Procedura identyfikacji drobnoustrojów o specjalnych wymaganiach odżywczych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.69.60.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BioMerieux Polska Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 01-882 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 32069,31 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  30324,56


 • Oferta z najniższą ceną:
  30324,56
  / Oferta z najwyższą ceną:
  30324,56


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BioMerieux Polska Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 01-882 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 32677,18 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  32907,99


 • Oferta z najniższą ceną:
  32907,99
  / Oferta z najwyższą ceną:
  32907,99


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BioMerieux Polska Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 01-882 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 55550,43 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  55214,53


 • Oferta z najniższą ceną:
  55214,53
  / Oferta z najwyższą ceną:
  55214,53


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BioMerieux Polska Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 01-882 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 19558,58 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18605,22


 • Oferta z najniższą ceną:
  18605,22
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18605,22


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-09-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 26890420110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-08-31
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II p. bud adm.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33696000-5 Odczynniki i środki kontrastowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 BioMerieux Polska Sp. z o. o.
Warszawa
2011-10-20 30 324,00
Pakiet 2 BioMerieux Polska Sp. z o. o.
Warszawa
2011-10-20 32 907,00
Pakiet 3 BioMerieux Polska Sp. z o. o.
Warszawa
2011-10-20 55 214,00
Pakiet 4 BioMerieux Polska Sp. z o. o.
Warszawa
2011-10-20 18 605,00