Warszawa: Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych.


Numer ogłoszenia: 269384 - 2010; data zamieszczenia: 30.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Fundacja "Sinfonia Varsovia" , ul. Szczęśliwicka 56, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 824 09 40; 692 492 911, faks 22 824 09 40.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.sinfoniavarsovia.org


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: fundacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakup następujących instrumentów i akcesoriów muzycznych: 1.1 - puzon tenorowy - 1 sztuka 1.2 - puzon basowy - 1 sztuka 1.3 - skrzypce - 1 sztuka 1.4 - smyczek skrzypcowy - 2 sztuki 1.5 - smyczek wiolonczelowy - 1 sztuka.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie jest wymagane


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych,


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę poprzez wykazanie się doświadczeniem polegającym na wykonaniu minimum 3 zamówień o podobnym charakterze tj. dostarczenie Zamawiającym profesjonalnych instrumentów i akcesoriów o wartości co najmniej 250 000 zł brutto każde, w okresie ostatnich trzech lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy wykonają zamówienie w odpowiednim terminie tj. od momentu (daty) podpisania umowy do 30 listopada 2010 roku Wykonawcy udzielą gwarancji na dostarczone instrumenty i akcesoria (minimum 24 miesiące od daty dostarczenia i sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, w autoryzowanych punktach serwisowych) Wykonawcy przed wyborem najkorzystniejszej oferty (na etapie oceny merytorycznej) umożliwią przedstawicielom Zamawiającego przetestowanie instrumentów (dotyczy części 2 i 3 Zamówienia)


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy zaakceptują termin i sposób płatności - płatność przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania oryginału faktury, podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego zrealizowanie zamówienia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • --------


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Formularz ofertowy Lista oferowanych instrumentów i akcesoriów muzycznych wraz z cenami Opis techniczny i wyposażenie oferowanych instrumentów i akcesoriów muzycznych wraz z kartami technicznymi (folderami) zawierającymi opisy proponowanych instrumentów i akcesoriów, na podstawie których Zamawiający będzie w stanie dokonać wstępnej oceny zgodności proponowanych instrumentów i akcesoriów z wymaganiami w przedmiocie zamówienia Nazwa i dane adresowe autoryzowanych serwisów, które będą wykonywały naprawy gwarancyjne Oświadczenie Wykonawcy o sposobie realizacji zamówienia w tym o powierzeniu do wykonania części zamówienia podwykonawcy, z podaniem zakresu powierzonych dostaw Oświadczenie o możliwości przetestowania instrumentów w siedzibie wskazanej przez Zamawiającego przed wyborem najlepszej oferty.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w oryginale lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważnionej. Pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum i zawarcia umowy w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika. Wszelkie wymagane przez zamawiającego dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej (za zgodność z oryginałem) przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.sinfoniavarsovia.org

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
PKiN , Pl.Defilad 1, 00-901 Warszawa, pok. 906 (IX piętro).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.09.2010 godzina 13:00, miejsce: Oferty należy złożyć w Pałacu Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1, 00-901 WARSZAWA, pok. 906 (IX piętro)..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
--------------------------.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
puzony.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa puzonu tenorowego i basowego.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.31.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
skrzypce.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa skrzypiec.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.31.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Jakość - 40


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
smyczki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa smyczków - 2 skrzypcowe i 1 wiolonczelowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 60
  • 2. jakość - 40


Warszawa: Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych


Numer ogłoszenia: 296444 - 2010; data zamieszczenia: 17.09.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 269384 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Fundacja "Sinfonia Varsovia", ul. Szczęśliwicka 56, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 824 09 40; 692 492 911, faks 22 824 09 40.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: fundacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakup następujących instrumentów i akcesoriów muzycznych: 1.1 puzon tenorowy - 1 sztuka 1.2 puzon basowy - 1 sztuka 1.3 skrzypce - 1 sztuka 1.4 smyczek skrzypcowy - 2 sztuki 1.5 smyczek wiolonczelowy - 1 sztuka.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
puzony


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.09.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sprzedaż akcesoriów i narzędzi lutniczych Romuald, Nell Henglewscy, {Dane ukryte}, 01-176 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 74199,28 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  90523,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  90523,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  90523,12


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
skrzypce


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.09.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Silesia Music Center sp. z o.o., {Dane ukryte}, 32-650 Kęty, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 73400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  89548,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  89548,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  89548,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
smyczki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.09.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sprzedaż akcesoriów i narzędzi lutniczych, Romuald, Nell Henglewscy, {Dane ukryte}, 60-176 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 28316,39 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  34546,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  34546,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  34546,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Szczęśliwicka 56, 02-353 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: fundacja@sinfoniavarsovia.org
tel: 22 824 09 40
fax: 22 824 09 40
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-09-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 26938420100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-08-29
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 85 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 40%
WWW ogłoszenia: www.sinfoniavarsovia.org
Informacja dostępna pod: PKiN , Pl.Defilad 1, 00-901 Warszawa, pok. 906 (IX piętro)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37310000-4 Instrumenty muzyczne
37320000-7 Części i akcesoria do instrumentów muzycznych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
puzony Sprzedaż akcesoriów i narzędzi lutniczych Romuald, Nell Henglewscy
Poznań
2010-09-17 90 523,00
skrzypce Silesia Music Center sp. z o.o.
Kęty
2010-09-17 89 548,00
smyczki Sprzedaż akcesoriów i narzędzi lutniczych, Romuald, Nell Henglewscy
Poznań
2010-09-17 34 546,00