Lesznowola: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w istniejącym pasie drogowym na dz nr ew. 63/2 obręb Stara Iwiczna w miejscowości Stara Iwiczna wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od ul. Krótkiej w Kolonii Lesznowola do torów PKP w Starej Iwicznej, I etap.


Numer ogłoszenia: 269470 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lesznowola , ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie, tel. 022 7579340 do42 wew. 113, faks 022 7579270.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.lesznowola.waw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w istniejącym pasie drogowym na dz nr ew. 63/2 obręb Stara Iwiczna w miejscowości Stara Iwiczna wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od ul. Krótkiej w Kolonii Lesznowola do torów PKP w Starej Iwicznej, I etap..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Krótkiej w Kolonii Lesznowola do torów PKP w Starej Iwicznej, I etap wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej. Inwestycja jest realizowana na podstawie zaświadczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 maja 2013r. nie wnoszące sprzeciwu do realizacji przedmiotowej inwestycji. I etap robót obejmuje odcinek od km 11+633,23 do km 12+285,52 po stronie prawej. Długość I-etapu przedmiotowej ścieżki wynosi: 652,29m Kostka betonowa stosowana do budowy nawierzchni ma być bez fazy. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa: 1) Projekt budowlany - branża drogowa, 2) Projekt budowlany - branża sanitarna, 3) Dokumentacja geotechniczna, 4) Projekt stałej organizacji ruchu, 5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla branży drogowej i sanitarnej, 6) Zaświadczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.05.2013r., 7) Decyzja Starosty Piaseczyńskiego Nr 8/2012 z dnia 05.01.2012r., 8) Przedmiar robót. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym i nie będzie oceniany w trakcie wyboru oferty. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu. Warunkiem zakończenia inwestycji jest dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą Zamawiającemu..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.61-5, 45.23.31.62-2, 45.23.31.20-6, 45.23.13.00-8, 45.23.24.52-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane (zamówienia) polegające na budowie, przebudowie, lub rozbudowie drogi, ulicy, ścieżki pieszo - rowerowej wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej lub polegających na odtworzeniu nawierzchni dróg po robotach wodociągowych i kanalizacyjnych o wartości brutto każdej nie mniejszej niż 800 000,00 ( słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100 ). Wymagane jest także przedstawienie dowodów tj. poświadczeń, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia co najmniej jedną osobą (kierownikiem do kierowania robotami budowanymi w specjalności drogowej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające nie podleganie wykluczeniu z postępowania - wyszczególnione w Rozdziale 2 pkt. IV SIWZ. 2.Inne dokumenty: 1) Formularz OFERTA - sporządzony według formularza stanowiącego Rozdział 1 SIWZ. 2) Pełnomocnictwo oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich dokumentach rejestrowych i nie są uprawnieni do reprezentowania wykonawcy. 3) Pełnomocnictwo oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.: jako: Konsorcjum, Spółka Cywilna). Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy. UWAGA: Pod pojęciem kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie należy rozumieć odpis pełnomocnictwa poświadczony notarialnie (w tym kserograficzna kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem). 4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu dokument - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie takie należy złożyć w ofercie w oryginale. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać w szczególności: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo, itp.), c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. Uwaga: Podmiot trzeci udzielając swojej wiedzy i doświadczenia musi uczestniczyć w realizacji zamówienia, gdyż z uwagi na charakter tego zasobu, nierozerwalnie związany z samym podmiotem, nie może przekazać wiedzy i doświadczenia bez zaangażowania w realizację zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych, których skala w sposób znaczący odbiega od średniej wieloletniej określanej przez IMGW w Warszawie, 2)w przypadku wyjątkowo trudnych warunków gruntowo-wodnych, które nie zostały przewidziane w dokumentacji technicznej dla których użyć należy sprzętu specjalistycznego, 3) w przypadku natrafienia na przeszkody podziemne, których na etapie sporządzania projektu nie można było przewidzieć np.: niezainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych, zakopane odpady niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegające nadzorowi archeologicznemu, których zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzją konserwatora zabytków, 4) jeżeli w toku realizacji umowy ujawnią się spory co do własności nieruchomości objętych robotami, uniemożliwiające wykonywanie robót, 5) w przypadku opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę a wynikających z udokumentowanych utrudnień w uzyskaniu uzgodnień i materiałów geodezyjnych od organów zewnętrznych; 6) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.lesznowola.eobip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, pok. nr 9, cena za SIWZ 300,00zł. + VAT..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.08.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, Kancelaria Urzędu parter..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Lesznowola: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w istniejącym pasie drogowym na dz nr ew. 63/2 obręb Stara Iwiczna w miejscowości Stara Iwiczna wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od ul. Krótkiej w Kolonii Lesznowola do torów PKP w Starej Iwicznej, I etap .


Numer ogłoszenia: 192281 - 2014; data zamieszczenia: 09.09.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 269470 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie, tel. 022 7579340 do42 wew. 113, faks 022 7579270.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w istniejącym pasie drogowym na dz nr ew. 63/2 obręb Stara Iwiczna w miejscowości Stara Iwiczna wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od ul. Krótkiej w Kolonii Lesznowola do torów PKP w Starej Iwicznej, I etap ..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Krótkiej w Kolonii Lesznowola do torów PKP w Starej Iwicznej, I etap wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej. Inwestycja jest realizowana na podstawie zaświadczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 maja 2013r. nie wnoszące sprzeciwu do realizacji przedmiotowej inwestycji. I etap robót obejmuje odcinek od km 11+633,23 do km 12+285,52 po stronie prawej. Długość I-etapu przedmiotowej ścieżki wynosi: 652,29m Kostka betonowa stosowana do budowy nawierzchni ma być bez fazy. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa: 1)Projekt budowlany - branża drogowa, 2)Projekt budowlany - branża sanitarna, 3)Dokumentacja geotechniczna, 4)Projekt stałej organizacji ruchu, 5)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla branży drogowej i sanitarnej, 6)Zaświadczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.05.2013r., 7)Decyzja Starosty Piaseczyńskiego Nr 8/2012 z dnia 05.01.2012r., 8)Przedmiar robót. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym i nie będzie oceniany w trakcie wyboru oferty. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu. Warunkiem zakończenia inwestycji jest dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą Zamawiającemu..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.61-5, 45.23.31.62-2, 45.23.31.20-6, 45.23.13.00-8, 45.23.24.52-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.09.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL Spółka Akcyjna, {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1094218,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1102080,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1102080,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1280000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Gminna 60, 05-506 Lesznowola
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: rzp@lesznowola.pl
tel: 022 7579340 do 42 wew. 113
fax: 22 757 92 70
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-08-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 26947020140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-08-11
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 110 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.lesznowola.waw.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, pok. nr 9, cena za SIWZ 300,00zł. + VAT.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232452-5 Roboty odwadniające
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w istniejącym pasie drogowym na dz nr ew. 63/2 obręb Stara Iwiczna w miejscowości Stara Iwiczna wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od ul. Krótkiej w Kolonii Lesznowola do torów PKP w Starej Iw Budownictwo Drogowe JARPOL Spółka Akcyjna
Warszawa
2014-09-09 1 102 080,00