TI Tytuł PL-Jastrzębie-Zdrój: Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
ND Nr dokumentu 269727-2011
PD Data publikacji 26/08/2011
OJ Dz.U. S 163
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Zamówienia sektorowe
DS Dokument wysłany 23/08/2011
DT Termin 03/10/2011
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 43600000 - Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
50000000 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
OC Pierwotny kod CPV 43600000 - Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
50000000 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
RC Kod NUTS PL22
IA Adres internetowy (URL) www.jsw.pl

26/08/2011    S163    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Jastrzębie-Zdrój: Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych

2011/S 163-269727

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

Dostawy

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Kontaktowy: siedziba Zamawiającego pok. nr 008
Do wiadomości: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel. +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks +48 327564445

Adresy internetowe

Ogólny adres organu organizującego przetarg www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy http://www.jsw.pl/przetargi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Kontaktowy: Siedziba Zamawiającego, pok. nr 008 i 007
Do wiadomości: Grażyna Pytel, Piotr Konarski
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel. +48 327564423 / 327564428
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks +48 327564445
Internet: www.jsw.pl/przetargi

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Kontaktowy: Siedziba Zamawiającego, pok. nr 008 i 007
Do wiadomości: Grażyna Pytel, Piotr Konarski
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel. +48 327564423 / 327564428
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks +48 327564445
Internet: www.jsw.pl/przetargi

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający
Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów dla kombajnów ścianowych KGE i KGS dla zakładów JSW S.A.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy Jastrzębie Zdrój, Ornontowice, Pawłowice, Suszec.
Zakłady JSW S.A.

Kod NUTS PL22

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów dla kombajnów ścianowych KGE i KGS dla zakładów JSW S.A.
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

43600000, 50000000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8)Podział na części
Nie
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wartość lub zakres
Powyżej 387 000,00 EUR.
II.2.2)Opcje
Nie
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
Wadium należy wnieść w wysokości: 200 000,00 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe.
Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawianych przez Wykonawcę częściowych faktur VAT (za poszczególne zlecenia) w formie przelewu w terminie do 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT.
III.1.3)Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca dołączy do oferty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie:
1) pkt 1.2), 1.3), 1.4) i 1.6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 1.5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Dokumenty o których mowa w pkt 3.1) lit. a) i c) oraz pkt 3.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1) lit b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 4 stosuje się odpowiednio.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, ww. dokumenty musi złożyć każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ponadto Wykonawca dołączy do oferty pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1. wykaz wykonanych lub wykonywanych zamówień potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia polegających na wykonaniu minimum jednego zamówienia zamówieniem na serwis kombajnu ścianowego typu KGE 710 FM lub KGE 750 F w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały należycie wykonane lub są należycie wykonywane;
2. jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych Podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków), zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych Podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia;
3. w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione w pkt. 1 oraz Oświadczenie dotyczące spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy złożyć w jednym egzemplarzu w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (tzn. w miejscu: „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać wszystkich Wykonawców), podpisany przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania tych Wykonawców w postępowaniu.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia (z VAT).. Waga 95
2. Czas przystąpienia do usuwania awarii.. Waga 5
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający
65 / VII / ZZ / 11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne
podać cenę 40,00 PLN
Warunki i sposób płatności: SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 006, płatność w kasie lub za zaliczeniem pocztowym. Kasa jest czynna w dni robocze w godzinach 8:00-10:00 oraz 12:00-14:00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 38.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.10.2011 - 09:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do 1.12.2011
IV.3.7)Warunki otwierania ofert
Data: 3.10.2011 - 10:00

Miejsce

Siedziba Zamawiającego, sala nr 004, parter.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, przy czym przekazanie za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Zaleca się, aby faks został potwierdzony pisemnie.
Wykonawcy przekazują korespondencję na adres Zamawiającego:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Zespół Zamówień Publicznych.
Al. Jana Pawła II 4.
44-330 Jastrzębie Zdrój fax: +48 327564445
W odniesieniu do pkt IV.3.3 – Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych – informujemy, że SIWZ można otrzymać w wersji elektronicznej (nie ma potrzeby wcześniejszego wykupu SIWZ w wersji papierowej) po przesłaniu do Zamawiającego pisma.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587840
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
23.8.2011
TI Tytuł PL-Jastrzębie-Zdrój: Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
ND Nr dokumentu 49571-2012
PD Data publikacji 15/02/2012
OJ Dz.U. S 31
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 13/02/2012
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura T - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 43600000 - Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
50000000 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
OC Pierwotny kod CPV 43600000 - Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
50000000 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
RC Kod NUTS PL22
IA Adres internetowy (URL) www.jsw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

15/02/2012    S31    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

PL-Jastrzębie-Zdrój: Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych

2012/S 31-049571

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: siedziba Zamawiającego pok. nr 008
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów dla kombajnów ścianowych KGE i KGS dla zakładów JSW S.A.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jastrzębie Zdrój, Ornontowice, Pawłowice, Suszec.
Zakłady JSW S.A.

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów dla kombajnów ścianowych KGE i KGS dla zakładów JSW S.A.
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

43600000, 50000000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 27 880 681,09 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na: procedura otwarta
Aby skorzystać ze wspomnianej wyżej możliwości skrócenia terminu, oprócz zaznaczenia odpowiedniego pola (odpowiednich pól) powyżej, proszę w jasny i wyczerpujący sposób wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest zgodne z przepisami, podając przy tym odpowiednie fakty i, w stosownych przypadkach, konkluzje prawne zgodnie z dyrektywą 2004/17/WE: Uzasadnienie wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia: Zgodnie z art. 134 ust. 5. „Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 62 ust. 1. W art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp określono, że Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia jeżeli: „w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”. W uprzednio prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu na świadczenie serwisu technicznego oraz dostawę części zamiennych, podzespołów, zespołów dla kombajnów ścianowych typu KGE i KGS dla Zakładów JSW S.A. (nr postępowania 65/VII/ZZ/11) nie została złożona żadna oferta, a warunki zamówienia nie zostały zmienione.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
97 / X / ZZ / 11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 163-269727 z dnia 26.8.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Nazwa: Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów dla kombajnów ścianowych KGE i KGS dla zakładów JSW S.A.
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.2.2012
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Famur Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51
40-698 Katowice
Polska
Tel.: +48 323596300
Faks: +48 323596677

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 23 782 050,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 27 880 681,09 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Kryteria udzielenia zamówienia - oferta najkorzystniejsza ekonomicznie:
1. Cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia (z VAT) – 95 %,
2. Czas przystąpienia do usuwania awarii – 5 %.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.2.2012

Adres: Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: przetargi@zwp.jsw.pl
tel: +48 327564067
fax: +48 327564943
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-10-03
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 26972720111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-08-26
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: 200000 ZŁ
Szacowana wartość* 6 666 666 PLN  -  10 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jsw.pl
Informacja dostępna pod: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
ul. Armii Krajowej 56, 44-330 jastrzębie-zdrój, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
43600000-9 Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów dla kombajnów ścianowych KGE i KGS dla zakładów JSW S.A. Famur Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2012-02-07 27 880 681,00