Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Rawa Mazowiecka: Przygotowanie i udostępnienie stanowisk w dwóch pracowniach dydaktycznych z pełnym wyposażeniem specjalistycznym umożliwiającym prowadzenie zajęć zawodowych w systemie modułowym w zawodzie technik mechatronik w ramach projektu Mechatronik zawód przyszłości. Projekt realizowany przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2


Numer ogłoszenia: 269980 - 2011; data zamieszczenia: 01.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej , ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.rawa-kopernik.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Zespół Szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie i udostępnienie stanowisk w dwóch pracowniach dydaktycznych z pełnym wyposażeniem specjalistycznym umożliwiającym prowadzenie zajęć zawodowych w systemie modułowym w zawodzie technik mechatronik w ramach projektu Mechatronik zawód przyszłości. Projekt realizowany przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i udostępnienie stanowisk w dwóch pracowniach dydaktycznych z pełnym wyposażeniem specjalistycznym umożliwiającym prowadzenie zajęć zawodowych w systemie modułowym w zawodzie technik mechatronik. Lokalizacja pracowni w miejscowości położonej w promieniu do 60km od Rawy Mazowieckiej. Realizacja usługi obejmuje 29 dni zajęć i odbywać się będzie według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego raz tygodniu przez 9 godzin od dnia podpisania umowy do 30.06.2012. 1. W ramach usługi Wykonawca zapewnia: a) przygotowanie i udostępnienie minimum 15 stanowisk laboratoryjnych w każdej z dwóch pracowni na 9 godzin dydaktycznych w ustalony przez Zamawiającego dzień tygodnia b) stanowiska wyposażone w sprzęt zgodnie ze standardem opracowanym przez Wydział Kształcenia Zawodowego KOWEZiU dla zawodu technik mechatronik, umożliwiające kształcenie w systemie modułowym c) godzinną przerwę obiadową d) salę umożliwiającą spożycie posiłku e) bezpłatne miejsce parkingowe dla autokaru 2. Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania zajęć do oznakowania pracowni przekazanymi przez Zamawiającego materiałami promującymi projekt..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
70.22.00.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia, określonego w specyfikacji, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej 5 usług odpowiadających rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że dysponuje dwoma pracowniami (min.15 stanowisk laboratoryjnych) z pełnym wyposażeniem specjalistycznym umożliwiającym prowadzenie zajęć zawodowych w systemie modułowym w zawodzie technik mechatronik. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy (wzór oferty) - zał. nr 1 do SIWZ. Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat - zał. nr 4 do SIWZ Parafowany projekt (wzór) umowy - zał. nr 5 do SIWZ.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w realizacji przedmiotu umowy poprzez przesunięcie w czasie, uszczegółowienie, spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację przedmiotu umowy zgodnie z pierwotnymi założeniami. 3. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia umowy zgodnie z harmonogramem, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. Zmiana nr rachunku bankowego), c) zmiany danych teleadresowych, d) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, e) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.rawa-kopernik.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46, - sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt Mechatronik zawód przyszłości współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Rawa Mazowiecka: Przygotowanie i udostępnienie stanowisk w dwóch pracowniach dydaktycznych z pełnym wyposażeniem specjalistycznym umożliwiającym prowadzenie zajęć zawodowych w systemie modułowym w zawodzie technik mechatronik w ramach projektu Mechatronik zawód przyszłości. Projekt realizowany przez Zespół Szkół - CEZiU im. M.Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego


Numer ogłoszenia: 249309 - 2011; data zamieszczenia: 20.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 269980 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie i udostępnienie stanowisk w dwóch pracowniach dydaktycznych z pełnym wyposażeniem specjalistycznym umożliwiającym prowadzenie zajęć zawodowych w systemie modułowym w zawodzie technik mechatronik w ramach projektu Mechatronik zawód przyszłości. Projekt realizowany przez Zespół Szkół - CEZiU im. M.Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i udostępnienie stanowisk w dwóch pracowniach dydaktycznych z pełnym wyposażeniem specjalistycznym umożliwiającym prowadzenie zajęć zawodowych w systemie modułowym w zawodzie technik mechatronik. Lokalizacja pracowni w miejscowości położonej w promieniu do 60km od Rawy Mazowieckiej. Realizacja usługi obejmuje 29 dni zajęć i odbywać się będzie według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego raz tygodniu przez 9 godzin od dnia podpisania umowy do 30.06.2012. 1.W ramach usługi Wykonawca zapewnia: a)przygotowanie i udostępnienie minimum 15 stanowisk laboratoryjnych w każdej z dwóch pracowni na 9 godzin dydaktycznych w ustalony przez Zamawiającego dzień tygodnia b)stanowiska wyposażone w sprzęt zgodnie ze standardem opracowanym przez Wydział Kształcenia Zawodowego KOWEZiU dla zawodu technik mechatronik, umożliwiające kształcenie w systemie modułowym c)godzinną przerwę obiadową d)salę umożliwiającą spożycie posiłku e)bezpłatne miejsce parkingowe dla autokaru 2. Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania zajęć do oznakowania pracowni przekazanymi przez Zamawiającego materiałami promującymi projekt..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
70.22.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt Mechatronik zawód przyszłości współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź, 90-142 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 50926,83 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  50926,83


 • Oferta z najniższą ceną:
  50926,83
  / Oferta z najwyższą ceną:
  50926,83


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zsceziu@hoga.pl
tel: 46 815 41 41
fax: 46 815 41 41
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-09-12
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 26998020110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-09-01
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 292 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.rawa-kopernik.pl
Informacja dostępna pod: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przygotowanie i udostępnienie stanowisk w dwóch pracowniach dydaktycznych z pełnym wyposażeniem specjalistycznym umożliwiającym prowadzenie zajęć zawodowych w systemie modułowym w zawodzie technik mechatronik w ramach projektu Mechatronik zawód Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź, 90-142 Łódź, woj. łódzkie
2011-09-20 50 926,00