Wolsztyn: Budowa wieży obserwacyjno-widokowej na terenie leśnictwa Świętno


Numer ogłoszenia: 270050 - 2015; data zamieszczenia: 12.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wolsztyn , Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie, tel. (068) 347 45 00, faks 068 347 45 90.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.wolsztyn.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa wieży obserwacyjno-widokowej na terenie leśnictwa Świętno.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa wieży obserwacyjno - widokowej na terenie leśnictwa Świętno. Wieża o konstrukcji z elementów drewnianych, dodatkowe elementy stężające stalowe. Obiekt zaprojektowany na planie trójkąta równobocznego. Główne elementy wieży to trzon wieży, klatka schodowa, pomost widokowy z zadaszeniem. Parametry techniczne: - powierzchnia zabudowy - 68,90 m2, - wysokość obiektu - 29,20 m. W zakres zadania wchodzą m.in.: - prace przygotowawcze; - wykonanie fundamentów żelbetowych; - wykonanie drewnianej konstrukcji wieży wraz z montażem stalowych stężeń; - wykonanie i montaż drewnianej konstrukcji schodów; - wykonanie konstrukcji tarasu widokowego wraz z zadaszeniem; - montaż instalacji odgromowej; - prace wykończeniowe i porządkowe..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.42.00.00-7, 45.22.31.00-7, 45.40.00.00-1, 45.26.11.00-5, 45.31.00.00-3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Wysokość wadium Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 PLN) 2. Forma wadium Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.). 3. Termin i miejsce wniesienia wadium 3.1. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A.,1 Oddział w Wolsztynie nr 40 1090 1607 0000 0000 6000 5544. Najpóźniej w dacie i godzinie składania ofert pieniądze muszą się znaleźć na koncie Zamawiającego. Zamawiający zaleca, aby kserokopię dowodu wpłaty (polecenie przelewu) dołączyć do oferty. 3.2. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w SIWZ kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć, w osobnej koszulce, oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą. 3.3. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem oferenta z postępowania.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga spełniania szczegółowych warunków dotyczących przedmiotowego punktu. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie przedmiotowego punktu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 2.2. A.1. rozdziału III SIWZ.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, iż zrealizował w okresie ostatnich 5 lat co najmniej: - 1 zadanie polegające na budowie drewnianej wieży widokowej o wysokości minimum 20,0 m. W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. Dla potwierdzenia spełniania wyżej opisanego warunku Wykonawca winien złożyć dokument pod nazwą Wykaz robót budowlanych opisany w rozdziale III SIWZ, w punkcie Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga spełniania szczegółowych warunków dotyczących przedmiotowego punktu. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie przedmiotowego punktu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 2.2. A.1. rozdziału III SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca wykaże, że dysponuje wykwalifikowaną kadrą posiadającą opisane poniżej uprawnienia budowlane: - Osoba przewidziana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy winna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub równoważne im, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych - min. 1 osoba; - Osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika robót elektroenergetycznych winna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne im, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych - min. 1 osoba; W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. Dla potwierdzenia spełniania wyżej opisanego warunku Wykonawca winien złożyć dokument pod nazwą Wykaz osób oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - dokumenty opisane w rozdziale III SIWZ, w punkcie Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie sytuacji ekonomiczno - finansowej: - wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek każdy z Wykonawców winien spełnić osobno. Dla potwierdzenia spełniania wyżej opisanego warunku Wykonawca winien złożyć opłaconą polisę wg warunków opisanych w rozdziale III SIWZ, w punkcie Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (np. według wzoru określonego w załączniku nr 12) oraz: a) dokumenty dotyczące -zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, -sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, -charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, -zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. b) w przypadku warunku opisanego w punkcie 1.5 niniejszego rozdziału dokument, o którym mowa w punkcie 2.2. A.5. rozdziału III SIWZ. Wykonawca winien złożyć również: -Tabelę elementów scalonych; -Kosztorysy ofertowe; -Wymagane zapisami SIWZ pełnomocnictwa. -Zamawiający zaleca również dołączenie do oferty parafowanego wzoru istotnych postanowień umowy (przez osobę-/y/ uprawnioną-/e/ do reprezentowania wykonawcy w przetargu) jako akceptację ich treści i warunków wg załącznika nr 4 do SIWZ oraz dowodu wpłaty wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - UDZIELONY OKRES GWARANCJI - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w opisanych poniżej sytuacjach. a). Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w sytuacji: - udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych lub zamiennych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia); - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez Zamawiającego, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, - wystąpienia okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej; - pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; - wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania Wykonawcy do takiej zmiany; - wystąpienia braków i wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy. - wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; b). Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych, w szczególności następującymi okolicznościami: - niedostępność na rynku materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowania robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. c). Inne możliwe zmiany w postanowieniach umowy: - zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron, w tym zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującą kandydata na stanowisko; - zmiany podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej do wyłącznej kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ); - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego; - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp.; - zmiany w finansowaniu robót w poszczególnych okresach związane ze zmianą budżetu, otrzymaną dotacją, pożyczką lub innymi środkami z zewnętrz; - zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji w związku ze zmianą terminu wykonania robót lub wprowadzeniem zmian w przerobie robót przypadających na poszczególne okresy rozliczeniowe; - zmiana przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę wydanego dla realizowanego przedsięwzięcia; - zmiana wynikająca ze zmiany danych podmiotowych Wykonawcy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.wolsztyn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie, pok. nr 25. Opłata za SIWZ 200,00 PLN (dwieście 00/100 PLN).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.10.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, Biuro Obsługi Klienta.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Wolsztyn: Budowa wieży obserwacyjno-widokowej na terenie leśnictwa Świętno


Numer ogłoszenia: 307738 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 270050 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wolsztyn, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie, tel. (068) 347 45 00, faks 068 347 45 90.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa wieży obserwacyjno-widokowej na terenie leśnictwa Świętno.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa wieży obserwacyjno - widokowej na terenie leśnictwa Świętno. Wieża o konstrukcji z elementów drewnianych, dodatkowe elementy stężające stalowe. Obiekt zaprojektowany na planie trójkąta równobocznego. Główne elementy wieży to trzon wieży, klatka schodowa, pomost widokowy z zadaszeniem. Parametry techniczne: - powierzchnia zabudowy - 68,90 m2, - wysokość obiektu - 29,20 m. W zakres zadania wchodzą m.in.: - prace przygotowawcze; - wykonanie fundamentów żelbetowych; - wykonanie drewnianej konstrukcji wieży wraz z montażem stalowych stężeń; - wykonanie i montaż drewnianej konstrukcji schodów; - wykonanie konstrukcji tarasu widokowego wraz z zadaszeniem; - montaż instalacji odgromowej; - prace wykończeniowe i porządkowe..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.42.00.00-7, 45.22.31.00-7, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.11.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 62-500 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 251727,59 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  435420,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  435420,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  592057,49


 • Waluta:
  PLN .


Adres: Rynek 1, 64-200 Wolsztyn
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: inwestycje@wolsztyn.pl
tel: 68 347 45 00
fax: 68 347 45 90
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-10-26
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 27005020150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-10-11
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 171 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.wolsztyn.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie, pok. nr 25. Opłata za SIWZ 200,00 PLN (dwieście 00/100 PLN)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa wieży obserwacyjno-widokowej na terenie leśnictwa Świętno Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o.
Konin
2015-11-16 435 420,00