Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Dostawy druków dla Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 271103 - 2011; data zamieszczenia: 14.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy druków dla Urzędu Miasta Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa wizytówek, papieru firmowego oraz innych druków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest na stronie internetowej Zamawiajacego - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu Zamówienia. Załącznikami do Ogłoszenia są: Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Załącznik nr 2 - Wzór umowy, Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy (w formacie arkusza kalkulacyjnego),Załącznik nr 5 - Instrukcja dla Wykonawców. Załączniki zamieszczone są na stronie internetowej http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.97.00-7, 22.99.00.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Zamawiający zaleca aby Wykonawca załączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikało uprawnienie osoby(ób) do złożenia i podpisania wniosku. 2.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w pkt. 7.1 załącznika nr 1 do Ogłoszenia. 3.Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. poprzez złożenie nw. dokumentów: 3.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 u.p.z.p., - Wykonawcy składają przedmiotowe oświadczenie zawarte w pkt. 7.2 załącznika nr 1 do Ogłoszenia, 3.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 u.p.z.p. zawarte w pkt. 7.2 załącznika nr 1 do Ogłoszenia. 4.Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: 4.1 jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 3.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 4.2 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Adminitracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 11, III piętro,.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Adminitracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro,.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1.W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie korespondencją) Zamawiający i Wykonawcy przekazują do czasu otwarcia licytacji pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, 3. W przypadku korespondencji przesyłanej pisemnie, (jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej) domniemywa się, że dniem w którym Wykonawca mógł zapoznać się z treścią korespondencji, jest dzień, w którym upływa termin odbioru przesyłki złożonej w placówce oddawczej (po bezskutecznej próbie doręczenia na wskazany adres) określony w zawiadomieniu (awizo) lub zawiadomieniu powtórnym, (jeżeli przepisy operatora pocztowego przewidują powtórne zawiadomienie), 4.W przypadku korespondencji przesyłanej faksem lub drogą elektroniczną, (jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej) domniemywa się, że dzień przesłania korespondencji faksem na numer wskazany przez Wykonawcę lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę, jest dniem w którym Wykonawca mógł zapoznać się z treścią korespondencji, jeżeli korespondencja została przesłana niezwłocznie również w formie pisemnej i/lub fakt jej otrzymania został niezwłocznie potwierdzony przez drugą stronę, 5. Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Urszula Pawlak, tel. nr (42) 638-55-92, 6. Korespondencję do Zamawiającego (powołując się w tytule na nr referencyjny postępowania DO-ZP-I.271.2.10.2011) należy kierować: -pisemnie na adres: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź -drogą elektroniczną na adres: zamowienia@uml.lodz.pl UWAGA! Załączniki do poczty elektronicznej mogą być w formatach obsługiwanych przez programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader -faksem na nr +48(42) 638-48-77 7. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazywane Wykonawcom będą widoczne w panelu Moje konto w zakładce Moje wiadomości. 8. Zamwiający zaleca by Wykonawca zapoznał się ze stanowiacą integralna część Ogłoszenia Instrukcją dla Wykonawców - załącznik nr 5 do Ogłoszenia. 9. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu użyto skrótu u.p.z.p. oznacza to odwołanie do przepisów ustawy Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 271257 - 2011; data zamieszczenia: 17.10.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
271103 - 2011 data 14.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.1.1.

 • W ogłoszeniu jest:
  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna.


Numer ogłoszenia: 273651 - 2011; data zamieszczenia: 18.10.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
271103 - 2011 data 14.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  SEKCJA IV.

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Adminitracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 11, III piętro,. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Adminitracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro,. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie korespondencją) Zamawiający i Wykonawcy przekazują do czasu otwarcia licytacji pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, 3. W przypadku korespondencji przesyłanej pisemnie, (jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej) domniemywa się, że dniem w którym Wykonawca mógł zapoznać się z treścią korespondencji, jest dzień, w którym upływa termin odbioru przesyłki złożonej w placówce oddawczej (po bezskutecznej próbie doręczenia na wskazany adres) określony w zawiadomieniu (awizo) lub zawiadomieniu powtórnym, (jeżeli przepisy operatora pocztowego przewidują powtórne zawiadomienie), 4.W przypadku korespondencji przesyłanej faksem lub drogą elektroniczną, (jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej) domniemywa się, że dzień przesłania korespondencji faksem na numer wskazany przez Wykonawcę lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę, jest dniem w którym Wykonawca mógł zapoznać się z treścią korespondencji, jeżeli korespondencja została przesłana niezwłocznie również w formie pisemnej i/lub fakt jej otrzymania został niezwłocznie potwierdzony przez drugą stronę, 5. Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Urszula Pawlak, tel. nr (42) 638-55-92, 6. Korespondencję do Zamawiającego (powołując się w tytule na nr referencyjny postępowania DO-ZP-I.271.2.10.2011) należy kierować: -pisemnie na adres: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź -drogą elektroniczną na adres: zamowienia@uml.lodz.pl UWAGA! Załączniki do poczty elektronicznej mogą być w formatach obsługiwanych przez programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader -faksem na nr +48(42) 638-48-77 7. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazywane Wykonawcom będą widoczne w panelu Moje konto w zakładce Moje wiadomości. 8. Zamwiający zaleca by Wykonawca zapoznał się ze stanowiacą integralna część Ogłoszenia Instrukcją dla Wykonawców - załącznik nr 5 do Ogłoszenia. 9. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu użyto skrótu u.p.z.p. oznacza to odwołanie do przepisów ustawy Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: http://licytacje.uzp.gov.pl IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1. Wymagania formalne: 1.1Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, 1.2Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się na Platformie Licytacji Elektronicznej (zwaną dalej Platformą) udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). 1.3W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jedną godzinę przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji. 1.4Pomoc w rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, w zakładce SAMOUCZEK. 2. Wymagania techniczne: 2.1komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux, oraz 2.2przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, 2.3nie jest wymagany podpis elektroniczny. IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 1.Licytacja elektroniczna na wykonanie i dostawy wizytówek, papieru firmowego oraz innych druków dla Urzędu Miasta Łodzi będzie licytacją jednoetapową. 2.Po zalogowaniu się na Platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 3.W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą łączną cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6.Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia obejmujący cenę koszy z kosztami dostaw oraz inne koszty z tym związane. Przed przystąpieniem do złożenia postąpienia Wykonawca winien obliczyć cenę oferty tak, aby wynikała ona z iloczynu ceny jednostkowej brutto (kol.4) i ilości ogółem (kol.3) w pozycji 1 w tabeli Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 4 do Ogłoszenia. 7.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 8.Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 700 PLN. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 9.W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 10.System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 90 tys. zł i 9 groszy). 11.Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość zamówienia kwotę w wysokości 129 501,35 PLN. IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja jednoetapowa czas trwania: Licytacja elektroniczna zostanie zamknięta po upływie 10 minut od złożenia ostatniego postąpienia. IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 26.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Wniosek należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.. IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 5 dni od dnia przekazania Zaproszeń, o godzinie 11:00. IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): Licytacja zostanie zamknięta jeżeli w ciągu 10 minut od złożenia najkorzystniejszego postąpienia żaden z Wykonawców nie złoży korzystniejszego postąpienia lub gdy w czasie 10 minut od otwarcia licytacji nie zostanie złożone żadne postąpienie. IV.4.14 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej): Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy IV.4.15 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej): Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia. IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie korespondencją) Zamawiający i Wykonawcy przekazują do czasu otwarcia licytacji pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, 2.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, 3.W przypadku korespondencji przesyłanej pisemnie, (jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej) domniemywa się, że dniem w którym Wykonawca mógł zapoznać się z treścią korespondencji, jest dzień, w którym upływa termin odbioru przesyłki złożonej w placówce oddawczej (po bezskutecznej próbie doręczenia na wskazany adres) określony w zawiadomieniu (awizo) lub zawiadomieniu powtórnym, (jeżeli przepisy operatora pocztowego przewidują powtórne zawiadomienie), 4.W przypadku korespondencji przesyłanej faksem lub drogą elektroniczną, (jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej) domniemywa się, że dzień przesłania korespondencji faksem na numer wskazany przez Wykonawcę lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę, jest dniem w którym Wykonawca mógł zapoznać się z treścią korespondencji, jeżeli korespondencja została przesłana niezwłocznie również w formie pisemnej i/lub fakt jej otrzymania został niezwłocznie potwierdzony przez drugą stronę, 5.Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Urszula Pawlak, tel. nr (42) 638-55-92, 6.Korespondencję do Zamawiającego (powołując się w tytule na nr referencyjny postępowania DO-ZP-I.271.2.10.2011) należy kierować: -pisemnie na adres: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź -drogą elektroniczną na adres: zamowienia@uml.lodz.pl UWAGA! Załączniki do poczty elektronicznej mogą być w formatach obsługiwanych przez programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader -faksem na nr +48(42) 638-48-77 7.Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazywane Wykonawcom będą widoczne w panelu Moje konto w zakładce Moje wiadomości. 8. Zamawiający zaleca by Wykonawca zapoznał się ze stanowiącą integralną część Ogłoszenia Instrukcją dla Wykonawców-załącznik nr 5 do Ogłoszenia. 9. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu użyto skrótu /u.p.z.p./ oznacza to odwołanie się do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami.). 10. Zamawiający zmienia w załączniku nr 5 do ogłoszenia pn. Instrukcja dla Wykonawców termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z 24.10.2011 r. godz. 10:00 na 26.10.2011 r. godz. 10:00. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.
Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-10-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 27110320110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 434 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Adminitracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 11, III piętro,
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
22990000-6 Papier gazetowy, papier czerpany i innego rodzaju papier lub tektura w rodzaju używanych do celów graficznych
30199700-7 Zadrukowane wyroby papiernicze, z wyjątkiem formularzy