Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Usługi wsparcia technicznego dla urządzeń aktywnych sieci informatycznej


Numer ogłoszenia: 271467 - 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi wsparcia technicznego dla urządzeń aktywnych sieci informatycznej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest Zakup usługi wsparcia technicznego dla urządzeń aktywnych sieci informatycznej Urzędu Miasta Łodzi. W ramach wsparcia technicznego Wykonawca jest zobowiązany do: 1) Wykonywania usługi wsparcia dla urządzeń wymienionych w Spisie urządzeń nr 1 , załącznik nr 1 do SIWZ w okresie od dnia 24.03.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. w trybie NBD - zgłoszenie awarii w dniu roboczym, usunięcie awarii w następnym dniu roboczym. 2) Wykonywania usługi wsparcia dla urządzeń wymienionych w Spisie urządzeń nr 2 w okresie od dnia wejścia umowy w życie do dnia 31.12.2013 r. w trybie 24/7/24 - zgłoszenie awarii w każdym dniu tygodnia o każdej porze, usunięcie awarii w ciągu 24 godzin od czasu zgłoszenia awarii. 3) Usunięcie awarii oznacza albo naprawę uszkodzonego sprzętu w miejscu jego zainstalowania albo podstawienie przez Wykonawcę sprzętu zastępczego o porównywalnych parametrach, pozwalającego wgrać konfigurację uszkodzonego urządzenia, w celu uzyskania jego pełnej funkcjonalności sprzed awarii. 4) Dla pozycji 22 załącznika Nr 2, (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) (urządzenie IPS4270-20-K9) Zamawiający nie oczekuje aktualizacji sygnatur. 5) Wszystkie usługi serwisowe będą świadczone w siedzibie Zamawiającego. 6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Miejsce: Siedziba UMŁ Czas trwania zamówienia: data rozpoczęcia: data wejścia umowy w życie i data zakończenia: 31.12.2013 r..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.61.10.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w sytuacji, gdy wystąpi przynajmniej jeden z poniżej wymienionych warunków: 1. Wystąpi konieczność zmiany sposobu wystawiania faktur wynikająca z reorganizacji struktury wewnętrznej Zamawiającego. 2. Nastąpi zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy np.: zmiana adresu, nazwy itp. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Załączniku nr 5 do SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź tel.: +48 (42) 638-48-88, fax: +48 (42) 638-48-77, e-mail: zamowienia@.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.01.2013 godzina 09:30, miejsce: w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje: 1 zawarcia umowy ramowej, 2 składania ofert wariantowych, 3 rozliczania w walutach obcych, 4 aukcji elektronicznej, 5 dynamicznego systemu zakupów, 6 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 7 udzielania zamówień uzupełniających, Zakres i warunki zmian zawartej umowy: Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w sytuacji, gdy wystąpi przynajmniej jeden z poniżej wymienionych warunków: 1. Wystąpi konieczność zmiany sposobu wystawiania faktur wynikająca z reorganizacji struktury wewnętrznej Zamawiającego. 2. Nastąpi zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy np.: zmiana adresu, nazwy itp. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Załączniku nr 5 do SIWZ. Czas trwania zamówienia: data rozpoczęcia: data wejścia umowy w życie i data zakończenia: 31.12.2013 r..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Usługi wsparcia technicznego dla urządzeń aktywnych sieci informatycznej


Numer ogłoszenia: 39606 - 2013; data zamieszczenia: 29.01.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 271467 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi wsparcia technicznego dla urządzeń aktywnych sieci informatycznej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania jak Zakup usługi wsparcia technicznego dla urządzeń aktywnych sieci informatycznej Urzędu Miasta Łodzi. w ramach wsparcia Wykonawca jest zobowiązany do: 1)Wykonania usługi wsparcia dla urządzeń wymienionych w spisie urządzeń nr 1, załącznik nr 1 do SIWZ w okresie od dnia 24.03.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.w trybie NBD - zgłoszenie awarii w dniu roboczym, usunięcie awarii w następnym dniu roboczym . 2)Wykonania usługi wsparcia dla urządzeń wymienionych w Spisie urządzeń nr 2 w okresie od dnia wejścia umowy w życie do dnia 31.12.2013 r. w trybie 24/7/24 - zgłoszenie awarii w każdym dniu tygodnia o każdej porze, usunięcie awarii w ciągu 24 godzin od czasu zgłoszenia awarii. 3) Usunięcie awarii oznacza albo naprawę uszkodzonego sprzętu w miejscu jego zainstalowania albo podstawienie przez Wykonawcę sprzętu zastępczego o porównywalnych parametrach, pozwalającego wgrać konfigurację uszkodzonego urządzenia w celu uzyskania jego pełnej funkcjonalności sprzed awarii. 4) Dla pozycji 22 załącznika Nr 2, (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) (urządzenie IPS4270-20-K9) Zamawiający nie oczekuje aktualizacji sygnatur 5) Wszystkie usługi serwisowe będą świadczone w siedzibie Zamawiającego. 6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.61.10.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SEVENET Spółka S.A, ul. Galaktyczna 30A, 80-299 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 95866,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  98297,91


 • Oferta z najniższą ceną:
  98297,91
  / Oferta z najwyższą ceną:
  146370,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-01-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 27146720120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-12-21
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 363 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź tel.: +48 (42) 638-48-88, fax: +48 (42) 638-48-77, e-mail: zamowienia@
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługi wsparcia technicznego dla urządzeń aktywnych sieci informatycznej SEVENET Spółka S.A
ul. Galaktyczna 30A, 80-299 Gdańsk, woj. pomorskie
2013-01-29 98 297,00