Warszawa: Dostawa ciepła do budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie


Numer ogłoszenia: 271612 - 2015; data zamieszczenia: 13.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6619453, faks 022 6619095 , strona internetowa www.gunb.gov.pl, bip.gunb.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa ciepła do budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciepła do budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.32.10.00-5.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Budynek przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie jest wyposażony w urządzenia węzła cieplnego i w związku z tym zabezpieczenie w ciepło odbywa się poprzez dostawę ciepła do tego węzła. Z uwagi na fakt, iż jedyną siecią ciepłowniczą na tym terenie jest sieć zarządzana przez Veolia Energia Warszawa S.A., Plac Unii C ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, firma ta pozostaje jedynym Wykonawcą, który może realizować dostawy ciepła dla budynku. Istnieje zatem faktyczny monopol na tym terenie w zakresie dostaw ciepła, ponieważ istniejąca infrastruktura techniczna uniemożliwia realizację zamówienia przez innego niż Veolia Energia Warszawa S.A. Wykonawcę.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Veolia Energia Warszawa S.A., Plac Unii C ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


Warszawa: Dostawa ciepła do budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie


Numer ogłoszenia: 325724 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 271612 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6619453, faks 022 6619095.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa ciepła do budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciepła do budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.32.10.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.11.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Veolia Energia Warszawa S.A., {Dane ukryte}, 02-566 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 149200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  184000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  184000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  184000,00


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Budynek przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie jest wyposażony w urządzenia węzła cieplnego i w związku z tym zabezpieczenie w ciepło odbywa się poprzez dostawę ciepła do tego węzła. Z uwagi na fakt, iż jedyną siecią ciepłowniczą na tym terenie jest sieć zarządzana przez Veolia Energia Warszawa S.A., {Dane ukryte}, 02-566 Warszawa, firma ta pozostaje jedynym Wykonawcą, który może realizować dostawy ciepła dla budynku. Istnieje zatem faktyczny monopol na tym terenie w zakresie dostaw ciepła, ponieważ istniejąca infrastruktura techniczna uniemożliwia realizację zamówienia przez innego niż Veolia Energia Warszawa S.A. Wykonawcę.

Adres: ul. Krucza , 00-926 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowienia.publiczne@gunb.gov.pl
tel: 226 619 453
fax: 226 619 095
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 27161220150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-10-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gunb.gov.pl, bip.gunb.gov.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
09321000-5 Gorąca woda
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa ciepła do budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie Veolia Energia Warszawa S.A.
Warszawa
2015-12-01 184 000,00