Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Remont ulic: Jerzego Kukuczki, Bokserskiej, Balonowej w Łodzi.


Numer ogłoszenia: 271771 - 2010; data zamieszczenia: 01.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont ulic: Jerzego Kukuczki, Bokserskiej, Balonowej w Łodzi..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Remont istniejącej nawierzchni drogi zlokalizowanej na części działek nr 126/8, 127/4 i 128 w obrębie P-21 - ul. Jerzego Kukuczki. Zakres robót obejmuje: 1. profilowanie istniejącej nawierzchni wraz z jednoczesnym zagęszczeniem podłoża gruntowego na powierzchni - 1836,00 m2; 2. powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poprzez trzykrotne rozłożenie warstwy grysów o różnych frakcjach (8 - 12 mm, 5 - 8 mm, 2 - 5 mm) spojonych emulsją asfaltową na powierzchni - 1654,50 m2; 3. ręczne plantowanie poboczy na powierzchni - 363,00 m2; 4. regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studnie kanalizacyjne - szt. 7; oraz opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami; Remont istniejącej nawierzchni dróg zlokalizowanych na działkach nr 74/2, 78/1, 79/2, 83/4, 86/4, 134, 76/3, 77/1, 73/2, 84/1, 85/5, 85/6 w obrębie P-21 - ul. Bokserska. Zakres robót obejmuje: 1. mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 15 cm na powierzchni - 739,75 m2 w gruntach kat. II-IV wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi; 2. profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na powierzchni - 1833,25 m2; 3. wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 8 cm na powierzchni - 357,00 m2; 4. wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm na powierzchni - 739,75 m2; 5. powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poprzez trzykrotne rozłożenie warstwy grysów o różnych frakcjach (8 - 12 mm, 5 - 8 mm, 2 - 5 mm) spojonych emulsją asfaltową na powierzchni - 1833,25 m2; 6. ręczne plantowanie poboczy na powierzchni - 410,00 m2; 7. regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studnie kanalizacyjne - 7 szt.; 8. oczyszczenie istniejącej nawierzchni z destruktu - 868,50 m2; oraz opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami; Remont istniejącej nawierzchni dróg zlokalizowanych na części działki nr 359/4 w obrębie P-24 - ul. Balonowa. Zakres robót obejmuje: 1. profilowanie istniejącej nawierzchni wraz z jednoczesnym zagęszczeniem podłoża gruntowego na powierzchni - 1696,00 m2; 2. wykonanie podbudowy tłuczniowej o grubości 10 cm na powierzchni -1696,00m2, 3. powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poprzez trzykrotne rozłożenie warstwy grysów o różnych frakcjach (8 - 12 mm, 5 - 8 mm, 2 - 5 mm) spojonych emulsją asfaltową na powierzchni - 1696,00 m2; 4. ręczne plantowanie poboczy na powierzchni - 424,00 m2; 5. regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studnie kanalizacyjne - szt.4, oraz opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami;.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.20-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający, nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o wartości każdej minimum 80.000,00 zł brutto oraz, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
http://bip.uml.lodz.pl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.10.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych ul. ks. Ignacego Skorupki 21 pok. Nr 8, 90-532 Łódź.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Remont ulic: Jerzego Kukuczki, Bokserskiej, Balonowej w Łodzi


Numer ogłoszenia: 334103 - 2010; data zamieszczenia: 23.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 271771 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont ulic: Jerzego Kukuczki, Bokserskiej, Balonowej w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont ulic: Jerzego Kukuczki, Balonowej i Bokserskiej w Łodzi, będących drogami wewnętrznymi, znajdującymi się w zarządzie Delegatury UMŁ Łódź - Polesie. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: Remont istniejącej nawierzchni drogi zlokalizowanej na części działek nr 126/8, 127/4 i 128 w obrębie P-21 - ul. Jerzego Kukuczki. Zakres robót obejmuje: 1. profilowanie istniejącej nawierzchni wraz z jednoczesnym zagęszczeniem podłoża gruntowego na powierzchni - 1836,00 m2; 2. powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poprzez trzykrotne rozłożenie warstwy grysów o różnych frakcjach (8 - 12 mm, 5 - 8 mm, 2 - 5 mm) spojonych emulsją asfaltową na powierzchni - 1654,50 m2; 3. ręczne plantowanie poboczy na powierzchni - 363,00 m2; 4. regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studnie kanalizacyjne - szt. 7; oraz opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami; Remont istniejącej nawierzchni dróg zlokalizowanych na działkach nr 74/2, 78/1, 79/2, 83/4, 86/4, 134, 76/3, 77/1, 73/2, 84/1, 85/5, 85/6 w obrębie P-21 - ul. Bokserska. Zakres robót obejmuje: 1. mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 15 cm na powierzchni - 739,75 m2 w gruntach kat. II-IV wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi; 2. profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na powierzchni - 1833,25 m2; 3. wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 8 cm na powierzchni - 357,00 m2; 4. wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm na powierzchni - 739,75 m2; 5. powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poprzez trzykrotne rozłożenie warstwy grysów o różnych frakcjach (8 - 12 mm, 5 - 8 mm, 2 - 5 mm) spojonych emulsją asfaltową na powierzchni - 1833,25 m2; 6. ręczne plantowanie poboczy na powierzchni - 410,00 m2; 7. regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studnie kanalizacyjne - 7 szt.; 8. oczyszczenie istniejącej nawierzchni z destruktu - 868,50 m2; oraz opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami; Remont istniejącej nawierzchni dróg zlokalizowanych na części działki nr 359/4 w obrębie P-24 - ul. Balonowa. Zakres robót obejmuje: 1. profilowanie istniejącej nawierzchni wraz z jednoczesnym zagęszczeniem podłoża gruntowego na powierzchni - 1696,00 m2; 2. wykonanie podbudowy tłuczniowej o grubości 10 cm na powierzchni - 1696,00 m2, 3. powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poprzez trzykrotne rozłożenie warstwy grysów o różnych frakcjach (8 - 12 mm, 5 - 8 mm, 2 - 5 mm) spojonych emulsją asfaltową na powierzchni - 1696,00 m2; 4. ręczne plantowanie poboczy na powierzchni - 424,00 m2; 5. regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studnie kanalizacyjne - szt.4, oraz opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami;.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiebiorstwo Drogowe LAMBDAR Sp. z o.o., ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 214865,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  249939,81


 • Oferta z najniższą ceną:
  249939,81
  / Oferta z najwyższą ceną:
  249939,81


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-10-18
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 27177120100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-10-01
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 43 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://bip.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: http://bip.uml.lodz.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont ulic: Jerzego Kukuczki, Bokserskiej, Balonowej w Łodzi Przedsiebiorstwo Drogowe LAMBDAR Sp. z o.o.
ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź, woj. łódzkie
2010-11-23 249 939,00