Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego


Numer ogłoszenia: 271804 - 2012; data zamieszczenia: 26.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego. Zakres usługi obejmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadań inwestycyjnych: 1. Modernizacja budynku trenersko-szatniowo-administracyjnego przy Miejskich Kortach Tenisowych w Łodzi, ul. Żeromskiego 117 - część 1. 2. Przebudowa hali sportowej przy ul. Sobolowej 1, w Łodzi. 3. Przebudowa parteru budynku administracyjno-szatniowego pływalni przy ul. Sobolowej 1.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 10.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia: - co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w ww. specjalności i posiadającą doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej jednym kontraktem (pełnił funkcję Inspektora Nadzoru), którego przedmiotem była budowa lub przebudowa obiektów budowlanych o wartości robót konstrukcyjno - budowlanych co najmniej 700.000,00 PLN brutto oraz - co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w ww. specjalności i posiadającą doświadczenie w nadzorowaniu w swojej specjalności co najmniej jednym kontraktem (pełnił funkcję Inspektora Nadzoru), którego przedmiotem były roboty instalacyjne o wartości co najmniej 200.000,00 PLN brutto oraz - co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru ww. specjalności i posiadającą doświadczenie w nadzorowaniu w swojej specjalności co najmniej jednym kontraktem (pełnił funkcję Inspektora Nadzoru), którego przedmiotem były roboty elektryczne lub elektroenergetyczne o wartości co najmniej 100.000,00 PLN brutto UWAGA: Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 ze zm.) UWAGA: W przypadku złożenia oferty na jedną lub więcej części zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobami w ilości nie mniejszej niż trzy, tj. po jednym inspektorze nadzoru dla każdej z branży. Zamawiający dopuszcza możliwość niezachowania tego wymogu w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w więcej niż jednej z wymaganych specjalności.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.08.2012 godzina 12:45, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje: - zawarcia umowy ramowej, - składania ofert wariantowych, - rozliczania w walutach obcych, - aukcji elektronicznej, - dynamicznego systemu zakupów, - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. - udzielenia zamówień uzupełniających, - prawa opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Modernizacja budynku trenersko-szatniowo-administracyjnego przy Miejskich Kortach Tenisowych w Łodzi, ul. Żeromskiego 117 - część 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres usługi obejmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja budynku trenersko-szatniowo-administracyjnego przy Miejskich Kortach Tenisowych w Łodzi, ul. Żeromskiego 117 - część 1. Dokładny zakres usług do wykonania określa przedmiar robót, wzór umowy oraz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla przedmiotu umowy nastąpi dopiero w przypadku przystąpienia do realizacji inwestycji przez Zamawiającego po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy z 14-dniowym terminem wyprzedzenia.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.24.70.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 10.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Przebudowa hali sportowej przy ul. Sobolowej 1, w Łodzi..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres usługi obejmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa hali sportowej przy ul. Sobolowej 1. Dokładny zakres usług do wykonania określa przedmiar robót, wzór umowy oraz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla przedmiotu umowy nastąpi dopiero w przypadku przystąpienia do realizacji inwestycji przez Zamawiającego po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy z 14-dniowym terminem wyprzedzenia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.24.70.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 10.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Przebudowa parteru budynku administracyjno-szatniowego pływalni przy ul. Sobolowej 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres usługi obejmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa parteru budynku administracyjno-szatniowego pływalni przy ul. Sobolowej 1. Dokładny zakres usług do wykonania określa przedmiar robót, wzór umowy oraz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla przedmiotu umowy nastąpi dopiero w przypadku przystąpienia do realizacji inwestycji przez Zamawiającego po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy z 14-dniowym terminem wyprzedzenia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.24.70.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 10.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego


Numer ogłoszenia: 345914 - 2012; data zamieszczenia: 13.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 271804 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego Zakres usługi obejmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadań inwestycyjnych: 1.Modernizacja budynku trenersko-szatniowo-administracyjnego przy Miejskich Kortach Tenisowych w Łodzi, ul. Żeromskiego 117 - Część 1. 2.Przebudowa hali sportowej przy ul. Sobolowej 1, w Łodzi. 3.Przebudowa parteru budynku administracyjno-szatniowego pływalni przy ul. Sobolowej 1.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Modernizacja budynku trenersko-szatniowo-administracyjnego przy Miejskich Kortach Tenisowych w Łodzi, ul. Żeromskiego 117 - Część 1.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zarządzanie Projektami, ul. Klonowa 13, 99-340 Krośniewice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 33853,66 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14760,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  14760,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  36000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Przebudowa hali sportowej przy ul. Sobolowej 1, w Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zarządzanie Projektami, ul. Klonowa 13, 99-340 Krośniewice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 31634,14 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  28000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Przebudowa parteru budynku administracyjno-szatniowego pływalni przy ul. Sobolowej 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zarządzanie Projektami, ul. Klonowa 13, 99-340 Krośniewice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21256,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24500,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-08-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 27180420120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-07-26
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 129 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Modernizacja budynku trenersko-szatniowo-administracyjnego przy Miejskich Kortach Tenisowych w Łodzi, ul. Żeromskiego 117 - Część 1. Zarządzanie Projektami
ul. Klonowa 13, 99-340 Krośniewice, woj. łódzkie
2012-09-13 14 760,00
Przebudowa hali sportowej przy ul. Sobolowej 1, w Łodzi Zarządzanie Projektami
ul. Klonowa 13, 99-340 Krośniewice, woj. łódzkie
2012-09-13 15 000,00
Przebudowa parteru budynku administracyjno-szatniowego pływalni przy ul. Sobolowej 1 Zarządzanie Projektami
ul. Klonowa 13, 99-340 Krośniewice, woj. łódzkie
2012-09-13 7 000,00