Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Świadczenie usługi nadzoru autorskiego oprogramowania - GNOM, SFIKS, ENT 1, DEMON, DRUID


Numer ogłoszenia: 271809 - 2012; data zamieszczenia: 24.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego oprogramowania - GNOM, SFIKS, ENT 1, DEMON, DRUID.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego oprogramowania - GNOM, SFIKS, ENT 1, DEMON, DRUID.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.26.70.00-4.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Oprogramowanie objęte zamówieniem, zakupione zostało na postawie umowy zawartej 29 kwietnia 1992r, a więc przed wejściem w życie przepisów ustawy o Zamówieniach Publicznych. Autor oprogramowania LSI Software S.A. posiada autorskie prawa majątkowe do ww. oprogramowania i jest jego właścicielem. W chwili obecnej aplikacje używane są w: 1. Wydziale Finansowym 2. Wydziale Ustalania Praw do Nieruchomości 3. Wydziale Księgowości W trakcie eksploatacji systemy te wymagają wprowadzenia modyfikacji wynikających m.in. ze zamian przepisów prawa. Brak umowy na świadczenie usług nadzoru autorskiego oprogramowania aplikacyjnego Gnom, Sfinks, Ent1, Demon, Druid, w przypadku np. awarii systemu, może spowodować realne zagrożenie dla realizacji dochodów miasta wynikających z tytułu: - dzierżaw gruntu, - wieczystego użytkowania gruntu, - sprzedaży lokali, - sprzedaży lokali użytkowych, - opłaty adiacenckiej, - opłaty planistycznej, - użyczenia, - trwałego zarządu, - przekształceń wieczystego użytkowania gruntu na własność. Program Demon i Druid używany jest przez pracowników Wydziału Księgowości do naliczania list płac dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi oraz umów cywilno-prawnych. Brak nadzoru autorskiego w momencie awarii systemu może uniemożliwić terminowe naliczanie i dokonanie wypłat wynagrodzeń pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń. W efekcie może doprowadzić to do naruszenia podstawowych praw pracowniczych wynikających z kodeksu pracy (art. 282), nie dotrzymanie terminów wypłat spowoduje naliczenie odsetek od nieterminowej wypłaty wynagrodzeń dla wszystkich pracowników a także nałożenie dodatkowych kar dla pracodawcy przez Państwową Inspekcję Pracy. Jednocześnie należy podkreślić, że firma LSI Software S.A. jako twórca ww. oprogramowania jest właścicielem praw autorskich do jego kodu źródłowego i tylko on ma prawo do jego modyfikacji, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Świadczenie usług objętych przedmiotem wniosku o zamówienie z wolnej ręki wiąże się bezpośrednio z ingerencją w oprogramowanie, w tym również w kody źródłowe oprogramowania, do których firma LSI Software S.A. ma wyłączne prawa autorskie. Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych czynności polegające m.in. na modyfikacji, konserwacji, asyście technicznej przedmiotowego oprogramowania objęte są ochroną prawno - autorską i mieszczą się w granicach uprawnień przysługujących twórcy utworu lub podmiotu, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do oprogramowania. W związku z powyższym uzasadniona jest decyzja o wyborze trybu zamówienia z wolnej ręki, oparta o treść art.67 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym skorzystanie z takiego trybu może być między innymi podyktowane faktem, iż z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę. W obecnej sytuacji wydatek będzie dokonany w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metody i środków służących osiągnięciu założonych celów (zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • LSI SOFTWARE S.A., ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Świadczenie usługi nadzoru autorskiego oprogramowania - GNOM, SFIKS, ENT 1, DEMON, DRUID


Numer ogłoszenia: 19313 - 2013; data zamieszczenia: 06.02.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 271809 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego oprogramowania - GNOM, SFIKS, ENT 1, DEMON, DRUID.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego oprogramowania - GNOM, SFIKS, ENT 1, DEMON, DRUID.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.26.70.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LSI SOFTWARE S.A. ul. Przybyszewskiego 176/178 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 81268,29 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  85602,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  85602,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  85602,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Oprogramowanie objęte zamówieniem, zakupione zostało na postawie umowy zawartej 29 kwietnia 1992r, a więc przed wejściem w życie przepisów ustawy o Zamówieniach Publicznych. Autor oprogramowania LSI Software S.A. posiada autorskie prawa majątkowe do ww. oprogramowania i jest jego właścicielem. W chwili obecnej aplikacje używane są w: 1. Wydziale Finansowym 2. Wydziale Ustalania Praw do Nieruchomości 3. Wydziale Księgowości W trakcie eksploatacji systemy te wymagają wprowadzenia modyfikacji wynikających m.in. ze zamian przepisów prawa. Brak umowy na świadczenie usług nadzoru autorskiego oprogramowania aplikacyjnego Gnom, Sfinks, Ent1, Demon, Druid, w przypadku np. awarii systemu, może spowodować realne zagrożenie dla realizacji dochodów miasta wynikających z tytułu: - dzierżaw gruntu, - wieczystego użytkowania gruntu, - sprzedaży lokali, - sprzedaży lokali użytkowych, - opłaty adiacenckiej, - opłaty planistycznej, - użyczenia, - trwałego zarządu, - przekształceń wieczystego użytkowania gruntu na własność. Program Demon i Druid używany jest przez pracowników Wydziału Księgowości do naliczania list płac dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi oraz umów cywilno-prawnych. Brak nadzoru autorskiego w momencie awarii systemu może uniemożliwić terminowe naliczanie i dokonanie wypłat wynagrodzeń pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń. W efekcie może doprowadzić to do naruszenia podstawowych praw pracowniczych wynikających z kodeksu pracy (art. 282), nie dotrzymanie terminów wypłat spowoduje naliczenie odsetek od nieterminowej wypłaty wynagrodzeń dla wszystkich pracowników a także nałożenie dodatkowych kar dla pracodawcy przez Państwową Inspekcję Pracy. Jednocześnie należy podkreślić, że firma LSI Software S.A. jako twórca ww. oprogramowania jest właścicielem praw autorskich do jego kodu źródłowego i tylko on ma prawo do jego modyfikacji, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Świadczenie usług objętych przedmiotem wniosku o zamówienie z wolnej ręki wiąże się bezpośrednio z ingerencją w oprogramowanie, w tym również w kody źródłowe oprogramowania, do których firma LSI Software S.A. ma wyłączne prawa autorskie. Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych czynności polegające m.in. na modyfikacji, konserwacji, asyście technicznej przedmiotowego oprogramowania objęte są ochroną prawno - autorską i mieszczą się w granicach uprawnień przysługujących twórcy utworu lub podmiotu, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do oprogramowania. W związku z powyższym uzasadniona jest decyzja o wyborze trybu zamówienia z wolnej ręki, oparta o treść art.67 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym skorzystanie z takiego trybu może być między innymi podyktowane faktem, iż z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę. W obecnej sytuacji wydatek będzie dokonany w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metody i środków służących osiągnięciu założonych celów (zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych).

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 27180920120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-12-24
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
72267000-4 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego oprogramowania - GNOM, SFIKS, ENT 1, DEMON, DRUID LSI SOFTWARE S.A. ul. Przybyszewskiego 176/178 93-120 Łódź
ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, woj. łódzkie
2013-02-06 85 602,00