Gierałtowice: Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Gierałtowice oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego


Numer ogłoszenia: 273157 - 2012; data zamieszczenia: 28.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gierałtowice , ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gieraltowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Gierałtowice oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 135, poz. 789 z późn. zm.), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej, w planowanej ilości około 1450 tys. kWh dla 88 punktów poboru energii elektrycznej należących do Gminy Gierałtowice oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego, zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w planowanej ilości około 1450 tys. kWh dla 88 punktów poboru energii elektrycznej należących do Gminy Gierałtowice oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego, w okresie od 1 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 3. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 4. Energia elektryczna zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego. 5. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi 1450 tys. kWh. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej są przedstawione w zestawieniu zbiorczym stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy sprzedaży energii elektrycznej (załącznik nr 4 do SIWZ). 6. Zamówienie obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do 88 punktów poboru energii elektrycznej, dla których płatnikami faktur są następujące placówki i instytucje: 1/ Gmina Gierałtowice 2/ Gminna Biblioteka Publiczna 3/ Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach 4/ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 5/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach 6/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach 7. Każdy z ww. płatników zawrze z Wykonawcą jedną umowę dotyczącą wszystkich należących do niego PPE. Płatnicy oczekują, że Wykonawca będzie wystawiał jedną fakturę rozliczeniową dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej należących do danego płatnika (szczegółowe rozliczenia poszczególnych PPE będą zawarte w załączniku do faktury). 8. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego wykona następujące czynności w odniesieniu do punktów poboru energii elektrycznej, do których odnosi zamówienie: a) zgłoszenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, b) składania oświadczeń woli w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji, c) reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji w szczególności uzyskać, ustalić treść i przedłożyć Zamawiającemu do podpisania niezbędne dokumenty. 9. Zamawiający w tym celu udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa wg wzoru określonego w zał. nr 7 do niniejszej SIWZ. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku poprzez wykazanie, że posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną na dzień składania ofert i w okresie obowiązywania umowy, b) Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku poprzez wykazanie, że posiadają zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (tzw. generalną umowę dystrybucyjną) z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie Gminy Gierałtowice, tj. TAURON Dystrybucja SA. ważną na dzień składania ofert i w okresie obowiązywania umowy. W przypadku składania oferty wspólnej w/w warunki musi spełniać każdy z wykonawców. Dokumenty te składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów/oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- zał. nr 3 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów/oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- zał. nr 3 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów/oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- zał. nr 3 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów/oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- zał. nr 3 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów/oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1. wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT, co spowoduje zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 2. wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku akcyzowego, co spowoduje zmianę cen jednostkowych energii elektrycznej netto oraz wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 3. zwiększenia środków finansowych w budżecie Gminy przeznaczonych na usługę. 4. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów poboru energii elektrycznej wymienionych w Załączniku nr 4 do SIWZ w przypadku przeniesienia posiadania obiektu na rzecz innego podmiotu lub zamknięcia albo likwidacji obiektu. 5. Zamawiający ma prawo do zwiększenia liczby punktów poboru energii elektrycznej, o których mowa w Załączniku nr 4 SIWZ poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy. Rozliczenie dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej będzie się odbywać zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 6. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia wartości umowy w związku z zwiększeniem szacowanego zużycia energii elektrycznej. 7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiana nazwy firmy i danych teleadresowych, 8. Zmiana danych określonych w pkt. 7 powoduje obowiązek niezwłocznego powiadomienia drugiej ze stron umowy w formie pisemnej.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gieraltowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice Referat Inwestycji i Szkód Górniczych pokój. 203.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.01.2013 godzina 11:30, miejsce: Urząd Gminy Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice Referat Inwestycji i Szkód Górniczych pokój. 203.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Gierałtowice: Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Gierałtowice oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego


Numer ogłoszenia: 102500 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 273157 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Gierałtowice oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 135, poz. 789 z późn. zm.), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej, w planowanej ilości około 1450 tys. kWh dla 88 punktów poboru energii elektrycznej należących do Gminy Gierałtowice oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego, zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w planowanej ilości około 1450 tys. kWh dla 88 punktów poboru energii elektrycznej należących do Gminy Gierałtowice oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego, w okresie od 1 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 3. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 4. Energia elektryczna zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego. 5. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi 1450 tys. kWh. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej są przedstawione w zestawieniu zbiorczym stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy sprzedaży energii elektrycznej (załącznik nr 4 do SIWZ). 6. Zamówienie obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do 88 punktów poboru energii elektrycznej, dla których płatnikami faktur są następujące placówki i instytucje: 1/ Gmina Gierałtowice 2/ Gminna Biblioteka Publiczna 3/ Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach 4/ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 5/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach 6/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach 7. Każdy z ww. płatników zawrze z Wykonawcą jedną umowę dotyczącą wszystkich należących do niego PPE. Płatnicy oczekują, że Wykonawca będzie wystawiał jedną fakturę rozliczeniową dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej należących do danego płatnika (szczegółowe rozliczenia poszczególnych PPE będą zawarte w załączniku do faktury). 8. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego wykona następujące czynności w odniesieniu do punktów poboru energii elektrycznej, do których odnosi zamówienie: a) zgłoszenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, b) składania oświadczeń woli w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji, c) reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji w szczególności uzyskać, ustalić treść i przedłożyć Zamawiającemu do podpisania niezbędne dokumenty..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-186 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 475768,02 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  405930,14


 • Oferta z najniższą ceną:
  405930,14
  / Oferta z najwyższą ceną:
  405930,14


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: inwestycje@gieraltowice.pl
tel: 032 3011300, 3011340
fax: 032 3011306, 3011351
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-01-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 27315720120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-12-27
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 358 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gieraltowice.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice Referat Inwestycji i Szkód Górniczych pokój. 203
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Gierałtowice oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.
Gliwice
2013-03-14 405 930,00