TI Tytuł PL-Jastrzębie-Zdrój: Usługi szkoleniowe
ND Nr dokumentu 274247-2012
PD Data publikacji 29/08/2012
OJ Dz.U. S 165
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Zamówienia sektorowe
DS Dokument wysłany 24/08/2012
DT Termin 04/10/2012
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 80500000 - Usługi szkoleniowe
RC Kod NUTS PL225
PL227
IA Adres internetowy (URL) www.jsw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

29/08/2012    S165    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Jastrzębie-Zdrój: Usługi szkoleniowe

2012/S 165-274247

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie Zdrój, Al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Parter, pok. nr 008, 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Jarosław Spandel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423 / 327564456
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Parter, pok. nr 008, 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Jarosław Spandel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423 / 327564456
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Świadczenie usług szkoleń wstępnych i okresowych oraz szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (7 zadań):
— zadanie 1 – Świadczenie usług szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp dla pracowników KWK „Budryk”, KWK „Pniówek” i KWK „Krupiński”,
— zadanie 2 – Świadczenie usług szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp dla pracowników KWK „Borynia - Zofiówka” Ruch Borynia, KWK „Borynia - Zofiówka” Ruch Zofiówka, KWK „Jas-Mos”, Zakładu Logistyki Materiałowej i Biura Zarządu JSW S.A.,
— zadanie 3 – Świadczenie usług szkoleń i kursów górniczych dla pracowników JSW S.A.,
— zadanie 4 – Świadczenie usług szkoleń i kursów dla pracowników JSW S.A. w zakresie konserwacji, napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji w części elektrycznej, urządzeń teletechnicznych, kursów i szkoleń w specjalnościach elektro- i cieplno- energetycznych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych dla elektryków,
— zadanie 5 – Świadczenie usług szkoleń i kursów dla pracowników JSW S.A. w zakresie konserwacji, napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji w części mechanicznej oraz kursów spawaczy,
— zadanie 6 – Świadczenie usług szkoleń i kursów dla pracowników JSW S.A. w zakresie konserwacji, napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji zakładu przeróbki mechanicznej węgla, kursów operatorów maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, kursów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz kursów w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych,
— zadanie 7 – Świadczenie pozostałych usług szkoleń i kursów dla pracowników JSW S.A.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 24: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jastrzębie Zdrój, Pawłowice, Suszec, Ornontowice.

Kod NUTS PL227,PL225

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Świadczenie usług szkoleń wstępnych i okresowych oraz szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (7 zadań):
— zadanie 1 – Świadczenie usług szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp dla pracowników KWK „Budryk”, KWK „Pniówek” i KWK „Krupiński”,
— zadanie 2 – Świadczenie usług szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp dla pracowników KWK „Borynia - Zofiówka” Ruch Borynia, KWK „Borynia - Zofiówka” Ruch Zofiówka, KWK „Jas-Mos”, Zakładu Logistyki Materiałowej i Biura Zarządu JSW S.A.,
— zadanie 3 – Świadczenie usług szkoleń i kursów górniczych dla pracowników JSW S.A.,
— zadanie 4 – Świadczenie usług szkoleń i kursów dla pracowników JSW S.A. w zakresie konserwacji, napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji w części elektrycznej, urządzeń teletechnicznych, kursów i szkoleń w specjalnościach elektro- i cieplno- energetycznych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych dla elektryków,
— zadanie 5 – Świadczenie usług szkoleń i kursów dla pracowników JSW S.A. w zakresie konserwacji, napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji w części mechanicznej oraz kursów spawaczy,
— zadanie 6 – Świadczenie usług szkoleń i kursów dla pracowników JSW S.A. w zakresie konserwacji, napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji zakładu przeróbki mechanicznej węgla, kursów operatorów maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, kursów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz kursów w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych,
— zadanie 7 – Świadczenie pozostałych usług szkoleń i kursów dla pracowników JSW S.A.
Termin wykonania zamówienia:
— dla zadania 1 - 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 1.12.2012 r.),
— dla zadania 2 - 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 1.12.2012 r.),
— dla zadania 3 - 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 1.12.2012 r.),
— dla zadania 4 - 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 1.12.2012 r.),
— dla zadania 5 - 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 1.12.2012 r.),
— dla zadania 6 - 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 1.12.2012 r.),
— dla zadania 7 - 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 1.12.2012 r.).
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80500000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 400 000,00 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usług szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP dla pracowników KWK „Budryk”, KWK „Pniówek” i KWK „Krupiński”
1)Krótki opis:
Świadczenie usług szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp dla pracowników KWK „Budryk”, KWK „Pniówek” i KWK „Krupiński”.
Termin wykonania zamówienia:
36 miesięcy od daty zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 1.12.2012 r.).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80500000

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 400 000,00 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usług szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP dla pracowników KWK „Borynia - Zofiówka” RUCH Borynia, KWK „Borynia - Zofiówka” RUCH Zofiówka, KWK „JAS-MOS”, Zakładu Logistyki Materiałowej i Biura Zarządu JSW S.A.
1)Krótki opis:
Świadczenie usług szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP dla pracowników KWK „Borynia - Zofiówka” RUCH Borynia, KWK „Borynia - Zofiówka” RUCH Zofiówka, KWK „JAS-MOS”, Zakładu Logistyki Materiałowej i Biura Zarządu JSW S.A.
Termin wykonania zamówienia:
36 miesięcy od daty zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 1.12.2012 r.).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80500000

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 400 000,00 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 3 Nazwa: Świadczenie usług szkoleń i kursów górniczych dla pracowników JSW S.A.
1)Krótki opis:
Świadczenie usług szkoleń i kursów górniczych dla pracowników JSW S.A.,
Termin wykonania zamówienia:
36 miesięcy od daty zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 1.12.2012 r.).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80500000

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 400 000,00 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 4 Nazwa: Świadczenie usług szkoleń i kursów dla pracowników JSW S.A. w zakresie konserwacji, napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji w części elektrycznej, urządzeń teletechnicznych, kursów i szkoleń w specjalnościach elektro- i cieplno- energetycznych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych dla elektryków
1)Krótki opis:
Świadczenie usług szkoleń i kursów dla pracowników JSW S.A. w zakresie konserwacji, napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji w części elektrycznej, urządzeń teletechnicznych, kursów i szkoleń w specjalnościach elektro- i cieplno- energetycznych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych dla elektryków.
Termin wykonania zamówienia:
36 miesięcy od daty zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 1.12.2012 r.).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80500000

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 400 000,00 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 5 Nazwa: Świadczenie usług szkoleń i kursów dla pracowników JSW S.A. w zakresie konserwacji, napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji w części mechanicznej oraz kursów spawaczy
1)Krótki opis:
Świadczenie usług szkoleń i kursów dla pracowników JSW S.A. w zakresie konserwacji, napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji w części mechanicznej oraz kursów spawaczy,
Termin wykonania zamówienia:
36 miesięcy od daty zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 1.12.2012 r.).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80500000

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 400 000,00 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 6 Nazwa: Świadczenie usług szkoleń i kursów dla pracowników JSW S.A. w zakresie konserwacji, napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji zakładu przeróbki mechanicznej węgla, kursów operatorów maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, kursów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz kursów w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych
1)Krótki opis:
Świadczenie usług szkoleń i kursów dla pracowników JSW S.A. w zakresie konserwacji, napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji zakładu przeróbki mechanicznej węgla, kursów operatorów maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, kursów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz kursów w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.
Termin wykonania zamówienia:
36 miesięcy od daty zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 1.12.2012 r.).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80500000

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 400 000,00 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 7 Nazwa: Świadczenie pozostałych usług szkoleń i kursów dla pracowników JSW S.A.
1)Krótki opis:
Świadczenie pozostałych usług szkoleń i kursów dla pracowników JSW S.A.
Termin wykonania zamówienia:
36 miesięcy od daty zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 1.12.2012 r.).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80500000

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 400 000,00 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium należy wnieść w wysokości:
— dla zadania 1: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),
— dla zadania 2: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),
— dla zadania 3: 82 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100),
— dla zadania 4: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),
— dla zadania 5: 22 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100),
— dla zadania 6: 13 000,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100),
— dla zadania 7: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę częściowych faktur VAT w formie przelewu w terminie do 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca dołączy do oferty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie:
1) pkt 1.2), 1.3), 1.4) i 1.6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 1.5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Dokumenty o których mowa w pkt 3.1) lit. a) i c) oraz pkt 3.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1) lit b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 4 stosuje się odpowiednio.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, ww. dokumenty musi złożyć każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ponadto Wykonawca dołączy do oferty pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
Dla zadań 1 i 2:
1. aktualna decyzja lub decyzje Dyrektora właściwego Okręgowego Urzędu Górniczego lub Specjalistycznego Urzędu Górniczego o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 112 ust. 5 Ustawy z dnia 9.6.2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. z 2011 r. nr 163, poz. 981) w zakresie szkoleń objętych zamówieniem;
2. akredytacja właściwego Kuratora Oświaty wydana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.12.2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. nr 227, poz. 2247, z późn. zm.).
W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na zadanie 1 oraz 2 i przedstawi dokumenty dla zadania 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony dla obu zadań.
Dla zadania 3:
1. aktualna decyzja lub decyzje Dyrektora właściwego Okręgowego Urzędu Górniczego lub Specjalistycznego Urzędu Górniczego o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 112 ust. 5 Ustawy z dnia 9.6.2011r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. z 2011 r. nr 163, poz. 981) w zakresie szkoleń objętych zamówieniem;
2. akredytacja właściwego Kuratora Oświaty wydana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.12.2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. nr 227, poz. 2247, z pózn. zm.) w zakresie szkoleń i kursów objętych niniejszym zamówieniem.
Dla zadania 4:
1. aktualna decyzja lub decyzje Dyrektora właściwego Okręgowego Urzędu Górniczego lub Specjalistycznego Urzędu Górniczego o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 112 ust. 5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. z 2011 r. nr 163, poz. 981) w zakresie szkoleń objętych zamówieniem;
2. aktualna decyzja Prezesa Regulacji Energetyki o powołaniu Komisji Kwalifikacyjnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 późn. zm.);
3. akredytacja właściwego Kuratora Oświaty wydana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.12.2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2003 r. nr 227, poz. 2247, z późn. zm.) w zakresie szkoleń i kursów objętych niniejszym zamówieniem.
Dla zadania 5:
1. aktualna decyzja lub decyzje Dyrektora właściwego Okręgowego Urzędu Górniczego lub Specjalistycznego Urzędu Górniczego o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 112 ust. 5 Ustawy z dnia 9.6.2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. z 2011 r. nr 163, poz. 981) w zakresie szkoleń objętych zamówieniem;
2. akredytacja właściwego Kuratora Oświaty wydana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.12.2003r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. nr 227, poz. 2247, z późn. zm.) w zakresie szkoleń i kursów objętych niniejszym zamówieniem.
Dla zadania 6:
1. aktualna decyzja lub decyzje Dyrektora właściwego Okręgowego Urzędu Górniczego lub Specjalistycznego Urzędu Górniczego o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 112 ust. 5 Ustawy z dnia 9.6.2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. z 2011 r. nr 163, poz. 981) w zakresie szkoleń objętych zamówieniem;
2. akredytacja właściwego Kuratora Oświaty wydana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.12.2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. nr 227, poz. 2247, z pózn. zm.) w zakresie szkoleń i kursów objętych niniejszym zamówieniem.
Dla zadania 7:
1. aktualna decyzja lub decyzje Dyrektora właściwego Okręgowego Urzędu Górniczego lub Specjalistycznego Urzędu Górniczego o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 112 ust. 5 Ustawy z dnia 9.6.2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. z 2011 r. nr 163, poz. 981) w zakresie szkoleń objętych zamówieniem;
2. akredytacja właściwego Kuratora Oświaty wydana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.12.2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. nr 227, poz. 2247, z późn. zm.) w zakresie szkoleń i kursów objętych niniejszym zamówieniem.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1. Dla Zadania 1 i dla zadania 2:
1.1. Dla zadania nr 1: Wykaz wykonanych usług szkoleń wstępnych i okresowych bhp dla nie mniej niż 3 500 pracowników pracujących w podziemnych zakładach górniczych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Dla zadania nr 2: Wykaz wykonanych usług szkoleń wstępnych i okresowych bhp dla nie mniej niż 3 500 pracowników pracujących w podziemnych zakładach górniczych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie X SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na zadanie 1 oraz 2 i przedstawi należyte wykonanie zamówienia wskazane dla zadania 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony dla obu zadań.
1.2. Dla zadania nr 1: Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia na świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia w ilości minimum: 40 osób, posiadających minimum średnie wykształcenie, doświadczenie zawodowe (w postaci minimum 100 godzin lekcyjnych przeprowadzonych szkoleń) oraz wykształcenie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny.
Dla zadania nr 2: Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia na świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia w ilości minimum: 40 osób, posiadających minimum średnie wykształcenie, doświadczenie zawodowe (w postaci minimum 100 godzin lekcyjnych przeprowadzonych szkoleń) oraz wykształcenie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie X SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na zadanie 1 oraz 2 i przedstawi osoby wskazane dla zadania 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony dla obu zadań.
2. Dla Zadania 3.
1.1. Wykaz wykonanych co najmniej 24 różnych rodzajów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje (wymienionych w załączniku nr 1 do specyfikacji technicznej dla zadania nr 3) dla nie mniej niż 3 000 pracowników pracujących w podziemnych zakładach górniczych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie XII SIWZ;
1.2. Wykaz zasobów, którymi dysponuje Wykonawca w postaci:
— 4 sal wykładowych wentylowanych, ogrzewanych i klimatyzowanych wraz z audiowizualnymi środkami przekazu informacji,
—1 warsztat szkoleniowy,
—1 sztolnia szkoleniowa,
—1 wyrobisko górnicze wyposażonymi w maszyny i urządzenia odpowiadające tematyce kursu.
3. Dla Zadania 4:
1.1. wykaz wykonanych co najmniej 10 różnych rodzajów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje (wymienionych w załączniku nr 1 do specyfikacji technicznej dla zad. nr 4) dla nie mniej niż 600 pracowników pracujących w podziemnych zakładach górniczych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie XIV SIWZ;
1.2. wykaz zasobów, którymi dysponuje Wykonawca w postaci:
— 2 sal wykładowych wentylowanych, ogrzewanych i klimatyzowanych wraz z audiowizualnymi środkami przekazu informacji,
— 1 warsztat szkoleniowy,
— 1 sztolnia szkoleniowa,
— 1 wyrobisko górnicze wyposażonymi w maszyny i urządzenia odpowiadające tematyce kursu.
4. Dla Zadania 5:
1.1. wykaz wykonanych co najmniej 5 różnych rodzajów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje (wymienionych w załączniku nr 1 do specyfikacji technicznej dla zad nr 5) dla nie mniej niż 400 pracowników pracujących w podziemnych zakładach górniczych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie XIV SIWZ;
1.2. wykaz zasobów, którymi dysponuje Wykonawca w postaci:
— 2 sal wykładowych wentylowanych, ogrzewanych i klimatyzowanych wraz z audiowizualnymi środkami przekazu informacji,
— 1 warsztat szkoleniowy,
— 1 sztolnia szkoleniowa,
— 1 wyrobisko górnicze wyposażonymi w maszyny i urządzenia odpowiadające tematyce kursu.
5. Dla Zadania 6:
1.1. wykaz wykonanych co najmniej 10 różnych rodzajów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje (wymienionych w załączniku nr 1 do specyfikacji technicznej dla zadania nr 6) dla nie mniej niż 200 pracowników pracujących w podziemnych zakładach górniczych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie XIV SIWZ;
1.2. wykaz zasobów, którymi dysponuje Wykonawca w postaci:
— 2 sal wykładowych wentylowanych, ogrzewanych i klimatyzowanych wraz z audiowizualnymi środkami przekazu informacji,
— 1 warsztat szkoleniowy wyposażonym w maszyny i urządzenia odpowiadające tematyce kursu.
6. Dla Zadania 7:
1.1. wykaz wykonanych co najmniej 5 różnych rodzajów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje (wymienionych w załączniku nr 1 do specyfikacji technicznej dla zadania nr 7) dla nie mniej niż 300 pracowników pracujących w podziemnych zakładach górniczych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie XIV SIWZ;
1.2. wykaz zasobów, którymi dysponuje Wykonawca w postaci:
— 2 sal wykładowych wentylowanych, ogrzewanych i klimatyzowanych wraz z audiowizualnymi środkami przekazu informacji,
— 1 warsztat szkoleniowy wyposażonym w maszyny i urządzenia odpowiadające tematyce kursu.
7. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje.
8. Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych Podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków), zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych Podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
9. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione w pkt 1-7 oraz Oświadczenie dotyczące spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy złożyć w jednym egzemplarzu w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (tzn. w miejscu: „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać wszystkich Wykonawców), podpisany przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania tych Wykonawców w postępowaniu.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Ustawa z dnia 9.6.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. nr 163, poz. 981).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.12.2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. nr 227, poz. 2247, z pózn. zm.).
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
85/VIII/ZZ/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 40.00 PLN
Warunki i sposób płatności: SIWZ można odebrać u Zamawiającego, Jastrzębie Zdrój, Al. Jana Pawła II 4, parter, pok. nr 008, płatność w kasie lub za zaliczeniem pocztowym. Kasa jest czynna w dni robocze w godzinach 8:00-10:00 oraz 12:00-14:00.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.10.2012 - 09:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do: 30.11.2012
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 4.10.2012 - 10:00

Miejscowość

JSW S.A. Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie Zdrój, parter, sala nr 4.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, przy czym przekazanie za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Zaleca się, aby faks został potwierdzony pisemnie.
Wykonawcy przekazują korespondencję na adres Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Zespół Zamówień Publicznych, Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie Zdrój, fax: +48 327564445.
W odniesieniu do pkt IV.3.3 – Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych – informujemy, że SIWZ można otrzymać w wersji elektronicznej (nie ma potrzeby wcześniejszego wykupu SIWZ w wersji papierowej) po przesłaniu do Zamawiającego pisma na fax nr +48 327564445.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.8.2012
TI Tytuł PL-Jastrzębie-Zdrój: Usługi szkoleniowe
ND Nr dokumentu 309964-2012
PD Data publikacji 02/10/2012
OJ Dz.U. S 189
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Zamówienia sektorowe
DS Dokument wysłany 27/09/2012
DT Termin 29/10/2012
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 80500000 - Usługi szkoleniowe
RC Kod NUTS PL225
PL227

02/10/2012    S189    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Jastrzębie-Zdrój: Usługi szkoleniowe

2012/S 189-309964

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Al. Jana Pawła II 4, Jastrzębie Zdrój, Al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009, attn: Grażyna Pytel, POLSKA-44-330Jastrzębie-Zdrój. Tel. +48 327564423. E-mail: gpytel@jsw.pl. Fax +48 327564445.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.8.2012, 2012/S 165-274247)

Przedmiot zamówienia:
CPV:80500000

Usługi szkoleniowe.

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 4.10.2012 (9:00).

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 30.11.2012.

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert 4.10.2012 (10:00).

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29.10.2012 (10:00).

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 27.12.2012.

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert: 29.10.2012 (11:00).

Inne dodatkowe informacje

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł PL-Jastrzębie-Zdrój: Usługi szkoleniowe
ND Nr dokumentu 316612-2012
PD Data publikacji 06/10/2012
OJ Dz.U. S 193
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Zamówienia sektorowe
DS Dokument wysłany 03/10/2012
DT Termin 29/10/2012
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 80500000 - Usługi szkoleniowe
RC Kod NUTS PL225
PL227

06/10/2012    S193    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Jastrzębie-Zdrój: Usługi szkoleniowe

2012/S 193-316612

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Al. Jana Pawła II 4, Jastrzębie Zdrój, Al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009, attn: Grażyna Pytel, POLSKA-44-330Jastrzębie-Zdrój. Tel. +48 327564423. E-mail: gpytel@jsw.pl. Fax +48 327564445.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.8.2012, 2012/S 165-274247)

Przedmiot zamówienia:
CPV:80500000

Usługi szkoleniowe.

Zamiast: 

Sekcja III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców.

(...).

Ponadto Wykonawca dołączy do oferty pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

Dla zadań 1 i 2:

1. Aktualna decyzja lub decyzje Dyrektora właściwego Okręgowego Urzędu Górniczego lub Specjalistycznego Urzędu Górniczego o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 112 ust. 5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. z 2011r. Nr 163, poz. 981) w zakresie szkoleń objętych zamówieniem.

2. Akredytacja właściwego Kuratora Oświaty wydana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.12.2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003r. Nr 227, poz. 2247, z późn. zm.).

W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na zadanie 1 oraz 2 i przedstawi dokumenty dla zadania 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony dla obu zadań.

Dla zadania 3:

1. Aktualna decyzja lub decyzje Dyrektora właściwego Okręgowego Urzędu Górniczego lub Specjalistycznego Urzędu Górniczego o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 112 ust. 5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. z 2011r. Nr 163, poz. 981) w zakresie szkoleń objętych zamówieniem.

2. Akredytacja właściwego Kuratora Oświaty wydana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2003r. Nr 227, poz. 2247, z pózn. zm.) w zakresie szkoleń i kursów objętych niniejszym zamówieniem.

Dla zadania 4:

1. Aktualna decyzja lub decyzje Dyrektora właściwego Okręgowego Urzędu Górniczego lub Specjalistycznego Urzędu Górniczego o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 112 ust. 5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. z 2011r. Nr 163, poz. 981) w zakresie szkoleń objętych zamówieniem.

2. Aktualna decyzja Prezesa Regulacji Energetyki o powołaniu Komisji Kwalifikacyjnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 późn. zm.).

3. Akredytacja właściwego Kuratora Oświaty wydana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2003r. Nr 227, poz. 2247, z późn. zm.) w zakresie szkoleń i kursów objętych niniejszym zamówieniem.

Dla zadania 5:

1. Aktualna decyzja lub decyzje Dyrektora właściwego Okręgowego Urzędu Górniczego lub Specjalistycznego Urzędu Górniczego o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 112 ust. 5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. z 2011r. Nr 163, poz. 981) w zakresie szkoleń objętych zamówieniem.

2. Akredytacja właściwego Kuratora Oświaty wydana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2003r. Nr 227, poz. 2247, z późn. zm.) w zakresie szkoleń i kursów objętych niniejszym zamówieniem.

Dla zadania 6:

1. Aktualna decyzja lub decyzje Dyrektora właściwego Okręgowego Urzędu Górniczego lub Specjalistycznego Urzędu Górniczego o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 112 ust. 5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. z 2011r. Nr 163, poz. 981) w zakresie szkoleń objętych zamówieniem.

2. Akredytacja właściwego Kuratora Oświaty wydana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2003r. Nr 227, poz. 2247, z pózn. zm.) w zakresie szkoleń i kursów objętych niniejszym zamówieniem.

Dla zadania 7:

1. Aktualna decyzja lub decyzje Dyrektora właściwego Okręgowego Urzędu Górniczego lub Specjalistycznego Urzędu Górniczego o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 112 ust. 5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. z 2011r. Nr 163, poz. 981) w zakresie szkoleń objętych zamówieniem.

2. Akredytacja właściwego Kuratora Oświaty wydana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2003r. Nr 227, poz. 2247, z późn. zm.) w zakresie szkoleń i kursów objętych niniejszym zamówieniem.

Powinno być: 

Sekcja III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców.

(...).

Ponadto Wykonawca dołączy do oferty pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Inne dodatkowe informacje

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł PL-Jastrzębie-Zdrój: Usługi szkoleniowe
ND Nr dokumentu 35332-2013
PD Data publikacji 01/02/2013
OJ Dz.U. S 23
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 31/01/2013
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 80500000 - Usługi szkoleniowe
RC Kod NUTS PL225
PL227
IA Adres internetowy (URL) www.jsw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

01/02/2013    S23    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Jastrzębie-Zdrój: Usługi szkoleniowe

2013/S 023-035332

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: siedziba Zamawiającego pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie usług szkoleń wstępnych i okresowych oraz szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (7 zadań): Zadanie 1 – Świadczenie usług szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp dla pracowników KWK „Budryk”, KWK „Pniówek” i KWK „Krupiński”, Zadanie 2 – Świadczenie usług szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp dla pracowników KWK „Borynia – Zofiówka-Jastrzębie”, Zakładu Logistyki Materiałowej i Biura Zarządu JSW S.A., Zadanie 3 – Świadczenie usług szkoleń i kursów górniczych dla pracowników JSW S.A., Zadanie 4 – Świadczenie usług szkoleń i kursów dla pracowników JSW S.A. w zakresie konserwacji, napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji w części elektrycznej, urządzeń teletechnicznych, kursów i szkoleń w specjalnościach elektro- i cieplno- energetycznych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych dla elektryków, Zadanie 5 – Świadczenie usług szkoleń i kursów dla pracowników JSW S.A. w zakresie konserwacji, napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji w części mechanicznej oraz kursów spawaczy, Zadanie 6 – Świadczenie usług szkoleń i kursów dla pracowników JSW S.A. w zakresie konserwacji, napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji zakładu przeróbki mechanicznej węgla, kursów operatorów maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, kursów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz kursów w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych, Zadanie 7 – Świadczenie pozostałych usług szkoleń i kursów dla pracowników JSW S.A.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 24: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jastrzębie-Zdrój, Pawłowice, Suszec, Ornontowice.

Kod NUTS PL225,PL227

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Świadczenie usług szkoleń wstępnych i okresowych oraz szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje dla pracowników
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (7 zadań):
Zadanie 1 – Świadczenie usług szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp dla pracowników KWK „Budryk”, KWK „Pniówek” i KWK „Krupiński”,
Zadanie 2 – Świadczenie usług szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp dla pracowników KWK „Borynia – Zofiówka-Jastrzębie”, Zakładu Logistyki Materiałowej i Biura Zarządu JSW S.A.,
Zadanie 3 – Świadczenie usług szkoleń i kursów górniczych dla pracowników JSW S.A.,
Zadanie 4 – Świadczenie usług szkoleń i kursów dla pracowników JSW S.A. w zakresie konserwacji, napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji w części elektrycznej, urządzeń teletechnicznych, kursów i szkoleń w specjalnościach elektro- i cieplno- energetycznych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych dla elektryków,
Zadanie 5 – Świadczenie usług szkoleń i kursów dla pracowników JSW S.A. w zakresie konserwacji, napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji w części mechanicznej oraz kursów spawaczy,
Zadanie 6 – Świadczenie usług szkoleń i kursów dla pracowników JSW S.A. w zakresie konserwacji, napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji zakładu przeróbki mechanicznej węgla, kursów operatorów maszyn
i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, kursów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz kursów w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych,
Zadanie 7 – Świadczenie pozostałych usług szkoleń i kursów dla pracowników JSW S.A.
Termin wykonania zamówienia:
Dla zadania 1 - 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Dla zadania 2 - 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Dla zadania 3 - 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Dla zadania 4 - 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Dla zadania 5 - 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Dla zadania 6 - 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Dla zadania 7 - 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80500000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 10 470 293,70 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
85/VIII/ZZ/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 165-274247 z dnia 29.8.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Nazwa: ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLEŃ WSTĘPNYCH I OKRESOWYCH W ZAKRESIE BHP DLA PRACOWNIKÓW KWK „BUDRYK”, KWK „PNIÓWEK” I KWK „KRUPIŃSKI”.
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.1.2013
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI Sp. z o.o.
Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 324762445
Faks: +48 324761363

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 975 823,92 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 703 017,50 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Wartość bez VAT 50 000 PLN
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Szkolenia określone w zadaniu 1
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 2
Nazwa: ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLEŃ WSTĘPNYCH I OKRESOWYCH W ZAKRESIE BHP DLA PRACOWNIKÓW KWK „BORYNIA – ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE”, ZAKŁADU LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ I BIURA ZARZĄDU JSW S.A.,
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.1.2013
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI Sp. z o.o.
Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 324762445
Faks: +48 324761363

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 945 508,54 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 695 376,20 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Wartość bez VAT 600 000 PLN
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Szkolenia określone w zadaniu 2
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 3
Nazwa: ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLEŃ I KURSÓW GÓRNICZYCH DLA PRACOWNIKÓW JSW S.A.
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.12.2012
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI Sp. z o.o.
ul. Energetyków 8
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 324762445
Faks: +48 324761363

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 8 193 632,73 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 928 610 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Wartość bez VAT 1 200 000 PLN
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Szkolenia określone w zadaniu 3
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 4
Nazwa: ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLEŃ I KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW JSW S.A. W ZAKRESIE KONSERWACJI, NAPRAW I REMONTÓW MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI W CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ, URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ W SPECJALNOŚCIACH ELEKTRO- I CIEPLNO- ENERGETYCZNYCH ORAZ KURSÓW I SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH DLA ELEKTRYKÓW,
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.12.2012
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI Sp. z o.o.
ul. Energetyków 8
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 324762445
Faks: +48 324761363

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 991 412,36 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 648 734 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Wartość bez VAT 400 000 PLN
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Szkolenia określone w zadaniu 4
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 5
Nazwa: ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLEŃ I KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW JSW S.A. W ZAKRESIE KONSERWACJI, NAPRAW I REMONTÓW MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI W CZĘŚCI MECHANICZNEJ ORAZ KURSÓW SPAWACZY,
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.12.2012
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI Sp. z o.o.
ul. Energetyków 8
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 324762445
Faks: +48 324761363

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 219 873,01 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 442 000 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Wartość bez VAT 300 000 PLN
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Szkolenia określone w zadaniu 5
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 6
Nazwa: ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLEŃ I KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW JSW S.A. W ZAKRESIE KONSERWACJI, NAPRAW I REMONTÓW MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ZAKŁADU PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA, KURSÓW OPERATORÓW MASZYN I INNYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH, KURSÓW W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ORAZ KURSÓW W ZAKRESIE OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH,
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.12.2012
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI Sp. z o.o.
ul. Energetyków 8
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 324762445
Faks: +48 324761363

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 319 182,98 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 182 476 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Wartość bez VAT 200 000 PLN
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Szkolenia określone w zadaniu 6
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 7
Nazwa: ŚWIADCZENIE POZOSTAŁYCH USŁUG SZKOLEŃ I KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW JSW S.A.
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15.1.2013
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AD ACTA Sp. z o.o.
ul. Węglowa 11
44-240 Żory
Polska
Tel.: +48 324358785
Faks: +48 324358357

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 043 883,19 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 870 080 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Proporcja: 50 %
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Szkolenia określone w zadaniu 7
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.1.2013

Adres: Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: przetargi@zwp.jsw.pl
tel: +48 327564067
fax: +48 327564943
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-10-04
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 27424720121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-08-29
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 36 miesięcy
Wadium: 177000 ZŁ
Szacowana wartość* 5 900 000 PLN  -  8 850 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 7
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jsw.pl
Informacja dostępna pod: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
ul. Armii Krajowej 56, 44-330 jastrzębie-zdrój, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
80500000-9 Usługi szkoleniowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLEŃ WSTĘPNYCH I OKRESOWYCH W ZAKRESIE BHP DLA PRACOWNIKÓW KWK „BUDRYK”, KWK „PNIÓWEK” I KWK „KRUPIŃSKI”. Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI Sp. z o.o.
Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
2013-01-28 703 017,00
ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLEŃ WSTĘPNYCH I OKRESOWYCH W ZAKRESIE BHP DLA PRACOWNIKÓW KWK „BORYNIA – ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE”, ZAKŁADU LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ I BIURA ZARZĄDU JSW S.A., Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI Sp. z o.o.
Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
2013-01-28 695 376,00
ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLEŃ I KURSÓW GÓRNICZYCH DLA PRACOWNIKÓW JSW S.A. Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI Sp. z o.o.
ul. Energetyków 8, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
2012-12-18 3 928 610,00
ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLEŃ I KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW JSW S.A. W ZAKRESIE KONSERWACJI, NAPRAW I REMONTÓW MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI W CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ, URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ W SPECJALNOŚCIACH ELEKTRO- I CIEPLNO- ENERGETYCZNYCH ORAZ Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI Sp. z o.o.
ul. Energetyków 8, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
2012-12-18 1 648 734,00
ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLEŃ I KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW JSW S.A. W ZAKRESIE KONSERWACJI, NAPRAW I REMONTÓW MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI W CZĘŚCI MECHANICZNEJ ORAZ KURSÓW SPAWACZY, Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI Sp. z o.o.
ul. Energetyków 8, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
2012-12-18 1 442 000,00
ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLEŃ I KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW JSW S.A. W ZAKRESIE KONSERWACJI, NAPRAW I REMONTÓW MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ZAKŁADU PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA, KURSÓW OPERATORÓW MASZYN I INNYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI Sp. z o.o.
ul. Energetyków 8, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
2012-12-18 1 182 476,00
ŚWIADCZENIE POZOSTAŁYCH USŁUG SZKOLEŃ I KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW JSW S.A. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AD ACTA Sp. z o.o.
ul. Węglowa 11, 44-240 Żory, woj. ŚLĄSKIE
2013-01-15 870 080,00