Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Kompleksowy zakup powierzchni reklamowej w gazecie codziennej


Numer ogłoszenia: 274333 - 2012; data zamieszczenia: 31.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowy zakup powierzchni reklamowej w gazecie codziennej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Kompleksowy zakup powierzchni reklamowej w gazecie codziennej.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego: dla części 1 zamówienia-40 %. dla części 2 zamówienia-30 %. dla części 3 zamówienia-35 %. dla części 4 zamówienia-30 %. dla części 5 zamówienia-30 %.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.14.00-0, 79.97.00.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.03.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III 4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie III 4.3.1


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.01.2013 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający przewiduje: prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może zwiększyć zakres i wielkość przedmiotu umowy: dla części 1 zamówienia-40 %. dla części 2 zamówienia-40 %. dla części 3 zamówienia-40 %. dla części 4 zamówienia-25 %. dla części 5 zamówienia-25 %..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
zakup powierzchni reklamowej i powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów, w płatnej gazecie codziennej ukazującej się w Łodzi i województwie łódzkim.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup powierzchni reklamowej i powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów, w płatnej gazecie codziennej ukazującej się w Łodzi i województwie łódzkim wraz z jej cyklicznymi i okazjonalnymi dodatkami, której średnia dzienna sprzedaż egzemplarzowa wydań drukowanych w drugim i trzecim kwartale 2012 roku na terenie Łodzi i woj. łódzkiego wynosi minimum 30 tys. egzemplarzy, co potwierdzają dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, publikowane na stronie www.teleskop.org.pl, zgodnie z Regulaminem kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, tekst jednolity obowiązujący od 1 stycznia 2012 r. Wysokość sprzedaży powinna być podana za drugi i trzeci kwartał 2012 r. Wydawca (lub inny podmiot który posiada możliwość realizacji zamówienia) gazety w jakiej Zamawiający zamierza zakupić powierzchnie reklamowe, ogłoszenia wymiarowe oraz nekrologi winien należeć do Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Zamówienie dotyczy emisji reklam, ogłoszeń wymiarowych i nekrologów w postaci drukowanej, których łączna suma powierzchni w gazecie wyniesie 2 strony. Objętość zlecanych reklam, ogłoszeń i nekrologów każdorazowo będzie nie mniejsza niż jeden moduł tzw. siatki modułowej oferowanej przez gazetę. Miejscem emisji reklam, ogłoszeń i nekrologów będą strony redakcyjne, ogłoszeniowe i dedykowane nekrologom, w kolorze lub czarno-białe, emitowane w dowolny dzień 6 dni w tygodniu. (2 strony) Strony redakcyjne - 1 strona ( 50 proc.) Strony ogłoszeniowe - 0,5 strony ( 25 proc.) Strony z nekrologami - 0,5 strony ( 25 proc.) Emisja ogłoszeń wymiarowych i nekrologów nastąpi w okresie od podpisania umowy do 31 marca 2013 r., do wykorzystania we wskazanych przez Zamawiającego terminach..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.34.14.00-0, 79.97.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
zakup powierzchni reklamowej i powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów, w płatnej gazecie codziennej ukazującej się w Łodzi i województwie łódzkim.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup powierzchni reklamowej i powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów, w płatnej gazecie codziennej ukazującej się w Łodzi i w województwie łódzkim wraz z jej cyklicznymi i okazjonalnymi dodatkami, która nie jest tabloidem (brukowcem, bulwarówką)*, której średnia dzienna sprzedaż egzemplarzowa wydań drukowanych w drugim i trzecim kwartale 2012 roku na terenie Łodzi i woj. Łódzkiego wynosi minimum 30.000 egzemplarzy, co potwierdzają dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy publikowane na stronie www.teleskop.org.pl, zgodnie z Regulaminem kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, tekst jednolity obowiązujący od 1 stycznia 2012 r. Wysokość sprzedaży powinna być podana za drugi i trzeci kwartał 2012 r. Wydawca (lub inny podmiot który posiada możliwość realizacji zamówienia) gazety w jakiej Zamawiający zamierza zakupić powierzchnie reklamowe, ogłoszenia wymiarowe oraz nekrologi winien należeć do Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. * za tabloid należy rozumieć gazetę wypełniona tanią sensacją, tekstami populistycznymi o dosadnym języku, odwołującą się do emocji, prowokacyjnych, nierzadko przekraczających normy dziennikarskie. Szata graficzna oparta na zasadzie: dużo zdjęć, mało tekstu. Zdjęcia w tabloidach często zawierają szokujące sceny, nierzadko przesycone są erotyką. Zamówienie dotyczy emisji reklam, ogłoszeń wymiarowych i nekrologów w postaci drukowanej, których łączna suma powierzchni w gazecie wyniesie 5 stron. Objętość zlecanych ogłoszeń i nekrologów każdorazowo będzie nie mniejsza niż jeden moduł tzw. siatki modułowej oferowanej przez gazetę. W ramach zamówienia, w piątkowym wydaniu nastąpi emisja 1 całostronicowego kolorowego ogłoszenia wymiarowego, którego 100% łącznej powierzchni reklamowej musi stanowić ostatnia strona grzbietu głównego. Miejscem emisji pozostałych ogłoszeń i nekrologów będą strony redakcyjne, ogłoszeniowe i dedykowane nekrologom, w kolorze lub czarno-białe, emitowane w dowolny dzień 6 dni w tygodniu. (5 stron) Strony redakcyjne - 3 strony ( 60 proc.)* Strony ogłoszeniowe - 1,5 strony ( 30 proc.) Strony z nekrologami - 0,5 strony ( 10 proc.) *1 strona zarezerwowana na ostatnią stronę (redakcyjną) piątkowego wydania Emisja ogłoszeń wymiarowych i nekrologów nastąpi w okresie od podpisania umowy do 31 marca 2013 r., do wykorzystania we wskazanych przez Zamawiającego terminach..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.34.14.00-0, 79.97.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
zakup powierzchni reklamowej i powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów, w płatnej gazecie codziennej o zasięgu krajowym oraz w jej regionalnym wydaniu ukazującym się w Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup powierzchni reklamowej i powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów, w płatnej gazecie codziennej o zasięgu krajowym oraz w jej regionalnym wydaniu ukazującym się w Łodzi, wraz z jej krajowymi i regionalnymi, cyklicznymi i okazjonalnymi dodatkami, która nie jest tabloidem (brukowcem, bulwarówką), której średnia dzienna sprzedaż egzemplarzowa wydań drukowanych w drugim i trzecim kwartale 2012 roku na terenie kraju powinna być nie mniejsza niż 210.000 egzemplarzy, co potwierdzają dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy publikowane na stronie www.teleskop.org.pl, zgodnie z Regulaminem kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, tekst jednolity obowiązujący od 1 stycznia 2012 r. Wysokość sprzedaży powinna być podana za drugi i trzeci kwartał 2012 r. Wydawca (lub inny podmiot który posiada możliwość realizacji zamówienia) gazety w jakiej Zamawiający zamierza zakupić powierzchnie reklamowe, ogłoszenia wymiarowe oraz nekrologi winien należeć do Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. * za tabloid należy rozumieć gazetę wypełniona tanią sensacją, tekstami populistycznymi o dosadnym języku, odwołującą się do emocji, prowokacyjnych, nierzadko przekraczających normy dziennikarskie. Szata graficzna oparta na zasadzie: dużo zdjęć, mało tekstu. Zdjęcia w tabloidach często zawierają szokujące sceny, nierzadko przesycone są erotyką. Zamówienie dotyczy emisji reklam, ogłoszeń wymiarowych i nekrologów w postaci drukowanej, których łączna suma powierzchni w gazecie krajowej wyniesie 2 strony, a w regionalnej 11 stron. Objętość zlecanych ogłoszeń i nekrologów każdorazowo będzie nie mniejsza niż jeden moduł tzw. siatki modułowej oferowanej przez gazetę. W ramach zamówienia, w piątkowym wydaniu gazety regionalnej nastąpi emisja 1 całostronicowego kolorowego ogłoszenia wymiarowego, którego 100% łącznej powierzchni reklamowej musi stanowić ostatnia strona grzbietu głównego. Miejscem emisji pozostałych ogłoszeń i nekrologów będą strony redakcyjne, ogłoszeniowe i dedykowane nekrologom, w kolorze lub czarno-białe, emitowane w dowolny dzień 6 dni w tygodniu. Prasa lokalna (11 stron) Strony redakcyjne - 2 strony ( 18 proc.)* Strony ogłoszeniowe - 8,75 strony ( 80 proc.) Strony z nekrologami - 0,25 strony ( 2 proc.) *1 strona zarezerwowana na ostatnią stronę (redakcyjną) piątkowego wydania Prasa ogólnopolska (2 strony) Strony redakcyjne - brak Strony ogłoszeniowe - 2 strony (100 proc.) Strony z nekrologami - brak Emisja ogłoszeń wymiarowych i nekrologów nastąpi w okresie od podpisania umowy do 31 marca 2013 r., do wykorzystania we wskazanych przez Zamawiającego terminach..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.34.14.00-0, 79.97.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
zakup powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów, w płatnej gazecie codziennej ukazującej się na terenie kraju..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń, w płatnej gazecie codziennej ukazującej się na terenie kraju wraz z jej cyklicznymi i okazjonalnymi dodatkami, która nie jest tabloidem (brukowcem, bulwarówką)*, której średnia dzienna sprzedaż egzemplarzowa wydań drukowanych w drugim i trzecim kwartale 2012 roku na terenie kraju wynosi minimum 45 000 egzemplarzy, co potwierdzają dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy publikowane na stronie www.teleskop.org.pl, zgodnie z Regulaminem kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, tekst jednolity obowiązujący od 1 stycznia 2012 r. Wysokość sprzedaży powinna być podana za drugi i trzeci kwartał 2012 r. Wydawca (lub inny podmiot który posiada możliwość realizacji zamówienia) gazety w jakiej Zamawiający zamierza zakupić powierzchnie ogłoszeniowe wymiarowe winien należeć do Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. * za tabloid należy rozumieć gazetę wypełniona tanią sensacją, tekstami populistycznymi o dosadnym języku, odwołującą się do emocji, prowokacyjnych, nierzadko przekraczających normy dziennikarskie. Szata graficzna oparta na zasadzie: dużo zdjęć, mało tekstu. Zdjęcia w tabloidach często zawierają szokujące sceny, nierzadko przesycone są erotyką. Zamówienie dotyczy emisji ogłoszeń wymiarowych w postaci drukowanej, których łączna suma powierzchni w gazecie wyniesie 0,25 strony. Objętość zlecanych ogłoszeń każdorazowo będzie nie mniejsza niż jeden moduł tzw. siatki modułowej oferowanej przez gazetę. Miejscem emisji ogłoszeń będą strony ogłoszeniowe, w kolorze lub czarno-białe, emitowane w dowolny dzień 5 dni w tygodniu. (0,25 strony) Strony redakcyjne - brak Strony ogłoszeniowe - 0,25 strony (100 proc.) Strony z nekrologami - brak Emisja ogłoszeń wymiarowych nastąpi w okresie od podpisania umowy do 31 marca 2013 r., do wykorzystania we wskazanych przez Zamawiającego terminach..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.34.14.00-0, 79.97.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
zakup powierzchni reklamowej, w bezpłatnej gazecie codziennej ukazującej się w Łodzi..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup powierzchni reklamowej, w bezpłatnej gazecie codziennej ukazującej się w Łodzi wraz z jej cyklicznymi i okazjonalnymi dodatkami, która nie jest tabloidem (brukowcem, bulwarówką)*, której średnia dzienna sprzedaż egzemplarzowa wydań drukowanych w drugim i trzecim kwartale 2012 roku na terenie Łodzi i woj. Łódzkiego wynosi minimum 16 000 egzemplarzy, co potwierdzają dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy publikowane na stronie www.teleskop.org.pl, zgodnie z Regulaminem kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, tekst jednolity obowiązujący od 1 stycznia 2012 r. Wysokość sprzedaży powinna być podana za drugi i trzeci kwartał 2012 r. Wydawca (lub inny podmiot który posiada możliwość realizacji zamówienia) gazety w jakiej Zamawiający zamierza zakupić powierzchnie reklamowe winien należeć do Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. * za tabloid należy rozumieć gazetę wypełniona tanią sensacją, tekstami populistycznymi o dosadnym języku, odwołującą się do emocji, prowokacyjnych, nierzadko przekraczających normy dziennikarskie. Szata graficzna oparta na zasadzie: dużo zdjęć, mało tekstu. Zdjęcia w tabloidach często zawierają szokujące sceny, nierzadko przesycone są erotyką. Zamówienie dotyczy emisji reklam wymiarowych i nekrologów w postaci drukowanej, których łączna suma powierzchni w gazecie wyniesie 2 strony. Objętość zlecanych reklam każdorazowo będzie nie mniejsza niż jeden moduł tzw. siatki modułowej oferowanej przez gazetę. Miejscem emisji reklam będą strony redakcyjne, w kolorze lub czarno-białe, emitowane w dowolny dzień 2 dni w tygodniu. (2 strony) Strony redakcyjne - 2 strony Strony ogłoszeniowe - brak Strony z nekrologami - brak Emisja ogłoszeń wymiarowych i nekrologów nastąpi w okresie od podpisania umowy do 31 marca 2013 r., do wykorzystania we wskazanych przez Zamawiającego terminach..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.34.14.00-0, 79.97.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Kompleksowy zakup powierzchni reklamowej w gazecie codziennej


Numer ogłoszenia: 77024 - 2013; data zamieszczenia: 25.02.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 274333 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowy zakup powierzchni reklamowej w gazecie codziennej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Kompleksowy zakup powierzchni reklamowej w gazecie codziennej.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.14.00-0, 79.97.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zakup powierzchni reklamowej i powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów, w płatnej gazecie codziennej ukazującej się w Łodzi i województwie łódzkim


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy w Warszawie 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41 Filia Łódź, ul. ks. I. Skorupki 17/19, 90-532 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22464,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12480,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  12480,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12480,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Zakup powierzchni reklamowej i powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów, w płatnej gazecie codziennej ukazującej się w Łodzi i województwie łódzkim


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy w Warszawie 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41 Filia Łódź, ul. ks. I. Skorupki 17/19, 90-532 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 56032,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  49200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  49200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  49200,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Zakup powierzchni reklamowej, w bezpłatnej gazecie codziennej ukazującej się w Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy w Warszawie 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41 Filia Łódź, ul. ks. I. Skopupki 17/19, 90-532 Łóź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6882,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3200,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Kompleksowy zakup powierzchni reklamowej w gazecie codziennej


Numer ogłoszenia: 81446 - 2013; data zamieszczenia: 27.02.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 274333 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowy zakup powierzchni reklamowej w gazecie codziennej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Kompleksowy zakup powierzchni reklamowej w gazecie codziennej.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.14.00-0, 79.97.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
3   


Nazwa:
Zakup powierzchni reklamowej i powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów, w płatnej gazecie codziennej o zasięgu krajowym oraz w jej regionalnym wydaniu ukazującym się w Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agora S.A. Oddział Łódź, ul. Sienkiewicza 72, 90-318 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 158690,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  67950,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  67950,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  67950,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-01-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 27433320120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-12-31
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 82 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
79970000-4 Usługi publikacji
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup powierzchni reklamowej i powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów, w płatnej gazecie codziennej ukazującej się w Łodzi i województwie łódzkim Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy w Warszawie 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41 Filia Łódź
ul. ks. I. Skorupki 17/19, 90-532 Łódź, woj. łódzkie
2013-02-25 12 480,00
Zakup powierzchni reklamowej i powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów, w płatnej gazecie codziennej ukazującej się w Łodzi i województwie łódzkim Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy w Warszawie 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41 Filia Łódź
ul. ks. I. Skorupki 17/19, 90-532 Łódź, woj. łódzkie
2013-02-25 49 200,00
Zakup powierzchni reklamowej, w bezpłatnej gazecie codziennej ukazującej się w Łodzi Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy w Warszawie 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41 Filia Łódź
ul. ks. I. Skopupki 17/19, 90-532 Łóź, woj. łódzkie
2013-02-25 3 200,00
Zakup powierzchni reklamowej i powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów, w płatnej gazecie codziennej o zasięgu krajowym oraz w jej regionalnym wydaniu ukazującym się w Łodzi Agora S.A. Oddział Łódź
ul. Sienkiewicza 72, 90-318 Łódź, woj. łódzkie
2013-02-27 67 950,00