TI Tytuł PL-Jastrzębie-Zdrój: Różne usługi
ND Nr dokumentu 274918-2011
PD Data publikacji 31/08/2011
OJ Dz.U. S 166
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Zamówienia sektorowe
DS Dokument wysłany 26/08/2011
DT Termin 06/10/2011
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 98300000 - Różne usługi
OC Pierwotny kod CPV 98300000 - Różne usługi
RC Kod NUTS PL227
IA Adres internetowy (URL) www.jsw.pl

31/08/2011    S166    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Jastrzębie-Zdrój: Różne usługi

2011/S 166-274918

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

Usługi

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Kontaktowy: Pok. nr 008
Do wiadomości: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel. +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks +48 327564445

Adresy internetowe

Ogólny adres organu organizującego przetarg www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy http://www.jsw.pl/przetargi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Kontaktowy: Parter, pok. nr 008
Do wiadomości: Grażyna Pytel, Jowita Kasprzyk
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel. +48 327564423 / 327564637
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks +48 327564445
Internet: www.jsw.pl/przetargi

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Kontaktowy: Parter, pok. nr 008
Do wiadomości: Grażyna Pytel, Jowita Kasprzyk
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel. +48 327564423 / 327564637
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks +48 327564445
Internet: www.jsw.pl/przetargi

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Kontaktowy: Parter, pok. 39
Do wiadomości: Grażyna Pytel, Jowita Kasprzyk
44-330 Jastrzębie Zdrój
POLSKA
Tel. +48 327564423 / 327564637
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks +48 327564445
Internet: www.jsw.pl/przetargi

I.2)GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający
Kompleksowa obsługę i konserwację odstawy zbiorczej dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia i Ruch Zofiówka (2 zadania): Zadanie nr 1: Kompleksowa obsługa i konserwacja odstawy zbiorczej na poz. 713 m, 838 m i 950 m w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia. Zadanie nr 2: Kompleksowa obsługa i konserwacja odstawy zbiorczej na poz. 900 m w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27
Główne miejsce świadczenia usług Jastrzębie-Zdrój JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia oraz Ruch Zofiówka.

Kod NUTS PL227

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Kompleksowa obsługa i konserwacja odstawy zbiorczej dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia i Ruch Zofiówka (2 zadania):
— zadanie nr 1: Kompleksowa obsługa i konserwacja odstawy zbiorczej na poz. 713 m, 838 m i 950 m w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia,
— zadanie nr 2: Kompleksowa obsługa i konserwacja odstawy zbiorczej na poz. 900 m w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka.
Termin realizacji:
Dla zadania nr 1: Kompleksowa obsługa i konserwacja odstawy zbiorczej na poz. 713 m, 838 m i 950 m w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia: 48 miesięcy od 1.1.2012 r. do 31.12.2015 r. W przypadku przedłużenia się procedury przetargowej, okres 48 miesięcy wykonania zamówienia rozpocznie się od daty zawarcia umowy.
Dla zadania nr 2: Kompleksowa obsługa i konserwacja odstawy zbiorczej na poz. 900 m w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka: 48 miesięcy od 5.11.2011 r. do 5.11.2015 r. W przypadku przedłużenia się procedury przetargowej, okres 48 miesięcy wykonania zamówienia rozpocznie się od daty zawarcia umowy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

98300000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8)Podział na części
Nie
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wartość lub zakres
387 000,00 EUR
II.2.2)Opcje
Nie
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
Wadium należy wnieść w wysokości: 1 000 000,00 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę częściowych faktur VAT w formie przelewu w terminie do 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT.
III.1.3)Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca dołączy do oferty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej.
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej.
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie:
1) pkt. 1.2), 1.3), 1.4) i 1.6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 1.5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Dokumenty o których mowa w pkt 3.1) lit. a) i c) oraz pkt 3.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1) lit b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 4 stosuje się odpowiednio.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, ww. dokumenty musi złożyć każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ponadto Wykonawca dołączy do oferty pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1. Wykaz wykonanych zamówień potwierdzający posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia polegający na wykonaniu lub wykonywaniu co najmniej dwóch zamówień przez okres minimum jednego roku każde, których łączna wartość nie może być mniejsza niż 15 000 000,00 PLN (netto) w zakresie kompleksowej obsługi energomaszynowej i konserwacji odstawy zbiorczej w kopalniach węgla kamiennego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienie te zostało należycie wykonane.
2. Dla zadania nr 1:
2.1. Wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje (określone w ustawie z dnia 4.2.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze – tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm. – oraz w przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia w ilości minimum 13 osób, w tym:
— 1 osoba o kwalifikacjach osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej,
— 1 osoba o kwalifikacjach osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej,
— 1 osoba o kwalifikacjach osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej,
— 4 osoby o kwalifikacjach osoby średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej,
— 4 osoby o kwalifikacjach osoby średniego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej,
— 1 osoby o kwalifikacjach osoby średniego dozoru ruchu w specjalności górniczej,
— 1 osoba służby bhp posiadająca łącznie kwalifikacje:
— pracownika służby bhp, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.9.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.),
— minimum osoby średniego dozoru ruchu.
2.2. Wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami szczególne kwalifikacje (określone w ustawie z dnia 4.2.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze – tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm. – oraz w przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do realizacji robót objętych zamówieniem w ilości minimum 78 osób, w tym:
— 17 osób posiadających kwalifikacje elektromontera sprzętu elektrycznego o napięciu do 1 kV,
— 61 osób posiadających ukończony kurs obsługi przenośników taśmowych.
3. Dla zadania 2:
3.1. Wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje (określone w ustawie z dnia 4.2.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze – tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm. – oraz w przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia w ilości minimum 12 osób, w tym:
— 1 osoba o kwalifikacjach osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej,
— 1 osoba o kwalifikacjach osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej,
— 1 osoba o kwalifikacjach osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej,
— 4 osoby o kwalifikacjach osoby średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej,
— 4 osoby o kwalifikacjach osoby średniego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej,
— 1 osoba służby bhp posiadająca łącznie kwalifikacje:
— pracownika służby bhp, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.9.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.),
— minimum osoby średniego dozoru ruchu.
3.2. Wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami szczególne kwalifikacje (określone w ustawie z dnia 4.2.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze – tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm. – oraz w przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do realizacji robót objętych zamówieniem w ilości minimum 64 osób, w tym:
— 16 osób posiadających kwalifikacje elektromontera sprzętu elektrycznego o napięciu do 1 kV,
— 4 osoby posiadające kwalifikacje operatora ładowarek samojezdnych,
— 4 osoby posiadające kwalifikacje maszynisty kolejek podwieszanych linowych,
— 40 osób posiadających ukończony kurs obsługi przenośników taśmowych.
4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia lub kwalifikacje.
5. Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych Podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków), zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych Podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
6. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego dokument wymieniony w pkt 1-4 oraz Oświadczenie dotyczące spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy złożyć w jednym egzemplarzu w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (tzn. w miejscu: „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać wszystkich Wykonawców), podpisany przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania tych Wykonawców w postępowaniu.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Tak
Ustawa z dnia 4.2.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.).
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
Tak

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający
74/VIII/ZZ/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne
podać cenę 40,00 PLN
Warunki i sposób płatności: SIWZ można odebrać u Zamawiającego, Jastrzębie Zdrój, Al. Jana Pawła II 4, parter, pok. nr 008, płatność w kasie lub za zaliczeniem pocztowym. Kasa jest czynna w dni robocze w godzinach 8:00 - 10:00 oraz 12:00 - 14:00.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.10.2011 - 09:30
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do 3.1.2012
IV.3.7)Warunki otwierania ofert
Data: 6.10.2011 - 10:30

Miejsce

JSW S.A. Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie Zdrój, parter, sala nr 4.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, przy czym przekazanie za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Zaleca się, aby faks został potwierdzony pisemnie.
Wykonawcy przekazują korespondencję na adres Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Zespół Zamówień Publicznych, Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie Zdrój, fax: +48 327564445.
W odniesieniu do pkt. IV.3.3 – Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych – informujemy, że SIWZ można otrzymać w wersji elektronicznej (nie ma potrzeby wcześniejszego wykupu SIWZ w wersji papierowej) po przesłaniu do Zamawiającego pisma na fax nr +48 327564445.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587840
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587801
Internet: www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
26.8.2011
TI Tytuł PL-Jastrzębie-Zdrój: Różne usługi
ND Nr dokumentu 409692-2011
PD Data publikacji 30/12/2011
OJ Dz.U. S 251
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 28/12/2011
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 98300000 - Różne usługi
OC Pierwotny kod CPV 98300000 - Różne usługi
RC Kod NUTS PL227
IA Adres internetowy (URL) www.jsw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

30/12/2011    S251    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Jastrzębie-Zdrój: Różne usługi

2011/S 251-409692

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Siedziba Zamawiającego, pok. nr 008
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Kompleksowa obsługa i konserwacja odstawy zbiorczej dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia i Ruch Zofiówka (2 zadania): Zadanie nr 1: Kompleksowa obsługa i konserwacja odstawy zbiorczej na poz. 713 m, 838 m i 950 m w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia. Zadanie nr 2: Kompleksowa obsługa i konserwacja odstawy zbiorczej na poz. 900 m w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jastrzębie – Zdrój, KWK „Borynia – Zofiówka” Ruch Borynia oraz Ruch Zofiówka.

Kod NUTS PL227

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Kompleksowa obsługa i konserwacja odstawy zbiorczej dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia i Ruch Zofiówka (2 zadania):
Zadanie nr 1: Kompleksowa obsługa i konserwacja odstawy zbiorczej na poz. 713 m, 838 m i 950 m w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia;
Zadanie nr 2: Kompleksowa obsługa i konserwacja odstawy zbiorczej na poz. 900 m w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka.
Termin realizacji:
Dla zadania nr 1: Kompleksowa obsługa i konserwacja odstawy zbiorczej na poz. 713 m, 838 m i 950 m w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia: 48 miesięcy od 1.1.2012 r. do 31.12.2015 r.
Dla zadania nr 2: Kompleksowa obsługa i konserwacja odstawy zbiorczej na poz. 900 m w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka: 48 miesięcy od 5.11.2011 r. do 5.11.2015 r.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

98300000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 115 168 201,32 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
74/VIII/ZZ/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 166-274918 z dnia 31.8.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Nazwa: Kompleksowa obsługa i konserwacja odstawy zbiorczej dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia i Ruch Zofiówka (2 zadania): zadanie nr 1: kompleksowa obsługa i konserwacja odstawy zbiorczej na poz. 713 m, 838 m i 950 m w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia. zadanie nr 2: kompleksowa obsługa i konserwacja odstawy zbiorczej na poz. 900 m w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka.
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.11.2011
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum: Linter Mining Sp. z o.o. (lider), Linter S.A., Volen S.A.
Os. 1 Maja 16 f
44-300 Wodzisław Śląski
Polska
Tel.: +48 327293260
Faks: +48 327293435

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 107 168 201,32 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 115 168 201,32 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.12.2011

Adres: Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: przetargi@zwp.jsw.pl
tel: +48 327564067
fax: +48 327564943
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-10-06
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 27491820111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-08-31
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 48 miesięcy
Wadium: 1000000 ZŁ
Szacowana wartość* 33 333 333 PLN  -  50 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jsw.pl
Informacja dostępna pod: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
ul. Armii Krajowej 56, 44-330 jastrzębie-zdrój, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
98300000-6 Różne usługi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Kompleksowa obsługa i konserwacja odstawy zbiorczej dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia i Ruch Zofiówka (2 zadania): zadanie nr 1: kompleksowa obsługa i konserwacja odstawy zbiorczej na poz. 713 m, 838 m i 950 m w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówk Konsorcjum: Linter Mining Sp. z o.o. (lider), Linter S.A., Volen S.A.
Os. 1 Maja 16 f, 44-300 Wodzisław Śląski, woj. ŚLĄSKIE
2011-11-02 115 168 201,00