Warszawa: Dostawa środków pracy biurowej - materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Transportowego Dozoru Technicznego


Numer ogłoszenia: 27699 - 2010; data zamieszczenia: 09.02.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Transportowy Dozór Techniczny , ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4902902, faks 022 8302222.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.tdt.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa środków pracy biurowej - materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Transportowego Dozoru Technicznego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków pracy biurowej: materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do funkcjonowania Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku. Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej SIWZ zawierają wykaz materiałów oraz przewidywane ilości. Szacunkowe ilości materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych nie są wiążące dla Zamawiającego przy realizacji umowy, są podstawą dla Wykonawcy do sporządzenia oferty. Rzeczywiste ilości materiałów mogą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia tj. w ilościach podanych w załącznikach nr 1 i nr 2 do SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.00.00-7, 30.19.21.13-6, 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • inne dokumenty

  dla materiałów biurowych - część I poz. 97- papier do drukarek laserowych klasy A, do oferty należy dołączyć pełną specyfikację techniczną zaoferowanego papieru. dla materiałów eksploatacyjnych równoważnych - część II, do oferty należy dołączyć (tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty z materiałami równoważnymi): wykaz materiałów równoważnych z podaniem nazwy ich producenta, numerem katalogowym (symbolem) oraz podaniem ich wydajności: na podstawie norm ISO lub równoważnych (dotyczy tuszy i tonerów) lub podanie minimalnej wydajności przy standardowym zadruku na podstawie danych producenta (dotyczy pozostałych materiałów eksploatacyjnych) - poprzez wypełnienie odpowiednich rubryk w formularzu cenowym do oferty cz.II , bądź sporządzenie oddzielnego dokumentu zachowując wzór Zamawiającego, na potwierdzenie podanej przez Wykonawcę wydajności tuszy i tonerów równoważnych, należy dołączyć aktualny certyfikat, zaświadczenie, bądź kserokopię z wyników testów wydajnościowych przeprowadzonych według standardu norm ISO/IEC 19752 lub ISO/IEC 24712 lub ISO/IEC 24711, lub ISO/IEC 19798 lub innej normy równoważnej - na każdy tusz i toner równoważny przedstawiony w ofercie, wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów potwierdzających spełnianie powyższych norm,


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.tdt.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 - adres pocztowy 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 - osobiście, pocztą kurierską.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.02.2010 godzina 10:00, miejsce: 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 - adres pocztowy 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 - osobiście, pocztą kurierską.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa materiałów biurowych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I zamówienia: Dostawa materiałów biurowych - 224 pozycje, w tym papier do drukarek laserowych klasy A, poz 97 - wymagana jest pełna specyfikacja techniczna papieru. Wszystkie dostarczane materiały biurowe muszą być fabrycznie nowe i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część II zamówienia: Dostawa materiałów eksploatacyjnych - 73 pozycje - tusze, tonery do urządzeń drukujących takich jak drukarki, kserokopiarki i faksy. Wszystkie dostarczane materiały eksploatacyjne nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.21.13-6, 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: Dostawa środków pracy biurowej - materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Transportowego Dozoru Technicznego.


Numer ogłoszenia: 81650 - 2010; data zamieszczenia: 23.03.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 27699 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Transportowy Dozór Techniczny, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4902902, faks 022 8302222.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa środków pracy biurowej - materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Transportowego Dozoru Technicznego..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków pracy biurowej: materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do funkcjonowania Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku. Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej SIWZ zawierają wykaz materiałów oraz przewidywane ilości. Szacunkowe ilości materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych nie są wiążące dla Zamawiającego przy realizacji umowy, są podstawą dla Wykonawcy do sporządzenia oferty. Rzeczywiste ilości materiałów mogą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia tj. w ilościach podanych w załącznikach nr 1 i nr 2 do SIWZ...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.00.00-7, 30.19.21.13-6, 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa materiałów biurowych.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Klub Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-092 Łomianki, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 109931,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  134219,31


 • Oferta z najniższą ceną:
  134219,31
  / Oferta z najwyższą ceną:
  177239,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
11.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak JM DATA Spółka cywilna, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 146000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  157552,02


 • Oferta z najniższą ceną:
  126873,21
  / Oferta z najwyższą ceną:
  294538,99


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@tdt.gov.pl
tel: +48224902902
fax: -
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-02-18
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2769920100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-02-08
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 315 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://www.tdt.pl/
Informacja dostępna pod: 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 - adres pocztowy 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 - osobiście, pocztą kurierską
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125100-2 Wkłady barwiące
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa materiałów biurowych. Biuro Klub Sp. z o.o.
Łomianki
2010-03-23 134 219,00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak JM DATA Spółka cywilna
Warszawa
2010-03-23 157 552,00