Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.piaseczno.pl

Ogłoszenie nr 27701 - 2017 z dnia 2017-02-17 r.
Piaseczno: Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2839W – ulicy Gościniec, z drogą gminną – ul. Rybną w miejscowości Wola Gołkowska w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W w Woli Gołkowskiej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, krajowy numer identyfikacyjny 1327098500000, ul. ul. Chyliczkowska  14, 05500   Piaseczno, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 572 741, e-mail zamowienia@piaseczno.pl, faks 227 371 158.
Adres strony internetowej (URL): www.piaseczno.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
bip.piaseczno.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
bip.piaseczno.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak
Inny sposób:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Adres:
ul. Chyliczkowska 14,05-500 Piaseczno pokój nr 29 parter


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2839W – ulicy Gościniec, z drogą gminną – ul. Rybną w miejscowości Wola Gołkowska w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W w Woli Gołkowskiej”

Numer referencyjny:
ZPU.272.8.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2839W – ulicy Gościniec, z drogą gminną – ul. Rybną w miejscowości Wola Gołkowska w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W w Woli Gołkowskiej” Zakres przewidywanych robót budowlanych: • roboty drogowe: o rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2839W (ul. Gościniec) z drogą gminną (ul. Rybną) poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu wraz z korektą dróg dochodzących do ronda, o budowa nawierzchni drogowych, o budowa chodników, o budowa zjazdów na działki przylegające do projektowanego pasa drogowego, • odwodnienie drogi wraz z urządzeniami oczyszczającymi: o budowa rowów trawiastych, o budowa szczelnego rowu krytego, o budowa wpustów i przykanalików, o budowa separatora substancji ropopochodnych, • budowa oświetlenia drogowego w niezbędnym zakresie wraz z doprowadzeniem zasilania, • przebudowa lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej: o sieci energetyczne nN, o sieć wodociągowa, o sieć teletechniczna, o sieci kanalizacji sanitarnej, • przebudowa przydomowej sieci kanalizacji sanitarnej, • zieleń: o wycinka istniejącej zieleni, o nasadzenia, o przesadzenie istniejącej zieleni, • urządzenia bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie pionowe i poziome, • przeniesienie kapliczki, • przebudowa ogrodzeń, • rozbiórki: o obiektów kubaturowych, o elementów dróg i ulic, o elementów sieci uzbrojenia terenu, o ogrodzeń, • likwidacja dwóch istniejących podziemnych zbiorników na nieczystości płynne (szamb) zlokalizowanych w istniejącym pasie drogowym, • likwidacja studni do czerpania wody. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jako załącznik nr 11


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:
45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45112000-5, 45113000-2, 45200000-9, 45230000-8, 45231000-5, 45232000-2, 45233000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy. Zakres zamówienia podobnego: • roboty drogowe, • odwodnienie drogi wraz z urządzeniami oczyszczającymi: • budowa oświetlenia drogowego w niezbędnym zakresie wraz z doprowadzeniem zasilania, • przebudowa lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej: • wycinka, nasadzenia i przesadzenia zieleni, • urządzenia bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie pionowe i poziome, • przebudowa ogrodzeń, • rozbiórki

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/08/2017


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał: - 1 robotę budowlaną, która odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na budowie lub przebudowie drogi o wartości minimum 1.400.000,00 zł brutto Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.: - min. 1 osobą która będzie kierownikiem budowy posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży drogowej, - min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży sanitarnej w tym sieci gazowe, - min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży energetycznej, - min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży teletechnicznej,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem, Wykonawca złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument ten należy złożyć w oryginale

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał: - 1 robotę budowlaną, która odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na budowie lub przebudowie drogi o wartości minimum 1.400.000,00 zł brutto Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.: - min. 1 osobą która będzie kierownikiem budowy posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży drogowej, - min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży sanitarnej w tym sieci gazowe, - min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży energetycznej, - min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży teletechnicznej

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał: - 1 robotę budowlaną, która odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na budowie lub przebudowie drogi o wartości minimum 1.400.000,00 zł brutto Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.: - min. 1 osobą która będzie kierownikiem budowy posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży drogowej, - min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży sanitarnej w tym sieci gazowe, - min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży energetycznej, - min. 1 osobą która będzie kierownikiem robót posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży teletechnicznej

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
10.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości : 44.000,00 zł (czterdzieści cztery tysiące złotych i 00/100) 10.2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 10.3.Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r poz. 1804 oraz z 2015 r. poz.978 i 1240) 10.4.Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniach należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 29 parter w Starostwie Powiatowym w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 przed upływem terminu składania ofert, natomiast kopię należy zamieścić w ofercie. 10.5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 w banku PKO BP z dopiskiem na przelewie „Wadium” i oznaczyć TYTUŁ PRZETARGU. 10.6.Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 07.03.2017r. godz. 10:00 10.7. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które do dnia 07.03.2017 r., do godz. 10:00 włącznie, znajdzie się na koncie Zamawiającego. Zamawiający wymaga załączenia do oferty potwierdzenia dokonania wpłaty wadium. 10.8.Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania. 10.9. Zwrot wadium. a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta Wykonawcy, któremu zostało zwrócone wadium, została wybrana jako najkorzystniejsza – Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy z sprawie zamówienia publicznego. c) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. f) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. g) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejsza


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60
Skrócenie terminu realizacji 30
Rękojmia10


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności: 2. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: 2.1 zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: a) warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. Brak możliwości realizacji robót musi być zgłoszony w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego realizację robót i wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru. Przedłużenie terminu wykonania robót w takim przypadku może nastąpić o okres istnienia warunków uniemożliwiających wykonanie robót, b) klęski żywiołowe, c) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń, e) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, f) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, g) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 2.2 Zmiany osobowe: a) zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach, b) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia na inne legitymujące się doświadczeniem wymaganym w SIWZ. c) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - zmiany szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy, - zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług. 2.3 Płatności: a) zmiany terminów płatności wynikające z innych zmian umowy. 2.4 Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) zmiana obowiązującej stawki VAT, c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, f) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 07/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie nr 52492 - 2017 z dnia 2017-03-27 r.
Piaseczno: Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2839W – ulicy Gościniec, z drogą gminną – ul. Rybną w miejscowości Wola Gołkowska w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W w Woli Gołkowskiej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 27701-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, krajowy numer identyfikacyjny 1327098500000, ul. ul. Chyliczkowska  14, 05500   Piaseczno, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 227 572 741, faks 227 371 158, e-mail zamowienia@piaseczno.pl
Adres strony internetowej (URL): www.piaseczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2839W – ulicy Gościniec, z drogą gminną – ul. Rybną w miejscowości Wola Gołkowska w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W w Woli Gołkowskiej”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZPU.272.8.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2839W – ulicy Gościniec, z drogą gminną – ul. Rybną w miejscowości Wola Gołkowska w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W w Woli Gołkowskiej” Zakres przewidywanych robót budowlanych: • roboty drogowe: o rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2839W (ul. Gościniec) z drogą gminną (ul. Rybną) poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu wraz z korektą dróg dochodzących do ronda, o budowa nawierzchni drogowych, o budowa chodników, o budowa zjazdów na działki przylegające do projektowanego pasa drogowego, • odwodnienie drogi wraz z urządzeniami oczyszczającymi: o budowa rowów trawiastych, o budowa szczelnego rowu krytego, o budowa wpustów i przykanalików, o budowa separatora substancji ropopochodnych, • budowa oświetlenia drogowego w niezbędnym zakresie wraz z doprowadzeniem zasilania, • przebudowa lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej: o sieci energetyczne nN, o sieć wodociągowa, o sieć teletechniczna, o sieci kanalizacji sanitarnej, • przebudowa przydomowej sieci kanalizacji sanitarnej, • zieleń: o wycinka istniejącej zieleni, o nasadzenia, o przesadzenie istniejącej zieleni, • urządzenia bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie pionowe i poziome, • przeniesienie kapliczki, • przebudowa ogrodzeń, • rozbiórki: o obiektów kubaturowych, o elementów dróg i ulic, o elementów sieci uzbrojenia terenu, o ogrodzeń, • likwidacja dwóch istniejących podziemnych zbiorników na nieczystości płynne (szamb) zlokalizowanych w istniejącym pasie drogowym, • likwidacja studni do czerpania wody. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jako załącznik nr 11

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45112000-5, 45113000-2, 45200000-9, 45230000-8, 45231000-5, 45232000-2, 45233000-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27/03/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
2237335.50

Waluta
pln


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
3
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
3

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.,  cezary.bisek@jarpolsa.pl,  {Dane ukryte},  04-062,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1.386.114,06

Oferta z najniższą ceną/kosztem
1.386.114,06
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
1.669.000,00

Waluta:
pln


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Adres: ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@piaseczno.pl
tel: 227 572 741
fax: 227 371 158
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-03-06
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 2770120170
ID postępowania Zamawiającego: ZPU.272.8.2017
Data publikacji zamówienia: 2017-02-16
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 101 ZŁ
Szacowana wartość* 3 366 PLN  -  5 050 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.piaseczno.pl
Informacja dostępna pod: bip.piaseczno.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2839W – ulicy Gościniec, z drogą gminną – ul. Rybną w miejscowości Wola Gołkowska w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W w Woli Gołkowskiej” Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2017-03-27 1 386 114,00