Bydgoszcz: Tonery i głowice barwiące do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych.


Numer ogłoszenia: 277991 - 2010; data zamieszczenia: 07.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Jednostka Wojskowa Nr 1189 , ul. Powstańców Warszawy 2, 85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 48-52 378 16 40, faks 48-52 378 12 34.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://1blog.pow.mil.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Tonery i głowice barwiące do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Tonery i głowice barwiące do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych. Razem 1392 sztuk w 57 pozycjach..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.19.21.12-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości dla : I część zamówienia: 2000 zł; drugiej części zamówienia: 3000,00 zł; dla III części zamówienia 2400 zł. Powinno ono być wniesione przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane na rachunek Zamawiającego nr 03 1010 1078 0059 3313 9130 0000 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w ustawie w pkt. 45 ust. 6. Wadium wnoszone w innej postaci niż pieniężna w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, należy dostarczyć przed terminem otwarcia ofert do kasy w siedzibie Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa muszą zachować ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna musi zawierać oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie to jest mu należne. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data oraz godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należnego wykonania umowy określa ustawa w art. 46 i 148 ust. 4. Kserokopie potwierdzające wniesienie wadium dołączyć do dokumentów wraz z ofertą


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia z art. 44 ustawy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia z art. 44 ustawy


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia z art. 44 ustawy


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia z art. 44 ustawy


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia z art. 44 ustawy


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • inne dokumenty

  5. W przypadku złożenia oferty równoważnej, na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W ofercie należy podać nazwę producenta a do oferty należy dołączyć dokument z badania wydajności i jakość wydruku dla każdego oferowanego produktu oraz potwierdzający współpracę z tonerami lub tuszami oryginalnymi stosowanymi w danym urządzeniu wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości. Z dokumentu ma wynikać wg jakich norm przeprowadzono badania oraz , że wykazana wydajność i jakość wydruku oferowanego produktu jest równoważna lub lepsza od opisanych produktów producenta drukarek a tonery lub tusze współpracują z produktami oryginalnymi w sposób założony przez producenta produktów oryginalnych. Na podstawie wyroku arbitrów nr UZP/ZO/O-2677/06 Zamawiający uzna za podmiot uprawniony do kontroli podmiot zewnętrzny niezależny od producenta/wykonawcy posiadający niezbędny potencjał do przeprowadzenia takich testów zgodnie z przedmiotowymi normami.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://1blog.pow.mil.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul. Powstańców Warszawy 2; 85-915 Bydgoszcz, sekcja zamówień publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.10.2010 godzina 09:00, miejsce: kancelaria na 1 piętrze w siedzibie zamawiającego otwarta w godz. od 07.30 do 15.30. Otwarcie ofert nastąpi o godz.10:00 w pomieszczeniach sekcji zamówień publicznych.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę napisaną na maszynie lub komputerze. Dopuszcza się odręczne, czytelne wypełnienie formularza ofertowego i załączników związanych z ofertą. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i spełniać wymogi w niej określone oraz być zgodna z ustawą. 2. Wraz z ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 k.c., należy w kopercie złożyć: a) wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu; b) wymagane dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania; c) szczegółową specyfikację cenową przedmiotu zamówienia d) ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania i do zawarcia umowy w toczącym się postępowaniu, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; e) ewentualne dokumenty wymagane w pkt. 3.5. SIWZ. 3. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 4. Zamawiający zaleca aby pierwsza strona złożonych dokumentów zawierała spis treści a strony były ponumerowane i spięte (zszyte). Ofert nie bindować. 5. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający żąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie do składania oświadczeń woli (podpisywania oferty), np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki, aktualny rejestr handlowy czy umowę spółki cywilnej. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby składającej oświadczenie woli nie wynika z załączonego dokumentu , do oferty należy dołączyć także stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 6. Dokumenty z datą wystawienia inną niż wymagane w SIWZ muszą być potwierdzone przez właściwy organ jako nadal aktualne. 7. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta. Podpisy nieczytelne powinny dać się jednoznacznie zidentyfikować. 8. Na kopercie (opakowaniu), w której zawarto ofertę wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, należy umieścić nazwę i adres wykonawcy. Taką kopertę (opakowanie) należy opisać Oferta na przetarg, nr część zamówienia, sprawa 11/Łącz/D/10, z dopiskiem: nie otwierać przed 18.10.2010 r. godz. 10 00 ..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Bydgoszcz: Tonery i głowice barwiące do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych


Numer ogłoszenia: 306665 - 2010; data zamieszczenia: 29.10.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 277991 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Jednostka Wojskowa Nr 1189, ul. Powstańców Warszawy 2, 85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 48-52 378 16 40, faks 48-52 378 12 34.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Tonery i głowice barwiące do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Tonery i głowice barwiące do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych. Razem 1392 sztuk w 57 pozycjach.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.19.21.12-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULIKOM Adam Papierski, {Dane ukryte}, 85-741 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 67133,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  68048,57


 • Oferta z najniższą ceną:
  45594,45
  / Oferta z najwyższą ceną:
  74906,78


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Witold Burdzy NEOPRINT, {Dane ukryte}, 37-464 Stalowa Wola, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 105540,23 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  82899,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  82899,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  117838,58


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Jarosław Zebrowski, Maciej Ryciak, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 81310,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  81804,66


 • Oferta z najniższą ceną:
  81804,66
  / Oferta z najwyższą ceną:
  94150,90


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Powstańców Warszawy 2, 85-915 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: 1blog.zampub@ron.mil.pl
tel: 261411640
fax: 261411234
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-10-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 27799120100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-10-06
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 14 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://1blog.pow.mil.pl
Informacja dostępna pod: ul. Powstańców Warszawy 2; 85-915 Bydgoszcz, sekcja zamówień publicznych
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30192112-9 Głowice barwiące do maszyn drukujących
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Tonery i głowice barwiące do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULIKOM Adam Papierski
Bydgoszcz
2010-10-29 68 048,00
Tonery i głowice barwiące do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Witold Burdzy NEOPRINT
Stalowa Wola
2010-10-29 82 899,00
Tonery i głowice barwiące do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych JM DATA s.c. Jarosław Zebrowski, Maciej Ryciak
Warszawa
2010-10-29 81 804,00