Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Opracowanie Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ w ramach projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna


Numer ogłoszenia: 278710 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ w ramach projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: - przygotowanie diagnozy społeczno-ekonomicznej, dla całego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - przeprowadzenie konsultacji społecznych - konsultacje założeń Strategii (I etap) oraz konsultacje projektu dokumentu (II etap). - opracowanie i publikacja dokumentu Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (częścią strategii będzie plan najważniejszych działań służących rozwojowi obszaru). - promocja projektu Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
73.22.00.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum 4 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wykształcenie oraz doświadczenie gwarantujące właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli wykaże: a) koordynatora posiadającego stopień naukowy przynajmniej doktora habilitowanego nauk ekonomicznych lub społecznych, który w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, co najmniej raz kierował zespołem opracowującym analizę strategiczną dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub stowarzyszeń zamieszkałych przez co najmniej 100 tys. mieszkańców lub posiadającego przynajmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem opracowującym analizę strategiczną dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub stowarzyszeń zamieszkałych przez co najmniej 100 tys. mieszkańców. b) eksperta ds. analiz strategicznych - który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, przynajmniej dwa razy był autorem, współautorem lub członkiem zespołu opracowującego analizę strategiczną dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub stowarzyszeń zamieszkałych przez co najmniej 100 tys. mieszkańców, c) eksperta ds. obszarów metropolitalnych - który w okresie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, , był autorem lub współautorem przynajmniej dwóch ekspertyz lub publikacji naukowych dotyczących rozwoju obszarów metropolitalnych lub analiz powiązań funkcjonalnych między jednostkami obszaru metropolitalnego, d) eksperta ds. konsultacji społecznych - mającego doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji konsultacji społecznych, moderacji i raportowania warsztatów i spotkań konsultacyjnych. Uwaga: 1. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, jedna osoba może pełnić tylko jedną z ról wskazanych powyżej pomimo, że jego doświadczenie spełnia większy zakres. 2. Wykonawca zapewni inne osoby niezbędne do realizacji zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. Uwaga: 1) W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe innego podmiotu lub podmiotów - dokument musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej: a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c)charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2)Pisemne zobowiązanie podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia winno być złożone w oryginale (podpisane przez podmiot oddający zasoby do dyspozycji wykonawcy) lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot oddający zasoby do dyspozycji wykonawcy.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu. 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1. zastępuje sie je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.Dokumenty te winny byc wystawione nie wcześniej niz w terminie okreslonym w pkt III.4.3.1.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Koncepcja realizacji wszystkich działań (koncepcja) - 40


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy zostały przwidziane zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w par. 8 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.07.2013 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź III piętro, pokój nr 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1.Opracowanie Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ w ramach projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. 2. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. Zamawiający nie przewiduje: - zawarcia umowy ramowej, - składania ofert wariantowych, - rozliczania w walutach obcych, - aukcji elektronicznej, - dynamicznego systemu zakupów, - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, - udzielenie zamówień uzupełniających - prawa opcji, 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznanie ilości punktów ofertom będzie odbywać się wg poniższej zasady: - W przypadku kryterium Cena oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: Pi (C) = (Cmin / Ci) x 60(C) gdzie: Pi(C) - Ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium Cena. Cmin - Cena najniższej oferty. Ci - Cena oferty rozpatrywanej. C - Znaczenie kryterium Cena. - W przypadku kryterium KONCPECJA oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: Pi(U) = (Uo /Umax) x 40(U) gdzie: Pi(U) - Ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium KONCEPCJA. Uo - Ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie za kryterium KONCPECJA. Umax - Maksymalna liczba 7 punktów jaką można otrzymać za kryterium KONCEPCJA. U - Znaczenie kryterium KONCEPCJA. - Ocena ofert w ramach kryterium KONCEPCJA dokonana zostanie na podstawie wiedzy eksperckiej członków komisji przetargowej. Merytoryczni członkowie komisji przetargowej przyznają każdej ofercie w przypadku każdego z podkryteriów ocenę w następujących skalach: - Czy Wykonawca przeprowadzi wywiady z przedstawicielami JST obszaru? TAK - 1 pkt NIE - 0 pkt . - Czy Wykonawca zrealizuje badania własne (przeprowadzone przez Wykonawcę na potrzeby zamówienia) w obszarze transportu? TAK - 1 pkt NIE - 0 pkt. - Czy Wykonawca zrealizuje badania własne (przeprowadzone przez Wykonawcę na potrzeby zamówienia)w obszarze rewitalizacji? TAK - 1 pkt NIE - 0 pkt . - Czy Wykonawca zrealizuje badania własne (przeprowadzone przez Wykonawcę na potrzeby zamówienia) w obszarze powiązań społeczno-ekonomicznych mieszkańców ŁOM? TAK - 1 pkt NIE - 0 pkt . - Czy Wykonawca przeprowadzi porównanie ŁOM z innymi obszarami funkcjonalnymi ośrodków wojewódzkich w Polsce? TAK - 1 pkt NIE - 0 pkt . - Czy Wykonawca w Koncepcji opracowania Strategii Rozwoju ŁOM przedstawi opis planowanych badań własnych (przeprowadzonych przez Wykonawcę na potrzeby zamówienia), wraz z uzasadnieniem? TAK - 1 pkt NIE - 0 pkt. - Czy Wykonawca zaproponuje warianty wdrażania i monitoringu Strategii, z uwzględnieniem wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, ze wskazaniem na najbardziej efektywny, uwzględniając obowiązujące wytyczne dotyczące okresu programowania funduszy UE 2014-2020 TAK - 1 pkt NIE - 0 pkt. W przypadku niezałączenia do oferty załącznika nr 8 - Karta oceny kryterium KONCPECJA - Zamawiający przyjmie, że Wykonawca we wszystkich podkryteriach w kryterium KONCEPCJA otrzyma 0 pkt..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 287476 - 2013; data zamieszczenia: 22.07.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
278710 - 2013 data 16.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2013 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź III piętro, pokój nr 8..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2013 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź III piętro, pokój nr 8..


Łódź: opracowanie Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ w ramach projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. nr ref. DOA-ZP-III.271.2.13.2013


Numer ogłoszenia: 176837 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 278710 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
opracowanie Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ w ramach projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. nr ref. DOA-ZP-III.271.2.13.2013.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: - przygotowanie diagnozy społeczno-ekonomicznej, dla całego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - przeprowadzenie konsultacji społecznych - konsultacje założeń Strategii (I etap) oraz konsultacje projektu dokumentu (II etap). - opracowanie i publikacja dokumentu Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (częścią strategii będzie plan najważniejszych działań służących rozwojowi obszaru). - promocja projektu Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
73.22.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Opracowanie Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ w ramach projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Łodzi, ul. Wólczańska 51, Łódź, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 372700,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  301350,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  107010,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  369000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-07-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 27871020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-07-16
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 599 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
opracowanie Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ w ramach projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. nr Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Łodzi
ul. Wólczańska 51, Łódź, woj. Polska
2013-09-03 301 350,00