Łódź: Dostawa akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej


Numer ogłoszenia: 279091 - 2011; data zamieszczenia: 25.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:


Pakiet 1 - Papier krepowy do sterylizacji parowej (tolerancja wymiarów +/- 2%)

wymagana karta charakterystyki produktu wydana przez producenta i opinia jednostki notyfikowanej potwierdzająca spełnienie normy PNEN 868
1. Papier krepowy biały a 250 szt. - 75 x 75 - 44 op.
2. Papier krepowy biały op a 100 szt. - 120 x 120 - 110 op.
3. Papier krepowy zielony op a 250 szt. - 75 x 75 - 5 op.
4. Papier krepowy zielony op a 100 szt. - 120 x 120 - 110 op.

Pakiet 2 - Rękawy do sterylizacji parowej (tolerancja wymiarów +/- 2%)

wymagana karta charakterystyki produktu wydana przez producenta, indykator na brzegu opakowania i opinia jednostki notyfikowanej potwierdzająca spełnienie normy PNEN 868
1. Rękaw do sterylizacji parowej - długość rękawa 100 mb papier-folia - 90 mm - 15 szt.
2. Rękaw do sterylizacji parowej - długość rękawa 200 mb papier-folia - 100 mm - 6 szt.
3. Rękaw do sterylizacji parowej - długość rękawa 200 mb papier-folia - 150 mm - 23 szt.
4. Rękaw do sterylizacji parowej - długość rękawa 100 mb papier-folia - 420 mm - 4 szt.
5. Rękaw do sterylizacji parowej - długość rękawa 200 mb papier-folia - 200 mm - 12 szt.
6. Rękaw do sterylizacji parowej - długość rękawa 200 mb papier-folia - 250 mm - 6 szt.
7. Rękaw do sterylizacji parowej - długość rękawa 200 mb papier-folia - 380mm - 12 szt.

Pakiet 3 - Torebki do sterylizacji parowej (tolerancja wymiarów +/- 2%)

wymagana karta charakterystyki produktu wydana przez producenta i opinia jednostki notyfikowanej potwierdzająca spełnienie normy PNEN 868
1. Torebki do sterylizacji parowej - samozamykające - 100 x 200 - 83 000 szt.
2. Torebki do sterylizacji parowej - samozamykające - 100 x 250 - 190 000 szt.
3. Torebki do sterylizacji parowej - samozamykające - 130 x 250 - 135 000 szt.
4. Torebki do sterylizacji parowej - samozamykające - 130 x 350 - 29 000 szt.
5. Torebki do sterylizacji parowej - samozamykające - 200 x 350 - 130 000 szt.
6. Torebki do sterylizacji parowej - samozamykające - 300 x 390 - 70 000 szt.
7. Torebki do sterylizacji parowej - włókninowo-foliowe - 480-500 x 750 - 500 szt.

Pakiet 4 - Rękawy do sterylizacji plazmowej

wymagana karta charakterystyki produktu wydana przez producenta i opinia jednostki notyfikowanej potwierdzająca spełnienie normy PNEN 868
1. Rękawy do sterylizacji plazmowej - 7,5 cm x 100 m - 20 szt.
2. Rękawy do sterylizacji plazmowej - 10 cm x 100 m - 10 szt.
3. Rękawy do sterylizacji plazmowej - 15 cm x 100 m - 20 szt.
4. Rękawy do sterylizacji plazmowej - 20 cm x 100 m - 60 szt.
5. Rękawy do sterylizacji plazmowej - 25 cm x 100 m - 55 szt.
6. Rękawy do sterylizacji plazmowej - 35 cm x 100 m - 10 szt.
7. Rękawy do sterylizacji plazmowej - 50 cm x 100 m - 10 szt.

Pakiet 5 - Torebki do sterylizacji plazmowej

wymagana karta charakterystyki produktu wydana przez producenta i opinia jednostki notyfikowanej potwierdzająca spełnienie normy PNEN 868
1. Torebki do sterylizacji plazmowej samozamykające - 10 cm x 26 cm - 3 700 szt.
2. Torebki do sterylizacji plazmowej samozamykające - 15 cm x 32 cm - 800 szt.
3. Torebki do sterylizacji plazmowej samozamykające - 32 cm x 56 cm - 3 700 szt.

Pakiet 6 - Testy paskowe chemiczne do sterylizacji parowej

1. Testy paskowe chemiczne do sterylizacji parowej, wieloparametrowe, liniowe ułożenie wskaźnika - klasa 4 wg normy ISO 11140-1 - 210 000 szt.
2. Testy paskowe chemiczne do sterylizacji parowej, wieloparametrowe, liniowe ułożenie wskaźnika - klasa 5 wg normy ISO 11140-1 - 5 000 szt.
3. Taśma samoprzylepna z indykatorem parowym, spełniająca normę PNEN 867 - szer. 25 mm i dł. 50 m - 500 rolek

Pakiet 7 - Akcesoria do sterylizacji - można składać oferty częściowe.

1. Kasety Sterrad 100S do sterylizacji plazmowej - na 5 cykli - 150 szt.
2. Testy biologiczne BI Cycle Sure do sterylizacji plazmowej - 120 szt.
3. Testy symulacyjne Bowie Dick zgodne z wymaganiami normy PN-EN 867-4 - laminowane (W cenie preferencyjnej zestaw testowy wielokrotnego użytku) - 750 szt.
4. Testy paskowe chemiczne do sterylizacji plazmowej wskaźnik klasy A wg normy EN 867-1 (kolor wskaźnika przed sterylizacją czerwony - po sterylizacji zmieniający się na żółty) - 22 000 szt.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.19.80.00-4, 33.12.41.30-5, 33.12.41.31-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 10.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił - Załącznik Nr 2 do SIWZ


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił - Załącznik Nr 2 do SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił - Załącznik Nr 2 do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił - Załącznik Nr 2 do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił - Załącznik Nr 2 do SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1. W celu potwierdzenia, że oferowany asortyment odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:
  1.1. dokumenty (kompletne) stwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do stosowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP, przy czym dokumenty te powinny być oznakowane, której pozycji asortymentowej dotyczą,
  1.2. aktualny katalog - dla oferowanego asortymentu, dopuszcza się katalog w języku angielskim
  1.3. dotyczy pakietów 1, 2, 3 i 4 - karty charakterystyki produktu wydane przez producenta i opinie jednostki notyfikowanej potwierdzające spełnienie normy PN EN 868.
  Dokumenty te powinny być oznakowane, którego pakietu i pozycji asortymentowej dotyczą

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do dostarczenia próbek na zamawiany asortyment. Ilość próbek, miejsce i termin ich dostarczenia będą określone odrębnym pismem


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1. Zmiany wymienione w ust. 2, 3, 4, 5 i 6 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przesłania zawiadomienia w formie aneksu do umowy.
2. Zmiany cen rzeczy, będących przedmiotem niniejszej umowy, mogą być dokonywane w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług lub stawek opłat celnych
3. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników towarów objętych umową w cenach niższych niż ceny zawarte w ofercie przetargowej.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości opakowania towaru objętego umową przetargową z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej.
6. W przypadku niezrealizowania umowy w terminie - w zakresie ilości i wartości przedmiotu zamówienia, z przyczyn dotyczących Zamawiającego - wynikających z niewykorzystania w działalności leczniczej ilości wyrobów dostarczanych, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, nie dłużej niż o dwa miesiące


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
w Dziale Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 208, II piętro w budynku administracyjnym.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.11.2011 godzina 09:00, miejsce: w Sekretariacie Finansowo - Technicznym SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 201, II piętro w budynku administracyjnym.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać w godzinach pracy Działu Zamówień Publicznych od godziny 7:30 do 15:05:
2.1. Drogą elektroniczną:
2.1.1 ze strony Wykonawcy - w zakresie dotyczącym pobierania elektronicznej wersji SIWZ.
2.1.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ drogą mailową na adres swiatlowska@poczta.onet.pl. Zamawiający prosi o przesyłanie zapytań do przetargu dodatkowo formacie WORD,
2.1.3 ze strony Zamawiającego - w zakresie udostępnienia elektronicznej wersji SIWZ oraz umieszczania treści pism skierowanych do Wykonawców na stronie internetowej Zamawiającego http://www.barlicki.pl oraz wszelkiej korespondencji między stronami,
2.2. Faksem na numer 42 678-99-52: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami, z wyłączeniem złożenia oferty dla której wymagana jest forma pisemna;
2.3. W zakresie uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 PZP Wykonawca może dostarczyć dokumenty drogą elektroniczną lub faksem, jednakże do upływu wyznaczonego terminu uzupełnienia dokumentów, muszą one wpłynąć do Zamawiającego w formie pisemnej.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 287527 - 2011; data zamieszczenia: 03.11.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
279091 - 2011 data 25.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, fax. 42 678 99 52.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2011 godzina 09:00, miejsce: w Sekretariacie Finansowo - Technicznym SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 201, II piętro w budynku administracyjnym.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2011 godzina 09:00, miejsce: w Sekretariacie Finansowo - Technicznym SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 201, II piętro w budynku administracyjnym.


Łódź: Dostawa akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej


Numer ogłoszenia: 17492 - 2012; data zamieszczenia: 19.01.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 279091 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Pakiet 1 - Papier krepowy do sterylizacji parowej (tolerancja wymiarów +/- 2%) wymagana karta charakterystyki produktu wydana przez producenta i opinia jednostki notyfikowanej potwierdzająca spełnienie normy PNEN 868 1. Papier krepowy biały a 250 szt. - 75 x 75 - 44 op. 2. Papier krepowy biały op a 100 szt. - 120 x 120 - 110 op. 3. Papier krepowy zielony op a 250 szt. - 75 x 75 - 5 op. 4. Papier krepowy zielony op a 100 szt. - 120 x 120 - 110 op. Pakiet 2 - Rękawy do sterylizacji parowej (tolerancja wymiarów +/- 2%) wymagana karta charakterystyki produktu wydana przez producenta, indykator na brzegu opakowania i opinia jednostki notyfikowanej potwierdzająca spełnienie normy PNEN 868 1. Rękaw do sterylizacji parowej - długość rękawa 100 mb papier-folia - 90 mm - 15 szt. 2. Rękaw do sterylizacji parowej - długość rękawa 200 mb papier-folia - 100 mm - 6 szt. 3. Rękaw do sterylizacji parowej - długość rękawa 200 mb papier-folia - 150 mm - 23 szt. 4. Rękaw do sterylizacji parowej - długość rękawa 100 mb papier-folia - 420 mm - 4 szt. 5. Rękaw do sterylizacji parowej - długość rękawa 200 mb papier-folia - 200 mm - 12 szt. 6. Rękaw do sterylizacji parowej - długość rękawa 200 mb papier-folia - 250 mm - 6 szt. 7. Rękaw do sterylizacji parowej - długość rękawa 200 mb papier-folia - 380mm - 12 szt. Pakiet 3 - Torebki do sterylizacji parowej (tolerancja wymiarów +/- 2%) wymagana karta charakterystyki produktu wydana przez producenta i opinia jednostki notyfikowanej potwierdzająca spełnienie normy PNEN 868 1. Torebki do sterylizacji parowej - samozamykające - 100 x 200 - 83 000 szt. 2. Torebki do sterylizacji parowej - samozamykające - 100 x 250 - 190 000 szt. 3. Torebki do sterylizacji parowej - samozamykające - 130 x 250 - 135 000 szt. 4. Torebki do sterylizacji parowej - samozamykające - 130 x 350 - 29 000 szt. 5. Torebki do sterylizacji parowej - samozamykające - 200 x 350 - 130 000 szt. 6. Torebki do sterylizacji parowej - samozamykające - 300 x 390 - 70 000 szt. 7. Torebki do sterylizacji parowej - włókninowo-foliowe - 480-500 x 750 - 500 szt. Pakiet 4 - Rękawy do sterylizacji plazmowej wymagana karta charakterystyki produktu wydana przez producenta i opinia jednostki notyfikowanej potwierdzająca spełnienie normy PNEN 868 1. Rękawy do sterylizacji plazmowej - 7,5 cm x 100 m - 20 szt. 2. Rękawy do sterylizacji plazmowej - 10 cm x 100 m - 10 szt. 3. Rękawy do sterylizacji plazmowej - 15 cm x 100 m - 20 szt. 4. Rękawy do sterylizacji plazmowej - 20 cm x 100 m - 60 szt. 5. Rękawy do sterylizacji plazmowej - 25 cm x 100 m - 55 szt. 6. Rękawy do sterylizacji plazmowej - 35 cm x 100 m - 10 szt. 7. Rękawy do sterylizacji plazmowej - 50 cm x 100 m - 10 szt. Pakiet 5 - Torebki do sterylizacji plazmowej wymagana karta charakterystyki produktu wydana przez producenta i opinia jednostki notyfikowanej potwierdzająca spełnienie normy PNEN 868 1. Torebki do sterylizacji plazmowej samozamykające - 10 cm x 26 cm - 3 700 szt. 2. Torebki do sterylizacji plazmowej samozamykające - 15 cm x 32 cm - 800 szt. 3. Torebki do sterylizacji plazmowej samozamykające - 32 cm x 56 cm - 3 700 szt. Pakiet 6 - Testy paskowe chemiczne do sterylizacji parowej 1. Testy paskowe chemiczne do sterylizacji parowej, wieloparametrowe, liniowe ułożenie wskaźnika - klasa 4 wg normy ISO 11140-1 - 210 000 szt. 2. Testy paskowe chemiczne do sterylizacji parowej, wieloparametrowe, liniowe ułożenie wskaźnika - klasa 5 wg normy ISO 11140-1 - 5 000 szt. 3. Taśma samoprzylepna z indykatorem parowym, spełniająca normę PNEN 867 - szer. 25 mm i dł. 50 m - 500 rolek Pakiet 7 - Akcesoria do sterylizacji - można składać oferty częściowe. 1. Kasety Sterrad 100S do sterylizacji plazmowej - na 5 cykli - 150 szt. 2. Testy biologiczne BI Cycle Sure do sterylizacji plazmowej - 120 szt. 3. Testy symulacyjne Bowie Dick zgodne z wymaganiami normy PN-EN 867-4 - laminowane (W cenie preferencyjnej zestaw testowy wielokrotnego użytku) - 750 szt. 4. Testy paskowe chemiczne do sterylizacji plazmowej wskaźnik klasy A wg normy EN 867-1 (kolor wskaźnika przed sterylizacją czerwony - po sterylizacji zmieniający się na żółty) - 22 000 szt..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.19.80.00-4, 33.12.41.30-5, 33.12.41.31-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1 - Papier krepowy do sterylizacji parowej (tolerancja wymiarów +/- 2%)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 25895,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24197,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  24197,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24351,30


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 2 - Rękawy do sterylizacji parowej (tolerancja wymiarów +/- 2%


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7492,68 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6148,67


 • Oferta z najniższą ceną:
  6148,67
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6530,22


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet 3 - Torebki do sterylizacji parowej (tolerancja wymiarów +/- 2%)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 141045,96 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  148357,44


 • Oferta z najniższą ceną:
  148357,44
  / Oferta z najwyższą ceną:
  148357,44


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet 4 - Rękawy do sterylizacji plazmowej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 35414,55 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  38010,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  38010,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  38010,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet 5 - Torebki do sterylizacji plazmowej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-135 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 25261,12 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  25554,96


 • Oferta z najniższą ceną:
  25554,96
  / Oferta z najwyższą ceną:
  25554,96


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet 6 - Testy paskowe chemiczne do sterylizacji parowej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Infomer Med. Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 61-626 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16238,59 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15363,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  15363,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19440,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pakiet 7 poz. 1 - Kasety Sterrad 100S do sterylizacji plazmowej - na 5 cykli - 150 szt.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-135 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 48506,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  50057,47


 • Oferta z najniższą ceną:
  50057,47
  / Oferta z najwyższą ceną:
  50057,47


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Pakiet 7 poz. 2 - Testy biologiczne BI Cycle Sure do sterylizacji plazmowej - 120 szt.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-135 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3285,46 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3390,34


 • Oferta z najniższą ceną:
  3390,34
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3390,34


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pakiet 7 poz. 4 - Testy paskowe chemiczne do sterylizacji plazmowej wskaźnik klasy A wg normy EN 867-1 (kolor wskaźnika przed sterylizacją czerwony - po sterylizacji zmieniający się na żółty) - 22 000 szt.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-135 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21574,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  22334,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  22334,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  22334,40


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-11-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 27909120110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-24
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 10
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: w Dziale Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 208, II piętro w budynku administracyjnym
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33124130-5 Wyroby diagnostyczne
33124131-2 Paski odczynnikowe
33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 - Papier krepowy do sterylizacji parowej (tolerancja wymiarów +/- 2%) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Toruń
2012-01-19 24 197,00
Pakiet 2 - Rękawy do sterylizacji parowej (tolerancja wymiarów +/- 2% Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Toruń
2012-01-19 6 148,00
Pakiet 3 - Torebki do sterylizacji parowej (tolerancja wymiarów +/- 2%) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Toruń
2012-01-19 148 357,00
Pakiet 4 - Rękawy do sterylizacji plazmowej Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Toruń
2012-01-19 38 010,00
Pakiet 5 - Torebki do sterylizacji plazmowej Johnson
Warszawa
2012-01-19 25 554,00
Pakiet 6 - Testy paskowe chemiczne do sterylizacji parowej Infomer Med. Sp. z o.o.
Poznań
2012-01-19 15 363,00
Pakiet 7 poz. 1 - Kasety Sterrad 100S do sterylizacji plazmowej - na 5 cykli - 150 szt. Johnson
Warszawa
2012-01-19 50 057,00
Pakiet 7 poz. 2 - Testy biologiczne BI Cycle Sure do sterylizacji plazmowej - 120 szt. Johnson
Warszawa
2012-01-19 3 390,00
Pakiet 7 poz. 4 - Testy paskowe chemiczne do sterylizacji plazmowej wskaźnik klasy A wg normy EN 867-1 (kolor wskaźnika przed sterylizacją czerwony - po sterylizacji zmieniający się na żółty) - 22 000 szt. Johnson
Warszawa
2012-01-19 22 334,00