Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie robót budowlanych dla obiektów z projektu Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi.


Numer ogłoszenia: 279751 - 2011; data zamieszczenia: 25.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych dla obiektów z projektu Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych na 15 obiektach z projektu Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi. Zakres prac obejmuje w szczególności:docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz montaż nawiewników, modernizację instalacji c.o. Zamówienie podzielone na 4 części: I część - wykonanie robót budowlanych w obiektach: - Przedszkole Miejskie nr 100, ul. Piotrkowska 44 - Przedszkole Miejskie nr 99, ul. Sienkiewicza 108 - Publiczne Gimnazjum nr 25, ul. Żwirki 11/13 - XXI LO, ul. Kopernika 2 II część - wykonanie robót budowlanych w obiektach: - Przedszkole Miejskiego nr 220, ul. Jaracza 68 - Publiczne Gimnazjum nr 3, ul. Zacisze 7/9 - XXIX LO ul. Zelwerowicza 38/44 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4, ul. Krzywickiego 20 III część - wykonanie robót budowlanych w obiektach: - Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Ciesielska 14a - Szkoła Podstawowa nr 70, ul. Rewolucji 1905 r. nr 22 - Publicznego Gimnazjum nr 26, ul. 1-go Maja 89 - XXXIV LO, ul. Żeromskiego 26 IV część - wykonanie robót budowlanych w obiektach: - Publicznego Gimnazjum nr 5, ul. Sienkiewicza 117 - Szkoły Podstawowej nr 14, ul. Wigury 8/10 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Sienkiewicza 88.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.33.11.00-7, 44.22.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający, zgodnie z art. 45 u.p.z.p., nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, winien wykazać, że: wykonał (zakończył), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - min jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł. brutto, polegającą na wykonaniu docieplenia budynku i - min. jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. brutto, polegającą na wymianie instalacji c.o. w budynku i - min. jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. brutto, polegającą na wymianie stolarki okiennej w budynku Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony również wówczas, gdy Wykonawca wykaże iż wykonał w/w roboty w ramach min. jednego zamówienia. W przypadku wykazania przez Wykonawców robót rozliczanych w innych walutach niż PLN, jako kurs przeliczeniowy waluty na PLN należy przyjąć: - średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, - jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że dysponuje co najmniej: -jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, Wykonawca składający ofertę na dwie części zamówienia winien wykazać, że dysponuje co najmniej 2 osobami posiadającymi w/w uprawnienia, Wykonawca składający ofertę na trzy części zamówienia winien wykazać, że dysponuje co najmniej 3 osobami posiadającymi w/w uprawnienia, Wykonawca składający ofertę na cztery części zamówienia winien wykazać, że dysponuje co najmniej 4 osobami posiadającymi w/w uprawnienia, -jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót budowlanych związanych z instalacjami cieplnymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Wykonawca składający ofertę na dwie części zamówienia winien wykazać, że dysponuje co najmniej 2 osobami posiadającymi w/w uprawnienia, Wykonawca składający ofertę na trzy części zamówienia winien wykazać, że dysponuje co najmniej 3 osobami posiadającymi w/w uprawnienia, Wykonawca składający ofertę na cztery części zamówienia winien wykazać, że dysponuje co najmniej 4 osobami posiadającymi w/w uprawnienia, Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 ze zm.) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, zobowiązany jest wykazać, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej 500 000,00 PLN; Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w punkcie III.4.3.1- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty WYKONAWCY: 1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy: a) na skutek działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, w tym wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatury poniżej -5OC), b) na skutek ujawnienia się w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wad w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie, c) w przypadku technicznego, technologicznego i organizacyjnego braku możliwości wykonywania określonych prac w danym okresie roku (np. brak możliwości wymiany instalacji c.o. w sezonie grzewczym, brak możliwości przeniesienia dzieci, itp.). 2) zmiany osób personelu kierowniczego wskazanych przez WYKONAWCĘ, na wniosek WYKONAWCY, 3) odstąpienia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie od dofinansowania przedsięwzięcia objętego niniejszą umową lub wprowadzenia zmiany w formie dofinansowania i rozliczenia inwestycji.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl,

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.11.2011 godzina 09:45, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź Sekretariat pok. nr 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN (np. dane finansowe), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Dokumentacje projektowe, Specyfikacje wykonania i odbioru robót i przedmiary dostepne są pod adresem: ftp://mapaftp.uml.lodz.pl/racjonalizacja_energii/.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 289129 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
279751 - 2011 data 25.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4..

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2011 godzina 09:45, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź Sekretariat pok. nr 8..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2011 godzina 09:45, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź Sekretariat pok. nr 8..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.2.

 • W ogłoszeniu jest:
  Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, winien wykazać, że: wykonał (zakończył), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - min jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł. brutto, polegającą na wykonaniu docieplenia budynku i - min. jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. brutto, polegającą na wymianie instalacji c.o. w budynku i - min. jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. brutto, polegającą na wymianie stolarki okiennej w budynku Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony również wówczas, gdy Wykonawca wykaże iż wykonał w/w roboty w ramach min. jednego zamówienia. W przypadku wykazania przez Wykonawców robót rozliczanych w innych walutach niż PLN, jako kurs przeliczeniowy waluty na PLN należy przyjąć: - średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, - jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, winien wykazać, że: wykonał (zakończył), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - min jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł. brutto, polegającą na wykonaniu docieplenia budynku i - min. jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. brutto, polegającą na wymianie instalacji c.o. w budynku i - min. jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. brutto, polegającą na wymianie stolarki okiennej w budynku lub montażu stolarki okiennej w nowym obiekcie. Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony również wówczas, gdy Wykonawca wykaże iż wykonał w/w roboty w ramach min. jednego zamówienia. W przypadku wykazania przez Wykonawców robót rozliczanych w innych walutach niż PLN, jako kurs przeliczeniowy waluty na PLN należy przyjąć: - średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, - jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


Numer ogłoszenia: 294567 - 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
279751 - 2011 data 25.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2011 godzina 09:45, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź Sekretariat pok. nr 8..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2011 godzina 09:45, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź Sekretariat pok. nr 8..


Numer ogłoszenia: 296747 - 2011; data zamieszczenia: 15.11.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
279751 - 2011 data 25.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2011 godzina 09:45, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź Sekretariat pok. nr 8..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2011 godzina 13:45, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź Sekretariat pok. nr 8..


Łódź: Wykonanie robót budowlanych dla obiektów z projektu Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi.


Numer ogłoszenia: 348625 - 2011; data zamieszczenia: 30.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 279751 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych dla obiektów z projektu Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych na 15 obiektach z projektu Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi. Zakres prac obejmuje w szczególności:docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz montaż nawiewników, modernizację instalacji c.o. Zamówieniepodzielone na 4 części: I część - wykonanie robót budowlanych w obiektach: - Przedszkole Miejskie nr 100, ul. Piotrkowska 44 - Przedszkole Miejskie nr 99, ul. Sienkiewicza 108 - Publiczne Gimnazjum nr 25, ul.Żwirki 11/13 - XXI LO, ul. Kopernika 2 II część - wykonanie robót budowlanych w obiektach: - Przedszkole Miejskiego nr 220, ul. Jaracza 68 - Publiczne Gimnazjum nr 3, ul. Zacisze 7/9 - XXIX LO ul. Zelwerowicza38/44 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4, ul. Krzywickiego 20 III część - wykonanie robótbudowlanych w obiektach: - Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Ciesielska 14a - Szkoła Podstawowa nr 70, ul.Rewolucji 1905 r. nr 22 - Publicznego Gimnazjum nr 26, ul. 1-go Maja 89 - XXXIV LO, ul. Żeromskiego 26 IV część - wykonanie robót budowlanych w obiektach: - Publicznego Gimnazjum nr 5, ul. Sienkiewicza 117- Szkoły Podstawowej nr 14, ul. Wigury 8/10 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Sienkiewicza 88.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.33.11.00-7, 44.22.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie robót budowlanych w obiektach: - Przedszkole Miejskie nr 100, ul. Piotrkowska 44 - Przedszkole Miejskie nr 99, ul. Sienkiewicza 108 - Publiczne Gimnazjum nr 25, ul. Żwirki 11/13 - XXI LO, ul. Kopernika 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Szwajkiewicz - Tomasz Szwajkiewicz, ul.Osiedlowa 2, 95-100 Zgierz, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3073324,69 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2649889,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2649889,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4313400,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Wykonanie robót budowlanych w obiektach: - Przedszkole Miejskiego nr 220, ul. Jaracza 68 - Publiczne Gimnazjum nr 3, ul. Zacisze 7/9 - XXIX LO ul. Zelwerowicza 38/44 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4, ul. Krzywickiego 20


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Active mgr inż. Witold Juchnowicz, ul.Pabianicka 80 a, 95-070 Aleksandrów Łódzki, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3922588,47 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3044960,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3044960,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5387800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Wykonanie robót budowlanych w obiektach: - Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Ciesielska 14a - Szkoła Podstawowa nr 70, ul. Rewolucji 1905 r. nr 22 - Publicznego Gimnazjum nr 26, ul. 1-go Maja 89 - XXXIV LO, ul. Żeromskiego 26


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Szwajkiewicz-Tomasz Szwajkiewicz, ul.Osiedlowa 2, 95-100 Zgierz, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3377695,51 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2903000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2903000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4702500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Wykonanie robót budowlanych w obiektach: - Publicznego Gimnazjum nr 5, ul. Sienkiewicza 117 - Szkoły Podstawowej nr 14, ul. Wigury 8/10 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Sienkiewicza 88.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Active mgr inż. Witold Juchnowicz, ul.Pabianicka 80 a, 95-070 Aleksandrów Łódzki, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3077605,66 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2251500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2251500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4188800,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-11-10
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 27975120110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-25
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 386 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
44220000-8 Stolarka budowlana
45000000-7 Roboty budowlane
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie robót budowlanych w obiektach: - Przedszkole Miejskie nr 100, ul. Piotrkowska 44 - Przedszkole Miejskie nr 99, ul. Sienkiewicza 108 - Publiczne Gimnazjum nr 25, ul. Żwirki 11/13 - XXI LO, ul. Kopernika 2 Firma Szwajkiewicz - Tomasz Szwajkiewicz
ul.Osiedlowa 2, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie
2011-12-30 2 649 889,00
Wykonanie robót budowlanych w obiektach: - Przedszkole Miejskiego nr 220, ul. Jaracza 68 - Publiczne Gimnazjum nr 3, ul. Zacisze 7/9 - XXIX LO ul. Zelwerowicza 38/44 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4, ul. Krzywickiego 20 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Active mgr inż. Witold Juchnowicz
ul.Pabianicka 80 a, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie
2011-12-30 3 044 960,00
Wykonanie robót budowlanych w obiektach: - Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Ciesielska 14a - Szkoła Podstawowa nr 70, ul. Rewolucji 1905 r. nr 22 - Publicznego Gimnazjum nr 26, ul. 1-go Maja 89 - XXXIV LO, ul. Żeromskiego 26 Firma Szwajkiewicz-Tomasz Szwajkiewicz
ul.Osiedlowa 2, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie
2011-12-30 2 903 000,00
Wykonanie robót budowlanych w obiektach: - Publicznego Gimnazjum nr 5, ul. Sienkiewicza 117 - Szkoły Podstawowej nr 14, ul. Wigury 8/10 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Sienkiewicza 88. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Active mgr inż. Witold Juchnowicz
ul.Pabianicka 80 a, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie
2011-12-30 2 251 500,00