Kraków: wyłonienie Wykonawcy w zakresie prowadzenia konserwacji i napraw bieżących dźwigów, w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia, w obiektach UJ zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/597/2011


Numer ogłoszenia: 279931 - 2011; data zamieszczenia: 25.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Jagielloński , ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uj.edu.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wyłonienie Wykonawcy w zakresie prowadzenia konserwacji i napraw bieżących dźwigów, w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia, w obiektach UJ zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/597/2011.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie prowadzenia konserwacji i napraw bieżących dźwigów, tj. Urządzeń Transportu Bliskiego, zwanych dalej /UTB/, w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia, w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa. 1.1 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1.1.1 Część 1 - konserwacja i naprawa 8 sztuk dźwigów, typ/rodzaj: 2 platformy dla osób niepełnosprawnych, 1 platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych, 3 osobowe - elektryczne, 2 osobowe -hydrauliczne. 1.1.2 Część 2 - konserwacja i naprawa 7 sztuk dźwigów, typ/rodzaj: 3 towarowe - elektryczne, 4 osobowe - elektryczne. 1.1.3 Część 3 - konserwacja i naprawa 6 sztuk dźwigów, typ/rodzaj: 6 osobowe - elektryczne. 1.1.4 Część 4 - konserwacja i naprawa 9 sztuk dźwigów, typ/rodzaj: 2 platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych, 4 osobowe - elektryczne, 1 osobowy - hydrauliczny, 2 towarowe - elektryczne. 1.1.5 Część 5 - konserwacja i naprawa 3 sztuk dźwigów, typ/rodzaj: 2 osobowe - elektryczne, 1 wyciąg towarowy skośny. 1.1.6 Część 6 - konserwacja i naprawa 3 sztuk dźwigów, typ/rodzaj: 2 osobowe - hydrauliczne, 1 towarowy - elektryczny. 1.1.7 Część 7 - konserwacja i naprawa 10 sztuk dźwigów, typ/rodzaj: 1 platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych, 9 osobowych - hydraulicznych. 1.1.8 Część 8 - konserwacja i naprawa 2 sztuk dźwigów, typ/rodzaj: 1 platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych, 1 osobowy - hydrauliczny. 1.1.9 Część 9 - konserwacja i naprawa 2 sztuk dźwigów, typ/rodzaj: 2 osobowe - elektryczne. 1.1.10 Część 10 - konserwacja i naprawa 1 sztuki dźwigu, typ/rodzaj: 1 osobowy - hydrauliczny. 1.1.11 Część 11 - konserwacja i naprawa 1 sztuki dźwigu, typ/rodzaj: 1 osobowo-elektryczny. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 36 miesięcy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia. 4. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 12 miesięczny okres rękojmi na wykonane w ramach zamówienia usługi i naprawy, wraz z naprawą w okresie rękojmi w miejscu użytkowania realizowaną przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta, odpowiednio w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia. 5. Wykonawca powinien przedstawić cenę oferty za przedmiot umowy w po przeprowadzeniu indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), odpowiednio w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia. 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.53.14.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 11.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności pozwalające na realizację zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie, dlatego też musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu usług i oświadczenia, potwierdzonego referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, że w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał lub wykonuje, tj. zrealizował lub realizuje co najmniej 3 usługi konserwacji i napraw dźwigów, przy czym łączna wartość wykazanych trzech usług nie może być mniejsza niż 50.000,00 złotych brutto. Wykonawca musi udokumentować, że wyżej wymienione usługi wykonał lub wykonuje należycie załączając dokumenty potwierdzające ich należytą realizację, a wykazie podać ich wartość, przedmiot (zakres, rodzaj), datę(y) wykonania i odbiorcę(ów), w przypadku usług wykonywanych warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy na dzień upływu terminu składania i otwarcia ofert zaawansowanie w wykonywaniu przedmiotowych usług wynosić będzie łącznie co najmniej 50.000,00 złotych brutto. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o wykaz usług, dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty, których wzór stanowią załączniki nr 1 i 2 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował ich zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 4. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, to jest załączyć wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie (przewidzianych do realizacji) wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, oraz oświadczeniem, iż posiadają one wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonywania zastrzeżonych dla określonych zawodów czynności, tj. łącznie 3 osoby, a w tym co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do konserwacji dźwigów kategorii I, oraz co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia do konserwacji dźwigów kategorii II lub kategorii III, wydane przez UDT zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 849, z późn. zm.) tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone rozporządzeniem opublikowany w Dz. U. z 2003 r. Nr 50, poz. 426), na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz oświadczenia dołączone do oferty, których wzór stanowią załączniki nr 1 i 3 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia z innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić wraz z wykazem osób informację o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji udostępnionych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 5. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym kwota ubezpieczenia powinna być nie mniejsza niż 100.000,00 zł., na potwierdzenie czego należy dołączyć do oferty aktualną kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny opłacony dokument potwierdzający ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o aktualną kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny opłacony dokument potwierdzający ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca powinien dołączyć do oferty obliczenie ceny w oparciu o załącznik A do SIWZ, wyliczonej po przeprowadzeniu indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ, w tym także doświadczenia zawodowego Wykonawcy w odniesieniu do całości zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia. 2. Wykonawca musi dołączyć do oferty wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 6, zawierającymi oświadczenia i wykazy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5), SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt 6) SIWZ, (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy).


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Szczegółowo przedstawione i opisane we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ w pkt 16).


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, IV p..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych UJ, przy ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, IV p., w terminie do dnia 8 listopada 2011r. do godziny 10:00.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Część 1 - konserwacja i naprawa 8 sztuk dźwigów.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konserwacji i napraw bieżących 8 sztuk dźwigów, typ/rodzaj: 2 platformy dla osób niepełnosprawnych, 1 platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych, 3 osobowe-elektryczne, 2 osobowe-hydrauliczne, w obiekcie Uniwersytetu Jagiellońskiego, w okresie 01.01.2012 - 31.12.2014..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Część 2 - konserwacja i naprawa 7 sztuk dźwigów.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konserwacji i napraw bieżących 7 sztuk dźwigów, typ/rodzaj: 3 towarowe-elektryczne, 4 osobowe-elektryczne, w obiekcie Uniwersytetu Jagiellońskiego, w okresie 01.01.2012 - 31.12.2014..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Część 3 - konserwacja i naprawa 6 sztuk dźwigów.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konserwacji i napraw bieżących 6 sztuk dźwigów, typ/rodzaj: 6 osobowe-elektryczne, w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego, w okresie 01.01.2012 - 31.12.2014..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Część 4 - konserwacja i naprawa 9 sztuk dźwigów.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konserwacji i napraw bieżących 9 sztuk dźwigów, typ/rodzaj: 2 platformy schodowe dla osób niepełnosprawnych, 4 osobowe-elektryczne, 1 osobowy-hydrauliczny, 2 towarowe-elektryczne, w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego, w okresie 01.01.2012 - 31.12.2014..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Część 5 - konserwacja i naprawa 3 sztuk dźwigów.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konserwacji i napraw bieżących 3 sztuk dźwigów, typ/rodzaj: 2 osobowe-elektryczne, 1 wyciąg towarowy skośny w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego, w okresie 01.01.2012 - 31.12.2014..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Część 6 - konserwacja i naprawa 3 sztuk dźwigów.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konserwacji i napraw bieżących 3 sztuk dźwigów, typ/rodzaj: 2 osobowe-hydrauliczne, 1 towarowy-elektryczny, w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego, w okresie 01.01.2012 - 31.12.2014..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Część 7 - konserwacja i naprawa 10 sztuk dźwigów.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konserwacji i napraw bieżących 10 sztuk dźwigów, typ/rodzaj: 1 platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych, 9 osobowych-hydraulicznych, w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego, w okresie 01.01.2012 - 31.12.2014..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Część 8 - konserwacja i naprawa 2 sztuk dźwigów.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konserwacji i napraw bieżących 2 sztuk dźwigów, typ/rodzaj: 1 platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych, 1 osobowy-hydrauliczny w obiekcie Uniwersytetu Jagiellońskiego, w okresie 01.01.2012 - 31.12.2014..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Część 9 - konserwacja i naprawa 2 sztuk dźwigów.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konserwacji i napraw bieżących 2 sztuk dźwigów, typ/rodzaj: 2 osobowe-elektryczne, w obiekcie Uniwersytetu Jagiellońskiego, w okresie 01.01.2012 - 31.12.2014..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Część 10 - konserwacja i naprawa 1 sztuki dźwigu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konserwacji i napraw bieżących 1 sztuki dźwigu, typ/rodzaj: 1 osobowy-hydrauliczny, w obiekcie Uniwersytetu Jagiellońskiego, w okresie 01.01.2012 - 31.12.2014..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Część 11 - konserwacja i naprawa 1 sztuki dźwigu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konserwacji i napraw bieżących 1 sztuki dźwigu, typ/rodzaj: 1 osobowy-elektryczny, w obiekcie Uniwersytetu Jagiellońskiego, w okresie 01.01.2012 - 31.12.2014..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Kraków: wyłonienie Wykonawcy w zakresie prowadzenia konserwacji i napraw bieżących dźwigów, w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia, w obiektach UJ zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/597/2011


Numer ogłoszenia: 325 - 2012; data zamieszczenia: 02.01.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 279931 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wyłonienie Wykonawcy w zakresie prowadzenia konserwacji i napraw bieżących dźwigów, w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia, w obiektach UJ zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/597/2011.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie prowadzenia konserwacji i napraw bieżących dźwigów, tj. Urządzeń Transportu Bliskiego, zwanych dalej /UTB/, w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia, w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa. 1.1 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1.1.1 Część 1 - konserwacja i naprawa 8 sztuk dźwigów, typ/rodzaj: 2 platformy dla osób niepełnosprawnych, 1 platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych, 3 osobowe - elektryczne, 2 osobowe -hydrauliczne. 1.1.2 Część 2 - konserwacja i naprawa 7 sztuk dźwigów, typ/rodzaj: 3 towarowe - elektryczne, 4 osobowe - elektryczne. 1.1.3 Część 3 - konserwacja i naprawa 6 sztuk dźwigów, typ/rodzaj: 6 osobowe - elektryczne. 1.1.4 Część 4 - konserwacja i naprawa 9 sztuk dźwigów, typ/rodzaj: 2 platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych, 4 osobowe - elektryczne, 1 osobowy - hydrauliczny, 2 towarowe - elektryczne. 1.1.5 Część 5 - konserwacja i naprawa 3 sztuk dźwigów, typ/rodzaj: 2 osobowe - elektryczne, 1 wyciąg towarowy skośny. 1.1.6 Część 6 - konserwacja i naprawa 3 sztuk dźwigów, typ/rodzaj: 2 osobowe - hydrauliczne, 1 towarowy - elektryczny. 1.1.7 Część 7 - konserwacja i naprawa 10 sztuk dźwigów, typ/rodzaj: 1 platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych, 9 osobowych - hydraulicznych. 1.1.8 Część 8 - konserwacja i naprawa 2 sztuk dźwigów, typ/rodzaj: 1 platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych, 1 osobowy - hydrauliczny. 1.1.9 Część 9 - konserwacja i naprawa 2 sztuk dźwigów, typ/rodzaj: 2 osobowe - elektryczne. 1.1.10 Część 10 - konserwacja i naprawa 1 sztuki dźwigu, typ/rodzaj: 1 osobowy - hydrauliczny. 1.1.11 Część 11 - konserwacja i naprawa 1 sztuki dźwigu, typ/rodzaj: 1 osobowo-elektryczny. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 36 miesięcy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia. 4. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 12 miesięczny okres rękojmi na wykonane w ramach zamówienia usługi i naprawy, wraz z naprawą w okresie rękojmi w miejscu użytkowania realizowaną przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta, odpowiednio w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia. 5. Wykonawca powinien przedstawić cenę oferty za przedmiot umowy w po przeprowadzeniu indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), odpowiednio w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia. 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.53.14.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
konserwacja i naprawa 8 sztuk dźwigów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 55440,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  29667,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  29667,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  61327,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
konserwacja i naprawa 7 sztuk dźwigów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-SERVICE Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 50040,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21697,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  21697,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  54021,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
konserwacja i naprawa 6 sztuk dźwigów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-SERVICE Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 52920,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  23689,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  23689,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  57564,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
konserwacja i naprawa 9 sztuk dźwigów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-SERVICE Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 58320,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  43394,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  43394,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  63320,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
konserwacja i naprawa 3 sztuk dźwigów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21240,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14644,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  14644,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19418,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
konserwacja i naprawa 3 sztuk dźwigów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firmą Przedsiębiorstwo Robót Dźwigowych, Z.Warchał. K.Franz, M.Bugaj, T.Dukat, KRAKDŹWIG Spółka Jawna, {Dane ukryte}, 31-223 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 25200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19483,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  19483,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24354,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
konserwacja i naprawa 10 sztuk dźwigów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ThyssenKrupp Elevator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, {Dane ukryte}, 02-222 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 75960,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  54907,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  54907,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  83689,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
naprawa i konserwacja 2 sztuk dźwigów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ThyssenKrupp Elevator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, {Dane ukryte}, 02-222 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12960,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9298,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9298,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15940,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
konserwacja i naprawa 2 sztuk dźwigów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • OTIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, {Dane ukryte}, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 23760,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17712,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  17712,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  30553,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
konserwacja i naprawa 1 sztuki dźwigu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • OTIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, {Dane ukryte}, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11880,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8856,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8856,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21697,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
konserwacja i naprawa 1 sztuki dźwigu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ThyssenKrupp Elevator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, {Dane ukryte}, 02-222 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8280,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7084,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  7084,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15498,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: bzp@adm.uj.edu.pl
tel: 124 324 450
fax: 124 324 451
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-11-07
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 27993120110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-24
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 36 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 11
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uj.edu.pl
Informacja dostępna pod: Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, IV p.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
konserwacja i naprawa 8 sztuk dźwigów ZID-SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Warszawa
2012-01-02 29 667,00
konserwacja i naprawa 7 sztuk dźwigów ZID-SERVICE Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Warszawa
2012-01-02 21 697,00
konserwacja i naprawa 6 sztuk dźwigów ZID-SERVICE Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Warszawa
2012-01-02 23 689,00
konserwacja i naprawa 9 sztuk dźwigów ZID-SERVICE Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Warszawa
2012-01-02 43 394,00
konserwacja i naprawa 3 sztuk dźwigów ZID-SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Warszawa
2012-01-02 14 644,00
konserwacja i naprawa 3 sztuk dźwigów Firmą Przedsiębiorstwo Robót Dźwigowych, Z.Warchał. K.Franz, M.Bugaj, T.Dukat, KRAKDŹWIG Spółka Jawna
Kraków
2012-01-02 19 483,00
konserwacja i naprawa 10 sztuk dźwigów ThyssenKrupp Elevator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Warszawa
2012-01-02 54 907,00
naprawa i konserwacja 2 sztuk dźwigów ThyssenKrupp Elevator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Warszawa
2012-01-02 9 298,00
konserwacja i naprawa 2 sztuk dźwigów OTIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Warszawa
2012-01-02 17 712,00
konserwacja i naprawa 1 sztuki dźwigu OTIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Warszawa
2012-01-02 8 856,00
konserwacja i naprawa 1 sztuki dźwigu ThyssenKrupp Elevator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Warszawa
2012-01-02 7 084,00