Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Remont chodników na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew


Numer ogłoszenia: 280407 - 2011; data zamieszczenia: 26.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont chodników na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
- Rozebranie obrzeży trawnikowych, - Rozebranie krawężników betonowych, - Rozebranie chodników z płyt, - Wykonanie podbudowy, - Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych oraz z kostki betonowej, - Ułożenie obrzeży trawnikowych, - Ułożenie krawężników betonowych, - Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej, - Roboty awaryjne i interwencyjne,.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.22-1.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    1. Uzasadnienie prawne - art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 2. Uzasadnienie faktyczne - Zamawiający - Miasto Łódź w dniu 01.09.2011 r. udzielił zamówienia na remont chodników na drogach wewnętrznych na terenie działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew. Zamówienie to przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego oraz uwzględniało udzielenie zamówienia uzupełniającego ( w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 190127-2011 z dnia 12.07.2011 r.). Zamówienie uzupełniające stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego oraz polega na powtórzeniu tego samego rodzaju robót i jest zgodne z przedmiotem zamówienia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • PPHU And-Mar Andrzej Chałat, ul.Racławicka 18, 95-060 Brzeziny, kraj/woj. łódzkie.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 28040720110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-26
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania