Piaseczno: Rozbiórka czterech budynków oraz wycinka drzew na dz. nr ew. 10, 12/1, 12/3, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/7, 19, 21/2, 21/3, 4/11 oraz część dz. nr ew. 9 w obrębie ew. nr 14 w Piasecznie - przygotowanie pod budowę Centrum Edukacyjno - Multimedialnego.


Numer ogłoszenia: 280450 - 2015; data zamieszczenia: 21.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno , ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, faks 022 70 17 692.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.piaseczno.eu


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbiórka czterech budynków oraz wycinka drzew na dz. nr ew. 10, 12/1, 12/3, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/7, 19, 21/2, 21/3, 4/11 oraz część dz. nr ew. 9 w obrębie ew. nr 14 w Piasecznie - przygotowanie pod budowę Centrum Edukacyjno - Multimedialnego..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Kompleksowa rozbiórka czterech budynków oraz wycinka drzew na dz. nr ew. 10, 12/1, 12/3, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/7, 19, 21/2, 21/3, 4/11 oraz część dz. nr ew. 9 w obrębie ew. nr 14 w Piasecznie. Roboty podlegające przedmiotowi zamówienia: Odłączenie obiektów od sieci i mediów, likwidacja przyłączy. Demontaż oraz utylizacja wszelkich elementów obiektów budowlanych( w tym części nadziemnych i podziemnych). Zasypanie ( wraz z zagęszczeniem ) masami ziemnymi wykopów powstalych po rozbiórce fundamentów bądź elementów uzbrojenia technicznego terenu. Wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków - zwiazanej z dokonaniem rozbiórek wraz z dostarczeniem : trzech map zasadniczych z inwentaryzacją geodezyjną rozebranych budynków i wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek i budynków. Wykonanie wycinki wraz z zasypaniem i zagęszczeniem masami ziemnymi wykopów po zutylizowanych karminach. TERMIN ZAMÓWIENIA Minimalny okres realizacji zamówienia w ciągu 2 miesięcy i 2 tygodni od daty rozpoczęcia robót. Maksymalny okres realizacji zamówienia w ciągu 3 miesięcy od daty rozpoczęcia robót..


II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające. W skład zamówienia uzupełniającego będą wchodzić roboty rozbiórkowe budynków i instalacji


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.11.12.91-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1.500 zł


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do oceny spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dla zamawiającego wykaz najważniejszych robót budowlanych to: - wykazanie się znajomością wykonania podobnych robót tj. wykonanie co najmniej 2 rozbiórek w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o podobnym charakterze rzeczowym do robót stanowiących przedmiot zamówienia o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każdy Powyższe winno być udokumentowane oświadczeniem zgodnie z pkt 4.2 SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia stwierdzający, że osoby te posiadają stosowne uprawnienia. 1.1 Osobę proponowaną do pełnienia funkcji Kierownika Budowy kierownika budowy min. 24 miesięcy doświadczenia na stanowisku kierownika budowy bądź kierownika robót przy realizacji 2 zadań obejmujących wykonanie robót rozbiórkowych w ciągu ostatnich pięciu lat o podobnym charakterze rzeczowym do robót stanowiących przedmiot zamówienia i o wartości minimum 100.000 zł brutto każde. Osoby kierujące robotami budowlanymi powinny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń Konieczne jest przedstawienie po jednej osoby ze stosownymi uprawnieniami - udokumentowanymi kwalifikacjami zawodowymi. Osoba pełniąca funkcje kierownicze winna posiadać uprawnienia bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności, konstrukcyjno - budowlanej, właściwej dla powierzonej funkcji lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa - w przypadku, gdy są one wymagane odrębnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju. Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego - ustawa Prawo budowlane art. 12 pkt 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza terytorium Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpisu do stosownej izby, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce. Powinno się to odbyć na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DZ. U z 2008r Nr 63, poz. 394). Na zaświadczeniu o członkostwie w Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa winno widnieć aktualne na dzień składania ofert ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Osoba ta będzie pełnić funkcję kierowniczą. Wykonawca dodatkowo złoży oświadczenie, że osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane prawem uprawnienia. Powyższe winno być udokumentowane oświadczeniem zgodnie z pkt 4.3 SIWZ a dokumenty przedłożone przed podpisaniem umowy zgodnie z pkt 13.6 SIWZ.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości 50.000,00 zł brutto wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Powyższe winno być udokumentowane zgodnie z pkt 4.5). SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) przedstawią wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1; 2) dowód wpłaty /wniesienia wadium - zgodnie z pkt. 9.9.7 SIWZ; W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy - należy przedstawić dowód wpłaty. Wadium wniesione w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, należy złożyć w oryginale w depozycie w kasie Urzędu Miasta i Gminy. W ofercie należy pozostawić kserokopię i dowód wniesienia do depozytu kasy Gminy. Dopuszcza się dołączenie w odrębnej kopercie tylko dowodu wniesienia wadium. 3.Tabelaryczne zestawienie wartości ofertowych (zał. nr 1 do załącznika A) Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin realizacji - 5


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W związku z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) nie zawinionych przez Wykonawcę, przedłużających się terminów uzyskania zgód i zezwoleń, koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, wydawanych przez organy i podmioty niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego lub innych okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania zamówienia pomimo zachowania należytej staranności przez Zamawiającego b) w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych lub temperatur, których skala w sposób istotny odbiega od średniej wieloletniej przez IMiGW w Warszawie uniemożliwiających lub znacznie utrudniające prowadzenie robót. c) w przypadku natrafienia na przeszkody podziemne których na etapie opracowywania projektu nie można było przewidzieć (nie zainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych , zakopane odpady niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegające nadzorowi archeologicznemu, których zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzją konserwatora zabytków) d) zmiany ustawowej stawki podatku VAT , e) w przypadku niezależnej od Zamawiającego konieczności wykonania i przekazania Wykonawcy dokumentacji zamiennej. f) w przypadku zmniejszenia zakresu robót


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.piaseczno.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno, pok 75, III piętro osobiście lub za zaliczeniem pocztowym 36 zł..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno, pok 75..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Piaseczno: Rozbiórka czterech budynków oraz wycinka drzew na dz. nr ew. 10, 12/1, 12/3, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/7, 19, 21/2, 21/3, 4/11, oraz część dz. nr ew. 9 w obrębie ew. nr 14 w Piasecznie - przygotowanie pod budowę Centrum Edukacyjno- Multimedialnego.


Numer ogłoszenia: 332674 - 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 280450 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, faks 022 70 17 692.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbiórka czterech budynków oraz wycinka drzew na dz. nr ew. 10, 12/1, 12/3, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/7, 19, 21/2, 21/3, 4/11, oraz część dz. nr ew. 9 w obrębie ew. nr 14 w Piasecznie - przygotowanie pod budowę Centrum Edukacyjno- Multimedialnego..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Komleksowa rozbiórka czterech budynków oraz wycinka drzew na dz. nr ew. 10, 12/1, 12/3, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/7, 19, 21/2, 21/3, 4/11, oraz część dz. nr ew. 9 w obrębie ew. nr 14 w Piasecznie. Roboty podlegające przedmiotowi zamówienia: odłączenie obiektów od sieci i mediów, likwidacja przyłączy. Demontaż oraz utylizacja wszelkich elementów obiektów budowlanych. Zasypanie ( wraz z zagęszczeniem ) masami ziemnymi wykopów powstałych po rozbiórce fundamentów bądź elementów uzbrojenia technicznego terenu. Wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków- związanej z dokonaniem rozbiórek wraz z dostarczeniem trzech map zasadniczych z inwentaryzacją geodezyjną rozebranych budynków i wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek i budynków. Wykonanie wycinki wraz z zasypaniem i zagęszczeniem masami ziemnymi wykopów po zutylizowanych karminach..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.11.12.91-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.12.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
11.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
6.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Energokon-Plus Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 129093,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  67690,59


 • Oferta z najniższą ceną:
  36408,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  113160,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: rzp@piaseczno.eu
tel: 022 70 17 654, 70 17 655
fax: 022 70 17 692
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-11-05
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 28045020150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-10-20
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 3 miesięcy
Wadium: 2 ZŁ
Szacowana wartość* 66 PLN  -  100 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.piaseczno.eu
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno, pok 75, III piętro osobiście lub za zaliczeniem pocztowym 36 zł.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Rozbiórka czterech budynków oraz wycinka drzew na dz. nr ew. 10, 12/1, 12/3, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/7, 19, 21/2, 21/3, 4/11, oraz część dz. nr ew. 9 w obrębie ew. nr 14 w Piasecznie - przygotowanie pod budowę Centrum Edukacyjno- Mul Energokon-Plus Sp. z o.o.
Sosnowiec
2015-12-07 67 690,00