Biała Podlaska: Dostawa sprzętu komputerowego


Numer ogłoszenia: 281764 - 2015; data zamieszczenia: 22.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej , ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 341 65 00, faks 83 341 65 57.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.pupbialapodlaska.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego: 1.Jednostka centralna z zasilaczem UPS - kpl 30 2.Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne z duplexem - szt. 1 3. Ekran projekcyjny - szt. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający m. in. wymagania dotyczące dostawy, gwarancji i serwisu, zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2.Wymagania stawiane Wykonawcy i oferowanym artykułom: 1)Oferowane urządzenia muszą zostać dostarczone jako urządzenia nowe, nie używane, kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem oraz powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. 2)Jeżeli Wykonawca złożył wraz z ofertą oświadczenie o posiadaniu przez producenta oferowanej jednostki centralnej certyfikatu ISO 9001 lub równoważnego, to wraz z dostawą urządzeń zobowiązany jest dostarczyć kopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez producenta sprzętu certyfikatu ISO 9001 na produkcję lub równoważny (zgodnie z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia - pkt. 1 ppkt 11. 3)Dostarczone urządzenia muszą spełniać wymagania dyrektywy CE oraz posiadać na obudowie oznaczenie CE. 4)Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przedmioty zamówienia, będą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania i oznakowania (znak firmowy logo i nazwa producenta, opis identyfikujący produkt) oraz będą wyprodukowane w okresie do 6 miesięcy przed datą dostawy i objęte gwarancją Wykonawcy na okres co najmniej 24 miesięcy. Każdy przedmiot zamówienia musi spełniać normy obowiązujące dla tego rodzaju artykułów. 5)Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przedmioty zamówienia, będą wysokiej jakości oraz zapewnią kompatybilność pracy z urządzeniami zamawiającego, zapewniając bezawaryjną pracę sprzętu i należyte bezpieczeństwo..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.21.33.00-8, 30.23.72.80-5, 30.23.21.10-8, 38.65.34.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące). 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. nr 42, poz.275, z późn. zm.). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Millenium, Nr: 56 1160 2202 0000 0002 7312 6964 z dopiskiem: wadium w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego. Dowód wpłaty lub jego kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 5.Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wymieniony w Rozdziale IX ust. 4. 6.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wymienionym w Rozdziale IX ust. 4. 7.Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale. 8.Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 9.Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: 1.specyfikacji technicznych producenta sprzętu wskazanego w ofercie lub kart katalogowych ze szczegółową specyfikacją, z której jednoznacznie winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same bądź lepsze parametry oraz spełnia wymagania zamawiającego określone opisie przedmiotu zamówienia. 2.kopii Certyfikatu ISO 9001 producenta oferowanej jednostki centralnej (lub równoważnego), obejmującego w szczególności: ­-projektowanie i produkcję systemów komputerowych lub ­-projektowanie, opracowywanie, wytwarzanie rozwiązań informatycznych lub ­-projektowanie, produkcję rozwiązań informatycznych lub ­-projektowanie i montaż systemów informatycznych lub ­-działalność związaną z produktami informatycznymi takimi jak zarządzanie projektowaniem, zarządzaniem produkcją lub ­-produkcja i sprzedaż komputerów lub ­-produkcja oraz wsparcie klienta z zakresu komputerów lub ­-projektowanie, outsourcing, serwisowanie komputerów lub podobny. W przypadku barku możliwości złożenia ww. kopii Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o posiadaniu przez producenta oferowanej jednostki centralne ww. certyfikatu ISO 9001 lub równoważnego.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust 1 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ). 2)W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz inne dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 SIWZ składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 3)W stosunku do osób fizycznych w celu potwierdzenia spełniania warunków z art. 24 ust. 1 ustawy, wymaga się przedstawienia wyłącznie oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt 1 SIWZ. 4)Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 2 i ust. 3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 5)W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu określone w Rozdziale VI ust. 2 i ust. 3 SIWZ składa każdy z wykonawców oddzielnie. 6)Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V ust. 1 SIWZ na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a)jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c)jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d)jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. Postanowienia dotyczące podmiotów, które maja siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio. 7)Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 8)W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcom. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Długość gwarancji (ponad minimalną wymaganą długość gwarancji) - 20


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ. 2.Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień oferty i SIWZ. 3.W postanowieniach przedmiotowej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w razie wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności np.: a)zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. wydłużenia terminów dostaw przez producentów lub dystrybutorów towarów stanowiących przedmiot zamówienia, działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie), b)w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy (np. zmiana stawki VAT), c)wprowadzenia przez producenta lub wykonawcę nowego towaru odpowiadającego towarowi będącemu przedmiotem zamówienia, d)zakończenia produkcji określonego towaru lub wycofania go z produkcji (lub obrotu na terytorium RP) lub braku dostępności towaru w momencie realizacji dostaw niezawinionego przez wykonawcę, e)uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, f)wystąpienia uzasadnionych potrzeb zamawiającego dotyczących konieczności zmiany terminów wykonania zamówienia, g)uzasadnionych zmian podwykonawcy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
bip.pupbialapodlaska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska pokój 12.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.10.2015 godzina 11:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska pokój 17 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Biała Podlaska: Dostawa sprzętu komputerowego


Numer ogłoszenia: 335094 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 281764 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 341 65 00, faks 83 341 65 57.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego: 1.Jednostka centralna z zasilaczem UPS - kpl 30 2.Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne z duplexem - szt. 1 3. Ekran projekcyjny - szt. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający m. in. wymagania dotyczące dostawy, gwarancji i serwisu, zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2.Wymagania stawiane Wykonawcy i oferowanym artykułom: 1)Oferowane urządzenia muszą zostać dostarczone jako urządzenia nowe, nie używane, kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem oraz powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. 2)Jeżeli Wykonawca złożył wraz z ofertą oświadczenie o posiadaniu przez producenta oferowanej jednostki centralnej certyfikatu ISO 9001 lub równoważnego, to wraz z dostawą urządzeń zobowiązany jest dostarczyć kopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez producenta sprzętu certyfikatu ISO 9001 na produkcję lub równoważny (zgodnie z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia - pkt. 1 ppkt 11. 3)Dostarczone urządzenia muszą spełniać wymagania dyrektywy CE oraz posiadać na obudowie oznaczenie CE. 4)Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przedmioty zamówienia, będą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania i oznakowania (znak firmowy logo i nazwa producenta, opis identyfikujący produkt) oraz będą wyprodukowane w okresie do 6 miesięcy przed datą dostawy i objęte gwarancją Wykonawcy na okres co najmniej 24 miesięcy. Każdy przedmiot zamówienia musi spełniać normy obowiązujące dla tego rodzaju artykułów. 5)Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przedmioty zamówienia, będą wysokiej jakości oraz zapewnią kompatybilność pracy z urządzeniami zamawiającego, zapewniając bezawaryjną pracę sprzętu i należyte bezpieczeństwo..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.21.33.00-8, 30.23.72.80-5, 30.23.21.10-8, 38.65.34.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.12.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
14.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KOMPUTER 3000 Grzegorz Laszuk, {Dane ukryte}, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 120689,47 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  88638,72


 • Oferta z najniższą ceną:
  88638,72
  / Oferta z najwyższą ceną:
  160699,50


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Brzeska, 21-500 Biała Podlaska
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: zamowieniapubliczne@pupbialapodlaska.pl
tel: 83 341 65 00
fax: 83 341 65 57
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-10-29
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 28176420150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-10-21
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 14 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 80%
WWW ogłoszenia: www.pupbialapodlaska.pl
Informacja dostępna pod: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska pokój 12
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30213300-8 Komputer biurkowy
30232110-8 Drukarki laserowe
30237280-5 Akcesoria zasilające
38653400-1 Ekrany projekcyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa sprzętu komputerowego KOMPUTER 3000 Grzegorz Laszuk
Biała Podlaska
2015-12-08 88 638,00