Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości i higieny dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia


Numer ogłoszenia: 281934 - 2015; data zamieszczenia: 22.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Warszawski Uniwersytet Medyczny , ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5720366, faks 22 5720363.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.wum.edu.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości i higieny dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości i higieny dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. 2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zostały określone w Formularzu cenowym zawierającym opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Zgodnie z § 1 ust. 3 Wzoru umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ), Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w Formularzu cenowym zawierającym opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do umowy) - w granicach ceny umowy, a także niewykorzystania przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i wartościowym, ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4. Środki czystości i higieny stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych, oryginalnie zapakowane i oznakowane przez producenta. Zastosowane opakowania jednostkowe i zbiorcze muszą należycie zabezpieczać produkty przed uszkodzeniem i dekompletacją. 5. Dostawy (partiami, zgodnie z bieżącymi potrzebami) odbywać się będą w oparciu o pisemne zamówienia sporządzone przez Zamawiającego. Zamawiane środki utrzymania czystości i higieny dostarczane będą do Sekcji Gospodarki Magazynowej w Dziale Logistyki, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa lub innej wskazanej w zamówieniu jednostki WUM zlokalizowanej na terenie Warszawy. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia dostaw poza Warszawą na terenie RP, które nie przekroczą 3% zamówień. W przypadku dostaw do innych miejsc Wykonawca z fakturą dostarczy potwierdzenie odbioru dostawy. Wyklucza się realizację dostaw częściowych dla poszczególnych zamówień. 6. Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dostarczył razem z ofertą elektroniczną wersję Załącznika nr 2 do SIWZ nagraną na płycie CD/DVD w formacie.xls, wypełnionego w sposób określony w części XIII ust. 1 SIWZ, co pozwoli na wyeliminowanie omyłek lub błędów rachunkowych. 7. Zamawiający wymaga dostarczenia, przed podpisaniem umowy, do Działu Zamówień Publicznych WUM, ul. Żwirki i Wigury 61 pok. 308, 02-091 Warszawa: 7.1) fotografii wszystkich środków do utrzymania czystości i higieny w postaci elektronicznej - na płycie CD/DVD w formacie JPEG w rozmiarze nie mniejszym niż 200 x 200 pkt. W przypadku zmiany przez producenta wyglądu opakowania w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć uaktualnione zdjęcie nie później niż na 2 dni przed dokonaniem dostawy produktów w nowych opakowaniach. Niedostarczenie aktualnych zdjęć lub ich niedostarczenie w powyższym terminie może skutkować nie przyjęciem dostawy. 7.2) Informacji o oferowanych produktach (nie później niż na 5 dni przed podpisaniem umowy) na płycie CD/DVD w formacie .xls lub .csv oraz w wersji drukowanej..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
14.40.00.00-5, 18.42.40.00-7, 19.64.00.00-4, 24.32.25.10-5, 24.45.20.00-7, 24.45.50.00-8, 24.95.50.00-3, 33.71.19.00-6, 33.76.00.00-5, 34.92.71.00-2, 34.92.84.80-6, 39.22.00.00-0, 39.22.40.00-8, 39.52.50.00-8, 39.80.00.00-0, 39.81.10.00-0, 39.81.21.00-8, 39.81.30.00-4, 39.83.12.10-1, 44.51.11.20-2, 39.52.58.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert i dowód wniesienia wadium (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) załączyć do oferty. 3. Wykonawca może wnieść wadium w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wnieść na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie 83 1240 6247 1111 0000 4974 5823 5. Jeżeli wadium będzie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu tj. w jednej z form, o których mowa ust. 3, Wykonawca jest zobowiązany oryginał wadium umieścić osobno w kopercie, jako załącznik do opakowania, w którym składa się ofertę, natomiast kserokopię dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. Wadium musi być ważne przez okres co najmniej 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert (okres związania ofertą). 6. Warunki zwrotu i utraty wadium określone są w art. 46 ustawy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), zwanego dalej Rozporządzeniem, w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia Wykonawca składa: 1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 2. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ww. wykazie głównych dostaw, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, w tym sukcesywnych dostaw środków do utrzymania czystości i higieny, na rzecz nie więcej niż 2 podmiotów, o łącznej wartości nie mniejszej niż 150.000,00 złotych brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), w okresie nie krótszym niż 11 miesięcy, potwierdzonych załączonymi do oferty dowodami, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór Wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Dowodami, o których mowa w ust. 2 są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1. 4. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 2 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 3.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. Potwierdzeniem spełnienia ww. warunku będzie złożenie wraz z ofertą, dla substancji i preparatów wymienionych w pozycjach oznaczonych gwiazdką w Załączniku nr 2 do SIWZ aktualnych kart charakterystyk, zgodnych z wymaganiami określonymi ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zm.) oraz rozporządzenia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn. zm.). Powyższe dokumenty mają być sporządzone w języku polskim, na każdym z nich należy wpisać numer pozycji z Formularza cenowego, której dokument dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin dostawy - 5


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 ustawy, zakazujące istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem przewidywanych okoliczności określonych przez Zamawiającego w treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadku zmiany produktu będącego przedmiotem umowy, z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy produkt został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony produktem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak oferowany, lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, z zastrzeżeniem, że cena nie ulegnie zmianie.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wum.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Dział Zamówień Publicznych, pok. 308 (III. piętro).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.10.2015 godzina 09:30, miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Dział Zamówień Publicznych, pok. 308 (III. piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Z uwagi na charakter niniejszego zamówienia (sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości i higieny dla jednostek organizacyjnych WUM przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia), zamówienie może być w części realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 289450 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
281934 - 2015 data 22.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5720366, fax. 22 5720363.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2015 godzina 09:30, miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Dział Zamówień Publicznych, pok. 308 (III. piętro)..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2015 godzina 09:30, miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Dział Zamówień Publicznych, pok. 308 (III. piętro)..


Numer ogłoszenia: 293568 - 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
281934 - 2015 data 22.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5720366, fax. 22 5720363.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2015 godzina 09:30, miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Dział Zamówień Publicznych, pok. 308 (III. piętro).

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2015 godzina 09:30, miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Dział Zamówień Publicznych, pok. 308 (III. piętro).


Warszawa: Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości i higieny dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.


Numer ogłoszenia: 185165 - 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 281934 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5720366, faks 22 5720363.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości i higieny dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości i higieny dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. 2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zostały określone w Formularzu cenowym zawierającym opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Zgodnie z § 1 ust. 3 Wzoru umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ), Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w Formularzu cenowym zawierającym opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do umowy) - w granicach ceny umowy, a także niewykorzystania przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i wartościowym, ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4. Środki czystości i higieny stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych, oryginalnie zapakowane i oznakowane przez producenta. Zastosowane opakowania jednostkowe i zbiorcze muszą należycie zabezpieczać produkty przed uszkodzeniem i dekompletacją. 5. Dostawy (partiami, zgodnie z bieżącymi potrzebami) odbywać się będą w oparciu o pisemne zamówienia sporządzone przez Zamawiającego. Zamawiane środki utrzymania czystości i higieny dostarczane będą do Sekcji Gospodarki Magazynowej w Dziale Logistyki, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa lub innej wskazanej w zamówieniu jednostki WUM zlokalizowanej na terenie Warszawy. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia dostaw poza Warszawą na terenie RP, które nie przekroczą 3% zamówień. W przypadku dostaw do innych miejsc Wykonawca z fakturą dostarczy potwierdzenie odbioru dostawy. Wyklucza się realizację dostaw częściowych dla poszczególnych zamówień. 6. Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dostarczył razem z ofertą elektroniczną wersję Załącznika nr 2 do SIWZ nagraną na płycie CD/DVD w formacie.xls, wypełnionego w sposób określony w części XIII ust. 1 SIWZ, co pozwoli na wyeliminowanie omyłek lub błędów rachunkowych. 7. Zamawiający wymaga dostarczenia, przed podpisaniem umowy, do Działu Zamówień Publicznych WUM, ul. Żwirki i Wigury 61 pok. 308, 02-091 Warszawa: 7.1) fotografii wszystkich środków do utrzymania czystości i higieny w postaci elektronicznej - na płycie CD/DVD w formacie JPEG w rozmiarze nie mniejszym niż 200 x 200 pkt. W przypadku zmiany przez producenta wyglądu opakowania w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć uaktualnione zdjęcie nie później niż na 2 dni przed dokonaniem dostawy produktów w nowych opakowaniach. Niedostarczenie aktualnych zdjęć lub ich niedostarczenie w powyższym terminie może skutkować nie przyjęciem dostawy. 7.2) Informacji o oferowanych produktach (nie później niż na 5 dni przed podpisaniem umowy) na płycie CD/DVD w formacie .xls lub .csv oraz w wersji drukowanej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
14.40.00.00-5, 18.42.40.00-7, 19.64.00.00-4, 24.32.25.10-5, 24.45.20.00-7, 24.45.50.00-8, 24.95.50.00-3, 33.71.19.00-6, 33.76.00.00-5, 34.92.71.00-2, 34.92.84.80-6, 39.22.00.00-0, 39.22.40.00-8, 39.52.50.00-8, 39.80.00.00-0, 39.81.10.00-0, 39.81.21.00-8, 39.81.30.00-4, 39.83.12.10-1, 44.51.11.20-2, 39.52.58.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.12.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo-Usługowym WOLPRES - Katarzyna Prus, Grzegorz Prus Spółka Jawna, Tartaczna 3/5, 96-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 158532,52 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  185587,63


 • Oferta z najniższą ceną:
  185587,63
  / Oferta z najwyższą ceną:
  214498,37


 • Waluta:
  PLN .


Adres: Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: aez@wum.edu.pl, azp@wum.edu.pl
tel: 225720366, 225720373
fax: 225720363
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-10-30
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 28193420150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-10-22
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.wum.edu.pl
Informacja dostępna pod: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Dział Zamówień Publicznych, pok. 308 (III. piętro)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
14400000-5 Sole i czysty chlorek sodu
18424000-7 Rękawice
19640000-4 Torebki i torby z odpadów i resztek polietylenu
24322510-5 Alkohol etylowy
24452000-7 Środki owadobójcze
24455000-8 Środki odkażające
24955000-3 Chemiczne preparaty toaletowe
33711900-6 Mydło
33760000-5 Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety
34927100-2 Sól drogowa
34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
39224000-8 Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju
39525000-8 Różne wyroby włókiennicze z tworzyw sztucznych
39525800-6 Ściereczki do czyszczenia
39800000-0 Środki czyszczące i polerujące
39811000-0 Preparaty do odświeżania powietrza w pomieszczeniach
39812100-8 Pasty do podłóg
39813000-4 Pasty i proszki czyszczące
39831210-1 Detergenty do zmywarek
44511120-2 Szufle
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
1 Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo-Usługowym WOLPRES - Katarzyna Prus, Grzegorz Prus Spółka Jawna
Tartaczna 3/5, 96-600 Radom, woj. mazowieckie
2015-12-16 185 587,00