Lubartów: Zakup kruszyw naturalnych: Część I. Kruszywo bazaltowe: - grys bazaltowy 2-5 około 200,00 t, - grys bazaltowy 5-8 około 150,00 t. Część II. Kruszywo dolomitowe: - grys dolomitowy 2-5 około 200,00 t - grys dolomitowy 4-8 około 150,00 t - grys dolomitowy 7-12 lub 8-12 około 200,00 t - mieszanka sortowana 0-31,5 lub 0-32 około 150,00 t - mieszanka sortowana 0-63 około 60,00 t wraz z dostawą na bazy Obwodów Drogowych w Kamionce i w Lubartowie.


Numer ogłoszenia: 28210 - 2014; data zamieszczenia: 24.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie , ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, tel. 081 8542702, faks 081 8553217.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zdp.lubartow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup kruszyw naturalnych: Część I. Kruszywo bazaltowe: - grys bazaltowy 2-5 około 200,00 t, - grys bazaltowy 5-8 około 150,00 t. Część II. Kruszywo dolomitowe: - grys dolomitowy 2-5 około 200,00 t - grys dolomitowy 4-8 około 150,00 t - grys dolomitowy 7-12 lub 8-12 około 200,00 t - mieszanka sortowana 0-31,5 lub 0-32 około 150,00 t - mieszanka sortowana 0-63 około 60,00 t wraz z dostawą na bazy Obwodów Drogowych w Kamionce i w Lubartowie..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakup kruszyw naturalnych: Część I. Kruszywo bazaltowe: - grys bazaltowy 2-5 około - 200,00 t - grys bazaltowy 5-8 około - 150,00 t Część II. Kruszywo dolomitowe: - grys dolomitowy 2-5 około - 200,00 t - grys dolomitowy 4-8 około - 150,00 t - grys dolomitowy 7-12 lub 8-12 około - 200,00 t - mieszanka sortowana 0-31,5 lub 0-32 około - 150,00 t - mieszanka sortowana 0-63 około - 60,00 t wraz z dostawą na bazy Obwodów Drogowych w Kamionce i w Lubartowie. Kruszywa naturalne muszą spełniać wymagania PN-EN 13043:2004/AC:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.91.23.00-9, 44.92.22.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 28.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część I. Kruszywo bazaltowe - 400,00 zł /słownie: czterysta 00/100 zł/ Część II. Kruszywo dolomitowe - 400,00 zł /słownie: czterysta 00/100 zł/ przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6, konto nr : 29 8707 0006 0021 2089 2000 0002 z dopiskiem : Wadium- Zakup kruszyw naturalnych wraz z dostawą. Część I. Kruszywo bazaltowe1) Część II. Kruszywo dolomitowe1) _________________________________ 1) Niepotrzebne skreślić Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 10:00 dnia 03.02.2014 r. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie. 4. Wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w pok. nr 14, w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6, najpóźniej do godz. 10:00 dnia 03.02.2014 r. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą w osobnej kopercie opatrzonej nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczonej w sposób następujący: WADIUM :- Zakup kruszyw naturalnych wraz z dostawą. Część I. Kruszywo bazaltowe 1) Część II. Kruszywo dolomitowe 1) Otwarcie ofert 03.02.2014 r., godz. 10:15 ___________________________________________________ 1) Niepotrzebne skreślić Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe - na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6, w terminie związania ofertą - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zarządowi Dróg Powiatowych w Lubartowie,21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ustawy prawo zamówień publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków - w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

4. Zamawiający, zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na zmianie wynagrodzenia wykonawcy określonego w umowie w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zdp.lubartow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów , Pokój nr: 19.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów , Pokój nr: 19.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
NIE DOTYCZY.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Część I. Kruszywo bazaltowe: - grys bazaltowy 2-5 około - 200,00 t - grys bazaltowy 5-8 około - 150,00 t wraz z dostawą na bazy Obwodów Drogowych w Kamionce i w Lubartowie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kruszywo naturalne muszą spełniać wymagania PN-EN 13043:2004/AC:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.91.23.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 28.11.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Część II. Kruszywo dolomitowe: - grys dolomitowy 2-5 około 200,00 t - grys dolomitowy 4-8 około 150,00 t - grys dolomitowy 7-12 lub 8-12 około 200,00 t - mieszanka sortowana 0-31,5 lub 0-32 około 150,00 t - mieszanka sortowana 0-63 około 60,00 t wraz z dostawą na bazy Obwodów Drogowych w Kamionce i w Lubartowie..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część II. Kruszywo dolomitowe: - grys dolomitowy 2-5 około - 200,00 t - grys dolomitowy 4-8 około - 150,00 t - grys dolomitowy 7-12 lub 8-12 około - 200,00 t - mieszanka sortowana 0-31,5 lub 0-32 około - 150,00 t - mieszanka sortowana 0-63 około - 60,00 t wraz z dostawą na bazy Obwodów Drogowych w Kamionce i w Lubartowie. Kruszywo naturalne muszą spełniać wymagania PN-EN 13043:2004/AC:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.92.22.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 28.11.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 32824 - 2014; data zamieszczenia: 29.01.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
28210 - 2014 data 24.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, tel. 081 8542702, fax. 081 8553217.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.1).

 • W ogłoszeniu jest:
  Zakup kruszyw naturalnych: Część I. Kruszywo bazaltowe: - grys bazaltowy 2-5 około - 200,00 t - grys bazaltowy 5-8 około - 150,00 t Część II. Kruszywo dolomitowe: - grys dolomitowy 2-5 około - 200,00 t - grys dolomitowy 4-8 około - 150,00 t - grys dolomitowy 7-12 lub 8-12 około - 200,00 t - mieszanka sortowana 0-31,5 lub 0-32 około - 150,00 t - mieszanka sortowana 0-63 około - 60,00 t wraz z dostawą na bazy Obwodów Drogowych w Kamionce i w Lubartowie..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Zakup kruszyw naturalnych: Część I. Kruszywo bazaltowe: - grys bazaltowy 2-5 około - 200,00 t - grys bazaltowy 5-8 około - 150,00 t Część II. Kruszywo dolomitowe: - grys dolomitowy 2-5 lub 2-6,3 około - 200,00 t - grys dolomitowy 4-8 około - 150,00 t - grys dolomitowy 7-12 lub 8-12 około - 200,00 t - mieszanka sortowana 0-31,5 lub 0-32 około - 150,00 t - mieszanka sortowana 0-63 około - 60,00 t wraz z dostawą na bazy Obwodów Drogowych w Kamionce i w Lubartowie..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Zakup kruszyw naturalnych: Część I. Kruszywo bazaltowe: - grys bazaltowy 2-5 około - 200,00 t - grys bazaltowy 5-8 około - 150,00 t Część II. Kruszywo dolomitowe: - grys dolomitowy 2-5 około - 200,00 t - grys dolomitowy 4-8 około - 150,00 t - grys dolomitowy 7-12 lub 8-12 około - 200,00 t - mieszanka sortowana 0-31,5 lub 0-32 około - 150,00 t - mieszanka sortowana 0-63 około - 60,00 t wraz z dostawą na bazy Obwodów Drogowych w Kamionce i w Lubartowie. Kruszywa naturalne muszą spełniać wymagania PN-EN 13043:2004/AC:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Zakup kruszyw naturalnych: Część I. Kruszywo bazaltowe: - grys bazaltowy 2-5 około - 200,00 t - grys bazaltowy 5-8 około - 150,00 t Część II. Kruszywo dolomitowe: - grys dolomitowy 2-5 lub 2-6,3 około - 200,00 t - grys dolomitowy 4-8 około - 150,00 t - grys dolomitowy 7-12 lub 8-12 około - 200,00 t - mieszanka sortowana 0-31,5 lub 0-32 około - 150,00 t - mieszanka sortowana 0-63 około - 60,00 t wraz z dostawą na bazy Obwodów Drogowych w Kamionce i w Lubartowie. Kruszywa naturalne muszą spełniać wymagania PN-EN 13043:2004/AC:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu..


Lubartów: Zakup kruszyw naturalnych: Część I. Kruszywo bazaltowe: - grys bazaltowy 2-5 około - 200,00 t - grys bazaltowy 5-8 około - 150,00 t Część II. Kruszywo dolomitowe: - grys dolomitowy 2-5 lub 2-6,3 około - 200,00 t - grys dolomitowy 4-8 około - 150,00 t - grys dolomitowy 7-12 lub 8-12 około - 200,00 t - mieszanka sortowana 0-31,5 lub 0-32 około - 150,00 t - mieszanka sortowana 0-63 około - 60,00 t wraz z dostawą na bazy Obwodów Drogowych w Kamionce i w Lubartowie.


Numer ogłoszenia: 38883 - 2014; data zamieszczenia: 26.02.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 28210 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, tel. 081 8542702, faks 081 8553217.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup kruszyw naturalnych: Część I. Kruszywo bazaltowe: - grys bazaltowy 2-5 około - 200,00 t - grys bazaltowy 5-8 około - 150,00 t Część II. Kruszywo dolomitowe: - grys dolomitowy 2-5 lub 2-6,3 około - 200,00 t - grys dolomitowy 4-8 około - 150,00 t - grys dolomitowy 7-12 lub 8-12 około - 200,00 t - mieszanka sortowana 0-31,5 lub 0-32 około - 150,00 t - mieszanka sortowana 0-63 około - 60,00 t wraz z dostawą na bazy Obwodów Drogowych w Kamionce i w Lubartowie..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakup kruszyw naturalnych: Część I. Kruszywo bazaltowe: - grys bazaltowy 2-5 około - 200,00 t - grys bazaltowy 5-8 około - 150,00 t Część II. Kruszywo dolomitowe: - grys dolomitowy 2-5 lub 2-6,3 około - 200,00 t - grys dolomitowy 4-8 około - 150,00 t - grys dolomitowy 7-12 lub 8-12 około - 200,00 t - mieszanka sortowana 0-31,5 lub 0-32 około - 150,00 t - mieszanka sortowana 0-63 około - 60,00 t wraz z dostawą na bazy Obwodów Drogowych w Kamionce i w Lubartowie. Kruszywa naturalne muszą spełniać wymagania PN-EN 13043:2004 AC:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.91.23.00-9, 44.92.22.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zakup kruszyw naturalnych: Kruszywo bazaltowe: - grys bazaltowy 2-5 około - 200,00 t - grys bazaltowy 5-8 około - 150,00 t wraz z dostawą na bazy Obwodów Drogowych w Kamionce i w Lubartowie.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FIRMA HANDLOWO TRANSPORTOWA - WANIK - Anna Dudek, {Dane ukryte}, 39-200 Dębica, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 39748,49 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  46049,36


 • Oferta z najniższą ceną:
  46049,36
  / Oferta z najwyższą ceną:
  53013,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Zakup kruszyw naturalnych: Kruszywo dolomitowe: - grys dolomitowy 2-5 lub 2-6,3 około - 200,00 t - grys dolomitowy 4-8 około - 150,00 t - grys dolomitowy 7-12 lub 8-12 około - 200,00 t - mieszanka sortowana 0-31,5 lub 0-32 około - 150,00 t - mieszanka sortowana 0-63 około - 60,00 t wraz z dostawą na bazy Obwodów Drogowych w Kamionce i w Lubartowie.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FIRMA HANDLOWO TRANSPORTOWA WANIK - Anna Dudek, {Dane ukryte}, 39-200 Dębica, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 40648,66 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  46709,13


 • Oferta z najniższą ceną:
  46709,13
  / Oferta z najwyższą ceną:
  53671,05


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Krańcowa 6, 21-100 Lubartów
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: budowa@zdp.lubartow.pl
tel: 818 542 702
fax: 818 553 217
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-02-02
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 2821020140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-01-23
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 298 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.zdp.lubartow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów , Pokój nr: 19
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
44912300-9 Bazalt
44922200-1 Dolomit
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup kruszyw naturalnych: Kruszywo bazaltowe: - grys bazaltowy 2-5 około - 200,00 t - grys bazaltowy 5-8 około - 150,00 t wraz z dostawą na bazy Obwodów Drogowych w Kamionce i w Lubartowie. FIRMA HANDLOWO TRANSPORTOWA - WANIK - Anna Dudek
Dębica
2014-02-26 46 049,00
Zakup kruszyw naturalnych: Kruszywo dolomitowe: - grys dolomitowy 2-5 lub 2-6,3 około - 200,00 t - grys dolomitowy 4-8 około - 150,00 t - grys dolomitowy 7-12 lub 8-12 około - 200,00 t - mieszanka sortowana 0-31,5 lub 0-32 około - 150,00 t - mieszanka so FIRMA HANDLOWO TRANSPORTOWA WANIK - Anna Dudek
Dębica
2014-02-26 46 709,00