Biała Podlaska: Realizacja usługi szkolenia osób bezrobotnych


Numer ogłoszenia: 282414 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej , ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 341 65 00, faks 83 341 65 57.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja usługi szkolenia osób bezrobotnych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkolenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej według poniższego podziału na części: CZĘŚĆ I. Szkolenie w zakresie Kwalifikacji wstępnej w kat. C1, C1+E, C, C+E -2 osoby CZĘŚĆ II.Szkolenie w zakresie Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w kat. C1, C1+E, C, C+E-17 osób CZĘŚĆ III.Szkolenie w zakresie Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w kat. D1, D1+E, D, D+E-1 osoba.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.41.10.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a)wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej - Zamawiający we własnym zakresie sprawdzi czy Wykonawca ubiegający się o realizację szkoleń jest wpisany do rejestru i posiada zaktualizowany wpis na 2013r.; b)wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia prowadzony przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności zgodnie z art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.). Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ) oraz w oparciu o dokumenty wymienione w Rozdziale VI ust. 1 SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni ten warunek jeśli będzie dysponował miejscem szkolenia w Białej Podlaskiej wyposażonym w sprzęt i pomoce dydaktyczne odpowiednie do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki oraz będzie dysponował miejscem do jazdy w warunkach specjalnych lub urządzeniem do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, odpowiednio przystosowanymi pojazdami samochodowymi umożliwiającymi przeprowadzenie zajęć praktycznych w zakresie uzyskania Kwalifikacji wstępnej i Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w kat. C1, C1+E, C, C+E oraz Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w kat. D1, D1+E, D, D+E, - zgodnie z art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.). Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni ten warunek jeśli zapewni instruktorów-wykładowców uprawnionych do prowadzenia zajęć z zakresu tematyki szkolenia - zgodnie z art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.). Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1.Program szkolenia złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust 1 ustawy (zał. Nr 3 do SIWZ). 2)W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz inne dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 SIWZ składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 3)W stosunku do osób fizycznych w celu potwierdzenia spełniania warunków z art. 24 ust. 1 ustawy, wymaga się przedstawienia wyłącznie oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt 1 SIWZ. 4)Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 2 i ust. 3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 5)W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu określone w Rozdziale VI ust. 2, ust. 3 i ust. 4 SIWZ składa każdy z wykonawców oddzielnie. 6)Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V ust. 1 SIWZ na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Postanowienia dotyczące podmiotów, które maja siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio. 7)W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcom. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W postanowieniach przedmiotowej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w razie wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności np.: a)zmiany terminu wykonania zamówienia, b)zmiany miejsca przeprowadzenia szkolenia, c)zmiany osób biorących udział w realizacji zamówienia, d)zmiany liczby uczestników szkolenia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
bip.pupbialapodlaska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska pokój nr 12.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska pokój nr 17 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Szkolenie w zakresie Kwalifikacji wstępnej w kat. C1, C1+E, C, C+E.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szkolenie w zakresie Kwalifikacji wstępnej w kat. C1, C1+E, C, C+E - 2 osoby.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.41.10.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Posiadane przez Wykonawcę certyfikaty jakości usług - 20
  • 3. Doświadczenie Wykonawcy w wykonywaniu z należytą starannością-w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadze - 20


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Szkolenie w zakresie Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w kat. C1, C1+E, C, C+E.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szkolenie w zakresie Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w kat. C1, C1+E, C, C+E - 17 osób.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.41.10.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Posiadane przez Wykonawcę certyfikaty jakości usług - 20
  • 3. Doświadczenie Wykonawcy w wykonywaniu z należytą starannością-w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadze - 20


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Szkolenie w zakresie Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w kat. D1, D1+E, D, D+E.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szkolenie w zakresie Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w kat. D1, D1+E, D, D+E - 1 osoba.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.41.10.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Posiadane przez Wykonawcę certyfikaty jakości usług - 20
  • 3. Doświadczenie Wykonawcy w wykonywaniu z należytą starannością-w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadze - 20


Biała Podlaska: Realizacja usługi szkolenia osób bezrobotnych


Numer ogłoszenia: 311056 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 282414 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 341 65 00, faks 83 341 65 57.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja usługi szkolenia osób bezrobotnych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkolenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej według poniższego podziału na części: CZĘŚĆ I. Szkolenie w zakresie Kwalifikacji wstępnej w kat. C1, C1+E, C, C+E-2 osoby CZĘŚĆ II. Szkolenie w zakresie Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w kat. C1, C1+E, C, C+E-17 osób CZĘŚĆ III. Szkolenie w zakresie Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w kat. D1, D1+E, D, D+E-1 osoba.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.41.10.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkolenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej w CZĘŚCI II. Szkolenie w zakresie Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w kat. C1, C1+E, C, C+E-17 osób


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bogusława Kociuk Warszawskie Centrum Kształcenia i Konsulting UNI-ANDRAGOS, {Dane ukryte}, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 62233,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  35530,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  23800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  35530,00


 • Waluta:
  PLN.


Biała Podlaska: Realizacja usługi szkolenia osób bezrobotnych


Numer ogłoszenia: 318296 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 282414 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 341 65 00, faks 83 341 65 57.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja usługi szkolenia osób bezrobotnych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkolenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej według poniższego podziału na części: CZĘŚĆ I.Szkolenie w zakresie Kwalifikacji wstępnej w kat. C1, C1+E, C, C+E-2 osoby CZĘŚĆ II.Szkolenie w zakresie Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w kat. C1, C1+E, C, C+E- 17 osób CZĘŚĆ III.Szkolenie w zakresie Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w kat. D1, D1+E, D, D+E-1 osoba.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.41.10.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Szkolenie w zakresie Kwalifikacji wstępnej w kat. C1, C1+E, C, C+E - 2 osoby


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bogusława Kociuk Warszawskie Centrum Kształcenia i Konsulting UNI-ANDRAGOS, {Dane ukryte}, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 63233,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Szkolenie w zakresie Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w kat. D1, D1+E, D, D+E- 1 osoba


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bogusława Kociuk Warszawskie Centrum Kształcenia i Konsulting UNI-ANDRAGOS, {Dane ukryte}, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 63233,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2800,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Brzeska, 21-500 Biała Podlaska
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: zamowieniapubliczne@pupbialapodlaska.pl
tel: 83 341 65 00
fax: 83 341 65 57
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-07-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 28241420130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-07-17
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 98 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: bip.pupbialapodlaska.pl
Informacja dostępna pod: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska pokój nr 12
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
80411000-8 Usługi szkół jazdy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkolenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej w CZĘŚCI II. Szkolenie w zakresie Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w kat. C1, C1+E, C, C+E-17 osób Bogusława Kociuk Warszawskie Centrum Kształcenia i Konsulting UNI-ANDRAGOS
Biała Podlaska
2013-08-02 35 530,00
Szkolenie w zakresie Kwalifikacji wstępnej w kat. C1, C1+E, C, C+E - 2 osoby Bogusława Kociuk Warszawskie Centrum Kształcenia i Konsulting UNI-ANDRAGOS
Biała Podlaska
2013-08-07 9 800,00
Szkolenie w zakresie Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w kat. D1, D1+E, D, D+E- 1 osoba Bogusława Kociuk Warszawskie Centrum Kształcenia i Konsulting UNI-ANDRAGOS
Biała Podlaska
2013-08-07 2 800,00