Warszawa: Modernizacja dźwigu do transportu posiłków dla mieszkańców leżących w budynku Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 6.


Numer ogłoszenia: 282466 - 2010; data zamieszczenia: 08.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" , ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8366662, faks 022 8366662.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.warszawa.um.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja dźwigu do transportu posiłków dla mieszkańców leżących w budynku Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 6..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dźwigu do transportu posiłków dla mieszkańców leżących w budynku Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 6. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania techniczne nowych dźwigów i parametry techniczne dźwigów istniejących zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ. 3 Zakres zamówienia obejmuje: 1) sporządzenie dokumentacji do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego i zatwierdzenie, 2) demontaż istniejącego dźwigu z zachowaniem wszelkich obowiązujących norm i przepisów, 3) usuniecie zdemontowanego dźwigu, w tym złomowanie, 4) dostawę, montaż i uruchomienie nowego fabrycznie dźwigu do transportu posiłków, 5) wykonanie pomiarów elektrycznych, 6) sprawdzenie i zapewnienie wentylacji nawiewnej, 7) wykonanie wszelkich robót budowlanych, instalacyjnych niezbędnych do montażu nowego dźwigu, również wymianę zasilania do dźwigu, 8) wykonanie prób, odbioru oraz ponoszenie kosztów odbioru i rozruchu urządzenia dźwigowego z udziałem wymaganych instytucji, w tym Urzędu Dozoru Technicznego i Zamawiającego, 9) rejestrację dźwigu w Urzędzie Dozoru Technicznego, 10) przekazanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji technicznej dźwigu z instrukcją obsługi, konserwacji i eksploatacji w języku polskim, 11) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dźwigu, 12) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 4 Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 5 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia z materiałów spełniających obowiązujące normy. Zaoferowany dźwig musi spełniać wszystkie wymagania obowiązujących normy, być zgodne z Dyrektywą Dźwigową nr 95/16/WE i spełniać aktualne wymagania i przepisy techniczne, bhp i p.poż., oraz posiadać wymagane tymi przepisami atesty. 6 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót pod względem bhp i p.poż. oraz ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. Każdego dnia po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren robót po zakończeniu robót. 7 Wynagrodzenie Wykonawcy zawierać musi koszty wszelkich projektów, robót, materiałów, urządzeń, dokumentów określonych w niniejszej specyfikacji oraz innych nie opisanych a niezbędnych do wykonania zamówienia. 8 Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
42.41.61.00-6, 45.31.31.00-5, 45.45.30.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • doświadczenie wyrażające się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień obejmujących dostawę i montaż co najmniej jednego dźwigu towarowego o wartości co najmniej 50000 zł w tym okresie oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • osoby zdolne do wykonania zamówienia - co najmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, w następujących specjalnościach: konstrukcyjno - budowlanej, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2)Wypełniona kalkulacja cenowa wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku zwłoki w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, niezbędnych do dopuszczenia urządzeń dźwigowych do eksploatacji, niezawinionej przez Wykonawcę, jak również komparycji, literówek, systematyki umowy, podstaw prawnych aktów prawnych przywołanych w umowie, osób realizujących przedmiot umowy, podwykonawców, zasad realizacji umowy, warunków płatności oraz określa następujące warunki takiej zmiany: zmiana wymaga wniosku w formie pisemnej zawierającego uzasadnienie, za porozumieniem Stron w stosownym aneksie, zmiany korzystne dla Zamawiającego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.warszawa.um.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dom Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie ul. Elekcyjna 6 01-128 Warszawa pokój nr 6.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.09.2010 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie ul. Elekcyjna 6 01-128 Warszawa sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 282496 - 2010; data zamieszczenia: 08.09.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
282466 - 2010 data 08.09.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej "Budowlani", ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8366662, fax. 022 8366662.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  I.1).

 • W ogłoszeniu jest:
  www.warszawa.um.pl.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  brak.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.1.

 • W ogłoszeniu jest:
  www.warszawa.um.pl.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  www.warszawa.um.gov.pl.


Numer ogłoszenia: 282554 - 2010; data zamieszczenia: 08.09.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
282466 - 2010 data 08.09.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej "Budowlani", ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8366662, fax. 022 8366662.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.1).

 • W ogłoszeniu jest:
  www.warszawa.um.gov.pl.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  www.um.warszawa.pl, www.bio.warszawa.pl, www.ogloszeniabzp.um.warszawa.pl.
Adres: Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@dpsbudowlani.pl
tel: 228 366 662
fax: 228 366 662
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-09-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 28246620100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-09-07
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 56 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.warszawa.um.pl
Informacja dostępna pod: Dom Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie ul. Elekcyjna 6 01-128 Warszawa pokój nr 6
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
42416100-6 Windy
45313100-5 Instalowanie wind
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne