Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych


Numer ogłoszenia: 283223 - 2011; data zamieszczenia: 28.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany , ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 37 33 333, faks 022 37 33 382.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bielany.waw.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  Zamawiający nie zamierza ustnowić DSZ i zawierać umowy ramowej


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Szczegółowy asortyment w ilości 384 szt. materiałów określono w Formularzu cenowym - załącznik nr 4 do SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.19.23.20-0, 30.19.21.13-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 wg wzoru określonego w zał. Nr 2 do siwz


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał minimum dwa zamówienia w zakresie dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek lub urządzeń wielofunkcyjnych o wartości brutto min. 40.000,00 zł każda z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 wg wzoru określonego w zał. Nr 2 do siwz oraz wykaz zrealizowanych dostaw (zał. nr 5 do siwz)


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 wg wzoru określonego w zał. Nr 2 do siwz


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 wg wzoru określonego w zał. Nr 2 do siwz


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 wg wzoru określonego w zał. Nr 2 do siwz


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  a) dokumenty potwierdzające zgodność systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 i ISO 14001 lub równoważne. b) w przypadku oferowanych materiałów równoważnych należy złożyć raporty z testów wydajności zgodnie z normami ISO/IEC 19752 lub ISO/IEC 19798 lub normami równoważnymi, c) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymagań jakościowych w przypadku oferowanych materiałów równoważnych - wg wzoru załącznik 7 do siwz;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Ofertę o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym zał. Nr 1 do siwz (punkt III.6) ogłoszenia) 2) Formularz cenowy - wzór stanowi załącznik nr 4 do siwz, (pkt III.4.1) ogłoszenia) 3) Pełnomocnictwo w sytuacji złożenia oferty wspólnej (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia); 4) W przypadku gdy wykonawca przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy PZP, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 5) Zaleca się złożyć dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru - np. Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert i potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty 6) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa oświadczenia i dokumenty wymienione w Części III ust. 5 siwz. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego (np. spółki cywilne, konsorcja) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty (umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum). W przypadku złożenia oferty wspólnej, w formularzu oferty pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków , o których mowa w art.24 ust.1 ustawy PZP (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 składają wszyscy).


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
tak, adres strony, na której będzie prowadzona: http://aukcje.um.warszawa.pl. Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną, gdy w podstawowym czasie (10 min od otwarcia aukcji) nie zostanie złożona żadna oferta lub po upływie 3 min. (licząc od początku kolejnej minuty) od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców, jednakże nie wcześniej niż po upływie 10 min. od otwarcia aukcji. Datę i godzinę otwarcia i zamknięcia aukcji oraz pozostałe parametry aukcji elektronicznej, Zamawiający przekaże Wykonawcom w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bielany.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
W siedzibie Zamawiającego - ul. Żeromskiego 29 w Warszawie pok. 385.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego - ul. Żeromskiego 29 w Warszawie pok. 385. Otwarcie w tym samych dniu o godzinie 10.15 w pok. 352..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych


Numer ogłoszenia: 387628 - 2011; data zamieszczenia: 21.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 283223 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 37 33 333, faks 022 37 33 382.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Szczegółowy asortyment w ilości 384 szt. materiałów określono w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do siwz.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.19.23.20-0, 30.19.21.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 130055,45 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  144270,39


 • Oferta z najniższą ceną:
  141960,45
  / Oferta z najwyższą ceną:
  163706,37


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
tel: 022 443 47 00 wew. 42 385
fax: 022 325 44 80
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-11-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 28322320110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-27
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 38 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: TAK
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bielany.waw.pl
Informacja dostępna pod: W siedzibie Zamawiającego - ul. Żeromskiego 29 w Warszawie pok. 385
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30192113-6 Wkłady drukujące
30192320-0 Taśmy do drukarek
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2011-11-21 144 270,00