Katowice: Prace remontowe w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach


Numer ogłoszenia: 283502 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe , ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 3511923, 3511922, faks 0-32 3511923.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.sltzn.edu.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prace remontowe w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach: 2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedną lub obie części zamówienia - ZADANIE I i ZADANIE II. 3. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub na obie części zamówienia. 4. ZADANIE I BUDYNEK DYDAKTYCZNY NR 2 - SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE ŚLĄZACZEK 4.1. Remont wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek obejmujący wymianę 14 okien, dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, lamperii farbą olejną z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów, wywiezienie i utylizację gruzu. 5. ZADANIE II BUDYNEK SZKOŁY Remont pomieszczeń w budynku szkoły obejmujący: 5.1. Remont toalety męskiej (s 37) - wymiana posadzek, wymiana glazury ściennej, wyburzenie kabin i montaż kabin prefabrykowanych (wskazanie: ścianki działowe LTT obmiar pow. odtworzeniowo), wymiana armatury (muszle klozetowe, pisuary) Wskazania: umywalki, kompakty o parametrach nie gorszych niż KOŁO; lampy nie gorsze niż Cosmo 2x36 W. 5.2. Remont sali lekcyjnej nr 10 (dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitu. 5.3. Remont sali lekcyjnej 46: demontaż boazerii z płyt laminowanych, dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitu.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Prace remontowe tego samego rodzaju o wartości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.44.00.00-3, 45.43.00.00-0, 45.42.11.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tych latach wykonał co najmniej 3 (trzy) roboty ogólnobudowlane o wartości zamówienia nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto : Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie oceniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają: uprawnienia budowlane (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualny na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego - wymagana minimum 1 osoba,


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca, a w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców - wspólnie, wykaże, że: a). jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100000 złotych, b). znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn. dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100000 złotych


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust.2 b ustawy Pzp) 2. . Oświadczenie wykonawcy ( złożone na formularzu ofertowym ) o: związaniu ofertą przez okres 30 dni, uzyskaniu informacji koniecznych do sporządzenia oferty, zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, zobowiązaniu się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.sltzn.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Ślaskie Techniczne Zakłady Naukowe ul. Sokolska 26 40-086 Katowice.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Ślaskie Techniczne Zakłady Naukowe ul. Sokolska 26 40-086 Katowice pok.nr 3.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Katowice: Prace remontowe w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach


Numer ogłoszenia: 338534 - 2013; data zamieszczenia: 22.08.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 283502 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 3511923, 3511922, faks 0-32 3511923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prace remontowe w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach: ZADANIE I BUDYNEK DYDAKTYCZNY NR 2 - SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE ŚLĄZACZEK Remont wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek obejmujący wymianę 14 okien, dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, lamperii farbą olejną z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów, wywiezienie i utylizację gruzu. ZADANIE II BUDYNEK SZKOŁY Remont pomieszczeń w budynku szkoły obejmujący: Remont toalety męskiej (s 37) - wymiana posadzek, wymiana glazury ściennej, wyburzenie kabin i montaż kabin prefabrykowanych Remont sali lekcyjnej nr 10 (dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitu. Remont sali lekcyjnej 46: demontaż boazerii z płyt laminowanych, dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitu.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.44.00.00-3, 45.43.00.00-0, 45.42.11.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
ZADANIE I Remont wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe JAKS Jerzy Skórkowski {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 37750,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  35379,92


 • Oferta z najniższą ceną:
  35379,92
  / Oferta z najwyższą ceną:
  83831,41


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Remont pomieszczeń w budynku szkoły


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Elektryczno - Budowlany JANEX {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 26831,48 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  26104,18


 • Oferta z najniższą ceną:
  26104,18
  / Oferta z najwyższą ceną:
  36220,53


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: ka@sltzn.katowice.pl
tel: 0-32 3511923, 3511922
fax: 0-32 3511923
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-08-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 28350220130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-07-18
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 70 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.sltzn.edu.pl
Informacja dostępna pod: Ślaskie Techniczne Zakłady Naukowe ul. Sokolska 26 40-086 Katowice
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ZADANIE I Remont wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe JAKS Jerzy Skórkowski 44-105 Gliwice, ul. Gdyńska 8
Gliwice
2013-08-22 35 379,00
Remont pomieszczeń w budynku szkoły Zakład Elektryczno - Budowlany JANEX 40-678 Katowice, ul. Działowa 22 F
Katowice
2013-08-22 26 104,00