Góra Kalwaria: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (Zamek) - etap II i IV współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Woj. Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap I do VII w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (nadzór)


Numer ogłoszenia: 283592 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (Zamek) - etap II i IV współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Woj. Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap I do VII w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (nadzór).


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pełnienie kompleksowo obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w branży: 1)sanitarnej, 2) drogowej Zakres rzeczowy nadzorowanych robót: - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk - etap II i IV. Przedmiotem nadzoru jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Grójeckiej, Zubrzyckiego, Sikorskiego, Okulickiego, Gwardzistów, 11 Listopada (5 przejść poprzecznych pod ul. Grójecką oraz pod działką nr ew. 32 - metodą bez wykopową) w Górze Kalwarii zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę etap II i IV (od S300 do S 33 włącznie). Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych, łączonych na uszczelkę o wytrzymałości na zgniatanie 40 kN/m fi 200 o długości ok. 1799,36 m odejścia do posesji rur PCV fi160 o wytrzymałości obwodowej 8kN/m2 zakończonych korkiem o łącznej długości ok. 300 m. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 z betonu wibroprasowanego B25, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150, nasiąkliwość do 1,5%, łączonych na felc z zaprawą cementową z dodatkiem ośrodka wodoodpornego, bądź na uszczelkę gumową i włazami żeliwnymi kanałowymi KLD 400 z dwoma ryglami 40t i wkładką gumową - 13kpl. Studnie PCV fi 600 włazem żeliwnym 40t - 84 kpl. Budowa nawierzchni: po trasie kanalizacji należy odbudować nawierzchnię tj. na drogach nie zaasfaltowanych ułożyć nawierzchnię żwirową - 10 cm tłucznia po trasie kanalizacji oraz dodatkowo 12 cm na całej szerokości ulic, zaś na ul. 11 Listopada 4cm beton asfaltowy - warstwa ścieralna na całej szerokości ulicy zaś na trasie wykopu dodatkowo, 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 20 cm podbudowy z tłucznia. Prace przy działkach prywatnych będą przebiegać ze szczególnym poszanowaniem mienia. Po zakończeniu budowy teren musi zostać doprowadzony do stanu pierwotnego, zrekultywowany, obsiany trawą, posadzone krzewy lub drzewa, w razie jakichkolwiek uszkodzeń ogrodzeń lub wjazdów zostanę usunięte szkody, w czasie budowy zagwarantowany będzie dojazd do posesji, drzewa i krzewy zostaną należycie zabezpieczone przed uszkodzeniem. W zakres Wykonawcy robót wchodzi opracowanie projektu organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego oraz kompleksowa obsługa geodezyjna, opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 4 egz. + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie .pdf (osobną inwentaryzację dla wykonanych przyłączy kanalizacyjnych - przecisków pod ul. Grójecką) (i jeśli to będzie konieczne z wcześniejszym naniesieniem zmian w ZUD), Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie wykonanego zakresu. Wykonawca robót we własnym zakresie organizuje plac budowy, odwodnienie wykopów, zorganizuje wywóz i utylizację ziemi z wykopów, po zakończonych robotach doprowadzi teren do porządku. Wykonawca robót w imieniu Zamawiającego uzyska i pokryje koszt zajęcia pasa drogowego drogi krajowej na czas budowy, a po zakończeniu prac dostarczy protokół z odbioru pasa drogowego od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaś dróg gminnych odpowiednio od Referatu Gospodarki komunalnej. Prowadzenie prac w ul. Sikorskiego, Okulickiego, Gwardzistów jest utrudnione, na terenie inwestycji występuje wysoki poziom wód gruntowych. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych opisuje dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego i na stronie Zamawiającego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Zakres zadań związany z pełnieniem funkcji Inspektora nadzoru Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za całościowy nadzór nad umową na roboty budowlane. Inspektor nadzoru dla wykonania swoich obowiązków zapewni nadzór nad robotami sanitarnymi i drogowymi, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i obowiązującymi przepisami. Jego rola obejmie co najmniej następujące czynności: - Reprezentowanie Zamawiającego (Inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, - Monitoring i kontrola wykonania umowy na roboty pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym; - Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty; - Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub naprawczych dla ich przezwyciężenia; - Wykonywanie wszystkich czynności koniecznych do prawidłowej realizacji umowy na roboty oraz zabezpieczenie interesów Zamawiającego. Sprawdzenie prawidłowości sporządzenia przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. - Egzekwowanie od Wykonawcy realizacji robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. - Sprawdzenie posiadania i przedkładanie Zamawiającemu przez wykonawcę wymaganych w kontrakcie na roboty ubezpieczeń i gwarancji - Zatwierdzanie: materiałów budowlanych i instalacyjnych, przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych bądź niedopuszczonych do stosowania w budownictwie - Informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji w trakcie wykonania umowy na roboty, w terminie umożliwiającym ich usunięcie bez opóźnienia terminów zakończenia robót, - Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych , - Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek oraz kontrolowanie rozliczeń budowy. - Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, - Żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. - Kontroli prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót. - Udział w naradach dotyczących realizacji robót oraz udział w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych. - Nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej przygotowanej przez kierownika budowy. - Nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. - Wyjaśnianie wątpliwości technicznych i współpraca z Inwestorem i innymi uczestnikami procesu budowlanego. - Nadzór nad realizacją robót budowlanych zgodnie z harmonogramem, potwierdzenie jakości i ilości wykonanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót, kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresu prac i kwot w zakresie zgodności z zawartą umową z wykonawcą robót; sporządzenie końcowego rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji. - Przygotowanie protokołów odbioru częściowego i końcowego; - Obecność na budowie w dni tygodnia, w których wykonywane są roboty budowlane przez wykonawcę robót, zapewniając skuteczność nadzoru oraz na każdorazowe wezwanie ze strony Zamawiającego oraz na wniosek Wykonawcy robót budowlanych. Dojazd na budowę inspektor nadzoru zapewnia we własnym zakresie. - Udział w przeglądach w okresie rękojmi, gwarancji i przeglądzie pogwarancyjnym. - Organizowanie badań jakości w instytutach specjalistycznych, jeśli będzie to konieczne po uprzedniej akceptacji Zamawiającego - Przeprowadzanie z Wykonawcą odbiorów częściowych i końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego - Ocena i weryfikacja robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych przedstawionych przez Wykonawcę w zakresie finansowym i rzeczowym, - Udział w przeprowadzanych próbach niezbędnych do oddania do eksploatacji. - Sporządzanie na wniosek Zamawiającego dla potrzeb składania wniosków o płatność dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z wytycznymi POIiŚ. - Uczestnictwo w prezentacji Projektu społeczeństwu lokalnemu, pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów lokalnych wynikłych z tytułu realizacji robót budowlanych. - W miarę możliwości doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą - Przygotowanie i dostarczenie raportów z postępu prac kontraktu na roboty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - Sporządzenie we współpracy z Zamawiającym sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji - Egzekwowanie od Wykonawcy zobowiązań wynikających z umowy w okresie zgłaszania wad w okresie gwarancji RAPORTOWANIE Inspektor nadzoru dostarczy następujące raporty podczas realizacji umowy: Miesięczne raporty i raport końcowy postępu prac budowlanych i stanu finansowego umowy na roboty w dwóch (2) egzemplarzach w języku polskim, jak również w wersji elektronicznej do 10 dnia następnego miesiąca; MONITORING I OCENA Osiągnięty postęp mający prowadzić do osiągnięcia celu postawionego w niniejszym zakresie wymagań projektu: rzeczowy i finansowy postęp robót zawartych w umowie na roboty, zakończenie umowy na roboty w odpowiednim czasie zakończenie robót ze spełnieniem założeń technicznych, nie przekroczenie budżetu. Wymagania szczególne Inspektor nadzoru, jeżeli otrzyma takie polecenie od Zamawiającego, będzie odpowiedzialny za informowanie wszystkich zaangażowanych stron, że działania podejmowane w ramach projektu są finansowane przez Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. We wszystkich publikacjach i informacjach prasowych związanych z projektem, a także podczas szkoleń, seminariów i konferencji Inspektor nadzoru musi w bardzo wyraźny i widoczny sposób podkreślać rolę Unii Europejskiej w finansowaniu. Wszystkie publikacje i informacje prasowe dotyczące działań wynikających z niniejszego kontraktu powinny zawierać wyraźną informację o finansowaniu przez UE oraz logo UE. Działania związane z wizualizacją udziału UE w realizacji Projektu należy wykonywać zgodnie z wytycznymi POIiŚ..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w stosunku do zamówienia podstawowego opisanego w pkt. IV SIWZ na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6) ustawy Pzp. Zamówienie uzupełniające nie może przekroczyć 50% zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.52.00.00-9, 71.53.00.00-2, 71.54.00.00-5, 71.54.10.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi spełniać następujący warunek (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy): - do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami: Inspektor nadzoru robót sanitarnych - posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowisku inspektora nadzoru, w tym przy realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o wartości minimum 100.000,00 zł (brutto) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne im ważne uprawnienia budowlane odpowiednie dla robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Inspektora nadzoru robót drogowych - posiadający co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowisku inspektora nadzoru, w robotach branży drogowej, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wydane zgodnie aktualnie obowiązującymi przepisami lub równoważne im ważne uprawnienia budowlane odpowiednie dla robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Doświadczenie zawodowe będzie liczone do dnia składania ofert. Wszyscy ww. specjaliści powinni posługiwać się językiem polskim lub dysponować na stałe tłumaczem języka polskiego, posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1) prawa budowlanego oraz muszą posiadać ważne ubezpieczenie, należeć do właściwej izby samorządu zawodowego.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (Zamek) - etap II i IV współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Woj. Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap I do VII w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 Wymagany termin wykonania zamówienia: Od daty zawarcia umowy do 30.01.2015 r. lub do końcowego rozliczenia zadania...


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Góra Kalwaria: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (Zamek) - etap II i IV współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Woj. Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap I do VII w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (nadzór)


Numer ogłoszenia: 303680 - 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 283592 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (Zamek) - etap II i IV współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Woj. Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap I do VII w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (nadzór).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Pełnienie kompleksowo obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w branży: 1)sanitarnej, 2) drogowej Zakres rzeczowy nadzorowanych robót: - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk - etap II i IV. Przedmiotem nadzoru jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Grójeckiej, Zubrzyckiego, Sikorskiego, Okulickiego, Gwardzistów, 11 Listopada (5 przejść poprzecznych pod ul. Grójecką oraz pod działką nr ew. 32 - metodą bez wykopową) w Górze Kalwarii zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę etap II i IV (od S300 do S 33 włącznie). Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych, łączonych na uszczelkę o wytrzymałości na zgniatanie 40 kN/m fi 200 o długości ok. 1799,36 m odejścia do posesji rur PCV fi160 o wytrzymałości obwodowej 8kN/m2 zakończonych korkiem o łącznej długości ok. 300 m. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 z betonu wibroprasowanego B25, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150, nasiąkliwość do 1,5%, łączonych na felc z zaprawą cementową z dodatkiem ośrodka wodoodpornego, bądź na uszczelkę gumową i włazami żeliwnymi kanałowymi KLD 400 z dwoma ryglami 40t i wkładką gumową - 13kpl. Studnie PCV fi 600 włazem żeliwnym 40t - 84 kpl. Budowa nawierzchni: po trasie kanalizacji należy odbudować nawierzchnię tj. na drogach nie zaasfaltowanych ułożyć nawierzchnię żwirową - 10 cm tłucznia po trasie kanalizacji oraz dodatkowo 12 cm na całej szerokości ulic, zaś na ul. 11 Listopada 4cm beton asfaltowy - warstwa ścieralna na całej szerokości ulicy zaś na trasie wykopu dodatkowo, 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 20 cm podbudowy z tłucznia. Prace przy działkach prywatnych będą przebiegać ze szczególnym poszanowaniem mienia. Po zakończeniu budowy teren musi zostać doprowadzony do stanu pierwotnego, zrekultywowany, obsiany trawą, posadzone krzewy lub drzewa, w razie jakichkolwiek uszkodzeń ogrodzeń lub wjazdów zostanę usunięte szkody, w czasie budowy zagwarantowany będzie dojazd do posesji, drzewa i krzewy zostaną należycie zabezpieczone przed uszkodzeniem. W zakres Wykonawcy robót wchodzi opracowanie projektu organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego oraz kompleksowa obsługa geodezyjna, opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 4 egz. + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie .pdf (osobną inwentaryzację dla wykonanych przyłączy kanalizacyjnych - przecisków pod ul. Grójecką) (i jeśli to będzie konieczne z wcześniejszym naniesieniem zmian w ZUD), Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie wykonanego zakresu. Wykonawca robót we własnym zakresie organizuje plac budowy, odwodnienie wykopów, zorganizuje wywóz i utylizację ziemi z wykopów, po zakończonych robotach doprowadzi teren do porządku. Wykonawca robót w imieniu Zamawiającego uzyska i pokryje koszt zajęcia pasa drogowego drogi krajowej na czas budowy, a po zakończeniu prac dostarczy protokół z odbioru pasa drogowego od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaś dróg gminnych odpowiednio od Referatu Gospodarki komunalnej. Prowadzenie prac w ul. Sikorskiego, Okulickiego, Gwardzistów jest utrudnione, na terenie inwestycji występuje wysoki poziom wód gruntowych. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych opisuje dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego i na stronie Zamawiającego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Zakres zadań związany z pełnieniem funkcji Inspektora nadzoru Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za całościowy nadzór nad umową na roboty budowlane. Inspektor nadzoru dla wykonania swoich obowiązków zapewni nadzór nad robotami sanitarnymi i drogowymi, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i obowiązującymi przepisami. Jego rola obejmie co najmniej następujące czynności: - Reprezentowanie Zamawiającego (Inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, - Monitoring i kontrola wykonania umowy na roboty pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym; - Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty; - Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub naprawczych dla ich przezwyciężenia; - Wykonywanie wszystkich czynności koniecznych do prawidłowej realizacji umowy na roboty oraz zabezpieczenie interesów Zamawiającego. Sprawdzenie prawidłowości sporządzenia przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. - Egzekwowanie od Wykonawcy realizacji robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. - Sprawdzenie posiadania i przedkładanie Zamawiającemu przez wykonawcę wymaganych w kontrakcie na roboty ubezpieczeń i gwarancji - Zatwierdzanie: materiałów budowlanych i instalacyjnych, przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych bądź niedopuszczonych do stosowania w budownictwie - Informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji w trakcie wykonania umowy na roboty, w terminie umożliwiającym ich usunięcie bez opóźnienia terminów zakończenia robót, - Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych , - Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek oraz kontrolowanie rozliczeń budowy. - Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, - Żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. - Kontroli prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót. - Udział w naradach dotyczących realizacji robót oraz udział w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych. - Nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej przygotowanej przez kierownika budowy. - Nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. - Wyjaśnianie wątpliwości technicznych i współpraca z Inwestorem i innymi uczestnikami procesu budowlanego. - Nadzór nad realizacją robót budowlanych zgodnie z harmonogramem, potwierdzenie jakości i ilości wykonanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót, kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresu prac i kwot w zakresie zgodności z zawartą umową z wykonawcą robót; sporządzenie końcowego rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji. - Przygotowanie protokołów odbioru częściowego i końcowego; - Obecność na budowie w dni tygodnia, w których wykonywane są roboty budowlane przez wykonawcę robót, zapewniając skuteczność nadzoru oraz na każdorazowe wezwanie ze strony Zamawiającego oraz na wniosek Wykonawcy robót budowlanych. Dojazd na budowę inspektor nadzoru zapewnia we własnym zakresie. - Udział w przeglądach w okresie rękojmi, gwarancji i przeglądzie pogwarancyjnym. - Organizowanie badań jakości w instytutach specjalistycznych, jeśli będzie to konieczne po uprzedniej akceptacji Zamawiającego - Przeprowadzanie z Wykonawcą odbiorów częściowych i końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego - Ocena i weryfikacja robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych przedstawionych przez Wykonawcę w zakresie finansowym i rzeczowym, - Udział w przeprowadzanych próbach niezbędnych do oddania do eksploatacji. - Sporządzanie na wniosek Zamawiającego dla potrzeb składania wniosków o płatność dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z wytycznymi POIiŚ. - Uczestnictwo w prezentacji Projektu społeczeństwu lokalnemu, pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów lokalnych wynikłych z tytułu realizacji robót budowlanych. - W miarę możliwości doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą - Przygotowanie i dostarczenie raportów z postępu prac kontraktu na roboty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - Sporządzenie we współpracy z Zamawiającym sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji - Egzekwowanie od Wykonawcy zobowiązań wynikających z umowy w okresie zgłaszania wad w okresie gwarancji RAPORTOWANIE Inspektor nadzoru dostarczy następujące raporty podczas realizacji umowy: Miesięczne raporty i raport końcowy postępu prac budowlanych i stanu finansowego umowy na roboty w dwóch (2) egzemplarzach w języku polskim, jak również w wersji elektronicznej do 10 dnia następnego miesiąca; MONITORING I OCENA Osiągnięty postęp mający prowadzić do osiągnięcia celu postawionego w niniejszym zakresie wymagań projektu: rzeczowy i finansowy postęp robót zawartych w umowie na roboty, zakończenie umowy na roboty w odpowiednim czasie zakończenie robót ze spełnieniem założeń technicznych, nie przekroczenie budżetu. Wymagania szczególne Inspektor nadzoru, jeżeli otrzyma takie polecenie od Zamawiającego, będzie odpowiedzialny za informowanie wszystkich zaangażowanych stron, że działania podejmowane w ramach projektu są finansowane przez Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. We wszystkich publikacjach i informacjach prasowych związanych z projektem, a także podczas szkoleń, seminariów i konferencji Inspektor nadzoru musi w bardzo wyraźny i widoczny sposób podkreślać rolę Unii Europejskiej w finansowaniu. Wszystkie publikacje i informacje prasowe dotyczące działań wynikających z niniejszego kontraktu powinny zawierać wyraźną informację o finansowaniu przez UE oraz logo UE. Działania związane z wizualizacją udziału UE w realizacji Projektu należy wykonywać zgodnie z wytycznymi POIiŚ...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.52.00.00-9, 71.53.00.00-2, 71.54.00.00-5, 71.54.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Woj. Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap I do VII w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 200.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.09.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • IMRA-SYSTEM Iwona Wysocka-Ginalska, {Dane ukryte}, 00-710 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 67543,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  33825,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  12177,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  33825,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-09-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 28359220140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-08-25
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 149 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bip.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
71530000-2 Doradcze usługi budowlane
71540000-5 Usługi zarządzania budową
71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (Zamek) - etap II i IV współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Budowa kanalizacji sanitarne IMRA-SYSTEM Iwona Wysocka-Ginalska
Warszawa
2014-09-11 33 825,00