Góra Kalwaria: Budowa oświetlenia ulicznego Czaplin - Wincentów (zaprojektuj i wybuduj)


Numer ogłoszenia: 283746 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa oświetlenia ulicznego Czaplin - Wincentów (zaprojektuj i wybuduj).


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego, drogowego na terenie dz. nr ew. 133 we wsi Czaplin oraz na terenie dz. nr ew.: 55 i 56, we wsi Wincentów w systemie zaprojektuj i zbuduj. W ramach zamówienia należy: zaprojektować trasę linii oświetlenia ulicznego wraz z punktami świetlnymi oraz jej wybudowanie . Nowa sieć zasilana z istniejącej linii napowietrznej zlokalizowanej w ulicy ( bez nazwy). Projekt budowlano-wykonawczy. wykonanie mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji; uzgodnienia i projekt usunięcia ew. kolizji z istniejącym uzbrojeniem (w przypadku wystąpienia), opinia ZUD, projekt zagospodarowania terenu wykonany na oryginalnej mapie do celów projektowych, projekt budowlano-wykonawczy wraz z kompletem wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, obliczenia skuteczności ochrony przeciwpożarowej, mocy i zabezpieczeń, obliczenia fotometryczne, zestawienie materiałów, karty katalogowe zastosowanych materiałów i urządzeń, dane techniczne (fotometryczne ) atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urządzeń, Pozwolenie na budowę. Po opracowaniu dokumentacji projektowej Wykonawca wystąpi o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę dokona zgłoszenia rozpoczęcia robót oraz wystąpi o Dziennik budowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze uzgodnionej dokumentacji projektowej. Uwaga: Na terenie objętym inwestycją nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający dysponuje decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunkami przyłączenia oraz umową przyłączeniową. Wszystkie rozwiązania przyjęte w dokumentacji muszą zostać wcześniej zatwierdzone przez Zamawiającego Postęp w opracowaniu dokumentacji należy zaprezentować w siedzibie Zamawiającego min. 1 raz na 2 tygodnie. Budowa linii wraz oświetleniem. W ramach budowy do obowiązków Wykonawcy należy m.innymi: Prowadzenie na bieżąco dziennika budowy. Wytyczenie obiektu przez uprawnionego geodetę, obsługa geodezyjna wykonywana przez uprawnionego geodetę, udokumentowana wpisami do dziennika budowy oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy polegające na: Zapewnieniu całodobowego dozoru. Zorganizowaniu zaplecza budowy. Przyjęciu przez wykonawcę pełnej odpowiedzialności za plac budowy, materiały, narzędzia i urządzenia znajdujące się na budowie, oraz za bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie budowy. Przedłożenie na dzień podpisania umowy harmonogramu rzeczowo finansowego oraz przestrzeganie terminów z niego wynikających po zaakceptowaniu go przez Zamawiającego. Przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej. Roboty porządkowo - czystościowe po zakończeniu robót zarówno przedmiotowego obiektu jak i terenu budowy wraz z zapleczem. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 -ch egz. wraz z geodezyjną inwentaryzają powykonawczą. Po wybudowaniu Wykonawca zgłosi zakończenie robót do PINB w Piasecznie (w imieniu Zamawiającego ) oraz przekazanie Zamawiającemu kpl dokumentacji powykonawczej zrealizowanych robót. Ogólna charakterystyka elementów oświetlenia. słupy żelbetowe typu P - ŻN 10/200 - ok. 17 szt. (słupy żelbetowe typu K - E 10,5 przez 10). napowietrzna linia oświetleniowa typu AsXSn 2x25 mm2 lub alternatywna. energooszczędne oprawy sodowe. korpus oprawy musi być wykonany z odlewu aluminium w wersji jednokomorowej malowany proszkowo wg palety RAL oprawa powinna być przystosowana do montażu na wysięgniku poziomym lub bezpośrednio na słupie klosz ochraniający źródło światła wykonany z poliwęglanu współczynnik IK - 10 lub wyższy odbłyśnik oprawy wykonany z aluminium jako jednoczęściowy, tłoczony, chemiczniepolerowany i anodozywany, zapewniający rozsył światła o charakterze ulicznym sprawność świetlna oprawy większe bądź równe 70%. układ elektryczny zapłonowy, szeregowo - równoległy, wyposażony w kompensację mocy biernej >=0,85 oprawy oświetlenia ulicznego muszą posiadać regulacje rozsyłu układu optycznego poprzez regulacje źródła światła względem odbłyśnika, lub odbłyśnika względem źródła światła dające możliwość regulacji w co najmniej 3 oznaczonych pozycjach oraz poprzez uchwyt regulacyjny w zakresie co najmniej 20 stopni oprawa źródła światła wykonana z porcelany klips zamykający klosz wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium ( nie dopuszcza się stosowania opraw oświetleniowych, w których układ zapłonowy jest mocowany do płyty z tworzywa sztucznego materiał, z którego wykonano oprawę muszą gwarantować sprawność min. 15 lat, wymiana źródła światła bez używania narzędzi, oprawa musi posiadać blokadę samoczynnego zamknięcia pokrywy po jej otwarciu, tak by możliwe było konserwowanie oprawy z podestu podnośnika koszowego, oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE producenta, gwarancja udzielona na oprawy powinna wynosić 36 miesięcy, stopień szczelności dla opraw min. IP 66, stopień ochrony w zakresie ochrony przeciw pożarowej I lub II klasa ochrony, przystosowane do zasilania napięciem 230 V, 50 Hz, odporność klosza na udary mechaniczne IP- 10 lub wyższy, moc opraw 70 W, ochrona przeciwporażeniowa i przeciwnapięciowa oświetlenia ulicznego, rozmieszczenie latarń - jednostronne, odległość słupa od granicy 0,5 m, uziemienia..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.31.61.10-9, 74.23.20.00-4, 45.31.10.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać się znajomością wykonania podobnych robót t.j. wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu i budowie oświetlenia ulicznego w ciągu ostatnich 5 lat o wartości minimum 50.000,00 zł brutto i potwierdzonej dowodami, że zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednimi osobami w celu realizacji zamówienia tj. przynajmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 2 osobami, które posiadają uprawnienia do wykonania Prac Pod Napięciem na liniach napowietrznych i kablowych nn do 15 kV na stanowisku eksploatacji (E) 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2004 roku Prawo budowlane lub wydane wcześniej odpowiadające im uprawnienia budowlane 1 osobą zapewniającą sprawdzenie projektu o której mowa w art. 20 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z brzmieniem art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a)nie zawinionych przez Wykonawcę, przedłużających się terminów uzyskania zgód i zezwoleń, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy i podmioty niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, b)w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych albo innych niekorzystnych warunków atmosferycznych, których skala w sposób istotny odbiega od średniej wieloletniej określonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót, c)w przypadku natrafienia na przeszkody np. podziemne, których na etapie opracowywania projektu nie można było przewidzieć (np. nie zainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych, zakopane odpady niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegające nadzorowi archeologicznemu, których zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzją konserwatora zabytków), d)w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. e)skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego. f)zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót, g)wydłużenia terminu gwarancji, h)robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, i)robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Pb z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Pb, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, j)wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, k)wszelkich zmian, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. l)zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-09-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 28374620140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-08-25
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 96 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bip.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego