Łódź: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I TESTÓW BAKTERIOLOGICZNYCH - ZNAK 28/ZP/2015


Numer ogłoszenia: 283788 - 2015; data zamieszczenia: 23.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I TESTÓW BAKTERIOLOGICZNYCH - ZNAK 28/ZP/2015.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa odczynników i testów bakteriologicznych o właściwościach, w opakowaniach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy. 2. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33.69.60.00-5 - odczynniki i środki kontrastowe 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do dostarczenia próbek zamawianych towarów celem potwierdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia Ilość próbek, miejsce i termin ich dostarczenia będą określone odrębnym pismem. W przypadku złożenia próbek proszę załączyć oświadczenie, czy podlegają one ewentualnemu zwrotowi. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia, łącznie z całkowitym wstrzymaniem zakupu ogólnej ilości towarów, jak i poszczególnych ich rodzajów i asortymentów w poszczególnych okresach obowiązywania umowy, jak i w stosunku do całej ilości towarów przewidzianej w przedmiocie zamówienia - w zależności od przebiegu leczenia, zmiany profilu świadczonych usług i zmian metod diagnostyczno-terapeutycznych. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za towar już dostarczony. 5. Termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 60 dni. 6. Terminy ważności odczynników i testów bakteriologicznych wskazano w załączniku 1A do SIWZ. Termin ważności odczynników i testów bakteriologicznych jest tożsamy z okresem gwarancyjnym. 7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na stronie internetowej od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. 8. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie pisemnej. Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie pisemnej wynosi 30,00 zł. 9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. (Proszę wypełnić Załącznik 4 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca nie załączy Załącznika 4 do oferty, lub go nie wypełni, lub nie dokona w nim skreśleń, Zamawiający uzna że zamówienie wykonane zostanie samodzielnie. 10. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 13. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14. Zamawiający nie przewiduje możliwości zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy. 15. Wartość zamówienia 351.474,27 zł netto.


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.69.60.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia Zamawiający żąda a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawyPZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia Zamawiający żąda a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku co do sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy, Zamawiający żąda a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia, że oferowane odczynniki i testy bakteriologiczne będące przedmiotem zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, oraz spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r, Nr 107, poz. 679) Zamawiający żąda: a) oświadczenie wykonawcy o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu i używania zaoferowanego asortymentu zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r, Nr 107, poz. 679 ze zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie - zawarte w załączniku 7 do SIWZ. 2. W celu potwierdzenia, że oferowane odczynniki i testy bakteriologiczne będące przedmiotem zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda: a) Świadectwo kontroli jakości: nazwa producenta i nazwa produktu, nr serii, data produkcji i ważności, ogólna charakterystyka produktu, charakterystyka mikrobiologiczna (wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC zalecanych przez EUCAST użytych do kontroli selektywnosci podłóż i krążków z antybiotykami), b) Katalog produktów (dopuszczalna wersja elektroniczna), c) Certyfikat ISO 9001 i ISO 13485, d) Opinia z laboratorium pracującego na w/w produktach, uczestniczącego w kontroli POLMICRO, e) Dla podłóż gotowych - płytki - ogólna charakterystyka podłoża (pH, opis morfologii kolonii rosnących na podłożu, barwa kolonii, f) Dla testów identyfikacyjnych wykonywanych manualnie: metodyka wykonania testów w języku polskim. 3. Dokumenty z pkt 2 powinny być oznakowane, którego pakietu i pozycji asortymentowej dotyczą. 4. Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej. 5. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale VI punkt 2.2 w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją (za zgodność z oryginałem) pieczęcią Wykonawcy, imienna pieczątka osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale VI punkt 2.2 oraz jej podpisem.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Warunki płatności - 5


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

§ 9 1. Strony postanawiają, że dokonają zmiany wynagrodzenia w wypadku zmiany: a). stawki podatku od towarów i usług, b).wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c).zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społecznemu lub zdrowotne. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie nowych przepisów prawa, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem odpowiednio ust. 7 i 8. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia minimalnego wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia wskazanych osób. 5. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1, w którym zostaną zawarte następujące informacje: wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia, liczba przepracowanych przez tych pracowników roboczogodzin, rodzaj zawartych z nimi umów oraz wysokość należnego im wynagrodzenia netto oraz brutto przed i po wprowadzeniu zmian w przepisach prawnych, o których mowa w ust. 1. 6. W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość, co do treści oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia na pisemne żądanie Zamawiającego dokumentów, z których wynikać będą okoliczności podane przez Wykonawcę w powołanym oświadczeniu. 7. Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o zmianie przepisów, o których mowa w ust. 1. 8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu ustalonego w ust. 7, wówczas zmiana stosownych postanowień umowy, wejdzie w życie dopiero od dnia, w którym Wykonawca przedłożył oświadczenie, o którym mowa ust. 5. 9. Jeżeli zaistnieje sytuacja, o której mowa w ust. 6, wówczas zmiana właściwych postanowień umowy, wejdzie w życie dopiero od dnia, w którym Wykonawca złoży zgodnie z żądaniem Zamawiającego stosowne dokumenty. 10. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 10 1. Zmiany warunków umowy mogą nastąpić w drodze pisemnego aneksu do niniejszej umowy w następstwie uzgodnień między stronami. 2. Zmiany cen rzeczy, będących przedmiotem niniejszej umowy, mogą być dokonywane w następujących przypadkach: a. w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług, z tym zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian, lub stawek opłat celnych. 3. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie przewyższajacych cen zawartych w ofercie przetargowej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości opakowania towaru objętego umową przetargową z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej. 6. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: a) numeru katalogowego produktu b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów c) liczby opakowań d) sposobu konfekcjonowania produktu, e) liczby opakowań (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego asortymentu między poszczególnymi pozycjami przedmiotu umowy, przy czym wartość przedmiotu umowy nie może ulec zmianie) f) wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 7. W przypadku niezrealizowania umowy w terminie - w zakresie ilości i wartości odczynników, akcesoriów (materiałów dodatkowych), z przyczyn dotyczących Zamawiającego - wynikających z niewykorzystania w działalności leczniczej ilości wyrobów dostarczanych, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, nie dłużej niż o trzy miesiące.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II piętro w budynku administracyjnym.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Procedura identyfikacji bakterii Gram(+) wartość zamówienia 45.670,04 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.60.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Warunki płatności - 5


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Procedura identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drożdżaków i grzybów drożdżopodobnych wartość zamówienia 91.372,26 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.60.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Warunki płatności - 5


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Procedura identyfikacji i oznaczania mechanizmów oporności bakterii Gram(-) wartość zamówienia 159.493,57 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.60.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Warunki płatności - 5


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Procedura identyfikacji drobnoustrojów o specjalnych wymaganiach odżywczych wartość zamówienia 54.938,40 zł netto.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.69.60.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 36.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Warunki płatności - 5


Numer ogłoszenia: 291914 - 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
283788 - 2015 data 23.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, fax. 42 678 99 52.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201)..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201)..


Łódź: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I TESTÓW BAKTERIOLOGICZNYCH - ZNAK 28/ZP/2015


Numer ogłoszenia: 345834 - 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 283788 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I TESTÓW BAKTERIOLOGICZNYCH - ZNAK 28/ZP/2015.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa odczynników i testów bakteriologicznych o właściwościach, w opakowaniach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy. 2. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33.69.60.00-5 - odczynniki i środki kontrastowe 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do dostarczenia próbek zamawianych towarów celem potwierdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia Ilość próbek, miejsce i termin ich dostarczenia będą określone odrębnym pismem. W przypadku złożenia próbek proszę załączyć oświadczenie, czy podlegają one ewentualnemu zwrotowi. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia, łącznie z całkowitym wstrzymaniem zakupu ogólnej ilości towarów, jak i poszczególnych ich rodzajów i asortymentów w poszczególnych okresach obowiązywania umowy, jak i w stosunku do całej ilości towarów przewidzianej w przedmiocie zamówienia - w zależności od przebiegu leczenia, zmiany profilu świadczonych usług i zmian metod diagnostyczno-terapeutycznych. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za towar już dostarczony. 5. Termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 60 dni. 6. Terminy ważności odczynników i testów bakteriologicznych wskazano w załączniku 1A do SIWZ. Termin ważności odczynników i testów bakteriologicznych jest tożsamy z okresem gwarancyjnym. 7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na stronie internetowej od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. 8. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie pisemnej. Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie pisemnej wynosi 30,00 zł. 9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. (Proszę wypełnić Załącznik 4 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca nie załączy Załącznika 4 do oferty, lub go nie wypełni, lub nie dokona w nim skreśleń, Zamawiający uzna że zamówienie wykonane zostanie samodzielnie. 10. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 13. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14. Zamawiający nie przewiduje możliwości zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.69.60.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.11.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIOMERIEUX POLSKA Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 45670,04 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  46470,46


 • Oferta z najniższą ceną:
  46470,46
  / Oferta z najwyższą ceną:
  46470,46


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.11.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIOMERIEUX POLSKA Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 91372,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  94045,39


 • Oferta z najniższą ceną:
  94045,39
  / Oferta z najwyższą ceną:
  94045,39


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.11.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIOMERIEUX POLSKA Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 159493,57 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  164682,07


 • Oferta z najniższą ceną:
  164682,07
  / Oferta z najwyższą ceną:
  164682,07


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.11.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIOMERIEUX POLSKA Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 54938,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  56749,68


 • Oferta z najniższą ceną:
  56749,68
  / Oferta z najwyższą ceną:
  56749,68


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-11-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 28378820150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-10-22
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 36 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II piętro w budynku administracyjnym
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33696000-5 Odczynniki i środki kontrastowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 BIOMERIEUX POLSKA Sp. z o. o.
Warszawa
2015-12-17 46 470,00
Pakiet 2 BIOMERIEUX POLSKA Sp. z o. o.
Warszawa
2015-12-17 94 045,00
Pakiet 3 BIOMERIEUX POLSKA Sp. z o. o.
Warszawa
2015-12-17 164 682,00
Pakiet 4 BIOMERIEUX POLSKA Sp. z o. o.
Warszawa
2015-12-17 56 749,00