Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Promocja Miasta w ramach udziału w targach pracy poprzez prezentację pracodawców z branż priorytetowych Łodzi, w zakresie realizacji projektu Łódź - kreuje - promocja Łodzi gospodarczej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw


Numer ogłoszenia: 28409 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja Miasta w ramach udziału w targach pracy poprzez prezentację pracodawców z branż priorytetowych Łodzi, w zakresie realizacji projektu Łódź - kreuje - promocja Łodzi gospodarczej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Aranżacja stoiska o powierzchni 10-20 m2 i obsługa: - obejmująca następujące elementy: - Dwie lady główne wraz dwoma krzesłami typu hoker każda, umieszczone na froncie stoiska. Powinno to być miejsce najbardziej reprezentacyjne. Na ladzie będą dystrybuowane materiały informacyjne. Lady powinny być tak zaprojektowane, aby możliwe było umieszczenie na niej logo Miasta, elementów graficznych kampanii oraz oznakowana zgodnie z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Dodatkowo powinno być miejsce na materiały bezpośrednio z tyłu lady lub zaproponowanie innego sposobu, by materiały były pod ręką. -Dwa stojaki umożliwiające pionową ekspozycję materiałów informacyjnych. -Na zabudowie głównej powinno się znaleźć logo Miasta, elementy graficzne kampanii oraz oznakowana zgodnie z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Plik z logami oraz elementami graficznymi zostaną przekazane przez Zamawiającego drogą elektroniczną bezpośrednio Wykonawcy. -Ekran i nagłośnienie wraz ze sprzętem niezbędnym do emisji materiałów filmowych i prezentacji. -Miejsce do spotkań dla gości. Miejsce ma być zlokalizowane wewnątrz stoiska. Powinno składać się 4-6 puf lub innego rodzaju miękkich siedzisk oraz 2 stolików. Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany części mebli na inne. Kolorystyka mebli winna być dopasowana do kolorystyki stoiska i zgodna z systemem identyfikacji wizualnej Miasta. Miejsce spotkań powinno być wyposażone w gniazdka elektryczne umożliwiające naładowanie telefonów lub innych sprzętów elektronicznych (co najmniej trzy gniazdka). -Magazynek na materiały znajdujący się na obszarze stoiska z wejściem zamykanym na klucz. W magazynie powinien znajdować się wytrzymały regał na materiały w tym paczki (wysokie), wieszaki przymocowane do ściany, umożliwiające powieszenie odzieży dla 3 osób. -Wykładzina podłogowa w kolorze - kolorach dopasowanych do kolorystyki stoiska. -Wydruki wielkoformatowe w pełnym kolorze na zabudowie stoiska, o rozmiarach nie mniejszych niż 1mx1m. Wydruki muszą być umieszczone w widocznych miejscach stoiska. Wydruki mogą być większe, i nie może być ich mniej niż 6 sztuk. Druk leży po stronie Wykonawcy na podstawie materiałów przesłanych przez Zamawiającego. -Zapewnienie niezbędnych przyłączy energetycznych zgodnie z regulaminem organizatora, -Zabudowa powinna być atrakcyjna, przyciągająca uwagę, funkcjonalna, wykonana ze stabilnych materiałów. Wraz z wizualizacją stoiska (dla każdego wydarzenia targowego osobno) należy wyszczególnić z jakich materiałów wykonana jest zabudowa. Kontakt z organizatorem targów w zakresie przygotowania stoiska zgodnie z regulaminem targów. Organizacja i obsługa techniczna stoiska - szczegółowy wykaz prac leżących po stronie wykonawcy związanych z organizacją stoiska (zgodnie z regulaminem organizatora): -Wykonanie wszystkich elementów stoiska zgodnie z projektem uzgodnionym z organizatorem targów i z Zamawiającym. -Montaż zabudowy stoiska pod klucz najpóźniej na dzień przed oficjalnym rozpoczęciem targów. -Demontaż zabudowy po zakończeniu targów oraz utylizację wskazanych przez Zamawiającego elementów stoiska. -Wyposażenie stoiska w elementy wymienione w niniejszej specyfikacji i projekcie. -Wykonanie grafiki, napisów i oznakowana zgodnie z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na stoisku, po uzgodnieniu z Zamawiającym. -Wykonawca zapewni codzienne sprzątanie stoiska po jego zamknięciu dla zwiedzających. -Wykonawca zapewni obsługę techniczną stoiska w postaci 1 osoby - pracownika fizycznego - technicznego obecnego na stoisku w trakcie trwania targów oraz przed oficjalnym rozpoczęciem na etapie przygotowania stoiska. -Wykonawca zapewni obsługę stoiska w postaci 2 osób - hostess w trakcie trwania targów. -Zabudowa musi spełniać wymogi BHP i P.Poż, Organizacja podróży służbowych przedstawicieli uczestniczących w imprezach wystawienniczych (transport, zakwaterowanie, wyżywienie) obejmujące: -transport samochodem typu bus, w obie strony dla 3 przedstawicieli Zamawiającego, wraz z materiałami informacyjnymi Zamawiającego, niezbędnymi do wyposażenia stoiska, -nocleg dla 3 przedstawicieli Zamawiającego na okres trwania każdego z wydarzeń, w hotelu min. 3 gwiazdkowym, w pokojach 1 osobowych z łazienką. Nocleg obejmuje noc poprzedzającą oficjalne otwarcie targów, noclegi w trakcie wydarzenia. Ostatni dzień trwania targów jest dniem powrotu do Łodzi -wyżywienie dla 3 przedstawicieli Zamawiającego obejmujące śniadania oraz obiado - kolacje w hotelu, w którym zapewniony jest nocleg. -transport lokalny z miejsca noclegowego na miejsce targów w trakcie trwania targów. Opis przedmiotu zamówienia ( szczegółowy) znajduje się w załączniku nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków Zamówienia..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.22.00-5, 79.99.70.00-9, 92.31.22.40-5, 79.82.25.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 1.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie co najmniej dwie usługi o wartości minimum 50.000,00 zł brutto każda, polegające na organizacji udziału w otwartych targach/wystawach/festiwalach, poprzez prezentację oferty danego podmiotu i promocję marki tego podmiotu. Uwaga: 1) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie: a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. , b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 2) Zamawiający w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane ( tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego. 1.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 1.1.4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 1.1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże , że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wynosi min. 50.000,00 zł. 2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU ORAZ WYKAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 2.1 W celu oceny spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 2.1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ), 2.1.2 W celu oceny spełniania warunku, dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: 2.1.2.1 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ Uwaga: 1) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie: a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. , b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 2) Zamawiający w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane ( tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego. 2.1.2.2 dowody potwierdzające, że usługa opisana w pkt. 1.1.2, została wykonana należycie. Uwaga: 1) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie: a. średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. , b. jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 2) Dowodami, o których mowa powyżej, są poświadczenia wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonane dostawy. 1) Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, składa swoje oświadczenie świadczące o wykonaniu dostaw należycie. 2) W miejsce ww. dowodów (poświadczeń) Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw wg przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 3) W sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. 2.1.3 Zamawiający nie określa dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunku, dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, 2.1.4 Zamawiający nie określa dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunku, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 2.1.5 W celu potwierdzenia spełniania warunku, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: 2.1.5.1 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. Uwaga: 1) W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe innego podmiotu lub podmiotów - dokument musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2) Pisemne zobowiązanie podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia winno być złożone w oryginale (podpisane przez podmiot oddający zasoby do dyspozycji wykonawcy) lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot oddający zasoby do dyspozycji wykonawcy. 2.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów: 2.3.1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ); 2.3.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu. 2.3.3 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2.3.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie 2.3.2 2.4 W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 2.5 W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie 2.3 i 2.6 musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt 2 mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie. 2.6 Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • jak w pkt III.3.1


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • jak w pkt III.3.1


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • jak w pkt III.3.1


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • jak w pkt III.3.1


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 niniejszego ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie III.4.3.1 niniejszego ogłoszenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Zapewnienie atrkacji na stoisku - tablet wielodotykowy - 40


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź - sekretariat - III piętro, pok 8.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.02.2014 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź - sekretariat - III piętro, pok 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Informacje dotyczące kryterium pozacenowego: W przypadku kryterium Zapewnienie atrakcji na stoisku - tablet wielodotykowy oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:Pi(U) to Ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium Zapewnienie atrakcji na stoisku - tablet wielodotykowy, Uo to Ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie za kryterium ww kryterium (wg zasad opisanych poniżej), U max to Maksymalna liczba 10 punktów jaką można otrzymać za kryterium w ww kryterium, U to Znaczenie kryterium Zapewnienie atrakcji na stoisku - tablet wielodotykowy. Ocena ofert w ramach kryterium Zapewnienie atrakcji na stoisku - tablet wielodotykowy dokonana zostanie na podstawie wiedzy eksperckiej członków merytorycznych komisji przetargowej. Łączna liczba punktów przyznana przez dokonujących oceny członków merytorycznych komisji w tym kryterium zostanie zsumowana i podzielona przez liczbę członków komisji dokonujących oceny (liczbę członków merytorycznych), a następnie waga tego kryterium dla ocenianej oferty zostanie obliczona zgodnie z wzorem wskazanym w pkt 13.2.2 SIWZ. Każdy z merytorycznych członków komisji przyzna każdej ofercie w przypadku każdego z podkryteriów ocenę w następujących skalach (max 10 punktów): Zamawiający będzie oceniał:zapewnienie każdorazowo na stoisku w trakcie trwania targów opisanych w opisie przedmiotu zamówienia w tabeli Harmonogram targów Tabletu wielodotykowego o parametrach: min. przekątna ekranu 60 cali, rozdzielczość Full HD, HDMI, Audio, USB typu plug&play obsługiwany system nie starszy niż z 2012 multitouch 6; pozwalającego jednocześnie na interakcję wielu użytkowników z prezentowanymi treściami. Tablet powinien być umieszczony na stojaku zapewniającym dobry dostęp uczestników targów do urządzenia na terenie stoiska lub bezpośrednio przed stoiskiem. W ramach rozpatrywanej oferty wynajmu tabletu powinno mieścić się przygotowanie interaktywnej prezentacji na podstawie materiałów źródłowych dostarczonych przez Zamawiającego. 0 pkt - Wykonawca nie zapewnia tabletu 5 pkt - zapewnienie tabletu wielodotykowego na targach w Warszawie i w Łodzi opisanych w opisie przedmiotu zamówienia 10 pkt - zapewnienie tabletu wielodotykowego na wszystkich targach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia W przypadku kiedy Wykonawca nie zaznaczy, żadnego z kwadratów na karcie ocen (załącznik nr 7 do SIWZ), zaznaczy więcej niż jeden kwadrat albo nie załączy do oferty załącznika nr 7 - Zamawiający przyjmie, że Wykonawca w kryterium Zapewnienie atrakcji na stoisku - tablet wielodotykowy otrzyma 0 pkt. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), którego(ych) oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyska największą łączną ilość punktów ze wszystkich kryteriów.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 34723 - 2014; data zamieszczenia: 20.02.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
28409 - 2014 data 12.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  V.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2014 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź - sekretariat - III piętro, pok 8..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  V.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2014 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź - sekretariat - III piętro, pok 8..


Łódź: Promocja Miasta w ramach udziału w targach pracy poprzez prezentację pracodawców z branż priorytetowych Łodzi, w zakresie realizacji projektu Łódź - kreuje -promocja Łodzi gospodarczej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw


Numer ogłoszenia: 110716 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 28409 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja Miasta w ramach udziału w targach pracy poprzez prezentację pracodawców z branż priorytetowych Łodzi, w zakresie realizacji projektu Łódź - kreuje -promocja Łodzi gospodarczej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Aranżacja stoiska o powierzchni 10-20 m2 i obsługa: - obejmująca następujące elementy: - Dwie lady główne wraz dwoma krzesłami typu hoker każda, umieszczone na froncie stoiska. Powinno to być miejsce najbardziej reprezentacyjne. Na ladzie będą dystrybuowane materiały informacyjne. Lady powinny być tak zaprojektowane,aby możliwe było umieszczenie na niej logo Miasta, elementów graficznych kampanii oraz oznakowana zgodnie z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Dodatkowo powinno być miejsce na materiały bezpośrednio z tyłu lady lub zaproponowanie innego sposobu, by materiały były pod ręką. -Dwa stojaki umożliwiające pionową ekspozycję materiałów informacyjnych. -Na zabudowie głównej powinno się znaleźć logo Miasta, elementy graficzne kampanii oraz oznakowana zgodnie z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Plik z logami oraz elementami graficznymi zostaną przekazane przez Zamawiającego drogą elektroniczną bezpośrednio Wykonawcy. -Ekran i nagłośnienie wraz ze sprzętem niezbędnym do emisji materiałów filmowych i prezentacji. -Miejsce do spotkań dla gości. Miejsce ma być zlokalizowane wewnątrz stoiska. Powinno składać się 4-6 puf lub innego rodzaju miękkich siedzisk oraz 2 stolików. Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany części mebli na inne. Kolorystyka mebli winna być dopasowana do kolorystyki stoiska i zgodna z systemem identyfikacji wizualnej Miasta. Miejsce spotkań powinno być wyposażone w gniazdka elektryczne umożliwiające naładowanie telefonów lub innych sprzętów elektronicznych (co najmniej trzy gniazdka). -Magazynek na materiały znajdujący się na obszarze stoiska z wejściem zamykanym na klucz. W magazynie powinien znajdować się wytrzymały regał na materiały w tym paczki (wysokie), wieszaki przymocowane do ściany, umożliwiające powieszenie odzieży dla 3 osób. -Wykładzina podłogowa w kolorze - kolorach dopasowanych do kolorystyki stoiska. -Wydruki wielkoformatowe w pełnym kolorze na zabudowie stoiska, o rozmiarach nie mniejszych niż 1mx1m. Wydruki muszą być umieszczone w widocznych miejscach stoiska. Wydruki mogą być większe, i nie może być ich mniej niż 6 sztuk. Druk leży po stronie Wykonawcy na podstawie materiałów przesłanych przez Zamawiającego. -Zapewnienie niezbędnych przyłączy energetycznych zgodnie z regulaminem organizatora, -Zabudowa powinna być atrakcyjna, przyciągająca uwagę, funkcjonalna, wykonana ze stabilnych materiałów. Wraz z wizualizacją stoiska (dla każdego wydarzenia targowego osobno) należy wyszczególnić z jakich materiałów wykonana jest zabudowa. Kontakt z organizatorem targów w zakresie przygotowania stoiska zgodnie z regulaminem targów. Organizacja i obsługa techniczna stoiska - szczegółowy wykaz prac leżących po stronie wykonawcy związanych z organizacją stoiska (zgodnie z regulaminem organizatora): -Wykonanie wszystkich elementów stoiska zgodnie z projektem uzgodnionym z organizatorem targów i z Zamawiającym. -Montaż zabudowy stoiska pod klucz najpóźniej na dzień przed oficjalnym rozpoczęciem targów. -Demontaż zabudowy po zakończeniu targów oraz utylizację wskazanych przez Zamawiającego elementów stoiska. -Wyposażenie stoiska w elementy wymienione w niniejszej specyfikacji i projekcie. -Wykonanie grafiki, napisów i oznakowana zgodnie z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na stoisku, po uzgodnieniu z Zamawiającym. -Wykonawca zapewni codzienne sprzątanie stoiska po jego zamknięciu dla zwiedzających. -Wykonawca zapewni obsługę techniczną stoiska w postaci 1 osoby - pracownika fizycznego - technicznego obecnego na stoisku w trakcie trwania targów oraz przed oficjalnym rozpoczęciem na etapie przygotowania stoiska. -Wykonawca zapewni obsługę stoiska w postaci 2 osób - hostess w trakcie trwania targów. -Zabudowa musi spełniać wymogi BHP i P.Poż, Organizacja podróży służbowych przedstawicieli uczestniczących w imprezach wystawienniczych (transport, zakwaterowanie, wyżywienie) obejmujące: -transport samochodem typu bus, w obie strony dla 3 przedstawicieli Zamawiającego, wraz z materiałami informacyjnymi Zamawiającego, niezbędnymi do wyposażenia stoiska, -nocleg dla 3 przedstawicieli Zamawiającego na okres trwania każdego z wydarzeń, w hotelu min. 3 gwiazdkowym, w pokojach 1 osobowych z łazienką. Nocleg obejmuje noc poprzedzającą oficjalne otwarcie targów, noclegi w trakcie wydarzenia. Ostatni dzień trwania targów jest dniem powrotu do Łodzi -wyżywienie dla 3 przedstawicieli Zamawiającego obejmujące śniadania oraz obiado - kolacje w hotelu, w którym zapewniony jest nocleg. -transport lokalny z miejsca noclegowego na miejsce targów w trakcie trwania targów. Opis przedmiotu zamówienia ( szczegółowy) znajduje się w załączniku nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków Zamówienia.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.22.00-5, 79.99.70.00-9, 92.31.22.40-5, 79.82.25.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.03.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ERANDI Agencja Rozwiązań Kreatywnych Dagmara Klecze2ska, Marta Kołodziejczak s.c., ul. Anny Jagiellonki 1/6, 80-041 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 61700,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  60978,79


 • Oferta z najniższą ceną:
  36600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  69000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-02-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2840920140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-02-12
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 99 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź - sekretariat - III piętro, pok 8
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
79822500-7 Usługi projektów graficznych
79997000-9 Usługi organizowania podróży służbowych
92312240-5 Usługi świadczone przez animatorów kultury
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Promocja Miasta w ramach udziału w targach pracy poprzez prezentację pracodawców z branż priorytetowych Łodzi, w zakresie realizacji projektu Łódź - kreuje -promocja Łodzi gospodarczej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozw ERANDI Agencja Rozwiązań Kreatywnych Dagmara Klecze2ska, Marta Kołodziejczak s.c.
ul. Anny Jagiellonki 1/6, 80-041 Gdańsk, woj. pomorskie
2014-04-02 60 978,00