Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110714/1/1 Z DNIA 18 SIERPNIA 2011 R. NA: PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ODCINEK 2 OD KM 51+350 DO KM 53+816 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU: STABILIZACJI PODŁOŻA MATERIAŁEM TZW. Z WĘZŁA WG RECEPTY W KM 52+000 - 52+670, BUDOWIE NOWEGO PRZEPUSTU RUROWEGO W KM 53+675 ORAZ STABILIZACJI PODŁOŻA Z UŻYCIEM ŚRODKA JONOWYMIENNEGO W KM 51+350 - 52+000P, 52+670 - 53+816P, 51+350 - 53+816L.


Numer ogłoszenia: 284401 - 2011; data zamieszczenia: 28.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110714/1/1 Z DNIA 18 SIERPNIA 2011 R. NA: PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ODCINEK 2 OD KM 51+350 DO KM 53+816 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU: STABILIZACJI PODŁOŻA MATERIAŁEM TZW. Z WĘZŁA WG RECEPTY W KM 52+000 - 52+670, BUDOWIE NOWEGO PRZEPUSTU RUROWEGO W KM 53+675 ORAZ STABILIZACJI PODŁOŻA Z UŻYCIEM ŚRODKA JONOWYMIENNEGO W KM 51+350 - 52+000P, 52+670 - 53+816P, 51+350 - 53+816L..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110714/1/1 Z DNIA 18 SIERPNIA 2011 R. NA: PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ODCINEK 2 OD KM 51+350 DO KM 53+816 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU: STABILIZACJI PODŁOŻA MATERIAŁEM TZW. Z WĘZŁA WG RECEPTY W KM 52+000 - 52+670, BUDOWIE NOWEGO PRZEPUSTU RUROWEGO W KM 53+675 ORAZ STABILIZACJI PODŁOŻA Z UŻYCIEM ŚRODKA JONOWYMIENNEGO W KM 51+350 - 52+000P, 52+670 - 53+816P, 51+350 - 53+816L..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.22.00.00-5.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  W trakcie przygotowania postępowania przetargowego, przedmiot zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jednocześnie przedmiot zamówienia został też opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Podstawą do kalkulacji ceny oferty był przedmiar robót. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych. Wszystkie czynności przygotowawcze do realizacji przebudowy były podyktowane przez Zamawiającego troską o zapewnienie należytego i terminowego wykonania zamówienia. W trakcie wykonywania robót zgodnie z Projektem Wykonawczym na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 935 stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Roboty dodatkowe wyniknęły ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności nie możliwych wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego, a ich wykonanie stało się konieczne aby nie dopuścić do generacji kosztów innych robót. Ponadto brak archiwalnej dokumentacji technicznej wykonania robót w latach wcześniejszych ograniczał precyzyjne określenie szczegółów związanych z zakresem prac. Należy przy tym zauważyć, iż wykonanie w sposób należyty zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość prac łącznie nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie niezbędne jest do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Ponadto oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Biorąc pod uwagę brzmienie art. 67, ust 1 pkt 5) lit. b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) należy uznać, iż zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje: 1. Stabilizację podłoża materiałem tzw. z węzła wg recepty w km 52+000 - 52+670. 2. Rezygnację z remontu przepustu w km 53+675 i budowie nowego przepustu rurowego. 3. Stabilizację podłoża z użyciem środka jonowymiennego w km 51+ 350 - 52+000P, 52+670-53+816P, 51+350-53+816L. Powyższe zostało zaakceptowane przez przedstawiciela Konsultanta - Inżyniera Kontraktu, który, pełni nadzór inwestorski. Ze względu na specyfikę procesu budowlanego zamówienie dodatkowe należy wykonać w trakcie prowadzonej inwestycji. 1. Stabilizacja podłoża materiałem tzw. z węzła wg recepty w km 52+000 - 52+670. Na odcinku 52+000 - 52+670 w odległości 2,20m-4,30m wykonano badania nośności, które wykazały nośność od 130 do 150 MPa (normowe 180 MPa) przy właściwym zagęszczeniu oraz w jednym miejscu 250 MPa przy wskaźniku zagęszczenia 6,4 (prawidłowe mniej niż 2,2). Podbudowa na tym odcinku wykazuje grubość 8-10 cm. W skład wchodzą dolomit łamany oraz żwiry rzeczne z pospółką. Na szerokości poszerzonego pobocza brak podbudowy. Stwierdzono również występowanie spróchniałych pozostałości po korzeniach drzew. Wykonany odcinek próbny stabilizacją z węzła wg ściśle określonej recepty po przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych należy uznać jako zgodny ze specyfikacjami technicznymi. Kosztorys inwestorski ww. robót wynosi 139 174,96 zł brutto. 2. Budowa nowego przepustu rurowego. W km 53-675 przewidziano przepust do remontu. Jednakże po odkryciu nawierzchni i odsłonięciu ścianek czołowych stwierdzono spękania płyty stropowej, wystające i skorodowane zbrojenie na ściankach czołowych oraz ubytki w ścianach przepustu. Wypadające cegły, skorodowane spoiny muru. Ścianki wychylają się w kierunku otworu. Ubytki lica ok. 20 %. Rozwiązanie wykonania nowego przepustu przyjęto w technologii jak na pozostałych przepustach. W związku z czym nie będzie konieczne wykonanie poz. 28 kosztorysu ofertowego na kwotę 3400,00 zł. netto. Kosztorys inwestorski ww. robót wynosi 112 408,66 zł brutto. 3. Stabilizacja podłoża z użyciem środka jonowymiennego w km 51+ 350 - 52+000P, 52+670-53+816P, 51+350-53+816L. Na odcinkach 51+ 350 - 52+000P, 52+670-53+816P, 51+350-53+816L wykonano badania podłoża gruntowego, z którego wynika, że grunt jest kategorii G3. W skład tej podbudowy wchodzą dolomit łamany oraz żwiry rzeczne z pospółką. Na poszerzeniu brak podbudowy. Stwierdzono pozostałości po spróchniałych korzeniach drzew. Wykonane badania nośności oraz badania kategorii gruntu wykonanych w przekopach kontrolnych stwierdzono, że grunt G 3 nie spełnia wymagań zarówno grubości jak i nośności czyli E=180 mMpa oraz Io<2,2. Przyjęto wykonanie podbudowy 20 cm (wg projektu) do szerokości wymaganej projektem technicznym. Grunt, doprowadzony zostanie do wymaganej kategorii poprzez wzmocnienie stabilizacją na miejscu z zastosowaniem technologii jonowymiennej - K1 GEOSTA. Ponieważ zatwierdzona organizacja ruchu polega na dzieleniu zadania na 8 części realizowanych metodą kolejnych odcinków przy czym czas wykonywania jednego odcinka wynosi 2 dni zadanie wydłuży się o 28 dni. Kosztorys inwestorski ww. robót wynosi 835 524,36 zł brutto. W trakcie wykonywania prac Zamawiający przy udziale Wykonawcy, Biura Projektowego sprawującego nadzór autorski oraz Inżyniera Kontraktu stwierdził konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, którego zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Zakres prac wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć, a wykonanie tych robót stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, szczególnie w związku z okresowo zwiększającym się poziomem wód, nierównomiernej i zróżnicowanej struktury geologicznej oraz brakiem archiwalnej dokumentacji technicznej wykonanych robót przez poprzedniego administratora drogi Należy przy tym zauważyć, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość robót dodatkowych łącznie nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a ich wykonanie z wyższej konieczności niezbędne jest do realizacji umowy. Ze względu na warunki miejscowe (brak alternatywnych dróg), zakończenie prac w sezonie budowlanym 2011 r., oczekiwania społeczne, rozwiązania techniczne i technologiczne należy zamówienie dodatkowe udzielić tylko temu wykonawcy, z którym podpisano umowę. Ponadto oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Wartość zamówienia dodatkowego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 883 827,63 zł netto, co stanowi około 16,16 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego (wartość realizowanego zamówienia po zawarciu aneksu zmniejszającego wynosi 5 468 564,32 netto).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, ul. 24 Kwietnia 4, 47-200 Kędzierzyn - Koźle, kraj/woj. opolskie.


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110714/1/1 Z DNIA 18 SIERPNIA 2011 R. NA: PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ODCINEK 2 OD KM 51+350 DO KM 53+816 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU: STABILIZACJI PODŁOŻA MATERIAŁEM TZW. Z WĘZŁA WG RECEPTY W KM 52+000 - 52+670, BUDOWIE NOWEGO PRZEPUSTU RUROWEGO W KM 53+675 ORAZ STABILIZACJI PODŁOŻA Z UŻYCIEM ŚRODKA JONOWYMIENNEGO W KM 51+350 - 52+000P, 52+670 - 53+816P, 51+350 - 53+816L.


Numer ogłoszenia: 289257 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 284401 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110714/1/1 Z DNIA 18 SIERPNIA 2011 R. NA: PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ODCINEK 2 OD KM 51+350 DO KM 53+816 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU: STABILIZACJI PODŁOŻA MATERIAŁEM TZW. Z WĘZŁA WG RECEPTY W KM 52+000 - 52+670, BUDOWIE NOWEGO PRZEPUSTU RUROWEGO W KM 53+675 ORAZ STABILIZACJI PODŁOŻA Z UŻYCIEM ŚRODKA JONOWYMIENNEGO W KM 51+350 - 52+000P, 52+670 - 53+816P, 51+350 - 53+816L..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110714/1/1 Z DNIA 18 SIERPNIA 2011 R. NA: PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ODCINEK 2 OD KM 51+350 DO KM 53+816 POLEGAJĄCE NA WYKONANIU: STABILIZACJI PODŁOŻA MATERIAŁEM TZW. Z WĘZŁA WG RECEPTY W KM 52+000 - 52+670, BUDOWIE NOWEGO PRZEPUSTU RUROWEGO W KM 53+675 ORAZ STABILIZACJI PODŁOŻA Z UŻYCIEM ŚRODKA JONOWYMIENNEGO W KM 51+350 - 52+000P, 52+670 - 53+816P, 51+350 - 53+816L..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.22.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, ul. 24 Kwietnia 4, 47-200 Kędzierzyn - Koźle, kraj/woj. opolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 883827,63 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  921153,37


 • Oferta z najniższą ceną:
  921153,37
  / Oferta z najwyższą ceną:
  921153,37


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W trakcie przygotowania postępowania przetargowego, przedmiot zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jednocześnie przedmiot zamówienia został też opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Podstawą do kalkulacji ceny oferty był przedmiar robót. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych. Wszystkie czynności przygotowawcze do realizacji przebudowy były podyktowane przez Zamawiającego troską o zapewnienie należytego i terminowego wykonania zamówienia. W trakcie wykonywania robót zgodnie z Projektem Wykonawczym na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 935 stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Roboty dodatkowe wyniknęły ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności nie możliwych wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego, a ich wykonanie stało się konieczne aby nie dopuścić do generacji kosztów innych robót. Ponadto brak archiwalnej dokumentacji technicznej wykonania robót w latach wcześniejszych ograniczał precyzyjne określenie szczegółów związanych z zakresem prac. Należy przy tym zauważyć, iż wykonanie w sposób należyty zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość prac łącznie nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie niezbędne jest do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Ponadto oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Biorąc pod uwagę brzmienie art. 67, ust 1 pkt 5) lit. b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) należy uznać, iż zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Zakres zamówienia dodatkowego obejmuje: 1. Stabilizację podłoża materiałem tzw. z węzła wg recepty w km 52+000 - 52+670. 2. Rezygnację z remontu przepustu w km 53+675 i budowie nowego przepustu rurowego. 3. Stabilizację podłoża z użyciem środka jonowymiennego w km 51+ 350 - 52+000P, 52+670-53+816P, 51+350-53+816L. Powyższe zostało zaakceptowane przez przedstawiciela Konsultanta - Inżyniera Kontraktu, który, pełni nadzór inwestorski. Ze względu na specyfikę procesu budowlanego zamówienie dodatkowe należy wykonać w trakcie prowadzonej inwestycji. 1. Stabilizacja podłoża materiałem tzw. z węzła wg recepty w km 52+000 - 52+670. Na odcinku 52+000 - 52+670 w odległości 2,20m-4,30m wykonano badania nośności, które wykazały nośność od 130 do 150 MPa (normowe 180 MPa) przy właściwym zagęszczeniu oraz w jednym miejscu 250 MPa przy wskaźniku zagęszczenia 6,4 (prawidłowe mniej niż 2,2). Podbudowa na tym odcinku wykazuje grubość 8-10 cm. W skład wchodzą dolomit łamany oraz żwiry rzeczne z pospółką. Na szerokości poszerzonego pobocza brak podbudowy. Stwierdzono również występowanie spróchniałych pozostałości po korzeniach drzew. Wykonany odcinek próbny stabilizacją z węzła wg ściśle określonej recepty po przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych należy uznać jako zgodny ze specyfikacjami technicznymi. Kosztorys inwestorski ww. robót wynosi 139 174,96 zł brutto. 2. Budowa nowego przepustu rurowego. W km 53-675 przewidziano przepust do remontu. Jednakże po odkryciu nawierzchni i odsłonięciu ścianek czołowych stwierdzono spękania płyty stropowej, wystające i skorodowane zbrojenie na ściankach czołowych oraz ubytki w ścianach przepustu. Wypadające cegły, skorodowane spoiny muru. Ścianki wychylają się w kierunku otworu. Ubytki lica ok. 20 %. Rozwiązanie wykonania nowego przepustu przyjęto w technologii jak na pozostałych przepustach. W związku z czym nie będzie konieczne wykonanie poz. 28 kosztorysu ofertowego na kwotę 3400,00 zł. netto. Kosztorys inwestorski ww. robót wynosi 112 408,66 zł brutto. 3. Stabilizacja podłoża z użyciem środka jonowymiennego w km 51+ 350 - 52+000P, 52+670-53+816P, 51+350-53+816L. Na odcinkach 51+ 350 - 52+000P, 52+670-53+816P, 51+350-53+816L wykonano badania podłoża gruntowego, z którego wynika, że grunt jest kategorii G3. W skład tej podbudowy wchodzą dolomit łamany oraz żwiry rzeczne z pospółką. Na poszerzeniu brak podbudowy. Stwierdzono pozostałości po spróchniałych korzeniach drzew. Wykonane badania nośności oraz badania kategorii gruntu wykonanych w przekopach kontrolnych stwierdzono, że grunt G 3 nie spełnia wymagań zarówno grubości jak i nośności czyli E=180 mMpa oraz Io<2,2. Przyjęto wykonanie podbudowy 20 cm (wg projektu) do szerokości wymaganej projektem technicznym. Grunt, doprowadzony zostanie do wymaganej kategorii poprzez wzmocnienie stabilizacją na miejscu z zastosowaniem technologii jonowymiennej - K1 GEOSTA. Ponieważ zatwierdzona organizacja ruchu polega na dzieleniu zadania na 8 części realizowanych metodą kolejnych odcinków przy czym czas wykonywania jednego odcinka wynosi 2 dni zadanie wydłuży się o 28 dni. Kosztorys inwestorski ww. robót wynosi 835 524,36 zł brutto. W trakcie wykonywania prac Zamawiający przy udziale Wykonawcy, Biura Projektowego sprawującego nadzór autorski oraz Inżyniera Kontraktu stwierdził konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, którego zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Zakres prac wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć, a wykonanie tych robót stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, szczególnie w związku z okresowo zwiększającym się poziomem wód, nierównomiernej i zróżnicowanej struktury geologicznej oraz brakiem archiwalnej dokumentacji technicznej wykonanych robót przez poprzedniego administratora drogi Należy przy tym zauważyć, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość robót dodatkowych łącznie nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a ich wykonanie z wyższej konieczności niezbędne jest do realizacji umowy. Ze względu na warunki miejscowe (brak alternatywnych dróg), zakończenie prac w sezonie budowlanym 2011 r., oczekiwania społeczne, rozwiązania techniczne i technologiczne należy zamówienie dodatkowe udzielić tylko temu wykonawcy, z którym podpisano umowę. Ponadto oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Wartość zamówienia dodatkowego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 883 827,63 zł netto, co stanowi około 16,16 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego (wartość realizowanego zamówienia po zawarciu aneksu zmniejszającego wynosi 5 468 564,32 netto).

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 28440120110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-28
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/110714/1/1 Z DNIA 18 SIERPNIA 2011 R. NA: PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ODCINEK 2 OD KM 51+350 DO KM 53+816 POLEGAJĄCE NA PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
ul. 24 Kwietnia 4, 47-200 Kędzierzyn - Koźle, woj. opolskie
2011-11-04 921 153,00