Warszawa: RZP/5/2010 - Dostawa samochodu dostawczego typu FURGON


Numer ogłoszenia: 284902 - 2010; data zamieszczenia: 09.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście , ul. Lindleya 14, 02-013 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5846113, faks 022 5846250.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.is.waw.pl -zakładka IUS Warszawa Śródmieście


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
RZP/5/2010 - Dostawa samochodu dostawczego typu FURGON.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa samochodu dostawczego typu FURGON - 1 sztuka a)samochód musi być fabrycznie nowy, pochodzić z produkcji bieżącego roku; b)samochód musi spełniać polskie wymagania, w tym warunki techniczne; wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy; c) samochód musi posiadać homologację (z wyłączeniem ciężarowej) - na przewóz trzech osób umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu na obszarze Polski..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34.13.60.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 10.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:a) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali należycie min. dwie dostawy samochodu dostawczego typu furgon, każda po jednym samochodzie odpowiadającym opisowi przedmiotu zamówienia. b) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 3. Sposób spełnienia warunków określonych w ust. 1 będzie polegać na sprawdzeniu czy złożone przez wykonawców oświadczenia lub dokumenty wskazane w Części VI SIWZ potwierdzają spełnienie określonych przez Zamawiającego w Części V SIWZ warunków udziału w postępowaniu. Sprawdzenie nastąpi metodą zero-jedynkową wg formuły spełnia/nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:a) dysponowania potencjałem technicznym tj. dysponują na okres gwarancyjny autoryzowaną stacją serwisowo - diagnostyczną oddaloną od siedziby Zamawiającego w odległości nie większej niż konieczność dojazdu z siedziby Zamawiającego w max. czasie 1 godziny; b) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 2. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów gospodarczych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 3. Sposób spełnienia warunków określonych w ust. 1 będzie polegać na sprawdzeniu czy złożone przez wykonawców oświadczenia lub dokumenty wskazane w Części VI SIWZ potwierdzają spełnienie określonych przez Zamawiającego w Części V SIWZ warunków udziału w postępowaniu. Sprawdzenie nastąpi metodą zero-jedynkową wg formuły spełnia/nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku wystąpienia okoliczności takich jak istotna zmiana prawa polskiego lub wspólnotowego, przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wynikających ze zmiany stosunków rynkowych, gwałtownej dekoniunktury, siły wyższej lub z innych podobnych wystąpi konieczność zmian zapisów Umowy, bez zmiany których realizacja umowy będzie utrudniona, niemożliwa lub narazi Zamawiającego na szkodę, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie: - sposobu dokonywania płatności, - terminu wykonania zamówienia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.is.waw.pl - zakładka IUS Warszawa Śródmieście

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
02-013 Warszawa ul. Lindleya 14 pok. 113.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.09.2010 godzina 11:30, miejsce: 02-013 Warszawa ul. Lindleya 14 pok. 113.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 289326 - 2010; data zamieszczenia: 13.09.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
284902 - 2010 data 09.09.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, ul. Lindleya 14, 02-013 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5846113, fax. 022 5846250.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.3).

 • W ogłoszeniu jest:
  c. samochód musi posiadać homologację (z wyłączeniem ciężarowej) - na przewóz trzech osób umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu na obszarze Polski...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  c. samochód musi posiadać homologację umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze Polski...


Warszawa: RZP/5/2010 - Dostawa samochodu dostawczego typu FURGON


Numer ogłoszenia: 306102 - 2010; data zamieszczenia: 24.09.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 284902 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, ul. Lindleya 14, 02-013 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5846113, faks 022 5846250.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
RZP/5/2010 - Dostawa samochodu dostawczego typu FURGON.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Samochód musi być fabrycznie nowy, pochodzić z produkcji bieżącego roku, 2.Samochód musi spełniać polskie wymagania, w tym warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U z 2005 r. Nr 108,poz. 908 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, 3. Samochód musi posiadać homologację umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu na obszarze Polski..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34.13.60.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.09.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SOBIESŁAW ZASADA Spółka z o.o., {Dane ukryte}, 04-111 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 106557,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  105250,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  105250,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  105250,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Lindleya 14, 02-013 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: artur.lisowski@mz.mofnet.gov.pl
tel: 22 5846113
fax: 22 5846190
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-09-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 28490220100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-09-08
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 84 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.is.waw.pl -zakładka IUS Warszawa Śródmieście
Informacja dostępna pod: 02-013 Warszawa ul. Lindleya 14 pok. 113
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
34136000-9 Samochody półciężarowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
RZP/5/2010 - Dostawa samochodu dostawczego typu FURGON SOBIESŁAW ZASADA Spółka z o.o.
Warszawa
2010-09-24 105 250,00