Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM W OKRESIE OD 01.11.2009 R. DO 31.10.2012 R. (Nr WD/P/090907/2/1 z dnia 21 października 2009 r.).


Numer ogłoszenia: 285271 - 2011; data zamieszczenia: 31.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM W OKRESIE OD 01.11.2009 R. DO 31.10.2012 R. (Nr WD/P/090907/2/1 z dnia 21 października 2009 r.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM W OKRESIE OD 01.11.2009 R. DO 31.10.2012 R. (Nr WD/P/090907/2/1 z dnia 21 października 2009 r.)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie uzupełniające, a ich udzielenie Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu Nr 163389-2009 z dnia 24 września 2009 r. w punkcie II.1.3) oraz w SIWZ w punkcie 2.3 dla zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM W OKRESIE OD 01.11.2009 R. DO 31.10.2012 R., gdzie zamieścił zapis, że Zamawiający zamierza udzielić dotychczasowemu wykonawcy robót, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 14 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Podczas objazdu dróg wojewódzkich na terenie powiatu wodzisławskiego (DW 932, 930, 933), stwierdzono: 1. miejscowe koleiny w nawierzchni jezdni DW 933 o głębokości 20-25 cm. Ww. stan powoduje brak swobodnego spływu wód opadowych do rowów, miejscowy brak ciągłości nawierzchni jezdni, co powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2. miejscowe zaniżenie oraz zawyżenie poboczy, co powoduje zakłócenia w swobodnym spływaniu wód opadowych do rowów, 3. dużą ilość samosiejek, które zakłócają drożność przydrożnych rowów. Zasadnym staje się wykonanie robót wymienionych powyżej przed okresem zimowym. Wartość robót uzupełniających określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 4,43% wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - UTRZYMANIOWE I SPRZĘTOWO PROJEKTOWE DOMINIK FRANCISZEK ELIAS - LIDER KONSORCJUM, ul. Rogowska 1, 44-352 Czyżowice, kraj/woj. śląskie.


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM W OKRESIE OD 01.11.2009 R. DO 31.10.2012 R. (Nr WD/P/090907/2/1 z dnia 21 października 2009 r.).


Numer ogłoszenia: 296599 - 2011; data zamieszczenia: 15.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 285271 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM W OKRESIE OD 01.11.2009 R. DO 31.10.2012 R. (Nr WD/P/090907/2/1 z dnia 21 października 2009 r.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM W OKRESIE OD 01.11.2009 R. DO 31.10.2012 R. (Nr WD/P/090907/2/1 z dnia 21 października 2009 r.)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.41-9, 45.23.31.42-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONSORCJUM:PR-UiSP DOMINIK F. ELIAS - LIDER, UL.ROGOWSKA 1, 44-352 CZYŻOWICE;DUCTUS SP. Z O.O. - PARTNER;ZTiO E.KARPOWICZ - PARTNER, ul. Rogowska 1, 44-352 Czyżowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 246884,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  302822,35


 • Oferta z najniższą ceną:
  302822,35
  / Oferta z najwyższą ceną:
  302822,35


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty stanowią zamówienie uzupełniające, a ich udzielenie Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu Nr 163389-2009 z dnia 24 września 2009 r. w punkcie II.1.3) oraz w SIWZ w punkcie 2.3 dla zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM W OKRESIE OD 01.11.2009 R. DO 31.10.2012 R., gdzie zamieścił zapis, że Zamawiający zamierza udzielić dotychczasowemu wykonawcy robót, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 14 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Podczas objazdu dróg wojewódzkich na terenie powiatu wodzisławskiego (DW 932, 930, 933), stwierdzono: 1. miejscowe koleiny w nawierzchni jezdni DW 933 o głębokości 20-25 cm. Ww. stan powoduje brak swobodnego spływu wód opadowych do rowów, miejscowy brak ciągłości nawierzchni jezdni, co powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2. miejscowe zaniżenie oraz zawyżenie poboczy, co powoduje zakłócenia w swobodnym spływaniu wód opadowych do rowów, 3. dużą ilość samosiejek, które zakłócają drożność przydrożnych rowów. Zasadnym staje się wykonanie robót wymienionych powyżej przed okresem zimowym. Wartość robót uzupełniających określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 4,43% wartości zamówienia podstawowego

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 28527120110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-31
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM W OKRESIE OD 01.11.2009 R. DO 31.10.2012 R. (Nr WD/P/090907/2/1 KONSORCJUM:PR-UiSP DOMINIK F. ELIAS - LIDER, UL.ROGOWSKA 1, 44-352 CZYŻOWICE;DUCTUS SP. Z O.O. - PARTNER;ZTiO E.KARPOWICZ - PARTNER
ul. Rogowska 1, 44-352 Czyżowice, woj. śląskie
2011-11-15 302 822,00