Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach, poprzez założenie opasek lepowych na pnie drzew, rosnących na terenie miasta Łodzi.


Numer ogłoszenia: 28556 - 2011; data zamieszczenia: 23.02.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://bip.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach, poprzez założenie opasek lepowych na pnie drzew, rosnących na terenie miasta Łodzi..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochronnych na 713 szt. kasztanowców rosnących na terenie Miasta Łodzi, poprzez założenie opasek lepowych na pnie drzew, rosnących na terenie miasta Łodzi, z podziałem na cztery zadania (części zamówienia): - Zadanie I: ogółem 156 szt. drzew w rejonie Łódź-Bałuty, w tym bez feromonu: 67 szt., z feromonem: 89 szt. - Zadanie II: ogółem 198 szt. drzew w rejonie Łódź-Górna, w tym w tym bez feromonu: 3 szt., z feromonem: 195 szt. - Zadanie III: ogółem 219 szt. drzew w rejonie Łódź-Polesie i Łódź-Śródmieście, w tym bez feromonu: 100 szt., z feromonem: 119 szt. - Zadanie IV: ogółem 140 szt. drzew w rejonie Łódź-Widzew, w tym w tym bez feromonu: 102 szt., z feromonem: 38 szt. Wykaz drzew, wskazanych do objęcia zabiegami z podziałem na zadania, stanowi załącznik do projektu umowy. Zakres prac: 1) założenie na pnie drzew, poczynając od wysokości ok. 50 cm od podstawy pnia, opasek lepowych o szerokości ok. 1 metra, pokrytych lepem, tj. niewysychającym klejem, który zachowa swoje właściwości lepne do 30 czerwca br., 2) umieszczenie na opaskach dyspenserów feromonowych na szrotówka (1 szt. na 1 m obwodu pnia), 3) zdjęcie opasek lepowych oraz dyspenserów feromonowych z pni drzew i usunięcie ich zgodnie z zasadami postępowania z odpadami, 4) oznaczenie drzew, na których zostały założone opaski lepowe, znaczkami z trwałego materiału (tworzywo sztuczne lub nierdzewny metal) z numerem: nr kolejny w zadaniu-11 lub nr kolejny w zadaniu-11 - przy zastosowaniu feromonu. Ponadto należy zdjąć (wyjmując gwoździe) znaczki z lat ubiegłych i usunąć je zgodnie z zasadami postępowania z odpadami, przy założeniu, że na każdym drzewie będą do zdjęcia 3 znaczki, 5) sporządzenie wykazu tabelarycznego drzew objętych zabiegami, z podaniem: numeru kolejnego zgodnego z założonym znaczkiem, lokalizacji, obwodu pnia, zastosowania - lub nie - feromonu, ewentualnych uwag dotyczących stanu drzewa..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.61.00.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na zakładaniu opasek lepowych na pniach drzew kasztanowca białego na co najmniej 100 drzewach. UWAGA: W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca winien wykazać co najmniej 2 usługi obejmujące wykonanie usługi polegającej na zakładaniu opasek lepowych na pniach drzew kasztanowca białego na 100 drzewach każda usługa. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie III.4.3.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wpowyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.03.2011 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok. nr 8 III pietro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Termin wykonania zamówienia: od dnia rozpoczęcia rójki szrotówka kasztanowcowiaczak (około 15 kwietnia 2011r) do dnia 30.06.2011r. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach, poprzez założenie opasek lepowych na pnie drzew, rosnących na terenie miasta Łodzi..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochronnych kasztanowcach rosnących na terenie Miasta Łodzi, poprzez założenie opasek lepowych na pnie drzew, rosnących na terenie miasta Łodzi - ogółem 156 szt. drzew w rejonie Łódź-Bałuty, w tym bez feromonu: 67 szt., z feromonem: 89 szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.61.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach, poprzez założenie opasek lepowych na pnie drzew, rosnących na terenie miasta Łodzi..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach rosnących na terenie Miasta Łodzi, poprzez założenie opasek lepowych na pnie drzew, rosnących na terenie miasta Łodzi - ogółem 198 szt. drzew w rejonie Łódź-Górna, w tym w tym bez feromonu: 3 szt., z feromonem: 195 szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.61.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach, poprzez założenie opasek lepowych na pnie drzew, rosnących na terenie miasta Łodzi..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach rosnących na terenie Miasta Łodzi, poprzez założenie opasek lepowych na pnie drzew, rosnących na terenie miasta Łodzi - ogółem 219 szt. drzew w rejonie Łódź-Polesie i Łódź-Śródmieście, w tym bez feromonu: 100 szt., z feromonem: 119 szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.61.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach, poprzez założenie opasek lepowych na pnie drzew, rosnących na terenie miasta Łodzi..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach rosnących na terenie Miasta Łodzi, poprzez założenie opasek lepowych na pnie drzew, rosnących na terenie miasta Łodzi - ogółem 140 szt. drzew w rejonie Łódź-Widzew, w tym w tym bez feromonu: 102 szt., z feromonem: 38 szt..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.61.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 29298 - 2011; data zamieszczenia: 24.02.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
28556 - 2011 data 23.02.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2011 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok. nr 8 III pietro..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2011 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok. nr 8 III pietro..


Łódź: Wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach, poprzez założenie opasek lepowych na pnie drzew, rosnących na terenie miasta Łodzi.


Numer ogłoszenia: 51812 - 2011; data zamieszczenia: 23.03.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 28556 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach, poprzez założenie opasek lepowych na pnie drzew, rosnących na terenie miasta Łodzi..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochronnych na 713 szt. kasztanowców rosnących na terenie Miasta Łodzi, poprzez założenie opasek lepowych na pnie drzew, rosnących na terenie miasta Łodzi, z podziałem na cztery zadania (części zamówienia): - Zadanie I: ogółem 156 szt. drzew w rejonie Łódź-Bałuty, w tym bez feromonu: 67 szt., z feromonem: 89 szt. - Zadanie II: ogółem 198 szt. drzew w rejonie Łódź-Górna, w tym w tym bez feromonu: 3 szt., z feromonem: 195 szt. - Zadanie III: ogółem 219 szt. drzew w rejonie Łódź-Polesie i Łódź-Śródmieście, w tym bez feromonu: 100 szt., z feromonem: 119 szt. - Zadanie IV: ogółem 140 szt. drzew w rejonie Łódź-Widzew, w tym w tym bez feromonu: 102 szt., z feromonem: 38 szt. Wykaz drzew, wskazanych do objęcia zabiegami z podziałem na zadania, stanowi załącznik do projektu umowy. Zakres prac: 1) założenie na pnie drzew, poczynając od wysokości ok. 50 cm od podstawy pnia, opasek lepowych o szerokości ok. 1 metra, pokrytych lepem, tj. niewysychającym klejem, który zachowa swoje właściwości lepne do 30 czerwca br., 2) umieszczenie na opaskach dyspenserów feromonowych na szrotówka (1 szt. na 1 m obwodu pnia), 3) zdjęcie opasek lepowych oraz dyspenserów feromonowych z pni drzew i usunięcie ich zgodnie z zasadami postępowania z odpadami, 4) oznaczenie drzew, na których zostały założone opaski lepowe, znaczkami z trwałego materiału (tworzywo sztuczne lub nierdzewny metal) z numerem: nr kolejny w zadaniu/11 lub nr kolejny w zadaniu*/11 - przy zastosowaniu feromonu. Ponadto należy zdjąć (wyjmując gwoździe) znaczki z lat ubiegłych i usunąć je zgodnie z zasadami postępowania z odpadami, przy założeniu, że na każdym drzewie będą do zdjęcia 3 znaczki, 5) sporządzenie wykazu tabelarycznego drzew objętych zabiegami, z podaniem: numeru kolejnego zgodnego z założonym znaczkiem, lokalizacji, obwodu pnia, zastosowania - lub nie - feromonu, ewentualnych uwag dotyczących stanu drzewa..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.61.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach, poprzez założenie opasek lepowych na pnie drzew, rosnących na terenie miasta Łodzi.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JODŁA Pielęgnacja Zieleni Sławomi Pakuła, ul. Cicha 54 m. 7, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12992,48 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9990,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9990,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15710,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach, poprzez założenie opasek lepowych na pnie drzew, rosnących na terenie miasta Łodzi.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jodła Pielęgnacja Zieleni Sławomir Pakuła, ul. Cicha 54 m. 7, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18334,68 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12528,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  12528,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  17589,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach, poprzez założenie opasek lepowych na pnie drzew, rosnących na terenie miasta Łodzi.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jodła Pielęgnacja Zieleni, ul. Cicha 54 m. 7, 96-100 Sierniewice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18105,86 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16988,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  16988,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  17960,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach, poprzez założenie opasek lepowych na pnie drzew, rosnących na terenie miasta Łodzi.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jodła Pielęgnacja Zieleni Sławomir Pakuła, ul. Cicha 54 m. 7, 90-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10700,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8316,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8316,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11141,28


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-03-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2855620110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-02-23
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 119 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
77610000-9 Usługi zakładania pułapek
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach, poprzez założenie opasek lepowych na pnie drzew, rosnących na terenie miasta Łodzi. JODŁA Pielęgnacja Zieleni Sławomi Pakuła
ul. Cicha 54 m. 7, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
2011-03-23 9 990,00
Wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach, poprzez założenie opasek lepowych na pnie drzew, rosnących na terenie miasta Łodzi. Jodła Pielęgnacja Zieleni Sławomir Pakuła
ul. Cicha 54 m. 7, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
2011-03-23 12 528,00
Wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach, poprzez założenie opasek lepowych na pnie drzew, rosnących na terenie miasta Łodzi. Jodła Pielęgnacja Zieleni
ul. Cicha 54 m. 7, 96-100 Sierniewice, woj. łódzkie
2011-03-23 16 988,00
Wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach, poprzez założenie opasek lepowych na pnie drzew, rosnących na terenie miasta Łodzi. Jodła Pielęgnacja Zieleni Sławomir Pakuła
ul. Cicha 54 m. 7, 90-100 Skierniewice, woj. łódzkie
2011-03-23 8 316,00