Gizałki: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kolonia Obory, Świerczyna, Tomice Młynik


Numer ogłoszenia: 286394 - 2012; data zamieszczenia: 06.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gizałki , ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, woj. wielkopolskie, tel. 62 7411517, faks 62 7411195.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gizalki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kolonia Obory, Świerczyna, Tomice Młynik.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Obory na łącznym odcinku 1600mb. Zakres robót obejmuje: a) wyznaczenie trasy drogi, b) korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na odcinku 1000 mb, c) warstwa odsączająca - gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm d) nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm na odcinku 1000 mb, e) oczyszczenie przepustów o śr. 0,8m z namułu, f) wykonanie przepustów z rury PCV o śr. 0,8m wraz z ubezpieczeniem płytami ażurowymi, g) uzupełnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej nawierzchnią z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm na odcinku 600 mb. 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerczyna na łącznym odcinku 1000mb. Zakres robót obejmuje: a) wyznaczenie trasy drogi, b) korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na odcinku 500 mb, c) nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm na odcinku 500 mb, d) uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, e) uzupełnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej nawierzchnią z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm na odcinku 500 mb. 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tomice Młynik na łącznym odcinku 700mb. Zakres robót obejmuje: a) wyznaczenie trasy drogi, b) korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na odcinku 700 mb, c) nawierzchnia żwirowa gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm na odcinku 700 mb..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.20-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1) Wykonawca przystępujący do przetargu zgodnie z art. 45 ustawy Pzp jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). Dowód wniesienia wadium winno być dołączone do oferty stanowiąc jego załącznik. 2) Wadium może być wniesione w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3) Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego: BS Pleszew O/Gizałki nr 24 8407 0003 0400 0185 2000 0021 z wpisem na dowodzie wpłaty - wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej - Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kolonia Obory, Świerczyna, Tomice Młynik 4) Wadium musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu będzie uznane za wniesione wówczas, jeśli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5) Oferta nie zabezpieczona wadium podlega odrzuceniu. 6) Do pozostałych kwestii związanych z wadium stosuje się wprost art. 46 ustawy Pzp.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat) co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie, remoncie lub przebudowie dróg o nawierzchni żwirowej lub tłuczniowej o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto (każda). Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Przy ocenie spełnienia tego warunku zastosowanie ma art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują następującym sprzętem: walec statyczny samojezdny min. 7 t - 1 szt., równiarka drogowa samojezdna - 1 szt. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Przy ocenie spełnienia tego warunku zastosowanie ma art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty, informacja o podwykonawcach, kosztorysy ofertowe, pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), dokument potwierdzający wniesienie wadium.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności przedstawionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany zakresu przedmiotu umowy: rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za wykonaną część umowy; 2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w umowie ze względu na: a) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót; b) okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystąpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjające warunki geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami infrastruktury; c) działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, trzęsienie ziemi, strajki itp.); d) przestoje i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego, zawieszenie wykonywania robót przez Zamawiającego lub wprowadzenie przez Zamawiającego innych Wykonawców.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gizalki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pokój nr 11.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pokój nr 2 (Sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Gizałki: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kolonia Obory, Świerczyna, Tomice Młynik


Numer ogłoszenia: 329556 - 2012; data zamieszczenia: 04.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 286394 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, woj. wielkopolskie, tel. 62 7411517, faks 62 7411195.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kolonia Obory, Świerczyna, Tomice Młynik.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Obory na łącznym odcinku 1600mb. Zakres robót obejmuje: a) wyznaczenie trasy drogi, b) korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na odcinku 1000 mb, c) warstwa odsączająca - gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm d) nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm na odcinku 1000 mb, e) oczyszczenie przepustów o śr. 0,8m z namułu, f) wykonanie przepustów z rury PCV o śr. 0,8m wraz z ubezpieczeniem płytami ażurowymi, g) uzupełnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej nawierzchnią z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm na odcinku 600 mb. 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerczyna na łącznym odcinku 1000mb. Zakres robót obejmuje: a) wyznaczenie trasy drogi, b) korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na odcinku 500 mb, c) nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm na odcinku 500 mb, d) uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, e) uzupełnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej nawierzchnią z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm na odcinku 500 mb. 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tomice Młynik na łącznym odcinku 700mb. Zakres robót obejmuje: a) wyznaczenie trasy drogi, b) korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na odcinku 700 mb, c) nawierzchnia żwirowa gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm na odcinku 700 mb.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe SPEC Remigiusz Nowacki, {Dane ukryte}, 62-035 Kórnik, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 301243,69 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  239047,81


 • Oferta z najniższą ceną:
  239047,81
  / Oferta z najwyższą ceną:
  361714,55


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gizalki.pl
tel: 627 411 517
fax: 627 411 195
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-08-20
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 28639420120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-08-05
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 40 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gizalki.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, pokój nr 11
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kolonia Obory, Świerczyna, Tomice Młynik Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe SPEC Remigiusz Nowacki
Kórnik
2012-09-04 239 047,00