Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Promocja Łodzi jako kandydata do Europejskiej Stolicy Kultury 2016 podczas międzynarodowych Targów sztuki Supermarket 2010 odbywających się w Sztokholmie, w dniach 19-21 lutego 2010 roku


Numer ogłoszenia: 28697 - 2010; data zamieszczenia: 10.02.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi - Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0 42 638 44 76, faks 0 42 638 40 89 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja Łodzi jako kandydata do Europejskiej Stolicy Kultury 2016 podczas międzynarodowych Targów sztuki Supermarket 2010 odbywających się w Sztokholmie, w dniach 19-21 lutego 2010 roku.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Promocja Łodzi jako kandydata do Europejskiej Stolicy Kultury 2016 podczas międzynarodowych Targów sztuki Supermarket 2010 odbywających się w Sztokholmie, w dniach 19-21 lutego 2010 roku.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.22.00-5.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) lit ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej reki z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze - Wykonawca jest jedynym podmiotem reprezentującym Łódź podczas organizowanych targów w Sztokholmie.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja, ul. Wschodnia 29/3, 90-272 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2869720100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-02-10
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
79342200-5 Usługi w zakresie promocji