Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej schroniska dla zwierząt zlokalizowanego na działkach nr 31/14, 33/1 i 34/5 w obrębie W-3 przy ul. Opolskiej w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt


Numer ogłoszenia: 287474 - 2010; data zamieszczenia: 10.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://bip.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej schroniska dla zwierząt zlokalizowanego na działkach nr 31/14, 33/1 i 34/5 w obrębie W-3 przy ul. Opolskiej w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zmówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budynku schroniska dla zwierząt zlokalizowanego na działkach nr 31/14, 33/1 i 34/5 w obrębie W-3 przy ul. Opolskiej w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt, tj. projekt budowlany i wykonawczy, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.20.00-6, 71.32.00.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej 1 (jedną) kompleksową dokumentację projektową budynku, o powierzchni min. 500 m2 obejmującą projekt architektoniczno - budowlany, projekty instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnej, wod -kan, wentylacji, instalacji elektrycznej wewnętrznej W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: - wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie - Zał. Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia: co najmniej po jednej osobie (projektant), dla każdej z branż, z wykształceniem wyższym technicznym i minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym jako projektant,, posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci instalacyjnej i urządzeń cieplnych, wentylacji, - gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej, instalacji w zakresie w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje , zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008, Nr 63 poz. 394 ze zm.) W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujący dokument: a)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, doświadczenia na stanowisku projektanta, wykształcenia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ, b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w załączniku Nr 3 do SIWZ, posiadają wymagane uprawnienia Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Stosownie do treści § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.2. b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentu zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowa może ulec zmianie w następujących przypadkach: 1. Zmiany terminu zakończenia realizacji umowy - gdy weryfikacja dokumentacji o której mowa w § 1 pkt 2.1 oraz § 9 ust. 2 umowy będzie trwała dłużej ze względu na konsultacje z organizacjami pozarządowymi, termin realizacji umowy zostanie przedłużony o tyle dni o ile wydłużeniu uległ termin weryfikacji (po upływie 5 dni). 2. Zmiany wynagrodzenia brutto - w przypadku, gdy w trakcie trwania umowy na skutek zmiany terminu jej wykonania zmieni się wysokość stawki należnego podatku VAT.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok.6.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.09.2010 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje : dynamicznego systemu zakupów, zawarcia umowy ramowej, porozumiewania się drogą elektroniczną, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej schroniska dla zwierząt zlokalizowanego na działkach nr 31/14, 33/1 i 34/5 w obrębie W-3 przy ul. Opolskiej w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt


Numer ogłoszenia: 283511 - 2010; data zamieszczenia: 12.10.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 287474 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej schroniska dla zwierząt zlokalizowanego na działkach nr 31/14, 33/1 i 34/5 w obrębie W-3 przy ul. Opolskiej w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zmówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budynku schroniska dla zwierząt zlokalizowanego na działkach nr 31/14, 33/1 i 34/5 w obrębie W-3 przy ul. Opolskiej w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt, tj. projekt budowlany i wykonawczy, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.20.00-6, 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Studio ALCHEMIA Roman Kuczek - Orzeł i Usługi Projektowe i Inwestorskie Roman Orzeł, ul. Leopolda Staffa 39, 57-320 Polanica Zdrój, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 72663,94 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  77470,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  77470,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  96380,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-09-20
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 28747420100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-09-10
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 86 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://bip.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok.6
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej schroniska dla zwierząt zlokalizowanego na działkach nr 31/14, 33/1 i 34/5 w obrębie W-3 przy ul. Opolskiej w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt. Studio ALCHEMIA Roman Kuczek - Orzeł i Usługi Projektowe i Inwestorskie Roman Orzeł
ul. Leopolda Staffa 39, 57-320 Polanica Zdrój, woj. dolnośląskie
2010-10-12 77 470,00