Oświęcim: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Stara Droga w Oświęcimiu.


Numer ogłoszenia: 287754 - 2014; data zamieszczenia: 29.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych , ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zbm.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Stara Droga w Oświęcimiu..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą, przebudowa odcinka sieci napowietrznej NN, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, utwardzenie terenu działek budowlanych oraz przebudowa i rozbudowa odcinka sieci wodociągowej; lokalizacja inwestycji: działki nr 607/2; 608/3; 607/8; 607/7; 600/4; 472/1; 580; 576; 579; 577/2; 595/3; 599/1; 600/2, położone w Oświęcimiu przy ul. Stara Droga; jednostka ewidencyjna: 121301 1 Oświęcim- miasto, obręb nr 0005 Monowice. W zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty: 1) budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, c.o.; wodno - kanalizacyjną; teletechniczną, gazową; 2) zagospodarowanie terenu - utwardzenie działki - budowa drogi dojazdowej wewnętrznej, miejsc postojowych, chodników; 3) budowa wewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem; 4) przebudowa odcinka sieci napowietrznej NN; 5) przebudowa i rozbudowa odcinka sieci wodociągowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ tj. projekt instalacji elektrycznej, projekt architektura- konstrukcja oraz zagospodarowania terenu, projekt przyłącza wodociągowego, projekt instalacji teletechnicznej, projekt wewnętrznej instalacji gazowej oraz kotłowni gazowej, projekt przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej, projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej, projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, projekt wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, przedmiary robót, STW i OR, załączniki (mapy, uzgodnienia, warunki). 4. Plac budowy jest dostępny dla wszystkich wykonawców(na własny koszt), celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 5. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: 1) organizację, zabezpieczenie, zagospodarowanie i oznakowanie placu budowy, zgodnie z przepisami; 2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów; 3) przygotowanie dokumentacji do odbioru (dokumentacja geodezyjna powykonawcza, atesty na użyte materiały itp.); 4) po zakończeniu robót, doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu; 5) uzyskanie decyzji: pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 6. W celu określenia ceny ofertowej, Wykonawca będzie się kierował przede wszystkim dołączonym projektem budowlanym, przedmiarami oraz pozostałymi zapisami niniejszej SIWZ. 7. Wykonawca całość zamówienia wykona z materiałów własnych siłami własnymi lub korzystając z podwykonawców, zlecając im część zadania opisaną w załącznik nr 2 do SIWZ. 8. Wykazane w dokumentach przetargowych typy, symbole, nazwy handlowe itp. technologii, materiałów, urządzeń czy wyposażenia oraz nazwy ich producentów zostały określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno - użytkowych. Dopuszcza się ekwiwalentne rozwiązania dla wymienionych wyżej elementów innych marek i producentów, takiej samej lub wyższej jakości i o tych samych lub wyższych parametrach technicznych i użytkowych, charakterystycznych dla danego urządzenia..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.13.40-4, 45.32.10.00-3, 45.33.11.00-7, 45.23.24.10-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają opłacone w dacie złożenia oferty ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związane z przedmiotem zamówienia o minimalnej sumie gwarancyjnej 3.000.000,00 zł.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Kierownik Budowy osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz.1623 tekst jednolity i Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z póź. zm.) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w zakresie do kierowania robotami budowlanymi Kierownik Robót Instalacyjnych - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz.1623 tekst jednolity) i Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z póź. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie. Kierownik Robót Elektrycznych - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.., Nr 106 poz.1126 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r.., Nr 83, poz. 578 z póź. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie. Kierownik Robót Telekomunikacyjnych - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.., Nr 106 poz.1126 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r.., Nr 83, poz. 578 z póź. zm.) do kierowania robót w specjalności z zakresu telekomunikacji w zakresie elektronika i telekomunikacja. W zakresie posiadanych uprawnień Zamawiający dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają opłacone w dacie złożenia oferty ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związane z przedmiotem zamówienia o minimalnej sumie gwarancyjnej 3.000.000,00 zł.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zbm.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Budynków Mieszkalnych,ul. Bema 12,32-602 Oświęcim, pokój nr 9.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Bema 12, 32-602 Oświęcim, pokój nr 3 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Oświęcim: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Stara Droga w Oświęcimiu.


Numer ogłoszenia: 325220 - 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 287754 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Stara Droga w Oświęcimiu..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą, przebudowa odcinka sieci napowietrznej NN, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, utwardzenie terenu działek budowlanych oraz przebudowa i rozbudowa odcinka sieci wodociągowej; lokalizacja inwestycji: działki nr 607/2; 608/3; 607/8; 607/7; 600/4; 472/1; 580; 576; 579; 577/2; 595/3; 599/1; 600/2, położone w Oświęcimiu przy ul. Stara Droga; jednostka ewidencyjna: 121301 1 Oświęcim- miasto, obręb nr 0005 Monowice. W zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty: 1) budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, c.o.; wodno - kanalizacyjną; teletechniczną, gazową; 2) zagospodarowanie terenu - utwardzenie działki - budowa drogi dojazdowej wewnętrznej, miejsc postojowych, chodników; 3) budowa wewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem; 4) przebudowa odcinka sieci napowietrznej NN; 5) przebudowa i rozbudowa odcinka sieci wodociągowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ tj. projekt instalacji elektrycznej, projekt architektura- konstrukcja oraz zagospodarowania terenu, projekt przyłącza wodociągowego, projekt instalacji teletechnicznej, projekt wewnętrznej instalacji gazowej oraz kotłowni gazowej, projekt przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej, projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej, projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, projekt wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, przedmiary robót, STW i OR, załączniki (mapy, uzgodnienia, warunki). 4. Plac budowy jest dostępny dla wszystkich wykonawców(na własny koszt), celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 5. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: 1) organizację, zabezpieczenie, zagospodarowanie i oznakowanie placu budowy, zgodnie z przepisami; 2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów; 3) przygotowanie dokumentacji do odbioru (dokumentacja geodezyjna powykonawcza, atesty na użyte materiały itp.); 4) po zakończeniu robót, doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu; 5) uzyskanie decyzji: pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 6. W celu określenia ceny ofertowej, Wykonawca będzie się kierował przede wszystkim dołączonym projektem budowlanym, przedmiarami oraz pozostałymi zapisami niniejszej SIWZ. 7. Wykonawca całość zamówienia wykona z materiałów własnych siłami własnymi lub korzystając z podwykonawców, zlecając im część zadania opisaną w załącznik nr 2 do SIWZ. 8. Wykazane w dokumentach przetargowych typy, symbole, nazwy handlowe itp. technologii, materiałów, urządzeń czy wyposażenia oraz nazwy ich producentów zostały określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno - użytkowych. Dopuszcza się ekwiwalentne rozwiązania dla wymienionych wyżej elementów innych marek i producentów, takiej samej lub wyższej jakości i o tych samych lub wyższych parametrach technicznych i użytkowych, charakterystycznych dla danego urządzenia..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.13.40-4, 45.32.10.00-3, 45.33.11.00-7, 45.23.24.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.09.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Budowlano-Montażowy Probud Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 34-300 Żywiec, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1898405,58 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1710552,51


 • Oferta z najniższą ceną:
  1710552,51
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2617577,72


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zbm@zbm.pl
tel: 338 425 615
fax: 338 424 051
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-09-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 28775420140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-08-28
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 413 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zbm.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Budynków Mieszkalnych,ul. Bema 12,32-602 Oświęcim, pokój nr 9
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45321000-3 Izolacja cieplna
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Stara Droga w Oświęcimiu. Zakład Budowlano-Montażowy Probud Sp. z o.o.
Żywiec
2014-10-01 1 710 552,00