Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60).


Numer ogłoszenia: 287874 - 2011; data zamieszczenia: 14.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.silesia-region.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60). Zakres robót obejmuje: 1. Wydłużenie i podwyższenie muru oporowego nr 2. Odspojenie gruntów, 2. Przebudowę komory wlotowej do przepustu w km 2+370, 3. Przebudowę zjazdu w km 2+580,28, 4. Przestawienie studni teletechnicznych w rejonie ronda 5. Wypełnienie szczelin dylatacyjnych na murze oporowym kitem trwale plastycznym, 6. Umocnienie rowów odwadniających, 7. Podwyższenie muru oporowego, 8. Umocnienie wlotów i wylotów przepustów P1-P7, 9. Obniżenie stropu komory wlotowej w km 2+588, 10. Ujęcie wody spływającej za murami oporowymi, 11. Zamontowanie szyny prowadzącej wzdłuż cieku granitowego na poboczu utwardzonym..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. I tak należy wykonać: 1. Wydłużenie i podwyższenie muru oporowego nr 2. Odspojenie gruntów. W wyniku przeprowadzenia wizji w dniu 13.05.2011 r. na budowie oraz analizy dokumentacji projektowej podczas, której stwierdzono, że należy wykonać wydłużenie muru oporowego nr 2 w stronę rosnącego kilometraża do zjazdu w km 2+580, należy również wykonać podniesienie niwelety gzymsu na murze nr 2 na sekcjach n 4, 5, i 6 ze względu na geometrię skarpy za murem. W związku z powyższym zakresem robót zaistniała konieczność odspojenia gruntu kat. VI na przedłużonym odcinku robót. 2. Przebudowę komory wlotowej do przepustu w km 2+370. Podczas przeprowadzenia wizji na budowie oraz po dokonaniu analizy dokumentacji projektowej stwierdzono, że wykonana i zlokalizowana zgodnie z projektem górna część studni wlotowej do przepustu w km 2+370 znajduje się zbyt blisko krawędzi jezdni, a jej lokalizacja i wysokość uniemożliwia wykonanie pełnej szerokości warstw konstrukcyjnych jezdni i pochylenia skarpy. W związku z tym należy zmienić lokalizację studni i wykonać skucie górnej części komory oraz dobudować ścianki żelbetowe i zmodyfikować górną część komory. 3. Przebudowę zjazdu w km 2+580,28. W wyniku przeprowadzenia w dniu 13.05.2011 r. wizji na budowie oraz po dokonaniu analizy dokumentacji projektowej podczas, której stwierdzono, że na zjeździe w km 2+580 należy zawęzić szerokość jezdni do 3,75 i wlot wykonać prostopadle do jezdni głównej z uwzględnieniem zajętości terenu i geometrii skarpy. 4. Przestawienie studni teletechnicznych w rejonie ronda. Po wytyczeniu krawężników betonowych na rondzie stwierdzono, że wykonane zgodnie z projektem branży teletechnicznej (sytuacyjnie i wysokościowo) studnie teletechniczne są częściowo zlokalizowane na jezdni ronda. Powinny się one znajdować poza jezdnią za krawężnikiem: na chodnikach lub w pasie sąsiadującego terenu. W związku z powyższym istnieje konieczność przesunięcia studni poza jezdnią przeznaczoną do ruchu samochodowego. 5. Wypełnienie szczelin dylatacyjnych na murze oporowym kitem trwale plastycznym. W projekcie murów oporowych nr 1, 2 i 3 brak szczegółowego sposobu rozwiązania uszczelnienia pionowych szczelin dylatacyjnych co jest konieczne aby zabezpieczyć beton przed działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych. Projektant w piśmie nr 962/BK/Aspekt/07/11 z dn. 21.07.2011 r. poinformował, że szczeliny dylatacyjne należy wypełnić kitem trwale plastycznym. 6. Umocnienie rowów odwadniających. Podczas Rady Technicznej w dniu 03.06.2011 r. Wykonawca poinformował, że w jego ocenie na całym zakresie drogowym istnieje potrzeba zweryfikowania i inwentaryzacji koniecznych do wykonania rowów odwadniających oraz ich umocnienia ponieważ stwierdza rozbieżność pomiędzy założeniami projektowanymi, a stanem rzeczywistym. W dniu 08.07.2011r. odbyła się wizja w terenie z udziałem Projektanta podczas, której stwierdzono, że umocnienie rowu na odcinku od ul. Sienkiewicza do wjazdu w km 2,2 +38 będzie wykonane w technologii: dół rowu - prefabrykat betonowy 50x50x15 cm, skarpa rowu będzie umocniona płytami ażurowymi 60x40x10 cm na całej wysokości (tj. od ul. Sienkiewicza do przepustu w km 2,1+30,72). W pozostałych przypadkach rowy należy wykonać z umocnieniem prefabrykatem 50x50x15 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm bez konieczności zastosowania geowłókniny. W miejscu wylotu kanalizacji do rowu należy umocnić rowy (skarpy i przeciwskarpy) płytami ażurowymi 60x40x10 cm na długości 3,0 m i wys. 1,2 m. 7. Podwyższenie muru oporowego. Podczas porównania projektu zamiennego posadowienia murów oporowych z ilościami podstawowymi ujętymi w TER, z których odjęto ilości, które w założeniu nie miały być wykonane ze względu na zmianę posadowienia murów na palach HEB zamiast zbrojonej stopy fundamentowej oraz po ich wykonaniu i zinwentaryzowaniu zakresu wykonanych robót wykazano przekroczenie założonego przez Projektanta zakresu robót. 8. Umocnienie wlotów i wylotów przepustów P1-P7. Podczas Rady Technicznej w dniu 25.07.2011 r. Wykonawca zgłosił konieczność weryfikacji rozwiązań umocnień wlotów i wylotów przepustów ze względu na brak szczegółów. W dniu 08.07.2011 r. odbyło się spotkanie z udziałem Projektanta podczas którego, przeprowadzono wizję na terenie budowy i omówiono sposób umocnienia. W dniu 05.08.2011 r. Projektant pismem nr 101/BK/Aspekt/08/11 przekazał rysunki uzupełniające do projektu technicznego dotyczące umocnienia wlotów i wylotów przepustów (P1-P7), w których zrezygnowano z wykonania komory żelbetowej na rzecz umocnień. 9. Obniżenie stropu komory wlotowej w km 2+588. Podczas Rady Technicznej w dniu 05.08.2011 r. Wykonawca poinformował, iż podczas prowadzenia robót drogowych na odcinku przebudowywanej DW 946 stwierdzono, że projektowana niweleta jezdni znajduje się kilkadziesiąt centymetrów poniżej stropu wykonanej komory wlotowej w km 2+588. Po analizie dokumentacji projektowej stwierdzono, że istnieje kolizja wysokościowa zaprojektowanej komory z warstwami konstrukcyjnymi nawietrzni jezdni. W związku z powyższym istnieje konieczność obniżenia rzędnej stropu poniżej rzędnych warstw bitumicznych. Projektant w piśmie 1017/BK/Aspekt/08/11 z dnia 5.08.2011 r. przekazał nowe rozwiązanie konstrukcji komory zgodnie, z którym przebudowa będzie polegać na obniżeniu ścian komory do odpowiednich rzędnych oraz przykrycie jej stropem analogicznie jak komorę w km 2 + 370. 10. Ujęcie wody spływającej za murami oporowymi. W związku z brakiem rozwiązania ujęcia wody z korytek za gzymsem murów oporowych wzdłuż DW nr 946 w dniu 15.07.2011 r. podczas Rady Technicznej Nadzór zwrócił się do Projektanta o uzupełnienie projektu technicznego. Podczas wizji na budowie w dniu 1.08.2011 r. omówiono propozycje odwodnienia. Ustalono, że ciąg korytek skarpowych należy zakończyć podwójnym typowym wpustem ulicznym ze studnią O 500 z osadnikiem min. 0,5 m. Poziom posadowienia studzienki wpustowej min. 1,2m poniżej poziomu drogi. Ze studni należy poprowadzić przykanalik O 200 do najbliższej studni kanalizacyjnej. Przykanalik powinien być zagłębiony poniżej terenu na głębokości ok. 1,2 m. Spadek podłużny przykanalika min. 2%. Konieczne jest także umocnienie skarp przy schodach skarpowych zgodnie z rozwiązaniem, które zostało przekazane przez Projektanta w piśmie 1017/BK/Aspekt/08/11 z dnia 5.08.2011 r. tzn. skarpę powyżej chodów umocnić płytami ażurowymi, skarpę poniżej schodów z uwagi na duże pochylenie proponuje się umocnić poprzez wykonanie muru gabionowego wzdłuż schodów. 11. Szyny prowadzącej wzdłuż cieku granitowego na poboczu utwardzonym. W związku z protestem mieszkańców miasta Żywiec oraz prośbą przesłaną pismem UM Żywiec nr IOŚ-DR.7212.2.2011 dotyczącą rozwiązań projektowych pobocza przy ul. Krakowskiej, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 946 na odcinku od km 2+2+238 do km 2+887,30 wprowadza montaż drogowych separatorów ruchu (szyna prowadząca drogowa). Powyższy zakres wykonania robót dodatkowych stał się konieczny do wykonania na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego, a prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania wyżej opisanych robót dodatkowych

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. śląskie.


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60).


Numer ogłoszenia: 299772 - 2011; data zamieszczenia: 21.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 287874 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60). Zakres robót obejmuje: 1. Wydłużenie i podwyższenie muru oporowego nr 2. Odspojenie gruntów, 2. Przebudowę komory wlotowej do przepustu w km 2+370, 3. Przebudowę zjazdu w km 2+580,28, 4. Przestawienie studni teletechnicznych w rejonie ronda 5. Wypełnienie szczelin dylatacyjnych na murze oporowym kitem trwale plastycznym, 6. Umocnienie rowów odwadniających, 7. Podwyższenie muru oporowego, 8. Umocnienie wlotów i wylotów przepustów P1-P7, 9. Obniżenie stropu komory wlotowej w km 2+588, 10. Ujęcie wody spływającej za murami oporowymi, 11. Zamontowanie szyny prowadzącej wzdłuż cieku granitowego na poboczu utwardzonym..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 629554,90 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  772440,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  772440,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  772440,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. I tak należy wykonać: 1. Wydłużenie i podwyższenie muru oporowego nr 2. Odspojenie gruntów. W wyniku przeprowadzenia wizji w dniu 13.05.2011 r. na budowie oraz analizy dokumentacji projektowej podczas, której stwierdzono, że należy wykonać wydłużenie muru oporowego nr 2 w stronę rosnącego kilometraża do zjazdu w km 2+580, należy również wykonać podniesienie niwelety gzymsu na murze nr 2 na sekcjach n 4, 5, i 6 ze względu na geometrię skarpy za murem. W związku z powyższym zakresem robót zaistniała konieczność odspojenia gruntu kat. VI na przedłużonym odcinku robót. 2. Przebudowę komory wlotowej do przepustu w km 2+370. Podczas przeprowadzenia wizji na budowie oraz po dokonaniu analizy dokumentacji projektowej stwierdzono, że wykonana i zlokalizowana zgodnie z projektem górna część studni wlotowej do przepustu w km 2+370 znajduje się zbyt blisko krawędzi jezdni, a jej lokalizacja i wysokość uniemożliwia wykonanie pełnej szerokości warstw konstrukcyjnych jezdni i pochylenia skarpy. W związku z tym należy zmienić lokalizację studni i wykonać skucie górnej części komory oraz dobudować ścianki żelbetowe i zmodyfikować górną część komory. 3. Przebudowę zjazdu w km 2+580,28. W wyniku przeprowadzenia w dniu 13.05.2011 r. wizji na budowie oraz po dokonaniu analizy dokumentacji projektowej podczas, której stwierdzono, że na zjeździe w km 2+580 należy zawęzić szerokość jezdni do 3,75 i wlot wykonać prostopadle do jezdni głównej z uwzględnieniem zajętości terenu i geometrii skarpy. 4. Przestawienie studni teletechnicznych w rejonie ronda. Po wytyczeniu krawężników betonowych na rondzie stwierdzono, że wykonane zgodnie z projektem branży teletechnicznej (sytuacyjnie i wysokościowo) studnie teletechniczne są częściowo zlokalizowane na jezdni ronda. Powinny się one znajdować poza jezdnią za krawężnikiem: na chodnikach lub w pasie sąsiadującego terenu. W związku z powyższym istnieje konieczność przesunięcia studni poza jezdnią przeznaczoną do ruchu samochodowego. 5. Wypełnienie szczelin dylatacyjnych na murze oporowym kitem trwale plastycznym. W projekcie murów oporowych nr 1, 2 i 3 brak szczegółowego sposobu rozwiązania uszczelnienia pionowych szczelin dylatacyjnych co jest konieczne aby zabezpieczyć beton przed działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych. Projektant w piśmie nr 962/BK/Aspekt/07/11 z dn. 21.07.2011 r. poinformował, że szczeliny dylatacyjne należy wypełnić kitem trwale plastycznym. 6. Umocnienie rowów odwadniających. Podczas Rady Technicznej w dniu 03.06.2011 r. Wykonawca poinformował, że w jego ocenie na całym zakresie drogowym istnieje potrzeba zweryfikowania i inwentaryzacji koniecznych do wykonania rowów odwadniających oraz ich umocnienia ponieważ stwierdza rozbieżność pomiędzy założeniami projektowanymi, a stanem rzeczywistym. W dniu 08.07.2011r. odbyła się wizja w terenie z udziałem Projektanta podczas, której stwierdzono, że umocnienie rowu na odcinku od ul. Sienkiewicza do wjazdu w km 2,2 +38 będzie wykonane w technologii: dół rowu - prefabrykat betonowy 50x50x15 cm, skarpa rowu będzie umocniona płytami ażurowymi 60x40x10 cm na całej wysokości (tj. od ul. Sienkiewicza do przepustu w km 2,1+30,72). W pozostałych przypadkach rowy należy wykonać z umocnieniem prefabrykatem 50x50x15 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm bez konieczności zastosowania geowłókniny. W miejscu wylotu kanalizacji do rowu należy umocnić rowy (skarpy i przeciwskarpy) płytami ażurowymi 60x40x10 cm na długości 3,0 m i wys. 1,2 m. 7. Podwyższenie muru oporowego. Podczas porównania projektu zamiennego posadowienia murów oporowych z ilościami podstawowymi ujętymi w TER, z których odjęto ilości, które w założeniu nie miały być wykonane ze względu na zmianę posadowienia murów na palach HEB zamiast zbrojonej stopy fundamentowej oraz po ich wykonaniu i zinwentaryzowaniu zakresu wykonanych robót wykazano przekroczenie założonego przez Projektanta zakresu robót. 8. Umocnienie wlotów i wylotów przepustów P1-P7. Podczas Rady Technicznej w dniu 25.07.2011 r. Wykonawca zgłosił konieczność weryfikacji rozwiązań umocnień wlotów i wylotów przepustów ze względu na brak szczegółów. W dniu 08.07.2011 r. odbyło się spotkanie z udziałem Projektanta podczas którego, przeprowadzono wizję na terenie budowy i omówiono sposób umocnienia. W dniu 05.08.2011 r. Projektant pismem nr 101/BK/Aspekt/08/11 przekazał rysunki uzupełniające do projektu technicznego dotyczące umocnienia wlotów i wylotów przepustów (P1-P7), w których zrezygnowano z wykonania komory żelbetowej na rzecz umocnień. 9. Obniżenie stropu komory wlotowej w km 2+588. Podczas Rady Technicznej w dniu 05.08.2011 r. Wykonawca poinformował, iż podczas prowadzenia robót drogowych na odcinku przebudowywanej DW 946 stwierdzono, że projektowana niweleta jezdni znajduje się kilkadziesiąt centymetrów poniżej stropu wykonanej komory wlotowej w km 2+588. Po analizie dokumentacji projektowej stwierdzono, że istnieje kolizja wysokościowa zaprojektowanej komory z warstwami konstrukcyjnymi nawietrzni jezdni. W związku z powyższym istnieje konieczność obniżenia rzędnej stropu poniżej rzędnych warstw bitumicznych. Projektant w piśmie 1017/BK/Aspekt/08/11 z dnia 5.08.2011 r. przekazał nowe rozwiązanie konstrukcji komory zgodnie, z którym przebudowa będzie polegać na obniżeniu ścian komory do odpowiednich rzędnych oraz przykrycie jej stropem analogicznie jak komorę w km 2 + 370. 10. Ujęcie wody spływającej za murami oporowymi. W związku z brakiem rozwiązania ujęcia wody z korytek za gzymsem murów oporowych wzdłuż DW nr 946 w dniu 15.07.2011 r. podczas Rady Technicznej Nadzór zwrócił się do Projektanta o uzupełnienie projektu technicznego. Podczas wizji na budowie w dniu 1.08.2011 r. omówiono propozycje odwodnienia. Ustalono, że ciąg korytek skarpowych należy zakończyć podwójnym typowym wpustem ulicznym ze studnią O 500 z osadnikiem min. 0,5 m. Poziom posadowienia studzienki wpustowej min. 1,2m poniżej poziomu drogi. Ze studni należy poprowadzić przykanalik O 200 do najbliższej studni kanalizacyjnej. Przykanalik powinien być zagłębiony poniżej terenu na głębokości ok. 1,2 m. Spadek podłużny przykanalika min. 2%. Konieczne jest także umocnienie skarp przy schodach skarpowych zgodnie z rozwiązaniem, które zostało przekazane przez Projektanta w piśmie 1017/BK/Aspekt/08/11 z dnia 5.08.2011 r. tzn. skarpę powyżej chodów umocnić płytami ażurowymi, skarpę poniżej schodów z uwagi na duże pochylenie proponuje się umocnić poprzez wykonanie muru gabionowego wzdłuż schodów. 11. Szyny prowadzącej wzdłuż cieku granitowego na poboczu utwardzonym. W związku z protestem mieszkańców miasta Żywiec oraz prośbą przesłaną pismem UM Żywiec nr IOŚ-DR.7212.2.2011 dotyczącą rozwiązań projektowych pobocza przy ul. Krakowskiej, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 946 na odcinku od km 2+2+238 do km 2+887,30 wprowadza montaż drogowych separatorów ruchu (szyna prowadząca drogowa). Powyższy zakres wykonania robót dodatkowych stał się konieczny do wykonania na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego, a prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania wyżej opisanych robót dodatkowych.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 28787420110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-09-14
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.silesia-region.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60). MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, woj. małopolskie
2011-09-21 772 440,00