Katowice: Rozbudowa istniejącego środowiska sprzętowego w zakresie wirtualizacji stacji roboczych na potrzeby opracowania wyników spisowych w województwie śląskim


Numer ogłoszenia: 288021 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Katowicach , ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 77 91 200, faks 32 77 91 300.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.stat.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa istniejącego środowiska sprzętowego w zakresie wirtualizacji stacji roboczych na potrzeby opracowania wyników spisowych w województwie śląskim.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego środowiska sprzętowego w zakresie wirtualizacji stacji roboczych . Przedsięwzięcie to jest prowadzone na potrzeby opracowania wyników spisowych w województwie śląskim. 2.Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.23.11.00-8, 48.82.00.00-2, 48.00.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oczekuje od Wykonawcy Wykazu wykonanych tj. zakończonych co najmniej trzech zamówień o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każde, o podobnym zakresie co przedmiot zamówienia (wdrożenie zaoferowanego rozwiązania do wirtualizacji i obejmujące co najmniej 50 użytkowników każde), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Druk wykazu wykonanych zamówień stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Do wykazu wykonanych zamówień należy dołączyć referencje, kopie protokołu lub inne dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że zadania zostały wykonane należycie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oczekuje od Wykonawcy Wykazu osób (załącznik nr 7 do SIWZ), które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadających stosowne kwalifikacje oraz certyfikaty i/lub uprawnienia wraz z oświadczeniem potwierdzającym ich posiadanie. Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje: 1 Kierownik Projektu - posiadający następujące kwalifikacje: a.wykształcenie wyższe; b.brał udział w roli kierownika projektu w minimum dwóch projektach o wartości zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 zł, które obejmowały wdrożenie rozwiązania do wirtualizacji; c.posiada certyfikat w zakresie zarządzania projektami Prince2 Practitioner lub PMP lub równoważny; d.posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami. 2 Architekt Rozwiązania - posiadający następujące kwalifikacje: a.wykształcenie wyższe; b.posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów teleinformatycznych, w których wykorzystywane jest rozwiązanie do wirtualizacji, potwierdzone udziałem w co najmniej dwóch projektach o wartości powyżej 100.000,00 zł obejmujących wdrożenie oferowanego rozwiązania w zakresie wirtualizacji; c.posiada certyfikat inżynierski wydany przez producenta oferowanego oprogramowania wirtualizacyjnego. 3 Inżynier projektu I (1 lub 2 osoby) Zamawiający dopuszcza, aby funkcje Inżyniera Projektu I pełniły łącznie dwie osoby, przy czym: Inżynier Projektu I.A posiadający następujące kwalifikacje: a.wykształcenie wyższe; b.posiada doświadczenie w zakresie wdrażania rozwiązań wirtualizacji stacji roboczych potwierdzone udziałem w co najmniej dwóch projektach, każdy o wartości powyżej 100.000,00 zł, obejmujących wdrożenie rozwiązania w zakresie wirtualizacji; c.posiada certyfikat inżynierski wydany przez producenta oferowanego oprogramowania wirtualizacyjnego. Inżynier Projektu I.B posiadający następujące kwalifikacje: a.wykształcenie wyższe; b.posiada doświadczenie w zakresie wdrażania rozwiązań wirtualizacji stacji roboczych potwierdzone udziałem w co najmniej dwóch projektach, każdy o wartości powyżej 100.000,00 zł, obejmujących wdrożenie rozwiązania w zakresie wirtualizacji; c.posiada certyfikat inżynierski w zakresie infrastruktury sieciowej Cisco na poziomie CCNA, CCNP i CCDP. 4 Inżynier projektu II (2 osoby) - posiadający następujące kwalifikacje: a.wykształcenie wyższe; b.posiada certyfikat inżynierski wydany przez producenta oferowanego oprogramowania wirtualizacyjnego; c.posiada certyfikat inżynierski Microsoft Certified Systems Engineer.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczeniową nie mniejsza niż 1.000.000,00 zł.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenia producenta, że oferowane urządzenia będą fabrycznie nowe i pochodzić będą z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. 2. Oświadczenie Wykonawcy, że przejmuje świadczenia gwarancji w przypadku, gdyby prowadzona przez niego rozbudowa spowodowała utratę obecnie obowiązującej gwarancji (ważnej do 02.05.2015 roku) dla udostępnionej do rozbudowy infrastruktury. 3. Oświadczenie producenta oferowanego oprogramowania wirtualizacyjnego (lub jego polskiego przedstawicielstwa), że dostarczone oprogramowanie oraz techniczne usługi gwarancyjne dotyczące oprogramowania pochodzą z jego autoryzowanego kanału sprzedaży na rynek polski. 4. Certyfikat ISO 9001:2008 na dostawę sprzętu i oprogramowania oraz realizację projektów informatycznych lub oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca w/w certyfikat posiada. 5. Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści Umowy w przypadku, gdy: 1)zaistnieją okoliczności skutkujące koniecznością dokonania zmian, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, a są korzystne dla Zamawiającego, przy czym zmiany te nie mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 2)przypadku zaistnienia przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w sytuacji zaistnienia okoliczności wskazujących na wystąpienie siły wyższej. 2.Zamawiający dopuszcza w wyjątkowych wypadkach możliwość ewentualnego zastąpienia określonych elementów przedmiotu Umowy innymi (elementami równoważnymi) jeżeli powstaną obiektywne przyczyny uniemożliwiające dostarczenie zaoferowanych elementów przedmiotu Umowy, a dostarczone elementy zamienne będą tej samej lub wyższej jakości, niż te elementy, które są nimi zastępowane (elementy te muszą spełniać co najmniej wymagania określone w SIWZ). W takim przypadku dokonanie zamiany odbywa się za zgodą wyrażoną na piśmie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na wyłączny koszt Wykonawcy. 3.Zaistnienie sytuacji określonej w ust. 1 pkt 2) może stanowić podstawę do wystąpienia przez Wykonawcę do Zamawiającego o przedłużenie terminu realizacji Umowy o okres odpowiadający okresowi zaistniałej przerwy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.stat.gov.pl/katow/49_PLK_HTML.htm

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice p.004 (parter).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.11.2011 godzina 08:30, miejsce: Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Katowice: Rozbudowa istniejącego środowiska sprzętowego w zakresie wirtualizacji stacji roboczych na potrzeby opracowania wyników spisowych w województwie śląskim


Numer ogłoszenia: 314023 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 288021 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 77 91 200, faks 32 77 91 300.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa istniejącego środowiska sprzętowego w zakresie wirtualizacji stacji roboczych na potrzeby opracowania wyników spisowych w województwie śląskim.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego środowiska sprzętowego w zakresie wirtualizacji stacji roboczych . Przedsięwzięcie to jest prowadzone na potrzeby opracowania wyników spisowych w województwie śląskim. 2.Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.23.11.00-8, 48.82.00.00-2, 48.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • OGÓLNOPOLSKA FUNDACJA EDUKACJI KOMPUTEROWEJ, {Dane ukryte}, 53-007 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 383697,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  421300,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  421300,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  421300,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: b.krawczyk@stat.gov.pl
tel: 32 77 91 200
fax: 32 77 91 300
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-11-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 28802120110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-11-03
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 31 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.stat.gov.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice p.004 (parter)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30231100-8 Terminale komputerowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000-2 Serwery
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Rozbudowa istniejącego środowiska sprzętowego w zakresie wirtualizacji stacji roboczych na potrzeby opracowania wyników spisowych w województwie śląskim OGÓLNOPOLSKA FUNDACJA EDUKACJI KOMPUTEROWEJ
Wrocław
2011-12-01 421 300,00