Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Opracowanie dokumentacji technicznych z zakresu usług inżynieryjnych zlokalizowanych na terenie działania Centrum Obsługi Mieszkańca Łódź-Polesie


Numer ogłoszenia: 288910 - 2011; data zamieszczenia: 14.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji technicznych z zakresu usług inżynieryjnych zlokalizowanych na terenie działania Centrum Obsługi Mieszkańca Łódź-Polesie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznych (projektowo-kosztorysowych) zadań inwestycyjnych i remontowych, zlokalizowanych na terenie działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie, dotyczących: 1. dla I części zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic: Molla, Grotta, Fijałkowskiego, Łukawskiego obejmującej wykonanie nawierzchni jezdni oraz przebudowę rowów odwadniających i przepustów, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy pasów drogowych ulic: Molla, Grotta, Fijałkowskiego, Łukawskiego i Czwartaków. Dokumentacja winna zawierać następujące opracowania, uzgodnienia: -projekt budowlano-wykonawczy przebudowy nawierzchni jezdni wraz ze zjazdami i włączeniem w pas drogowy ul. Podchorążych; -projekt budowlano-wykonawczy przebudowy rowów odwadniających i przepustów; -szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; -kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót; -wszelkie uzgodnienia, zezwolenia niezbędne do zgłoszenia zamiaru wykonania robót w tym: Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ (rowy odwadniające i przepusty) Zarządu Dróg i Transportu, ZUD itp Projekty budowlano-wykonawcze należy sporządzić w 5 egzemplarzach, na mapach do celów projektowych, pozyskanych przez Jednostkę Projektowania we własnym zakresie, natomiast pozostałe opracowania w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej (CD z plikami z rozszerzeniem *pdf) i dostarczyć Zamawiającemu wraz z wykazem opracowań oraz oświadczeniem o kompleksowości prac. 2. dla II części zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Czwartaków obejmującej wykonanie nawierzchni jezdni, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy pasów drogowych ulic: Molla, Grotta, Fijałkowskiego, Łukawskiego Czwartaków. Dokumentacja winna zawierać następujące opracowania, uzgodnienia: -projekt budowlano-wykonawczy przebudowy nawierzchni jezdni wraz ze zjazdami i włączeniem w pas drogowy ul. Rąbieńskiej; -szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; -kosztorys inwestorski i przedmiar robót; -wszelkie uzgodnienia, zezwolenia niezbędne do zgłoszenia zamiaru wykonania robót w tym: Zarządu Dróg i Transportu itp Projekty budowlano-wykonawcze należy sporządzić w 5 egzemplarzach, na mapach do celów lokalizacyjnych, pozyskanych przez Jednostkę Projektowania we własnym zakresie, natomiast pozostałe opracowania w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej (CD z plikami z rozszerzeniem *pdf) i dostarczyć Zamawiającemu wraz z wykazem opracowań oraz oświadczeniem o kompleksowości prac. 3. dla III części zamówienia - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej monitoringu obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kusocińskiego (na terenie działki o nr 55/5 w obr. P-26), realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji technicznej monitoringu obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kusocińskiego. Dokumentacja winna zawierać następujące opracowania, uzgodnienia: -projekty budowlano-wykonawczy instalacji monitoringu wizyjnego obiektu, w zakresie podłączenia do istniejącej magistrali (rejestratora) monitoringu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sandomierskiej 15-17; -szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; -kosztorys inwestorski i przedmiar robót; -wszelkie uzgodnienia, zezwolenia niezbędne do zatwierdzenia dokumentacji w decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym: uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Sandomierskiej 15-17 w zakresie podłączenia do magistrali monitoringu Wspólnoty, ZUD itp Projekt budowlano - wykonawczy należy sporządzić w 5 egzemplarzach, na mapach do celów projektowych, pozyskanych przez Jednostkę Projektowania we własnym zakresie, natomiast pozostałe opracowania w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej (CD z plikami z rozszerzeniem *pdf) i dostarczyć Zamawiającemu wraz z wykazem opracowań oraz oświadczeniem o kompleksowości prac. 4. dla IV części zamówienia - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kładki dla pieszych znajdującej się nad torami kolejowymi w rejonie ulicy Czerwonego Kapturka. Dokumentacja winna zawierać następujące opracowania, uzgodnienia: -projekt budowlano-wykonawczy remontu kładki; -szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; -kosztorys inwestorski i przedmiar robót; -wszelkie uzgodnienia, zezwolenia niezbędne do zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Projekt budowlano - wykonawczy należy sporządzić w 5 egzemplarzach, na mapach do celów projektowych, pozyskanych przez Jednostkę Projektowania we własnym zakresie, natomiast pozostałe opracowania w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej (CD z plikami z rozszerzeniem *pdf) i dostarczyć Zamawiającemu wraz z wykazem opracowań oraz oświadczeniem o kompleksowości prac. Dokumentem pomocniczym do wykonania niniejszej dokumentacji jest Opina o stanie technicznym kładki wykonana czerwcu 2011r. przez firmę Biuro Architektoniczne Macieja Kneblewskiego, 90-031 Łódź, ul. Tuwima 97, załączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Termin wykonania zamówienia: - data rozpoczęcia (dla każdej części zamówienia): od daty zawarcia umowy - data zakończenia (dla każdej części zamówienia): do 15.12.2011r..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla części I, Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej z zakresu budowy, przebudowy lub remontu dróg, parkingów o wartości usługi nie mniejszej niż 35 000 złotych brutto.Zamawiający dopuszcza sumowanie wartości usług dla wykazania spełniania powyższego warunku. Dla części II, Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej z zakresu budowy, przebudowy lub remontu dróg, parkingów o wartości usługi nie mniejszej niż 8 000 złotych brutto. Zamawiający dopuszcza sumowanie wartości usług dla wykazania spełniania powyższego warunku. Dla części III, Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej z zakresu budowy, przebudowy instalacji monitoringu wizyjnego o wartości usługi nie mniejszej niż 5 000 złotych brutto. Zamawiający dopuszcza sumowanie wartości usług dla wykazania spełniania powyższego warunku. Dla części IV, Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej z zakresu budowy, przebudowy lub remontu mostów, wiaduktów, kładek o wartości usługi nie mniejszej niż 35 000 złotych brutto Zamawiający dopuszcza sumowanie wartości usług dla wykazania spełniania powyższego warunku. W przypadku wykazania usług rozliczanych w walucie innej niż PLN Wykonawca winien przeliczyć ich wartość na PLN przyjmując: średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobą, osobami niezbędną -mi do wykonania zamówienia, w tym, Dla części I , co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej. Dla części II , co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej, Dla części III, Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, Dla części II, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej lub konstrukcyjno budowlanej, Jeżeli dana osoba posiada więcej niż jedno z wymaganych uprawnień Zamawiający dopuszcza by wskazać taką osobę jako potwierdzającą spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w III.3.4. Uprawnienia budowlane, o których mowa wyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zmianami. Dopuszcza się uprawnienia równoważne dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 12 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Dz. U. 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zmianami.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.09.2011 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Termin wykonania zamówienia dla wszystkich części zamówienia: - od dnia podpisania umowy do 15.12.2011 r. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część lub części zamówienia. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic: Molla, Grotta, Fijałkowskiego, Łukawskiego obejmującej wykonanie nawierzchni jezdni oraz przebudowę rowów odwadniających i przepustów, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy pasów drogowych ulic : Molla, Grotta, Fijałkowskiego, Łukawskiego i Czwartaków.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dokumentacja winna zawierać następujące opracowania, uzgodnienia: projekt budowlano-wykonawczy przebudowy nawierzchni jezdni wraz ze zjazdami i włączeniem w pas drogowy ul. Podchorążych; projekt budowlano-wykonawczy przebudowy rowów odwadniających i przepustów; szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót; wszelkie uzgodnienia, zezwolenia niezbędne do zgłoszenia zamiaru wykonania robót w tym: Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ (rowy odwadniające i przepusty) Zarządu Dróg i Transportu, ZUD itp Projekty budowlano-wykonawcze należy sporządzić w 5 egzemplarzach, na mapach do celów projektowych, pozyskanych przez Jednostkę Projektowania we własnym zakresie, natomiast pozostałe opracowania w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej (CD z plikami z rozszerzeniem *pdf) i dostarczyć Zamawiającemu wraz z wykazem opracowań oraz oświadczeniem o kompleksowości prac..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
II część zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Czwartaków obejmującej wykonanie nawierzchni jezdni, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy pasów drogowych ulic: Molla, Grotta, Fijałkowskiego, Łukawskiego Czwartaków.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dokumentacja winna zawierać następujące opracowania, uzgodnienia: projekt budowlano-wykonawczy przebudowy nawierzchni jezdni wraz ze zjazdami i włączeniem w pas drogowy ul. Rąbieńskiej; szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; kosztorys inwestorski i przedmiar robót; wszelkie uzgodnienia, zezwolenia niezbędne do zgłoszenia zamiaru wykonania robót w tym: Zarządu Dróg i Transportu itp Projekty budowlano-wykonawcze należy sporządzić w 5 egzemplarzach, na mapach do celów lokalizacyjnych, pozyskanych przez Jednostkę Projektowania we własnym zakresie, natomiast pozostałe opracowania w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej (CD z plikami z rozszerzeniem *pdf) i dostarczyć Zamawiającemu wraz z wykazem opracowań oraz oświadczeniem o kompleksowości prac..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
III część zamówienia - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej monitoringu obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kusocińskiego (na terenie działki o nr 55/5 w obr. P-26), realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji technicznej monitoringu obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kusocińskiego..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dokumentacja winna zawierać następujące opracowania, uzgodnienia: projekty budowlano-wykonawczy instalacji monitoringu wizyjnego obiektu, w zakresie podłączenia do istniejącej magistrali (rejestratora) monitoringu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sandomierskiej 15/17; szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; kosztorys inwestorski i przedmiar robót; wszelkie uzgodnienia, zezwolenia niezbędne do zatwierdzenia dokumentacji w decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym: uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Sandomierskiej 15/17 w zakresie podłączenia do magistrali monitoringu Wspólnoty, ZUD itp Projekt budowlano - wykonawczy należy sporządzić w 5 egzemplarzach, na mapach do celów projektowych, pozyskanych przez Jednostkę Projektowania we własnym zakresie, natomiast pozostałe opracowania w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej (CD z plikami z rozszerzeniem *pdf) i dostarczyć Zamawiającemu wraz z wykazem opracowań oraz oświadczeniem o kompleksowości prac..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
IV część zamówienia - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kładki dla pieszych znajdującej się nad torami kolejowymi w rejonie ulicy Czerwonego Kapturka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dokumentacja winna zawierać następujące opracowania, uzgodnienia: projekt budowlano-wykonawczy remontu kładki; szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; kosztorys inwestorski i przedmiar robót; wszelkie uzgodnienia, zezwolenia niezbędne do zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Projekt budowlano - wykonawczy należy sporządzić w 5 egzemplarzach, na mapach do celów projektowych, pozyskanych przez Jednostkę Projektowania we własnym zakresie, natomiast pozostałe opracowania w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej (CD z plikami z rozszerzeniem *pdf) i dostarczyć Zamawiającemu wraz z wykazem opracowań oraz oświadczeniem o kompleksowości prac. Dokumentem pomocniczym do wykonania niniejszej dokumentacji jest Opina o stanie technicznym kładki, wykonana czerwcu 2011r. przez firmę Biuro Architektoniczne Macieja Kneblewskiego, 90-031 Łódź, ul. Tuwima 97..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 299400 - 2011; data zamieszczenia: 21.09.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
288910 - 2011 data 14.09.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2011 godzina 9:30..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2011 godzina 9:30..


Łódź: Opracowanie dokumentacji technicznych z zakresu usług inżynieryjnych zlokalizowanych na terenie działania Centrum Obsługi Mieszkańca Łódź-Polesie.


Numer ogłoszenia: 370800 - 2011; data zamieszczenia: 08.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 288910 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji technicznych z zakresu usług inżynieryjnych zlokalizowanych na terenie działania Centrum Obsługi Mieszkańca Łódź-Polesie..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dokumentacja projektowa określająca przedmiot zamówienia winna być opracowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami). Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznych (projektowo-kosztorysowych) zadań inwestycyjnych i remontowych, zlokalizowanych na terenie działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie, dotyczących: 1. dla I części zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic: Molla, Grotta, Fijałkowskiego, Łukawskiego obejmującej wykonanie nawierzchni jezdni oraz przebudowę rowów odwadniających i przepustów, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy pasów drogowych ulic: Molla, Grotta, Fijałkowskiego, Łukawskiego i Czwartaków. 2. dla II części zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Czwartaków obejmującej wykonanie nawierzchni jezdni, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy pasów drogowych ulic: Molla, Grotta, Fijałkowskiego, Łukawskiego Czwartaków. 3. dla III części zamówienia - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej monitoringu obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kusocińskiego (na terenie działki o nr 55/5 w obr. P-26), realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji technicznej monitoringu obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kusocińskiego. 4. dla IV części zamówienia - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kładki dla pieszych znajdującej się nad torami kolejowymi w rejonie ulicy Czerwonego Kapturka..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic: Molla, Grotta, Fijałkowskiego, Łukawskiego obejmującej wykonanie nawierzchni jezdni oraz przebudowę rowów odwadniających i przepustów, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy pasów drogowych ulic: Molla, Grotta, Fijałkowskiego, Łukawskiego i Czwartaków


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Architektoniczne Macieja Kneblewskiego, ul. Tuwima 97, 90-031 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 32000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  34000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  34000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  98400,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Czwartaków obejmującej wykonanie nawierzchni jezdni, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy pasów drogowych ulic: Molla, Grotta, Fijałkowskiego, Łukawskiego Czwartaków


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Architektoniczne Macieja Kneblewskiego,, ul. Tuwima 97., 90-031 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  31410,51


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kładki dla pieszych znajdującej się nad torami kolejowymi w rejonie ulicy Czerwonego Kapturka.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Architektoniczne Macieja Kneblewskiego, ul. Tuwima 97., 90-031 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 34000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  28000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  28000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  30750,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-09-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 28891020110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-09-14
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 84 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic: Molla, Grotta, Fijałkowskiego, Łukawskiego obejmującej wykonanie nawierzchni jezdni oraz przebudowę rowów odwadniających i przepustów, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Oprac Biuro Architektoniczne Macieja Kneblewskiego
ul. Tuwima 97, 90-031 Łódź, woj. łódzkie
2011-11-08 34 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Czwartaków obejmującej wykonanie nawierzchni jezdni, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy pasów drogowych ulic: Molla, Grotta, F Biuro Architektoniczne Macieja Kneblewskiego,
ul. Tuwima 97., 90-031 Łódź, woj. łódzkie
2011-11-08 8 000,00
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kładki dla pieszych znajdującej się nad torami kolejowymi w rejonie ulicy Czerwonego Kapturka. Biuro Architektoniczne Macieja Kneblewskiego
ul. Tuwima 97., 90-031 Łódź, woj. łódzkie
2011-11-08 28 000,00