Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Rawa Mazowiecka: świadczenie usług szkoleniowych obejmujących prowadzenie kursów dodatkowych dla uczestników projektu Szkoła dla rynku pracy realizowanego przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Numer ogłoszenia: 289048 - 2014; data zamieszczenia: 30.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej , ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.rawa-kopernik.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
świadczenie usług szkoleniowych obejmujących prowadzenie kursów dodatkowych dla uczestników projektu Szkoła dla rynku pracy realizowanego przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług szkoleniowych obejmujących prowadzenie kursów dodatkowych dla uczestników projektu Szkoła dla rynku pracy. 2. Zamówienie obejmuje: 2.1. Prowadzenie kursów dodatkowych dla uczniów technikum Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej wpisanych w Zadanie 4 projektu Szkoła dla rynku pracy. Realizacja kursów odbywać się będzie popołudniami oraz w weekendy lub ferie. Poszczególne edycje kursów zostaną rozłożone w czasie realizacji projektu. Szczegółowy harmonogram realizacji kursów zostanie ustalony z Wykonawcą przez Specjalistę ds. kursów i szkoleń. Kursy służyć będą wzrostowi wiedzy i umiejętności zawodowych oraz dopasowaniu kompetencji uczestników projektu do potrzeb rynku pracy. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z ewentualnym wyłączeniem ćwiczeń praktycznych w ramach części 2. Część 1 Kurs barmański podstawowy Liczba edycji 1 Liczba uczestników 15 Minimalna liczba godz. 25 Część 2 Operatorów wózków widłowych Liczba edycji 1 Liczba uczestników 10 Minimalna liczba godz. 67 Część 3 Kurs spawania metodą TIG z egzaminem państwowym Liczba edycji 2 Liczba uczestników 15 Minimalna liczba godz. 160 Część 4 Kurs obsługi biura Liczba edycji 1 Liczba uczestników 10 Minimalna liczba godz. 30 Część 5 Kurs kulinarny Liczba edycji 1 Liczba uczestników 10 Minimalna liczba godz. 40 Część 6 Kurs baristyczny Liczba edycji 2 Liczba uczestników 10 Minimalna liczba godz. 20 Część 7 Kurs carvingu Liczba edycji 2 Liczba uczestników 10 Minimalna liczba godz. 20 2.2. Zakres usługi obejmuje: -we wszystkich częściach: opracowanie programu i materiałów szkoleniowych, przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie teoretycznym i praktycznym, wypełnienia dokumentacji kursu, zorganizowanie i przeprowadzenie na zakończenie kursu egzaminu z wiedzy/umiejętności uczestników, przygotowanie i wydanie zaświadczeń/ certyfikatów, -zorganizowanie i przeprowadzenie na koszt Wykonawcy egzaminu państwowego w częściach 2 i 3 -w częściach 1, 2, 3, 6, 7 zapewnienie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenie zajęć praktycznych -pokrycie kosztów dojazdu uczestników kursu w przypadku, gdy zajęcia praktyczne lub egzamin odbywają się poza siedzibą Zamawiającego, -zapewnienie innych warunków realizacji kursu w tym: odpowiedniej ilości surowców/materiałów zużywalnych, badań lekarskich, odzieży roboczej/ochronnej, Zamawiający zapewnia: -sale wykładowe do wszystkich części -sale do ćwiczeń praktycznych w części 3 i 6 wyposażone w 1 stanowisko -sale do ćwiczeń praktycznych w częściach: 1, 4, 5, 7 -salę komputerową -oznakowanie sal zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach PO KL -przygotowanie dokumentacji kursu (listy uczestników kursu, dziennika zajęć) -powielanie materiałów dydaktycznych -przeprowadzanie ewaluacji zajęć -surowce do prowadzenia kursu kulinarnego (część 5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o wartości nie przekraczajacej 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju usług, jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.53.00.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 7.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 20.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część 2 - zezwolenie do prowadzenia kursów dla operatorów wózków widłowych, organizowania egzaminów, wydawania uprawnień oraz dodatkowo uprawnień dotyczących bezpiecznej obsługi-wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych Część 3 - atest zgodnie z wytycznymi W-07/IS-41 Szkolenie i egzaminowanie spawaczy pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Części 1, 6, 7 - wpis do rejestru jednostek szkolących prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże ze w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przeprowadził co najmniej dwie usługi polegające na przeprowadzeniu zajęć/ szkolenia zgodnego z treścią danej części zamówienia wraz z załączeniem dowodów wskazujących, że usługa została wykonana należycie. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia w tym: -do części 2 - park maszynowy i plac do ćwiczeń, -do części 3 - bazę do szkolenia praktycznego zgodnie z wymaganym przepisami atestem, posiadającą min. 2 stanowiska do spawania, odpowiednią ilość materiałów zużywalnych niezbędnych do nauki praktycznej na trzech stanowiskach -do części 6 - wyposażenie drugiego stanowiska do ćwiczeń praktycznych, odpowiednią ilość materiałów zużywalnych niezbędnych do nauki praktycznej na dwóch stanowiskach (kawa, mleko, co najmniej10 rodzajów dodatków smakowych). Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą do każdej części zamówienia spełniającą warunki w zakresie: -posiadania przygotowania pedagogicznego, -posiadania co najmniej 3 letniego doświadczenia w prowadzeniu kursów zgodnych z częścią zamówienia, w tym co najmniej 3 kursy przeprowadzone w ostatnich 3-latach, potwierdzone załączeniem dowodów wskazujących, że usługi zostały wykonane należycie. -posiadania co najmniej rocznego doświadczenia w realizacji usług edukacyjnych w ramach projektów POKL, -braku zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL, -łącznego zaangażowania godzinowego nie przekraczającego 240 godzin miesięcznie w terminie wykonania umowy zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (wersja z dnia 02.04.2014) oraz dodatkowo: Część 2 - kurs operatora wózków widłowych Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do prowadzenia kursu dla operatora wózków widłowych oraz posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z obsługą wózka widłowego. Część 3: - kurs spawania Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do prowadzenia kursu spawania oraz posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku spawacza. Część 6: - kurs baristyczny Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą ukończony kurs lub warsztaty baristyczne z elementami Latte Art oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z obsługą konsumenta tj.: kelner lub barman lub barista.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie szczególnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-oferta -dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w załączniku 7 do SIWZ zostały wykonane należycie, -parafowany projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), -podpisany załącznik nr 5 do SIWZ odnośnie odpowiedniej części zamówienia -oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3 letniego doświadczenia w prowadzeniu kursów zgodnych z częścią zamówienia -oświadczenie o posiadaniu co najmniej rocznego doświadczenia w realizacji projektów w ramach POKL. -oświadczenie o braku zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL, -oświadczenie łącznym o zaangażowaniu godzinowym -dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego - dyplom/zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu pedagogicznego lub studiów nadających kwalifikacje pedagogiczne, -dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług. Wykonawca może zmienić te osoby na prośbę tych osób oraz z przyczyn niezależnych od nich, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, zwolnienie) przy czym osoby zastępujące pierwotnie wskazane osoby w potencjale kadrowym będą musiały posiadać uprawnienia nie gorsze od nich. Warunkiem dopuszczenia nowych osób do realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy jest akceptacja Zamawiającego, b) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), c) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie terminu wykonania umowy pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności, gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe; d) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia bądź koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego, bądź zmiany te będą spowodowane zmianami w przepisach prawa. e) dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie polegająca na obniżeniu kwoty rozliczanej umową proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń zgodnie z regułą proporcjonalności (Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL z dnia 02.04.2014r.)


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.rawa-kopernik.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.09.2014 godzina 15:00, miejsce: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46 w sekretariacie - do rąk własnych Elżbiety Kazimierskiej.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
projekt Szkoła dla rynku pracy realizowany przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Rawa Mazowiecka: świadczenie usług szkoleniowych obejmujących prowadzenie kursów dodatkowych dla uczestników projektu Szkoła dla rynku pracy realizowanego przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Numer ogłoszenia: 422708 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 289048 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
świadczenie usług szkoleniowych obejmujących prowadzenie kursów dodatkowych dla uczestników projektu Szkoła dla rynku pracy realizowanego przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług szkoleniowych obejmujących prowadzenie kursów dodatkowych dla uczestników projektu Szkoła dla rynku pracy. 2. Zamówienie obejmuje: 2.1. Prowadzenie kursów dodatkowych dla uczniów technikum Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej wpisanych w Zadanie 4 projektu Szkoła dla rynku pracy. Realizacja kursów odbywać się będzie popołudniami oraz w weekendy lub ferie. Poszczególne edycje kursów zostaną rozłożone w czasie realizacji projektu. Szczegółowy harmonogram realizacji kursów zostanie ustalony z Wykonawcą przez Specjalistę ds. kursów i szkoleń. Kursy służyć będą wzrostowi wiedzy i umiejętności zawodowych oraz dopasowaniu kompetencji uczestników projektu do potrzeb rynku pracy. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z ewentualnym wyłączeniem ćwiczeń praktycznych w ramach części 2. Część 1 Kurs barmański podstawowy Liczba edycji 1 Liczba uczestników 15 Minimalna liczba godz. 25 Część 2 Operatorów wózków widłowych Liczba edycji 1 Liczba uczestników 10 Minimalna liczba godz. 67 Część 3 Kurs spawania metodą TIG z egzaminem państwowym Liczba edycji 2 Liczba uczestników 15 Minimalna liczba godz. 160 Część 4 Kurs obsługi biura Liczba edycji 1 Liczba uczestników 10 Minimalna liczba godz. 30 Część 5 Kurs kulinarny Liczba edycji 1 Liczba uczestników 10 Minimalna liczba godz. 40 Część 6 Kurs baristyczny Liczba edycji 2 Liczba uczestników 10 Minimalna liczba godz. 20 Część 7 Kurs carvingu Liczba edycji 2 Liczba uczestników 10 Minimalna liczba godz. 20 2.2. Zakres usługi obejmuje: -we wszystkich częściach: opracowanie programu i materiałów szkoleniowych, przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie teoretycznym i praktycznym, wypełnienia dokumentacji kursu, zorganizowanie i przeprowadzenie na zakończenie kursu egzaminu z wiedzy/umiejętności uczestników, przygotowanie i wydanie zaświadczeń/ certyfikatów, -zorganizowanie i przeprowadzenie na koszt Wykonawcy egzaminu państwowego w częściach 2 i 3 -w częściach 1, 2, 3, 6, 7 zapewnienie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenie zajęć praktycznych -pokrycie kosztów dojazdu uczestników kursu w przypadku, gdy zajęcia praktyczne lub egzamin odbywają się poza siedzibą Zamawiającego, -zapewnienie innych warunków realizacji kursu w tym: odpowiedniej ilości surowców/materiałów zużywalnych, badań lekarskich, odzieży roboczej/ochronnej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt Szkoła dla rynku pracy realizowany przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Kurs barmański podstawowy Liczba edycji 1 Liczba uczestników 15 Minimalna liczba godz. 25


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BP Bartosz Prońko, Ul. Leśna 49A, 26-130 Suchedniów, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4245,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3700,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3700,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3788,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Operatorów wózków widłowych Liczba edycji 1 Liczba uczestników 10 Minimalna liczba godz. 67


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 20, Al. Konstytucji 3-Maja 2, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9051,70


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Kurs spawania metodą TIG z egzaminem państwowym Liczba edycji 2 Liczba uczestników 15 Minimalna liczba godz. 160


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 20, Al. Konstytucji 3-Maja 2, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 71970,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  56200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  56200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  56200,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Kurs obsługi biura Liczba edycji 1 Liczba uczestników 10 Minimalna liczba godz. 30


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Radosław Gierach, ul. Krakowska 26A, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2545,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3700,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3700,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Kurs kulinarny Liczba edycji 1 Liczba uczestników 10 Minimalna liczba godz. 40


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Halina Kwapisiewicz, Ul.Solidarnosci 6 m 26, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4133,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Kurs baristyczny Liczba edycji 2 Liczba uczestników 10 Minimalna liczba godz. 20


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BP Bartosz Prońko, Ul. Leśna 49A, 26-130 Suchedniów, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3880,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Kurs carvingu Liczba edycji 2 Liczba uczestników 10 Minimalna liczba godz. 20


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polska Akademia Oświaty Daniel Józefowicz, Ul. Legionów Polskich 62/16, 96-300 Żyrardów, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6898,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6898,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6898,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zsceziu@hoga.pl
tel: 46 815 41 41
fax: 46 815 41 41
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-09-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 28904820140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-08-30
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 284 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 7
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.rawa-kopernik.pl
Informacja dostępna pod: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Kurs barmański podstawowy Liczba edycji 1 Liczba uczestników 15 Minimalna liczba godz. 25 BP Bartosz Prońko
Ul. Leśna 49A, 26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie
2014-12-31 3 700,00
Operatorów wózków widłowych Liczba edycji 1 Liczba uczestników 10 Minimalna liczba godz. 67 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 20
Al. Konstytucji 3-Maja 2, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2014-12-31 6 800,00
Kurs spawania metodą TIG z egzaminem państwowym Liczba edycji 2 Liczba uczestników 15 Minimalna liczba godz. 160 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nr 20
Al. Konstytucji 3-Maja 2, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2014-12-31 56 200,00
Kurs obsługi biura Liczba edycji 1 Liczba uczestników 10 Minimalna liczba godz. 30 Radosław Gierach
ul. Krakowska 26A, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2014-12-31 3 700,00
Kurs kulinarny Liczba edycji 1 Liczba uczestników 10 Minimalna liczba godz. 40 Halina Kwapisiewicz
Ul.Solidarnosci 6 m 26, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2014-12-31 4 000,00
Kurs baristyczny Liczba edycji 2 Liczba uczestników 10 Minimalna liczba godz. 20 BP Bartosz Prońko
Ul. Leśna 49A, 26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie
2014-12-31 3 800,00
Kurs carvingu Liczba edycji 2 Liczba uczestników 10 Minimalna liczba godz. 20 Polska Akademia Oświaty Daniel Józefowicz
Ul. Legionów Polskich 62/16, 96-300 Żyrardów, woj. mazowieckie
2014-12-31 6 898,00