Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Katowice: Roboty budowlane w zakresie obwodnic
ND Nr dokumentu 290110-2015
PD Data publikacji 18/08/2015
OJ Dz.U. S 158
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 13/08/2015
DT Termin 29/09/2015
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111100 - Roboty w zakresie burzenia
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300 - Roboty rozbiórkowe
45112500 - Usuwanie gleby
45112700 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112730 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221113 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
45233150 - Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233200 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233280 - Wznoszenie barier drogowych
45246000 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
45247270 - Budowa zbiorników
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
OC Pierwotny kod CPV 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111100 - Roboty w zakresie burzenia
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300 - Roboty rozbiórkowe
45112500 - Usuwanie gleby
45112700 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112730 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221113 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
45233150 - Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233200 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233280 - Wznoszenie barier drogowych
45246000 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
45247270 - Budowa zbiorników
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
RC Kod NUTS PL22
IA Adres internetowy (URL) www.zdw.katowice.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

18/08/2015    S158    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Roboty budowlane w zakresie obwodnic

2015/S 158-290110

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
Punkt kontaktowy: Wydział Kontraktów
Osoba do kontaktów: Justyna Cichocka
40-609 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 327819211
E-mail: kontrakty@zdw.katowice.pl
Faks: +48 327819200

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdw.katowice.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od dk 1 do dk 78, etap I „Budowa obwodnicy miejscowości Myszków”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Myszków.

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od dk 1 do dk 78, etap I „Budowa obwodnicy miejscowości Myszków”.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na docinku od DK 1 do DK 78, etap I „Budowa obwodnicy miejscowości Myszków”, droga klasy G o długości ok. 8,4 km wraz z przebudową istniejącej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej oraz budową dróg towarzyszących. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i dokumentacji projektowej.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233122, 45100000, 45112500, 45111100, 45111300, 45111200, 45233000, 45230000, 45233220, 45112730, 45233200, 45112700, 45221121, 45221111, 45221113, 45231400, 45316110, 45247270, 45231300, 45246000, 45231220, 45231600, 45112710, 45233120, 45233150, 45233280

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przekracza 5 186 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 31 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
A. Informacje o wadium:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 4 000 000 PLN.
Formy wniesienia wadium:
a) pieniądz;
b) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancje bankowe;
d) gwarancje ubezpieczeniowe;
e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe o wadium:
1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 9:00 dnia 29.9.2015 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O/ KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700.
4) Zamawiający informuje, że kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wniesionego wadium należy dołączyć do oferty.
5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity ze zm.).
6) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.
9) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy:
a) nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby,
b) nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium,
c) nazwę Beneficjenta,
d) kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją,
e) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty,
f) okres obowiązywania,
g) warunki wygaśnięcia,
h) okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą,
i) gwarancja musi być podpisana przez osoby/ę uprawnioną zgodnie z zasadami reprezentacji Gwaranta.
10) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w kancelarii przed terminem składania ofert.
B. Informacje o gwarancji i rękojmi:
Zgodnie z postanowieniami umowy:
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres ……………….. miesięcy od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC. Okres rękojmi będzie zrównany z okresem zaoferowanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym gwarancji jakości.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres ……………….. miesięcy zaoferowany w Formularzy Ofertowym, licząc od daty odbioru końcowego robót na warunkach określonych w Załączniku nr 13 do SIWZ.
C. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia:
Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art. 147 ustawy) zwane dalej zabezpieczeniem, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2) Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy Pzp zabezpieczenie ustala się w wysokości: 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto).
3) Zabezpieczenie zgodnie z art. 148 ustawy Pzp musi być wniesione przed zawarciem umowy, wg wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku niżej wymienionych formach:
1. Pieniądzu – na konto zamawiającego:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. I O/ Katowice Nr 96124013301111000023040696.
2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.
3. Gwarancjach bankowych.
4. Gwarancjach ubezpieczeniowych.
5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenia wymienione wyżej w p. 2÷5 (poręczenia i gwarancje) muszą zawierać:
nazwę i adres wystawcy (gwaranta, poręczyciela),
nazwę i adres dającego zlecenie (wykonawcy),
nazwę i adres zamawiającego (beneficjenta),
określenie zabezpieczonej umowy (nr postępowania i tytuł),
kwotę zabezpieczenia,
okresy na które udzielono zabezpieczenia (wg treści umowy),
zobowiązanie gwaranta (poręczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty żądanej kwoty na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych Umową.
4) Gwarancja musi być opłacona na cały okres obowiązywania.
5) Gwarancja nie może zawierać żadnych klauzul obciążających zamawiającego (beneficjenta). Obowiązkiem zamawiającego jest wyliczenie kwoty i wezwanie wykonawcy do wypełnienia wszystkich warunków umowy.
6) Oryginał gwarancji musi być przekazany zamawiającemu przed podpisaniem Umowy.
7) Zgłoszenie się wykonawcy w wyznaczonym terminie do podpisania umowy z gwarancją nie spełniającą ww. warunków jest jednoznaczne z nie złożeniem w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Skutkiem tego będzie nie podpisanie umowy i przepadek wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 p.2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
W sprawach nieuregulowanych wyżej zastosowanie mają przepisy art. 148 do 151 ustawy – Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamawiający zapłaci fakturę, przelewem na konto wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od daty jej otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Szczegółowe zapisy warunków płatniczych zostały określone w załączniku nr 4 jakim jest wzór umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z ustawą z 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 tekst jednolity ze zm.) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z udzielonego pełnomocnictwa musi bezpośrednio wynikać jego zakres tj., do jakich czynności jest uprawniony Pełnomocnik. Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Dodatkowe informacje dotyczące podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie:
W przypadku gdy ofertę składają samodzielne podmioty gospodarcze wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia za spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 p. 2, 3, 4 ustawy, brany pod uwagę jest łącznie potencjał wiedzy i doświadczenia, potencjał techniczny, kadrowy, ekonomiczny i finansowy wskazany w dokumentach składanych przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy Pzp.
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Informacje dodatkowe: Zamawiający na podstawie ustawy PZP i § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.2.2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane wyjaśnia, że:
a) Dowodem na potwierdzenie, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są poświadczenia, a w przypadku ich braku inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia;
b) W przypadkach zamówień gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie złożonym do oferty, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów;
c) Za najważniejsze roboty, dla których należy przedstawić dowody, uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełniania warunku opisanego w p. 1.5.I.2/ SIWZ (sekcja III.2.3)) ogłoszenia).
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty lub oświadczenia
W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
6. Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 p. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 p. 4 – 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 p. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 p. 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
13. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 p. 5, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
I. Dodatkowe informacje dla wykonawców:
a) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
b) Zamawiający żąda złożenia dokumentu – w szczególności zobowiązania w oryginale z zachowaniem formy pisemnej.
c) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów winno być sporządzone, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu, który takie zobowiązanie podejmuje.
d) W przypadku, gdy inny podmiot, udostępnia dokumenty, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach art. 26 ust. 2b ustawy, dokumenty te muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
e) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach i potencjale innych podmiotów przy wykazaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.
f) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
g) Jeżeli zmiana, albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
h) Zamawiający dołącza do specyfikacji przykładowy wzór zobowiązania.
i) Zgodnie z § 1 ust. 6 p. 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.2.2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający informuje, że w przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu w celu spełnienia warunków w postępowaniu, o których mowa w p. 1.5.I.5/ SIWZ (sekcja III.2.2)) ogłoszenia) żąda załączenia do oferty dokumentu, o którym mowa w p. 1.6.I.5 SIWZ (sekcja III.2.1)) p. 5 ogłoszenia).
j) Zgodnie z § 1 ust. 6 p. 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.2.2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający w przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z zasobów innego podmiotu to w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, z których wynikać będzie:
— Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
— Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
— Charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
— Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.
k) Zamawiający żąda w przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu złożenia dokumentów, o których mowa w p. 1.6 II 6 – 12 SIWZ (sekcja III.2.1) p. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ogłoszenia) zgodnie z przepisami ustawy Pzp i ww. Rozporządzenia.
l) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
m) Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub innego podmiotu są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
n) Dokumenty z p. 1.6.I.1 SIWZ (sekcja III.2.1) p. 1 ogłoszenia) tj. „Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy Pzp” i z p. 1.7.a) SIWZ (sekcja III.2.1) pkt. I a) ogłoszenia) „Zobowiązanie” należy złożyć w formie oryginału z zachowaniem formy pisemnej.
o) Zamawiający poucza Wykonawców, że zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji w złożonych oświadczeniach i dokumentach do oferty grozi odpowiedzialnością karną i stanowi naruszenie art. 297 § 1 kk.
II. Tajemnica przedsiębiorstwa:
a) Zamawiający informuje, że zgodne z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
b) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
c) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem innych uczestników postępowania, powinny być złożone w następujący sposób:
oferta i ww. dokumenty, należy spakować w osobnych kopertach, a taki komplet spakować w kopertę zewnętrzną.
d) Zastrzegane dokumenty mają być trwale ze sobą połączone w sposób gwarantujący zachowanie poufności oznaczone słowem „Poufne lub tajemnica przedsiębiorstwa”.
e) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
f) Każda poprawka w treści złożonej oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, itp. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

g) Wszelkie informacje dotyczące postępowania zgodnie z Pzp będą udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego www.zdw.katowice.pl w zakładce zamówienia publiczne.

III. Wymagania w zakresie podwykonawstwa.
1. Definicja „umowy o podwykonawstwo”
Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcę a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. Przedmiotem zawieranej umowy musi być dostawa, usługa, robota budowlana, która jest związana z przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem Zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga aby w treści Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ wskazana została informacja o podwykonawstwie (część, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom lub podania nazw firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach art. 26 ust. 2b).
3. W przypadku gdy będzie zmiana podmiotu trzeciego (podwykonawcy), na którego zasoby wykonawca się powoływał na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany podmiot trzeci inny (podwykonawca) lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający informuje, że dokumenty składane, które wymagane są przez Zamawiającego w p. 1.7 SIWZ dla podmiotów trzecich mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu na termin – dzień składania ofert lub termin – dzień wnioskowania o zmianę. Formy składania dokumentów zgodnie z zapisami SIWZ dla postępowania.
4. W przypadku wykonywania części zamówienia przy pomocy podwykonawców w ciągu 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy należy przedłożyć Program Zapewnienia Jakości (wg wzoru załącznika nr 11 do SIWZ) wraz z Harmonogramem, który ma zawierać informacje takie jak:
— podział na części robót i zakres, który będzie wykonywany przez podwykonawców,
— informację co jest przedmiotem części zleconej podwykonawcom tj. czy umowa będzie na robotę budowlaną, usługę, dostawę,
— podanie cen za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.
5. Zgodnie z art. 143d ust. 1 p. 4) ustawy PZP, dowodem potwierdzającym zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom jest oświadczenie podwykonawcy, potwierdzające zapłatę za wykonanie zleconych mu robót, usług, dostaw, sporządzone na lub wg załącznika nr 12 do SIWZ, dowód uznania konta podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którego będzie wynikać za jaką część jest płatność i nazwa kontraktu. Oświadczenie lub dowód uznania będzie wymagane od każdego zatwierdzonego podwykonawcy lub dalszych podwykonawców do każdej faktury składanej Zamawiającemu przez Wykonawcę, począwszy od drugiej faktury.
6. Szczegółowe warunki postępowania dotyczące umów podwykonawstwa zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy.
7. Kopię umów z Wykonawcami, podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami składane przez Wykonawców do Zamawiającego mają być poświadczone za zgodność z oryginałem.
IV. Wymagania w zakresie wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w p. 1.6.II.pp. 7 – 9, 11 SIWZ (sekcja III.2.1) p. 7 – 9, 11 ogłoszenia) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),
— nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert),
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert)
b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w p. 1.6.II.pp. 10, 12 SIWZ (sekcja III.2.1)) p. 10, 12 ogłoszenia) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 p. 4 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp,
c) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w p. 1.6.II.pp. 7 -12 SIWZ, (sekcja III.2.1)) p. 7 – 12 ogłoszenia) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem;
d) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
V. Informacje dla wykonawców dotyczące protokołu postępowania:
a) Na podstawie ustawy PZP i Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 26.10.2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 223 poz. 1458), Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na pisemny wniosek Wykonawcy wg poniższych zasad:
— udostępnienie dokumentów następuje po złożeniu pisemnego wniosku, w którym należy określić sposób udostępnienia (np. wykonanie fotokopii);
— Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych informacji i dokumentów;
— udostępnienie dokumentów następuje w obecności pracownika Zamawiającego;
— bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu.
VI. Grupy kapitałowe
Zamawiający podaje niezbędne informacje dotyczące grup kapitałowych:
1. Definicja „grupy kapitałowej”
Przez pojęcie grupy kapitałowej Zamawiający rozumie, zgodnie z art. 4 p. 14 ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni poprzez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
2. Definicja „przedsiębiorcy”
Przez pojęcie przedsiębiorcy Zamawiający rozumie zgodnie z art. 4 p. 1 ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
b) osobą fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu;
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu p. 4, nad co najmniej jedynym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ww. ustawy.
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu p. 3 – z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji.
3. Definicja „związków przedsiębiorców”
Przez pojęcie związków przedsiębiorców Zamawiający rozumie zgodnie z art. 4 p. 2 ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w p. 1, jak również związki tych organizacji;
4. Definicja „przedsiębiorca dominujący”
Przez pojęcie przedsiębiorcy dominującego Zamawiający rozumie zgodnie z art. 4 p. 3 ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), przedsiębiorcę, który posiada kontrolę, w rozumieniu p. 4 nad innym przedsiębiorcą;
5. Definicja „przejęcie kontroli”
Przez pojęcie przejęcie kontroli Zamawiający rozumie zgodnie z art. 4 p. 4 ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 z późn. zm.), wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami;
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami;
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego);
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami;
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego);
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.
6. Zamawiający w celu określenia przez Wykonawcę przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa wyżej żąda złożenia „Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej”, na lub wg wzoru załącznika nr 9 do SIWZ.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia – nie spełnia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu oceny spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 94 000 000 PLN.

— w przypadku podania wartości polisy w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla niniejszego postępowania

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia – nie spełnia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tzn.:
posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie uszczegóławia opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1.6 pkt. 1. SIWZ i w pkt. III.2.1) 1. ogłoszenia o zamówieniu.
W celu oceny spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:
2 roboty budowlane w skład, których wchodziła budowa lub przebudowa drogi publicznej o łącznej wartości minimum 100 000 000 PLN brutto
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich/jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane w zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
a) przez wykonanie roboty Zamawiający rozumie: wystawienie protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu, który potwierdza ukończenie robót budowlanych.

b) w przypadku podania wartości za wykonanie usług w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla niniejszego postępowania.

Zamawiający nie uszczegóławia opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1.6 p. 1. SIWZ i w p. III.2.1) 1. ogłoszenia o zamówieniu.
W celu oceny spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia tj.:
4.1) 1 osobą (dyrektor kontraktu) posiadającą:
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe,
Doświadczenie: minimum 6 lat na stanowisku dyrektora kontraktu lub kierownika budowy, w ramach którego brała udział przy realizacji minimum 2 inwestycji polegających na budowie lub przebudowie drogi publicznej o łącznej wartości robót co najmniej 120 000 000 PLN brutto,
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać: nazwy zadań i ich wartości, pełnione stanowisko oraz lata doświadczenia.
4.2) 1 osobą (kierownik budowy) posiadającą:
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych),
Doświadczenie: minimum 6 lat na stanowisku kierownika budowy lub minimum 8 lat na stanowisku kierownika robót drogowych, w ramach którego brała udział przy realizacji minimum 2 inwestycji, polegających na budowie lub przebudowie drogi publicznej o łącznej wartości co najmniej 120 000 000 PLN brutto.
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać: nazwy zadań i ich wartości, pełnione stanowisko oraz lata doświadczenia.
4.3) 1 osobą (kierownik robót drogowych) posiadającą
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych),
Doświadczenie: minimum 6 lat na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych, w ramach którego brała udział przy realizacji minimum 2 inwestycji w skład, których wchodziła budowa lub przebudowa drogi publicznej o łącznej wartości robót co najmniej 100 000 000 PLN brutto,
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać: nazwy zadań i ich wartości, pełnione stanowisko oraz lata doświadczenia.
4.4) 1 osobą (kierownik robót mostowych) posiadającą
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych),
Doświadczenie: minimum 4 lata na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót mostowych, w ramach którego brała udział przy realizacji minimum 2 inwestycji polegających na budowie minimum 1 obiektu mostowego, w ramach robót polegających na budowie drogi publicznej o łącznej wartości robót mostowych co najmniej 50 000 000 PLN brutto;
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać: nazwy zadań i ich wartości, pełnione stanowisko oraz lata doświadczenia.
4.5) 1 osobą (kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych) posiadającą
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych),
Doświadczenie: minimum 2 lata na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań, nazwę stanowiska oraz lata doświadczenia.
4.6) 1 osobą (kierownik robót telekomunikacyjnych) posiadającą
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych),
Doświadczenie: minimum 2 lata na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań, nazwę stanowiska oraz lata doświadczenia.
4.7) 1 osobą (kierownik robót wodno – kanalizacyjnych) posiadającą
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych),
Doświadczenie: minimum 2 lata na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań, nazwę stanowiska oraz lata doświadczenia.
4.8) 1 osobą (kierownik robót gazowych) posiadającą
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych),
Doświadczenie: minimum 2 lata na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać nazwy zadań, nazwę stanowiska oraz lata doświadczenia.
4.9) 1 osobą (specjalista ds. rozliczeń) posiadającą
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
Doświadczenie: minimum 4 lata doświadczenia zawodowego przy rozliczaniu minimum 2 inwestycji, w skład których wchodziła budowa lub przebudowa drogi i obiektu mostowego o łącznej wartości robót co najmniej 100 000 000 PLN brutto;
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać: nazwy zadań i ich wartości, pełnione stanowisko oraz lata doświadczenia.
4.10) 1 osobą (pracownik ds. materiałowych – technolog) posiadającą
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne,
Doświadczenie: minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium drogowym przy bezpośrednim wykonywaniu badań i pomiarów dla branży drogowej / mostowej oraz minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku pracownika ds. materiałowych (technolog) przy realizacji minimum 1 zakończonej przy udziale tego pracownika inwestycji drogowej, w skład której wchodziła budowa lub przebudowa drogi i obiektu mostowego o łącznej wartości robót co najmniej 50 000 000 PLN brutto,
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać: nazwy zadań i ich wartości, pełnione stanowisko oraz lata doświadczenia.
4.11) 1 osobą (ds. ochrony środowiska) posiadającą
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe o profilu przyrodniczym,
Doświadczenie: minimum 4 lata doświadczenia zawodowego w zakresie nadzoru przyrodniczego,
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać: nazwę zadania dla którego był pełniony nadzór, oraz lata doświadczenia i profil wykształcenia wyższego, nazwa stanowiska.
4.12) 1 osobą (ornitolog) posiadającą
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe o profilu przyrodniczym,
Doświadczenie: minimum 4 lata doświadczenia zawodowego w zakresie nadzoru ornitologicznego,
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać: nazwę zadania dla którego był pełniony nadzór ornitologiczny, oraz lata doświadczenia i profil wykształcenia wyższego, nazwa stanowiska.
4.13) 1 osobą (herpetolog) posiadającą
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe o profilu przyrodniczym,
Doświadczenie: minimum 4 lata doświadczenia zawodowego w zakresie nadzoru herpetologicznego,
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać: nazwę zadania dla którego był pełniony nadzór herpetologicznego, oraz lata doświadczenia i profil wykształcenia wyższego, nazwa stanowiska.
4.14) 1 osobą (botanik) posiadającą
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe o profilu przyrodniczym,
Doświadczenie: minimum 4 lata doświadczenia zawodowego w zakresie nadzoru botanicznego,
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać: nazwę zadania dla którego był pełniony nadzór botaniczny, oraz lata doświadczenia i profil wykształcenia wyższego, nazwa stanowiska.
4.15) 1 osobą (ds. funduszy europejskich) posiadającą
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe,
Doświadczenie: minimum 4 lata doświadczenia zawodowego przy rozliczaniu minimum 2 inwestycji, w skład których wchodziła budowa lub przebudowa drogi i obiektu mostowego, współfinansowanych ze środków Europejskich o łącznej wartości robót co najmniej 100 000 000 PLN,
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem należy podać: nazwy zadań i ich wartości, pełnione stanowisko oraz lata doświadczenia i czy były finansowane ze środków Europejskich.
4.16) 1 osobą (geodeta) posiadającą
Kwalifikacje: uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1) geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, o których mowa w artykule 43 Ustawy z 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Doświadczenie: minimum 3 lata,
Wyjaśnienie: doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień w zakresie geodezji.
4.17) 1 osobą (geodeta) posiadającą
Kwalifikacje: uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2) rozgraniczanie i podział gruntów oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, o których mowa w artykule 43 Ustawy z 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Doświadczenie: minimum 3 lata,
Wyjaśnienie: doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień w zakresie geodezji.
4.18) 1 osobą (geodeta) posiadającą
Kwalifikacje: uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 4) geodezyjna obsługa inwestycji, o których mowa w artykule 43 Ustawy z 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Doświadczenie: minimum 3 lata,
Wyjaśnienie: doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień w zakresie geodezji.
4.19) 1 osobą (geolog) posiadającą
Kwalifikacje: kwalifikacje zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategoriach IV lub V,
Doświadczenie: minimum 4 lata,
Wyjaśnienie: doświadczenie liczone od dnia uzyskania uprawnień w zakresie geologii, należy podać: nazwę zadania, lata doświadczenia, nazwę stanowiska.
4.20) 1 osobą (geolog) posiadającą
Kwalifikacje: kwalifikacje zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategoriach VI lub VII,
Doświadczenie: minimum 4 lata,
Wyjaśnienie: doświadczenie liczone od dnia uzyskania uprawnień w zakresie geologii, należy podać: nazwę zadania, lata doświadczenia, nazwę stanowiska.
4.21) 1 osobą (archeolog) posiadającą
Kwalifikacje: tytuł zawodowy magistra po ukończeniu wyższych studiów na kierunku Archeologia,
Doświadczenie: minimum 12 miesięczna praktyka zawodowa w zakresie badań archeologicznych,
Wyjaśnienie: należy podać: nazwę zadania, lata doświadczenia, nazwę stanowiska.
Zamawiający informuje, że dopuszcza łączenie stanowisk dla osób wymienionych w p. 9 z 15; 11 z 12 lub z 13 lub z 14; 16 z 17 i 18; 19 z 20
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia – nie spełnia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena oferty. Waga 90

2. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WI-K/P/150702/1
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 20 PLN
Warunki i sposób płatności: Gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.9.2015 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 29.9.2015 - 9:15

Miejscowość:

40-609 Katowice, ul. Lechicka 24 siedziba zamawiającego – kancelaria – parter, sala przetargów.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
A) Zamawiający przewiduje ubiegać się o uzyskanie środków Unii Europejskiej w ramach RPO 2014 – 2020 na realizację przedmiotowego zamówienia.
Zgodnie z art. 93. ust. 1a. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
1. ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, (…).
B) Zamawiający zamieszcza informacje dotyczące zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia tj.: zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian ujęte w projekcie umowy:
— zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian:
zmiany umowy p. 32 umowy
32.1. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
32.2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud,
c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
32.3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w p. 32.2.
32.4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.
32.5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na podstawie p. 32.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie p. 32.2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie p. 32.4 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Konsultantowi i Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
32.6. Wniosek, o którym mowa w p. 32.5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
32.7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w p. 32.5, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w p. 28.2.1, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
32.8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
32.9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w p. 32.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w p. 32.8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.
32.10. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w p. 32.8 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.
32.11. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w p. 32.5 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.
32.12. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
32.13. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
32.14. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron Umowy.
32.15. Wykonawca bez zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem p. 32.14 d), nie może przenieść praw i obowiązków na inny podmiot.
Wynagrodzenie p. 4 umowy
4.2. Kosztorysie jest szacunkowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w p. 4.1. w zależności od zależnego przerobu i zmiany ilości robót wykonanych względem ilości robót założonych do wykonania.
4.11 W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie, o którym mowa w p. 4.1, może ulec odpowiednim zmianom.
4.12 Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w p. 4.11 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania Przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do Umowy.
C) Informacja o zamówieniach uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6).
Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in. przygotowanie terenu pod budowę, roboty geodezyjne, budowę, roboty drogowe, roboty ziemne, roboty mostowe roboty związane z wykonaniem docelowej organizacji ruchu oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, sygnalizację świetlną, odwodnienia korpusu drogowego, budowę, zabezpieczenie i przebudowę sieci uzbrojenia terenu.
D) Inne dokumenty, wchodzące w skład oferty, zgodnie z p. 1.16 SIWZ tj. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wypełniony opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy na lub wg wzoru Załącznika nr 2 do SIWZ.
2. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia).
3. Zbiorcze Zestawienie Kosztów, Wymagania Ogólne oraz Tabela Elementów Rozliczeniowych – Kosztorys Ofertowy, obejmujące wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zawarte w Tabelach Elementów Rozliczeniowych – Przedmiarach – Załącznik Nr 1 do SIWZ, Opisie Przedmiotu Zamówienia, dokumentacji.
4. Zobowiązanie w oryginale na lub wg wzoru Załącznika nr 10 do SIWZ i pozostałe dokumenty określone w p. 1.7 SIWZ (sekcja III.2.1)) p. I Dodatkowe informacje dla wykonawców ogłoszenia), w przypadku gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia korzysta zasobów innych podmiotów.
5. Kopia wadium zgodnie z p. 1.14 pp. 4) SIWZ (sekcja III.1.1)) A ogłoszenia).
E) Zamawiający informuje, że będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania usługi w wysokości 10 %. ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto). Szczegóły informacji o zabezpieczeniu zostały opisane w SIWZ w p. 1.25.
F) Informacja dodatkowa o terminie wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: termin zakończenia robót budowlanych 30 miesięcy od dnia podpisania umowy; zadanie należy zakończyć i rozliczyć w terminie 31 miesięcy od dnia podpisania umowy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami określonymi w Dziale VI ustawy:
1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określone w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 3 i 4 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.8.2015
TI Tytuł Polska-Katowice: Roboty budowlane w zakresie obwodnic
ND Nr dokumentu 311769-2015
PD Data publikacji 05/09/2015
OJ Dz.U. S 172
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 03/09/2015
DT Termin 29/09/2015
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111100 - Roboty w zakresie burzenia
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300 - Roboty rozbiórkowe
45112500 - Usuwanie gleby
45112700 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112730 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221113 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
45233150 - Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233200 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233280 - Wznoszenie barier drogowych
45246000 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
45247270 - Budowa zbiorników
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
OC Pierwotny kod CPV 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111100 - Roboty w zakresie burzenia
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300 - Roboty rozbiórkowe
45112500 - Usuwanie gleby
45112700 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112730 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221113 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
45233150 - Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233200 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233280 - Wznoszenie barier drogowych
45246000 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
45247270 - Budowa zbiorników
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
RC Kod NUTS PL22

05/09/2015    S172    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Roboty budowlane w zakresie obwodnic

2015/S 172-311769

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, Wydział Kontraktów, Osoba do kontaktów: Justyna Cichocka, Katowice 40-609, POLSKA. Tel.: +48 327819211. Faks: +48 327819200. E-mail: kontrakty@zdw.katowice.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.8.2015, 2015/S 158-290110)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233122, 45100000, 45112500, 45111100, 45111300, 45111200, 45233000, 45230000, 45233220, 45112730, 45233200, 45112700, 45221121, 45221111, 45221113, 45231400, 45316110, 45247270, 45231300, 45246000, 45231220, 45231600, 45112710, 45233120, 45233150, 45233280

Roboty budowlane w zakresie obwodnic

Przygotowanie terenu pod budowę

Usuwanie gleby

Roboty w zakresie burzenia

Roboty rozbiórkowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Roboty w zakresie kształtowania terenu

Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Budowa zbiorników

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Roboty budowlane w zakresie gazociągów

Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Roboty w zakresie budowy dróg

Roboty w zakresie regulacji ruchu

Wznoszenie barier drogowych

Zamiast: 

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn.:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (jeżeli dotyczy):

W celu oceny spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 94 000 000 PLN.

— w przypadku podania wartości polisy w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla niniejszego postępowania

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia – nie spełnia.

VI.3) Informacje dodatkowe:

A) Zamawiający przewiduje ubiegać się o uzyskanie środków Unii Europejskiej w ramach RPO 2014 – 2020 na realizację przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z art. 93. ust. 1a. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

1. ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, (…).

B) zamawiający zamieszcza informacje dotyczące zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia tj.: zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian ujęte w projekcie umowy:

— zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian:

zmiany umowy p. 32 umowy

32.1. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

32.2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud,

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

32.3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w p. 32.2.

32.4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

32.5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na podstawie p. 32.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie p. 32.2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie p. 32.4 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Konsultantowi i Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

32.6. Wniosek, o którym mowa w p. 32.5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

32.7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w p. 32.5, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w p. 28.2.1, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

32.8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

32.9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w p. 32.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w p. 32.8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

32.10. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w p. 32.8 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

32.11. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w p. 32.5 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

32.12. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

32.13. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.

32.14. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron Umowy.

32.15. Wykonawca bez zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem p. 32.14 d), nie może przenieść praw i obowiązków na inny podmiot.

Wynagrodzenie p. 4 umowy

4.2. Kosztorysie jest szacunkowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w p. 4.1. w zależności od zależnego przerobu i zmiany ilości robót wykonanych względem ilości robót założonych do wykonania.

4.11 W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie, o którym mowa w p. 4.1, może ulec odpowiednim zmianom.

4.12 Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w p. 4.11 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania Przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do Umowy.

C) Informacja o zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6).

Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in. przygotowanie terenu pod budowę, roboty geodezyjne, budowę, roboty drogowe, roboty ziemne, roboty mostowe roboty związane z wykonaniem docelowej organizacji ruchu oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, sygnalizację świetlną, odwodnienia korpusu drogowego, budowę, zabezpieczenie i przebudowę sieci uzbrojenia terenu.

D) Inne dokumenty, wchodzące w skład oferty, zgodnie z p. 1.16 SIWZ tj. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wypełniony opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy na lub wg wzoru Załącznika nr 2 do SIWZ.

2. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia).

3. Zbiorcze Zestawienie Kosztów, Wymagania Ogólne oraz Tabela Elementów Rozliczeniowych – Kosztorys Ofertowy, obejmujące wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zawarte w Tabelach Elementów Rozliczeniowych – Przedmiarach – Załącznik Nr 1 do SIWZ, Opisie Przedmiotu Zamówienia, dokumentacji.

4. Zobowiązanie w oryginale na lub wg wzoru Załącznika nr 10 do SIWZ i pozostałe dokumenty określone w p. 1.7 SIWZ (sekcja III.2.1) p. I Dodatkowe informacje dla wykonawców ogłoszenia), w przypadku gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia korzysta zasobów innych podmiotów.

5. Kopia wadium zgodnie z p. 1.14 pp. 4) SIWZ (sekcja III.1.1) A ogłoszenia).

E) Zamawiający informuje, że będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania usługi w wysokości 10 %. ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto). Szczegóły informacji o zabezpieczeniu zostały opisane w SIWZ w p. 1.25.

F) Informacja dodatkowa o terminie wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: termin zakończenia robót budowlanych 30 miesięcy od dnia podpisania umowy; zadanie należy zakończyć i rozliczyć w terminie 31 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Powinno być: 

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn.:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (jeżeli dotyczy):

W celu oceny spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000 000 PLN.

— w przypadku podania wartości polisy w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla niniejszego postępowania

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia – nie spełnia.

VI.3) Informacje dodatkowe:

A) Zamawiający przewiduje ubiegać się o uzyskanie środków Unii Europejskiej w ramach RPO 2014 – 2020 na realizację przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z art. 93. ust. 1a. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

1. ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, (…).

B) zamawiający zamieszcza informacje dotyczące zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia tj.: zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian ujęte w projekcie umowy:

1. zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian:

zmiany umowy p. 32 umowy

32.1 Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

32.2 Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud,

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

32.3 Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w p. 32.2.

32.4 Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

32.5 Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na podstawie p. 32.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie p. 32.2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie p. 32.4 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Konsultantowi i Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

32.6 Wniosek, o którym mowa w p. 32.5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

32.7 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w p. 32.5, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w p. 28.2.1, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

32.8 Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

32.9 Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w p. 32.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w p. 32.8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

32.10 Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w p. 32.8 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

32.11 W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w p. 32.5 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

32.12 W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

32.13 Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.

32.14 W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

e) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

f) danych teleadresowych,

g) danych rejestrowych,

h) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron Umowy.

32.15 Wykonawca bez zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem p. 32.14 d), nie może przenieść praw i obowiązków na inny podmiot.

Wynagrodzenie p. 4 umowy

4.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy. Zakres robót zawarty w Kosztorysie jest szacunkowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w p. 4.1. w zależności od zależnego przerobu i zmiany ilości robót wykonanych względem ilości robót założonych do wykonania.

4.11 W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie, o którym mowa w p. 4.1, może ulec odpowiednim zmianom.

4.12 Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w p. 4.11 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania Przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do Umowy.

C) Informacja o zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6).

Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in. przygotowanie terenu pod budowę, roboty geodezyjne, budowę, roboty drogowe, roboty ziemne, roboty mostowe roboty związane z wykonaniem docelowej organizacji ruchu oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, sygnalizację świetlną, odwodnienia korpusu drogowego, budowę, zabezpieczenie i przebudowę sieci uzbrojenia terenu.

D) Inne dokumenty, wchodzące w skład oferty, zgodnie z p. 1.16 SIWZ tj. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wypełniony opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy na lub wg wzoru Załącznika nr 2 do SIWZ.

2. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia).

3. Zbiorcze Zestawienie Kosztów, Wymagania Ogólne oraz Tabela Elementów Rozliczeniowych – Kosztorys Ofertowy, obejmujące wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zawarte w Tabelach Elementów Rozliczeniowych – Przedmiarach – Załącznik Nr 1 do SIWZ, Opisie Przedmiotu Zamówienia, dokumentacji.

4. Zobowiązanie w oryginale na lub wg wzoru Załącznika nr 10 do SIWZ i pozostałe dokumenty określone w p. 1.7 SIWZ (sekcja III.2.1) p. I Dodatkowe informacje dla wykonawców ogłoszenia), w przypadku gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia korzysta zasobów innych podmiotów.

5. Kopia wadium zgodnie z p. 1.14 pp. 4) SIWZ (sekcja III.1.1) A ogłoszenia).

E) Zamawiający informuje, że będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania usługi w wysokości 10 %. ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto). Szczegóły informacji o zabezpieczeniu zostały opisane w SIWZ w p. 1.25.

F) Informacja dodatkowa o terminie wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: termin zakończenia robót budowlanych 30 miesięcy od dnia podpisania umowy; zadanie należy zakończyć i rozliczyć w terminie 31 miesięcy od dnia podpisania umowy.


TI Tytuł Polska-Katowice: Roboty budowlane w zakresie obwodnic
ND Nr dokumentu 335259-2015
PD Data publikacji 24/09/2015
OJ Dz.U. S 185
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 22/09/2015
DT Termin 14/10/2015
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111100 - Roboty w zakresie burzenia
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300 - Roboty rozbiórkowe
45112500 - Usuwanie gleby
45112700 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112730 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221113 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
45233150 - Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233200 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233280 - Wznoszenie barier drogowych
45246000 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
45247270 - Budowa zbiorników
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
OC Pierwotny kod CPV 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111100 - Roboty w zakresie burzenia
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300 - Roboty rozbiórkowe
45112500 - Usuwanie gleby
45112700 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112730 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221113 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
45233150 - Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233200 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233280 - Wznoszenie barier drogowych
45246000 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
45247270 - Budowa zbiorników
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
RC Kod NUTS PL22

24/09/2015    S185    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Roboty budowlane w zakresie obwodnic

2015/S 185-335259

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, Wydział Kontraktów, Osoba do kontaktów: Justyna Cichocka, Katowice 40-609, POLSKA. Tel.: +48 327819211. Faks: +48 327819200. E-mail: kontrakty@zdw.katowice.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.8.2015, 2015/S 158-290110)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233122, 45100000, 45112500, 45111100, 45111300, 45111200, 45233000, 45230000, 45233220, 45112730, 45233200, 45112700, 45221121, 45221111, 45221113, 45231400, 45316110, 45247270, 45231300, 45246000, 45231220, 45231600, 45112710, 45233120, 45233150, 45233280

Roboty budowlane w zakresie obwodnic

Przygotowanie terenu pod budowę

Usuwanie gleby

Roboty w zakresie burzenia

Roboty rozbiórkowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Roboty w zakresie kształtowania terenu

Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Budowa zbiorników

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Roboty budowlane w zakresie gazociągów

Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Roboty w zakresie budowy dróg

Roboty w zakresie regulacji ruchu

Wznoszenie barier drogowych

Zamiast: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

A. Informacje o wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 4 000 000 PLN.

Formy wniesienia wadium:

a) pieniądz;

b) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancje bankowe;

d) gwarancje ubezpieczeniowe;

e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o wadium:

1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 9:00 dnia 29.9.2015 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O/ KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700.

4) Zamawiający informuje, że kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wniesionego wadium należy dołączyć do oferty.

5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity ze zm.).

6) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.

9) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy:

a) nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby,

b) nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium,

c) nazwę Beneficjenta,

d) kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją,

e) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty,

f) okres obowiązywania,

g) warunki wygaśnięcia,

h) okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą,

i) gwarancja musi być podpisana przez osoby/ę uprawnioną zgodnie z zasadami reprezentacji Gwaranta.

10) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w kancelarii przed terminem składania ofert.

B. Informacje o gwarancji i rękojmi:

Zgodnie z postanowieniami umowy:

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres ……………….. miesięcy od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC. Okres rękojmi będzie zrównany z okresem zaoferowanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym gwarancji jakości.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres ……………….. miesięcy zaoferowany w Formularzy Ofertowym, licząc od daty odbioru końcowego robót na warunkach określonych w Załączniku nr 13 do SIWZ.

C. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia:

Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art. 147 ustawy) zwane dalej zabezpieczeniem, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2) Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy Pzp zabezpieczenie ustala się w wysokości: 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto).

3) Zabezpieczenie zgodnie z art. 148 ustawy Pzp musi być wniesione przed zawarciem umowy, wg wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku niżej wymienionych formach:

1. Pieniądzu – na konto zamawiającego:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. I O/ Katowice Nr 96124013301111000023040696.

2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

3. Gwarancjach bankowych.

4. Gwarancjach ubezpieczeniowych.

5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenia wymienione wyżej w p. 2÷5 (poręczenia i gwarancje) muszą zawierać:

nazwę i adres wystawcy (gwaranta, poręczyciela),

nazwę i adres dającego zlecenie (wykonawcy),

nazwę i adres zamawiającego (beneficjenta),

określenie zabezpieczonej umowy (nr postępowania i tytuł),

kwotę zabezpieczenia,

okresy na które udzielono zabezpieczenia (wg treści umowy),

zobowiązanie gwaranta (poręczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty żądanej kwoty na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych Umową.

4) Gwarancja musi być opłacona na cały okres obowiązywania.

5) Gwarancja nie może zawierać żadnych klauzul obciążających zamawiającego (beneficjenta). Obowiązkiem zamawiającego jest wyliczenie kwoty i wezwanie wykonawcy do wypełnienia wszystkich warunków umowy.

6) Oryginał gwarancji musi być przekazany zamawiającemu przed podpisaniem Umowy.

7) Zgłoszenie się wykonawcy w wyznaczonym terminie do podpisania umowy z gwarancją nie spełniającą ww. warunków jest jednoznaczne z nie złożeniem w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Skutkiem tego będzie nie podpisanie umowy i przepadek wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 p.2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

W sprawach nieuregulowanych wyżej zastosowanie mają przepisy art. 148 do 151 ustawy – Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

29.9.2015 (9:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

29.9.2015 (9:15)

Powinno być: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

A. Informacje o wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 4 000 000 PLN.

Formy wniesienia wadium:

a) pieniądz;

b) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancje bankowe;

d) gwarancje ubezpieczeniowe;

e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o wadium:

1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert;

2) wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 9:00 14.10.2015 oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego;

3) w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO S.A. I O/ Katowice nr 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700;

4) Zamawiający informuje, że kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wniesionego wadium należy dołączyć do oferty;

5) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity ze zm.);

6) w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę;

7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych;

8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp;

9) wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy:

a) nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby;

b) nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium;

c) nazwę Beneficjenta;

d) kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją;

e) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty;

f) okres obowiązywania;

g) warunki wygaśnięcia;

h) okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą;

i) gwarancja musi być podpisana przez osoby/ę uprawnioną zgodnie z zasadami reprezentacji Gwaranta;

10) wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w kancelarii przed terminem składania ofert.

B. Informacje o gwarancji i rękojmi: zgodnie z postanowieniami umowy:

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres ……………….. miesięcy od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC. Okres rękojmi będzie zrównany z okresem zaoferowanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym gwarancji jakości;

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres ……………….. miesięcy zaoferowany w Formularzy Ofertowym, licząc od daty odbioru końcowego robót na warunkach określonych w Załączniku nr 13 do SIWZ.

C. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia: Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art. 147 ustawy) zwane dalej zabezpieczeniem, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2) Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy Pzp zabezpieczenie ustala się w wysokości: 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto).

3) Zabezpieczenie zgodnie z art. 148 ustawy Pzp musi być wniesione przed zawarciem umowy, wg wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku niżej wymienionych formach:

1. pieniądzu – na konto zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I O/ Katowice Nr 96124013301111000023040696;

2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3. gwarancjach bankowych;

4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenia wymienione wyżej w p. 2–5 (poręczenia i gwarancje) muszą zawierać:

— nazwę i adres wystawcy (gwaranta, poręczyciela),

— nazwę i adres dającego zlecenie (wykonawcy),

— nazwę i adres zamawiającego (beneficjenta),

— określenie zabezpieczonej umowy (nr postępowania i tytuł),

— kwotę zabezpieczenia,

— okresy na które udzielono zabezpieczenia (wg treści umowy),

— zobowiązanie gwaranta (poręczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty żądanej kwoty na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych Umową.

4) Gwarancja musi być opłacona na cały okres obowiązywania.

5) Gwarancja nie może zawierać żadnych klauzul obciążających zamawiającego (beneficjenta). Obowiązkiem zamawiającego jest wyliczenie kwoty i wezwanie wykonawcy do wypełnienia wszystkich warunków umowy.

6) Oryginał gwarancji musi być przekazany zamawiającemu przed podpisaniem Umowy.

7) Zgłoszenie się wykonawcy w wyznaczonym terminie do podpisania umowy z gwarancją nie spełniającą ww. warunków jest jednoznaczne z nie złożeniem w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Skutkiem tego będzie nie podpisanie umowy i przepadek wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 p.2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

W sprawach nieuregulowanych wyżej zastosowanie mają przepisy art. 148 do 151 ustawy – Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

14.10.2015 (9:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

14.10.2015 (9:15)


TI Tytuł Polska-Katowice: Roboty budowlane w zakresie obwodnic
ND Nr dokumentu 358464-2015
PD Data publikacji 13/10/2015
OJ Dz.U. S 198
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 08/10/2015
DT Termin 03/11/2015
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111100 - Roboty w zakresie burzenia
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300 - Roboty rozbiórkowe
45112500 - Usuwanie gleby
45112700 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112730 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221113 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
45233150 - Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233200 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233280 - Wznoszenie barier drogowych
45246000 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
45247270 - Budowa zbiorników
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
OC Pierwotny kod CPV 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111100 - Roboty w zakresie burzenia
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300 - Roboty rozbiórkowe
45112500 - Usuwanie gleby
45112700 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112730 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221113 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
45233150 - Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233200 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233280 - Wznoszenie barier drogowych
45246000 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
45247270 - Budowa zbiorników
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
RC Kod NUTS PL22

13/10/2015    S198    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Roboty budowlane w zakresie obwodnic

2015/S 198-358464

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, Wydział Kontraktów, Osoba do kontaktów: Justyna Cichocka, Katowice 40-609, POLSKA. Tel.: +48 327819211. Faks: +48 327819200. E-mail: kontrakty@zdw.katowice.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.8.2015, 2015/S 158-290110)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233122, 45100000, 45112500, 45111100, 45111300, 45111200, 45233000, 45230000, 45233220, 45112730, 45233200, 45112700, 45221121, 45221111, 45221113, 45231400, 45316110, 45247270, 45231300, 45246000, 45231220, 45231600, 45112710, 45233120, 45233150, 45233280

Roboty budowlane w zakresie obwodnic

Przygotowanie terenu pod budowę

Usuwanie gleby

Roboty w zakresie burzenia

Roboty rozbiórkowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Roboty w zakresie kształtowania terenu

Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Budowa zbiorników

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Roboty budowlane w zakresie gazociągów

Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Roboty w zakresie budowy dróg

Roboty w zakresie regulacji ruchu

Wznoszenie barier drogowych

Zamiast: 

VI.3) Informacje dodatkowe:

A. Zamawiający przewiduje ubiegać się o uzyskanie środków Unii Europejskiej w ramach RPO 2014 – 2020 na realizację przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z art. 93. ust. 1a. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

1. ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, (…).

B. ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA TJ.: ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONANIA ZMIAN UJĘTE W PROJEKCIE UMOWY:

— ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONANIA ZMIAN:

ZMIANY UMOWY P. 32 UMOWY

32.1. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

32.2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud,

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

32.3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w p. 32.2.

32.4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

32.5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na podstawie p. 32.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie p. 32.2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie p. 32.4 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Konsultantowi i Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

32.6. Wniosek, o którym mowa w p. 32.5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

32.7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w p. 32.5, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w p. 28.2.1, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

32.8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

32.9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w p. 32.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w p. 32.8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

32.10. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w p. 32.8 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

32.11. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w p. 32.5 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

32.12. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

32.13. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.

32.14. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron Umowy.

32.15. Wykonawca bez zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem p. 32.14 d), nie może przenieść praw i obowiązków na inny podmiot.

WYNAGRODZENIE P. 4 UMOWY

4.2. Kosztorysie jest szacunkowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w p. 4.1. w zależności od zależnego przerobu i zmiany ilości robót wykonanych względem ilości robót założonych do wykonania.

4.11 W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie, o którym mowa w p. 4.1, może ulec odpowiednim zmianom.

4.12 Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w p. 4.11 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania Przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do Umowy

C. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6).

Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in. przygotowanie terenu pod budowę, roboty geodezyjne, budowę, roboty drogowe, roboty ziemne, roboty mostowe roboty związane z wykonaniem docelowej organizacji ruchu oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, sygnalizację świetlną, odwodnienia korpusu drogowego, budowę, zabezpieczenie i przebudowę sieci uzbrojenia terenu.

D. INNE DOKUMENTY, WCHODZĄCE W SKŁAD OFERTY, zgodnie z p. 1.16 SIWZ tj. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wypełniony opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy na lub wg wzoru Załącznika nr 2 do SIWZ.

2. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia).

3. Zbiorcze Zestawienie Kosztów, Wymagania Ogólne oraz Tabela Elementów Rozliczeniowych – Kosztorys Ofertowy, obejmujące wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zawarte w Tabelach Elementów Rozliczeniowych – Przedmiarach – Załącznik Nr 1 do SIWZ, Opisie Przedmiotu Zamówienia, dokumentacji.

4. Zobowiązanie w oryginale na lub wg wzoru Załącznika nr 10 do SIWZ i pozostałe dokumenty określone w p. 1.7 SIWZ (sekcja III.2.1) p. I Dodatkowe informacje dla wykonawców ogłoszenia), w przypadku gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia korzysta zasobów innych podmiotów.

5. Kopia wadium zgodnie z p. 1.14 pp. 4) SIWZ (sekcja III.1.1) A ogłoszenia).

E. Zamawiający informuje, że będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania usługi w wysokości 10 %. ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto). Szczegóły informacji o zabezpieczeniu zostały opisane w SIWZ w p. 1.25.

F. Informacja dodatkowa o terminie wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: termin zakończenia robót budowlanych 30 miesięcy od dnia podpisania umowy; zadanie należy zakończyć i rozliczyć w terminie 31 miesięcy od dnia podpisania umowy.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

A. Informacje o wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 4 000 000,00 zł.

Formy wniesienia wadium:

a) pieniądz;

b) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancje bankowe;

d) gwarancje ubezpieczeniowe;

e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o wadium:

1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 09:00 dnia 29.09.2015 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O/ KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700.

4) Zamawiający informuje, że kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wniesionego wadium należy dołączyć do oferty.

5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity ze zm.).

6) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP.

9) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy:

a) nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby,

b) nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium,

c) nazwę Beneficjenta,

d) kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją,

e) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty,

f) okres obowiązywania,

g) warunki wygaśnięcia,

h) okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą,

i) gwarancja musi być podpisana przez osoby/ę uprawnioną zgodnie z zasadami reprezentacji Gwaranta.

10) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w kancelarii przed terminem składania ofert.

B. Informacje o gwarancji i rękojmi:

Zgodnie z postanowieniami umowy:

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres ……………….. miesięcy od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC. Okres rękojmi będzie zrównany z okresem zaoferowanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym gwarancji jakości.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres ……………….. miesięcy zaoferowany w Formularzy Ofertowym, licząc od daty odbioru końcowego robót na warunkach określonych w Załączniku nr 13 do SIWZ.

C. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia:

Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art. 147 ustawy) zwane dalej zabezpieczeniem, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2) Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy PZP zabezpieczenie ustala się w wysokości: 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto).

3) Zabezpieczenie zgodnie z art. 148 ustawy PZP musi być wniesione przed zawarciem umowy, wg wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku niżej wymienionych formach:

1. Pieniądzu – na konto zamawiającego:

Bank POLSKA KASA OPIEKI S.A. I O/ Katowice Nr 96124013301111000023040696.

2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

3. Gwarancjach bankowych.

4. Gwarancjach ubezpieczeniowych.

5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenia wymienione wyżej w p. 2÷5 (poręczenia i gwarancje) muszą zawierać:

nazwę i adres wystawcy (gwaranta, poręczyciela),

nazwę i adres dającego zlecenie (wykonawcy),

nazwę i adres zamawiającego (beneficjenta),

określenie zabezpieczonej umowy (nr postępowania i tytuł),

kwotę zabezpieczenia,

okresy na które udzielono zabezpieczenia (wg treści umowy),

zobowiązanie gwaranta (poręczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty żądanej kwoty na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych Umową.

4) Gwarancja musi być opłacona na cały okres obowiązywania.

5) Gwarancja nie może zawierać żadnych klauzul obciążających zamawiającego (beneficjenta). Obowiązkiem zamawiającego jest wyliczenie kwoty i wezwanie wykonawcy do wypełnienia wszystkich warunków umowy.

6) Oryginał gwarancji musi być przekazany zamawiającemu przed podpisaniem Umowy.

7) Zgłoszenie się wykonawcy w wyznaczonym terminie do podpisania umowy z gwarancją nie spełniającą ww. warunków jest jednoznaczne z nie złożeniem w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Skutkiem tego będzie nie podpisanie umowy i przepadek wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 p.2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

W sprawach nieuregulowanych wyżej zastosowanie mają przepisy art. 148 do 151 ustawy – Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

14.10.2015 (9:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

14.10.2015 (9:15)

Powinno być: 

VI.3) Informacje dodatkowe:

A. Zamawiający przewiduje ubiegać się o uzyskanie środków Unii Europejskiej w ramach RPO 2014 – 2020 na realizację przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z art. 93. ust. 1a. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

1. ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, (…).

B. Zamawiający zamieszcza informacje dotyczące zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia tj.: zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian ujęte w projekcie umowy:

— zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian:

zmiany umowy p. 32 umowy

32.1 Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

32.2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud,

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

32.3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w p. 32.2.

32.4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

32.5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na podstawie p. 32.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie p. 32.2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie p. 32.4 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Konsultantowi i Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

32.6. Wniosek, o którym mowa w p. 32.5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

32.7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w p. 32.5, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w p. 28.2.1, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

32.8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

32.9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w p. 32.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w p. 32.8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

32.10. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w p. 32.8 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

32.11. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w p. 32.5 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

32.12. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji wnioskowanej zmiany. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności żądania Wykonawcy w zakresie zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, rozliczenie przedmiotowego wynagrodzenia nastąpi w zależności od okoliczności albo z Kwoty Tymczasowej, o której mowa w p. 4.1 albo na podstawie odrębnej umowy zgodnie z p. 2.5 Umowy.

32.13. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.

32.14. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron Umowy.

32.15. Wykonawca bez zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem p. 32.14 d), nie może przenieść praw i obowiązków na inny podmiot.

32.16. Kwota Tymczasowa może być w każdym czasie zmniejszona zgodnie z decyzjami Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca zobowiązany jest do podpisania aneksu do Umowy zmniejszającego wysokość Kwoty Tymczasowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 14 dni. Odmowa podpisania aneksu stanowi nienależyte wykonanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karami umownymi wskazanymi w p. 37.1.t).

32.17. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o zmniejszeniu wysokości Kwoty Tymczasowej Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu. Wykonawca oświadcza, iż nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu zmniejszenia Kwoty Tymczasowej.

Wynagrodzenie p. 4 umowy

4.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy. Zakres robót zawarty w Kosztorysie jest szacunkowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 4.1 w zależności od faktycznego przerobu i zmiany ilości robót wykonanych względem ilości robót założonych do wykonania.

4.11 W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie, o którym mowa w p. 4.1, może ulec odpowiednim zmianom.

4.12 Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w p. 4.11 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania Przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do Umowy

C. Informacja o zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt 6).

Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować m.in. przygotowanie terenu pod budowę, roboty geodezyjne, budowę, roboty drogowe, roboty ziemne, roboty mostowe roboty związane z wykonaniem docelowej organizacji ruchu oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, sygnalizację świetlną, odwodnienia korpusu drogowego, budowę, zabezpieczenie i przebudowę sieci uzbrojenia terenu.

D. Inne dokumenty, wchodzące w skład oferty, zgodnie z p. 1.16 SIWZ tj. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wypełniony opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy na lub wg wzoru Załącznika nr 2 do SIWZ.

2. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia).

3. Zbiorcze Zestawienie Kosztów, Wymagania Ogólne oraz Tabela Elementów Rozliczeniowych – Kosztorys Ofertowy, obejmujące wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zawarte w Tabelach Elementów Rozliczeniowych – Przedmiarach – Załącznik Nr 1 do SIWZ, Opisie Przedmiotu Zamówienia, dokumentacji.

4. Zobowiązanie w oryginale na lub wg wzoru Załącznika nr 10 do SIWZ i pozostałe dokumenty określone w p. 1.7 SIWZ (sekcja III.2.1) p. I Dodatkowe informacje dla wykonawców ogłoszenia), w przypadku gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia korzysta zasobów innych podmiotów.

5. Kopia wadium zgodnie z p. 1.14 pp. 4) SIWZ (sekcja III.1.1) A ogłoszenia).

E. Zamawiający informuje, że będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania usługi w wysokości 10 %. ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto). Szczegóły informacji o zabezpieczeniu zostały opisane w SIWZ w p. 1.25.

F. Informacja dodatkowa o terminie wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: termin zakończenia robót budowlanych 30 miesięcy od dnia podpisania umowy; zadanie należy zakończyć i rozliczyć w terminie 31 miesięcy od dnia podpisania umowy.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

A. Informacje o wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 4 000 000,00 PLN

Formy wniesienia wadium:

a) pieniądz;

b) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancje bankowe;

d) gwarancje ubezpieczeniowe;

e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o wadium:

1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 09:00 dnia 3.11.2015 oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O/ KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700.

4) Zamawiający informuje, że kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wniesionego wadium należy dołączyć do oferty.

5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity ze zm.).

6) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP.

9) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy:

a) nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby,

b) nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium,

c) nazwę Beneficjenta,

d) kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją,

e) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty,

f) okres obowiązywania,

g) warunki wygaśnięcia,

h) okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą,

i) gwarancja musi być podpisana przez osoby/ę uprawnioną zgodnie z zasadami reprezentacji Gwaranta.

10) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w kancelarii przed terminem składania ofert.

B. Informacje o gwarancji i rękojmi:

Zgodnie z postanowieniami umowy:

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres ……………….. miesięcy od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC. Okres rękojmi będzie zrównany z okresem zaoferowanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym gwarancji jakości.

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres ……………….. miesięcy zaoferowany w Formularzy Ofertowym, licząc od daty odbioru końcowego robót na warunkach określonych w Załączniku nr 13 do SIWZ.

C. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia:

Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art. 147 ustawy) zwane dalej zabezpieczeniem, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2) Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy PZP zabezpieczenie ustala się w wysokości: 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto).

3) Zabezpieczenie zgodnie z art. 148 ustawy PZP musi być wniesione przed zawarciem umowy, wg wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku niżej wymienionych formach:

1. Pieniądzu – na konto zamawiającego:

Bank POLSKA KASA OPIEKI S.A. I O/ Katowice Nr 96124013301111000023040696.

2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

3. Gwarancjach bankowych.

4. Gwarancjach ubezpieczeniowych.

5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenia wymienione wyżej w p. 2÷5 (poręczenia i gwarancje) muszą zawierać:

nazwę i adres wystawcy (gwaranta, poręczyciela),

nazwę i adres dającego zlecenie (wykonawcy),

nazwę i adres zamawiającego (beneficjenta),

określenie zabezpieczonej umowy (nr postępowania i tytuł),

kwotę zabezpieczenia,

okresy na które udzielono zabezpieczenia (wg treści umowy),

zobowiązanie gwaranta (poręczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty żądanej kwoty na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych Umową.

4) Gwarancja musi być opłacona na cały okres obowiązywania.

5) Gwarancja nie może zawierać żadnych klauzul obciążających zamawiającego (beneficjenta). Obowiązkiem zamawiającego jest wyliczenie kwoty i wezwanie wykonawcy do wypełnienia wszystkich warunków umowy.

6) Oryginał gwarancji musi być przekazany zamawiającemu przed podpisaniem Umowy.

7) Zgłoszenie się wykonawcy w wyznaczonym terminie do podpisania umowy z gwarancją nie spełniającą ww. warunków jest jednoznaczne z nie złożeniem w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Skutkiem tego będzie nie podpisanie umowy i przepadek wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 p.2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

W sprawach nieuregulowanych wyżej zastosowanie mają przepisy art. 148 do 151 ustawy – Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

3.11.2015 (9:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

3.11.2015 (9:15)


TI Tytuł Polska-Katowice: Roboty budowlane w zakresie obwodnic
ND Nr dokumentu 82238-2016
PD Data publikacji 11/03/2016
OJ Dz.U. S 50
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 09/03/2016
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111100 - Roboty w zakresie burzenia
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300 - Roboty rozbiórkowe
45112500 - Usuwanie gleby
45112700 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112730 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221113 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
45233150 - Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233200 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233280 - Wznoszenie barier drogowych
45246000 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
45247270 - Budowa zbiorników
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
OC Pierwotny kod CPV 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111100 - Roboty w zakresie burzenia
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300 - Roboty rozbiórkowe
45112500 - Usuwanie gleby
45112700 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112730 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221113 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
45233150 - Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233200 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233280 - Wznoszenie barier drogowych
45246000 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
45247270 - Budowa zbiorników
45316110 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
RC Kod NUTS PL22
IA Adres internetowy (URL) www.zdw.katowice.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

11/03/2016    S50    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Roboty budowlane w zakresie obwodnic

2016/S 050-082238

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
Punkt kontaktowy: Wydział Kontraktów
Osoba do kontaktów: Justyna Cichocka
40-609 Katowice
Polska
Tel.: +48 327819211
E-mail: kontrakty@zdw.katowice.pl
Faks: +48 327819200

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdw.katowice.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I „Budowa obwodnicy miejscowości Myszków”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: MYSZKÓW.

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I „Budowa obwodnicy miejscowości Myszków”.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na docinku od DK 1 do DK 78, etap I „Budowa obwodnicy miejscowości Myszków”, droga klasy G o długości ok. 8,4 km wraz z przebudową istniejącej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej oraz budową dróg towarzyszących. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i dokumentacji projektowej.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233122, 45100000, 45112500, 45111100, 45111300, 45111200, 45233000, 45230000, 45233220, 45112730, 45233200, 45112700, 45221121, 45221111, 45221113, 45231400, 45316110, 45247270, 45231300, 45246000, 45231220, 45231600, 45112710, 45233120, 45233150, 45233280

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 99 311 231,22 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena oferty. Waga 90
2. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WI-K/P/150702/1
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 158-290110 z dnia 18.8.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I „Budowa obwodnicy miejscowości Myszków”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
9.3.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 16
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Max Bögl Polska Sp. z o.o. adres do korespondencji: Max Bögl Polska Sp. z o.o. ul. Michała Śniegockiego 4-6, 52-414 Wrocław
ul. Światowida 6
71-726 Szczecin
Polska
Tel.: +48 713911530
Faks: +48 713911531

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 149 071 676,12 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 99 311 231,22 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Wykonawca będzie korzystał z podwykonawstwa w części: wszystkie roboty, których podzlecenie nie zostało zabronione w SIWZ zgodnie z deklaracją zawartą w Formularzu Oferty.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje ubiegać się o uzyskanie środków Unii Europejskiej w ramach RPO 2014 – 2020 na realizację przedmiotowego zamówienia.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.3.2016

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-09-29
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 29011020151
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-08-18
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 31 miesięcy
Wadium: 4000000 ZŁ
Szacowana wartość* 133 333 333 PLN  -  200 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 90 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233122-0 Roboty budowlane w zakresie obwodnic
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I „Budowa obwodnicy miejscowości Myszków” Max Bögl Polska Sp. z o.o. adres do korespondencji: Max Bögl Polska Sp. z o.o. ul. Michała Śniegockiego 4-6, 52-414 Wrocław
ul. Światowida 6, 71-726 Szczecin, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
2016-03-09 99 311 231,00